مقاله مواد آلی فرار و آلودگی هوا در محیط های بسته

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان

چکيده
امروزه با گسترش زندگي شهر نشيني ، اغلب مردم بيشتر عمر خود را در فضاهاي بسته مسکوني و اداري مي گذرانند. محصولات و تجهيزات مورد استفاده در اين فضاها مانند مصالح ساختماني، مبلمان ، تجهيزات اداري ، لوازم خانگي، انواع حشره کش و شوينده ها از منابع اصلي انتشار گسترده مواد آلي فرار مي باشند. همچنين فعاليتهاي مختلف ساکنين مانند پخت و پز، نظافت و سيگار کشيدن نيز از ديگر عوامل آلودگي هواي محيط هاي بسته توسط اين مواد مي باشد به نحوي که مقدار اين نوع مواد در ساختمان ها ميتواند به چندين برابر ميزان آن در هواي آزاد برسد. در اين تحقيق با توجه به اهميت موضوع در حفظ سلامتي انسان ، منابع و عوامل مختلف موثر در انتشار انواع مواد آلي فرار و سطح آلودگي ناشي از آنها در محيط هاي بسته بررسي و آثار سوء کوتاه مدت و بلند مدت مواد آلي فرار بر بخش هاي مختلف بدن انسان مورد بررسي قرار ميگيرد.
کلمات کليدي
آلودگي هوا، مواد آلي فرار، ساختمان هاي اداري و ساختمان هاي مسکوني

١- مقدمه
آلودگي هوا يکي از مهمترين معضلات زيست محيطي در زندگي شهرنشيني امروز به خصوص در کشورهاي در حال توسعه ميباشد به نحوي که اين مشکل همواره يکي از کانون هاي توجه مسئولين شهري و زيست محيطي بوده -است . ولي با وجود اينکه اغلب مردم بيشتر عمر خود را در محيط هاي بسته سپري ميکنند آلودگي هوا در اين محيط ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است . در حالي که مطالعات نشان داده است که غلظت برخي آلاينده مانند ترکيبات آلي فرار١ در محيط هاي بسته حتي از محيط خارج نيز بيشتر است [١٩ و ٢٥] . ترکيبات آلي فرار يکي از آلايندههاي اصلي در آلودگي هوا ميباشند. اين مواد طيف وسيعي از ترکيبات آلي با اثرات بهداشتي مختلف را شامل مي شوند. در اين مقاله منابع و عوامل مختلف موثر در انتشار انواع مواد آلي فرار و سطح آلودگي ناشي از آنها در محيط هاي بسته بررسي و آثار زيان بار کوتاه مدت و بلند مدت اين مواد بر بخش هاي مختلف بدن انسان مورد بررسي قرار ميگيرد.
٢- کليات
٢-١- آلودگي هوا در محيط هاي بسته
امروزه ثابت شده است که تاثير آلودگي هوا در محيط هاي بسته برابر و حتي بيش از آلودگي هواي محيط هاي
باز شهري است [١٢]. زيرا مردم زمان بيشتري را در محيط هاي بسته صرف ميکنند، گستره بيشتر و متنوع تري از آلاينده ها در اين محيط ها وجود دارد و غلظت آلاينده ها در اين محيط ها در اثر تجمع افزايش مي يابد[٩] . آلودگي هوا در محيط هاي بسته ميتواند ناشي از مواد جامد معلق (مانند غبار و دود)، عوامل بيولوژيکي (مانند قارچ و هاگ)، رادون ، آزبست ، آلايندههاي گازي مانند CO، CO٢،NOX و SOX، آلدئيدها و ترکيبات آلي فرار باشد [١٠].
اصلي ترين عامل آلودگي هوا در محيط هاي بسته انتشار آلاينده ها به صورت گازها و يا ذرات در محيط مي باشد. عدم تهويه مناسب نيز ميتواند باعث افزايش آلودگي شود. زيرا در اين حالت هواي کافي براي رقيق سازي و خارج نمودن آلايندههاي داخل ساختمان تامين نمي شود [٢٥] .
٢-٢- مواد آلي فرار
ترکيبات آلي فرار مايعات يا جامداتي هستند که داراي کربن آلي (کربن متصل به کربن ، هيدروژن ، نيتروژن يا گوگرد) بوده و با سرعت چشمگيري تبخير مي شوند. اين ترکيبات بعد از ذرات معلق بيشترين فراواني و تنوع نشر را دارا مي باشند. طبق تعريف سازمان حفاظت از محيط زيست امريکا هر ترکيبي که فشار بخاري بيش از mm Hg ٠.١ داشته باشد يک VOC محسوب مي شود. درتعريف اتحاديه اروپا ميزان فشار بخار بايد بيش از mm Hg ٠.٠٧٤ در دماي ٢٥ درجه سانتيگراد باشد. برخي ترکيبات مانند CO، CO٢، CH٤ و برخي آلدئيدها از اين تعريف مستثني هستند. فشار بخار مواد آلي فرار به ميزاني بالاست که در شرايط نرمال تبخير بالايي دارند و وارد اتمسفر مي شوند. اين مواد شامل هزاران ترکيب شيميايي مي شوند که اثرات نامطلوبي بر روي سلامتي انسان دارند [١٠] .
٢-٣- اثرات مواد آلي فرار بر روي سلامتي انسان
مهم ترين اثرات بهداشتي مواد آلي فرار در محيط هاي بسته عبارتند از : سوزش ناشي از تحريک غشاي مخاطي ، آثار سيستماتيک بر روي بدن انسان مانند خستگي و عدم تمرکز و اثرات ناشي از سميت مانند سرطان زا بودن . شايعترين مشکل ناشي از اين مواد در انسان تحريک غشاي مخاطي بدن ميباشد [٤ و ٢٧]. عامل اصلي سندرم بيماري ساختمان ١ که اغلب در ساختمان هاي نوساز مشاهده مي شود و علايم و عوارضي مانند سوزش چشم و بيني ، سردرد، سرفه ، خشکي پوست ، عدم تمرکز، خستگي و حالت تهوع دارد نيز ترکيبات آلي فرار ميباشد [٢] .
٣- انواع مواد آلي فرار در محيط هاي بسته غير صنعتي
در يک محيط بسته غير صنعتي صدها نوع VOC يافت ميشود به نحوي که در يک خانه مسکوني مي توان بيش از ٣٠٠ نوع ترکيب آلي فرار شناسايي نمود [٩] . اغلب اين ترکيبات را هيدروکربن هاي آروماتيک ، آلکان ها، الکل - ها، هيدروکربن هاي آليفاتيک ، آلدئيدها، کتون ها، گليکواترها، هالوکربن ها، سيکلوآلکان ها و ترپن ها تشکيل مي دهند.
آمين ها مانند نيکوتين ، پايريدين ، ٢-پيکولين ، ٣-اتني پايريدين نيز بخصوص در مناطقي که دود سيگار يا شعله وجود دارد يافت مي شوند. علاوه بر اين اسيد کربوکسليک هاي با وزن مولکولي کم ، سيلوکسان ها، آلکان ها و فرئون ١١ نيز اغلب در اين محيط ها يافت ميشوند. [٨ و٢١]. در جدول ١ انواع مهم ترکيبات آلي فرار ليست شده است .
٤- منابع انتشار مواد آلي فرار در محيط هاي بسته غير صنعتي
مواد آلي فرار به طور گسترده اي در لوازم خانگي و مصرفي ، مصالح ساختماني، تجهيزات اداري ، خوشبوکنندهها، رنگ ها و حشره کش ها يافت ميشوند. علاوه بر اين برخي فعاليت ها در محيط هاي بسته مانند پخت و پز، نظافت ، نوسازي ساختمان و مصرف دخانيات مقادير زيادي از مواد آلي فرار مختلف را توليد مي نمايد. ورود و نفوذ از منابع آلاينده محيط خارجي مانند آلودگي هاي ناشي از ترافيک يا گازهاي خروجي از صنايع نيز سهم قابل توجهي در مواد آلي فرار موجود در محيط هاي بسته را به خود اختصاص ميدهد [١٦]. در جدول ٢ منابع ايجاد انواع مواد آلي فرار در محيط هاي بسته غير صنعتي ارائه شده است .
زورايمي و همکارانش در تحقيقاتي که براي تعيين سهم هر منبع در انتشار مواد آلي فرار در دفاتر تجاري انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که بين عوامل مختلف ساکنين و فعاليت هاي آنان بيشترين سهم را در انتشار مواد آلي فرار دارد [٣٢] . شکل ١ نتيجه اين تحقيقات را نمايش مي دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد آلودگی هوا

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
آلودگی هواآلودگي شكل هاي متنوع و گوناگوني دارد. هر كدام از اين اشكال به نوعي زندگي ما را تهديد مي كنند. زندگي براي هر انساني تنها در محيط زيست سالم معنا پيدا مي كند. ما براي زندگي كردن نياز به هواي سالم، تنفس سالم و طبيعت سالم داريم. سلامت محيط زيست تنها براي انسان لذت بخش نيست، بلكه هر موجود زنده اي را هم كه ...

تحقیق در مورد آلودگی هوا

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
آلودگی هوا عبارت است از حضور مواد نامطلوب در هوا به مقداری که بتواند اثرات مضر ایجاد کند. اگر چه در حالت عادی تنها به اثرات سوء وارد بر انسان توجه می شود، اما این تعریف، آلودگی هوا را تنها به این اثرات محدود نمی نماید. مواد نامطلوب می توانند، بر انسان و گیاه، مواد و اشیاء یا محیط زیست جهانی تأثیر گذاشته و یا ...

دانلود مقاله پیشرفت صنعت کشاورزی و آلودگیهای محیط زیست ( ترکیبات آلی کلره

word قابل ویرایش
62 صفحه
27700 تومان
پيشرفت صنعت كشاورزي و آلودگيهاي محيط زيست (تركيبات آلي كلره)   مقدمهبا پيشرفت صنعت كشاورزي در جوامع و بالا رفتن سطح بهداشت عمومي در جوامع مختلف ميزان مصرف آب و به تبع آن ميزان توليد فاضلاب افزايش يافته است پيشرفت صنعت كشاورزي وبالا رفتن سطح بهداشت عمومي يك مسئله خوشايند در جهان امروز است اما توليد فاضلاب و زا ...

دانلود پاورپوینت - گازهای سمی - محیط غبار آلود - آلودگی صوتی - مواد اشتعال زا - ظرف تحت فشار

PowerPoint قابل ویرایش
75 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
اسلاید 1 :آلودگی های صوتی در محیط كارسر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط كار است . حداكثر سر و صدای مجاز در محیط كار در یك شیفت ۸ ساعته، ۸۵-۹۰ dB می باشد . صوت بیش از حد مجاز سبب ناشنوایی های حسی، عصبی و یا هر دو می گردد . افزایش فشار، قند و كلسترول خون، اضطراب، ناراحتی عصبی و اختلالات شنوایی در كودكانی كه ...

دانلود مقاله اثرات مواد رادیواکتیو بر محیط زیست

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر این مقاله اشعه رادیو اکتیو با قدرت نفوذ متفاوت و منابع ایجاد رادیواکتیویته شامل منابع طبیعـی و منـابع مصـنوعی مـورد بررسی قرار میگیرند. در مورد منابع مصنوعی از سلاحهای هستهای و صنایع هستهای و اثراتی که صنایع هستهای و به طور کلی مواد رادیواکتیو رها شده از این صنایع در آلودگی آبها، اکوسیستم آبی و زنجیره ...

دانلود مقاله اصول بسته بندی مواد غذایی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیده:هدف از بسته بندی کردن این است که هم زمان نگهداری مواد غذایی افزایش یابد و هم بطور کلی از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی و اکسایش حفظ شود. همچنین حمل و نقل مواد غذائی بهتر و آسانتر انجام گردد. بسته بندی محصولات غذایی، چنان جدی و مسئله ساز است که می باید دولت به عنوان گامی در راه توسعه صادرات تسهیلاتی برای ...

دانلود فایل پاورپوینت هوا کره و آلودگی هوا

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هرچیزی که وجود مقدارزیادآن باعث آزارشود وسلامتی انسان ودیگرجانداران راتهدید کند وبه محیط زیست آسیب برساند. اسلاید 2 :   موضوع آلودگی هوابزگترین چالش زیست محیطی کشورمااست ومدتها است که ذهن همه ی اقشار جامعه را به خود مشغول کرده است. آیا تا به حال به تابلوها ...

مقاله بررسی مقایسه ای آلودگی هوای داخل واگن های دارای سیستم تهویه و بدون تهویه مترو از نظر میزان باکتری و قارچ

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی مقایسه اي آلودگی هواي داخل واگن هاي داراي سیستم تهویه و بدون تهویه مترو از نظر میزان باکتري و قارچ چکیده: امروزه مسئله آلودگی هوا و ترافیک به عنوان دو معضل بزرگ کلان شـهرها، مـشکلات زیـادي را بـراي شهروندان و همچنین مدیران شهري به وجود آورده و به تبع آن سطح کیفیت زندگی را دچـار نقـصان جدي نموده اس ...