مقاله کاربرد روش هاردی کراس برای تعیین مشخصات مجهول لولههای شبکه توزیع آب

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان

این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد

چکیده
روش هاردی کراس معمولاﹰ برای تحلیل هیدرولیکی شبکه توزیع آب به کار میرود. تحلیل هیدرولیکی شبکه غالباﹰ برای تعیین عملکرد هیدرولیکی شبکه و در مواردی نیز برای کنترل روش طراحی و بهینه سازی استفاده می شود. گرچه امروزه کاربرد روشهای رایانه ای جدیدتری همچون روش نیتون ـ رافسون و روش نظریه خطی به دلیل نیاز به تعداد تکرار عملیات محاسباتی کمتر، مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند. لیکن این روشها در هر مرحله از محاسبات، زمان بیشتر و حافظه رایانهای بزرگتری را نسبت به روش هاردی کراس لازم دارد. روش متداول هاردی کراس را وقتی میتوان به کار برد که مشخصات تمام لولههای شبکه معلوم باشند. هدف این تحقیق، بسط روش هاردی کراس برای حل شبکههایی است که مشخصات بعضی از لولههای آن مجهول است. در روش هاردی کراس بسط یافته در این تحقیق، علاوه بر حل هیدرولیکی شبکه، مشخصات لولههای مجهول نیز تعیین می گردد. در روش جدید نیز همانند روش هاردی کراس معمولی، با روند تکرار محاسبات، نتـایج به مقـادیر نهایی همگرا میشوند.
واﮊههای کلیدی
شبکه توزیع آب، روش هاردی کراس، تحلیل هیدرولیکی، طراحی لوله
مقدمه
عملکرد هیدرولیکی هر شبکه توزیع آب، تحت شرایط ثابت یک بارگذاری را با تحلیل آن میتوان تعیین نمود. در بسیاری از موارد، تحلیل شبکه برای کنترل روش طراحی و بهینهسازی مورد استفاده قرار میگیرد]١.[ در این شرایط، ابتدا اندازه قطر لولههای شبکه را فرض نموده، سپس با تحلیل شبکه، عملکرد هیدرولیکی آن را بررسی می کنند. اگر عملکرد هیدرولیکی شبکه مطلوب نباشد، اندازه تعدادی از لولهها را تغییر داده تا عملکرد مطلوب حاصل شود.
چندین روش برای تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع به کار می رود که متداولترین آنها به ترتیب تاریخ توسعه و استفاده عبارتند از : (١) روش هاردی کراس، ١٩٣٦ میلادی، (٢) روش نیوتن ـ رافسون، ١٩٦٣ میلادی و (٣) روش نظریه خطی، ١٩٧٢ میلادی ]٢.[ گرچه روشهای نیوتن ـ رافسون و نظریه خطی با تعداد عملیات محاسباتی کمتری نسبت به روش هاردی کراس قادر به حل شبکه هستند، لیکن این روشها در هر مرحله از محاسبات، زمان بیشتر و حافظه رایانهای بزرگتری را لازم دارند. بنابراین، در عمل، روش هاردی کراس که سادهتر و درک آن نیز سهلتر است، هنوز به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد.
روش متداول هاردی کراس از عهده حل شبکه در شرایطی برمیآید که مشخصات تمام لولهها معلوم باشند. چون در حین طراحی و تحلیل حساسیت هر شبکه توزیع آب، مشخصات بعضی از لوله ها مجهول هستند، لذا روش هاردی کراس معمولی قادر به حل شبکه نیست و در این موارد شبکه با روش سعی و خطا حل میشود. در این تحقیق، یک روش مستقیم برای حل شبکهای که دارای لولههایی با مشخصات مجهول است، بسط یافته است و کاربرد آن با ذکر مثال به نمایش گذارده شده است.
بسط نظریه
در هـر شبـکه، گـرهای که هد آن معلوم است را گره چشمه ( source node ) و گرهای که هد آن مجهول است را گـرهمصرف ( demand node) مینامند . شبکه شکل (١) مورد بررسی قرار میگیرد. گره A با هد معلوم HOA ، گره چشمه و دیگر گـرهها، گـره مصرف هستند. فرض می شود که لوله دارای مشخصات مجهول باشد، لذا ثابت مقاومت آن، Ru، مجهول است. برای جبران این مجهول اضافی و ارضاﺀمعیارتعدادمجهولها ]٣، ٤[، هد یکی از گرههای مصرف باید معلوم گردد. ـرض میشود که هد در گره B معلوم و برابر HOB باشد. ( در این شرایط، طبق تعریف گره B به یک گره چشمه تبدیل میشود و لذا شبکه دارای دو گره چشمه است.) برای لولههای شبکه، دبی و برای لوله u، ثابت مقاومت اولیهای فرض میشود، به طوری که معـادله پیوستگی، جریان گره ها را ارضاﺀکند. اگـردرجهتعقـربههایسـاعت∆Q و ∆Ru به تـرتیب تصحیحات بـرای مقادیـر فـرض شـده دبـیها ( (Qx , x = i , j, k , m, u و ثـابت مقـاومت لـوله (Ru) u باشند، مقـدار تصحیـح دبی از رابطه زیـر به دست میآید]٥:[
که در آن Rox ثابت مقاومت لوله x که مقدارش معلوم است. ( اندیسo معرف معلوم بودن مقدار پارامتر مربوطه است.) نظـر به این که شبـکه دارای دو گـره چشمـه است، بـه تعــداد ١C+J-JuH- یـا X- JuH معــادله حلقــه حقیقـی ومجازی نیاز است]٦[ که در این شبـکه برابر است با : ( ٣-٥ ( = ٢ حلقـه. چون یک حلقه حقیقی وجود دارد، پس به یـک حلقـه مجازی نیاز است. حلقه مجازی متشکل از لولههای k، u، m و لوله مجازی ( رسم شده با خط چین ) است و در شکل (١) نشان داده شده است. معادله افت هد حلقه مجازی میشود:
کهدرآن مقدارافتهددرلولهمجازیاست.
معادله (٢) برایتصحیحمقـدارفـرضشـدهRuبهکارمیرود. بنابـرایندراینمعـادلهتصحیح∆Ruراباقیگذاشتهو
تصحیح∆Qراحذفمینماییم. بنابراین،معادله (٢) بهصورتزیرنوشتهمیشود:
کهدرآن:
یا به طور کلی:
که صورت کسر فوق نمایانگر مجموع جبری افت هد تمام لوله های حلقه مجازی است و ممکن است مثبت و یا منفی شود. مثبت یا منفی بودن مخرج کسر بستگی به جهت جریان در لوله u دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله شبکه توزیع و انتقال برق تا مصرف

word قابل ویرایش
73 صفحه
28700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
فهرست مطالبشبكه قدرت از توليد تا مصرف 1محدوديت توليد 1 انتقال قدرت 1توزيع و مصرف قدرت 1آرايش ترانسفورماتورهاي قدرت 2اجزاء يك پست انتقال يا فوق توزيع 2ضرورت اتصال به زمين – ترانس نوتر 2تانك رزيستانس 3ضرورت برقراري حفاظت 3انواع سيستمهاي اوركارنتي 4سيستم حفاظت اوركارنتي فاز به زمين 4 حفاظت باقيمانده يا رزيجوآل 5 ...

دانلود مقاله چگونگی و روش فرایند طراحی و کاربرد آن برای طراحی فرایندهای تولید شیمیایی

word قابل ویرایش
63 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چگونگی و روش فرایند طراحی و کاربرد آن برای طراحی فرایندهای تولید شیمیایی1.1 مقدمهاین فصل مقدمه ای است برای چگونگی و روش فرایند طراحی و کاربرد آن برای طراحی فرایندهای تولید شیمیایی.1.2 چگونگی طراحی Nature of designدر این بخش مبحثی کلی از فرایند طرلحی ارائه میشود.موضوع این کتاب طراحی مهندسی شیمی است،اما روش توص ...

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

word قابل ویرایش
113 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه توزيع يكي از مؤلفه‌هاي مطرح در افزايش تلفات شبكه توزيع مسأله عدم تعادل بار در اين شبكه اعم از شبكه فشار ضعيف , ترانسفورماتورهاي توزيع و شبكه فشار متوسط مي‌باشد. اين مؤلفه كه به عنوان يك عامل اختلال در عملكرد شبكه توزيع اعلام وجود مي‌كند به دو صورت عدم تساوي بار فازها و ع ...

دانلودمقاله هانیپات و کاربرد آن در امنیت کامپیوتر و شبکههای کامپیوتری

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدههانیپاتها1 یک تکنولوژی جدید میباشند که قابلیتهای فراوانی برای جامعه امنیتی دارند. البته مفهوم آن در ابتدا به صورتهای مختلفی تعریف شده بود به خصوص توسط Cliff Stoll در کتاب .« The Cuckoos Egg » از آنجا به بعد بود که هانیپاتها شروع به رشد کردند و به وسیله ابزارهای امنیتی قوی توسعه یافتند و رشد آنها تا به ام ...

دانلود مقاله بررسی مولفههای تلفات در فیدرهای نمونه شبکه توزیع برق تبریز

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
چکیدهمقاله حاضر نتایج مطالعاتی است که برای بررسی مولفههای تلفات و روشهای کاهش آن در بخشی از شبکه توزیع برق تبریز انجام گردیده و سعی در محاسبه و ارزیابی مولفههای تلفات در بار پیک و همچنین تلفات انرژی روزانه با استفاده از منحنی بار روزانه برداشت شده از ثباتهای نصب شده در شبکه توزیع برق تبریز دارد. مطالعات انجام ...

دانلود مقاله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) ، جهت برآورد توزیع مکانی اجزاء معادله بیلان در آبخوان دشت قائمشهر - جویبار

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهرمز بقاء و توسعه پایدار اقتصادی در هر منطقهای وجود آب میباشد. در مناطق شمالی ایران با وجود حجم بالای بارنـدگی و منابع آب سطحی فراوان، لیکن آب زیرزمینی نیز یکی از منابع عمده تأمین کننده نیاز آب مصـرفی جهـت مصـارف کشـاورزی، شرب و صنعت میباشد. از اینرو شناخت منابع آب به خصوص آبهای زیرزمینی موجب مدیریت صحیح ...

دانلود مقاله کاربرد شبکه عصبی هاپفیلد برای اکتساب سریع فاز کد گسترده کننده در سیستم مخابراتی طیف گسترده

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر سال های اخیر حوزه شبکه های عصبی مصنوعی و نیز کاربرد آنها مورد تحقیق و توسعه بسیاری چه از دیدگاهنظری و چه از دید عملی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر ارائه روشی جدید مبتنی بر تلفیق این حوزه با یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین سیستم های مخابراتی امروزی یعنی سیستم طیف گسترده و به منظور تحقق فرایند اکتساب ف ...

مقاله سیستم پشتیبان تصمیم گیر به منظور انتخاب روشهای مناسب بهسازی شبکه های فاضلاب

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده اهمیت و نقش زیرساختهاي زیرسطحی در مناطق شهري غیرقابل اغماض بوده و این شریانهايحیاتیِزندگیِ امروز نیازمند نگهداري و بهسازي جهت عملکرد بهینه میباشند. میتوان گفت این شبکه هاي زیرزمینی عموما از ابعاد مختلف مورد کمتوجهی واقع میشوند که از دلایل اصلی آن شاید بتوان به غیرقابل رویت بودن آنها اشاره کرد. در سیستم ...