کارآموزی در سازمان بازرگانی سنندج

Word قابل ویرایش
44 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بسم الله الرحمن الرحیم

پیشگفتار

شکر و سپاس آفریدگاری را که به انسان توان کشف روابط ضروری از حقایق هستی بخشید. توانایی هرفرد در انجام امور فنی که همواره ترین خدمت به خلق بوده است زندگی را نشاط آور و غرورآفرین و بدو از وابستگی می سازد.
و شکر و سپاس خداوندی که به ما توان فکر کردن داده تا بتوانیم درباره عالم هستی فکر کنیم و نشانه ها و عظمت خداوند عزوجل پی ببریم. شکر خدائی را که دنیایی با این زیبایی و منظم و دقیق در اختیار ما انسانها قرار داده است و ما هم باید بتوانیم که شکرانه این نعمتها را به جای آوریم .

و شکر برای اینکه این توانائی را در ما قرار داده تا بتوانیم یاد بگیریم و به دیگران یاد دهیم .

مقدمه
اصول حسابداری سازمان سازمان بازرگانی که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح

حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که د

ر نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآین

د شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد۰
تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در

بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.
امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.
تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.
هر یک از ما نیز با توجه به محیط نگرش عاقلانه وشغل خود به طور مستمر در حال تصمیم گیری اقتصادی مستقیم و برای انجام تصمیمات درست از اطلاعات مختلفی استفاده می کنیم. در پیرامون ما اطلاعات زیادی وجود دارد که برخی از آنها به طور مستقیم و به طور هیچگونه تغییری قابل استفاده است. در آمارها بیشتر موارد به اطلاعات نیاز پیدا می کنیم که به طور مستقیم آماده استفاده در آورند.
با گسترش روابط اقتصادی در بین بنگاههای اقتصادی و گوناگونی مبادلات بازرگانی و تنوع محصولات واحدههای اقتصادی بسیاری در قالب موئسسات بازرگانی ایجاد شده به فعالیت می پردازند. در جوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه بنگاههای اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا در فرایند آموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصا

دی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات

و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.

فصل اول
وظایف هر یک از قسمتهای مهم بازرگانی :
اداره امور اداری و مالی:

– پیش بینی و تامین نیروهای انسانی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط
– اجرای قوانین و مقررات و کلیه ضوابط مربوط به استخدام ، طبقه بندی مشاغل و سایر وظایف تفویض شده.
– انجام اقدامات لازم در زمینه تامین خدمات عمومی، نظیر ، آب ، برق، سوخت، حمل و نقل نظافت، سرایداری، چاپ و تکثیر ، تاسیسات مخابرات و کنترل و ورود و خروج کارکنان و مراجعین.
– همکاری و هماهنگی با سازمانها و واحدهای اجرایی استان جهت پیشرد برنامه های استانی.
– صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده.
– بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی تعاون و بهداشت کارکنان سازمان.
– پیش بینی و برآورد و تامین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزمات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات .
– انجام اقدامات لازم در زمینه تامین خدمات عمومی نظیر : آب و برق و سوخت و حمل ونقل، نظافت و سرایداری، چاپ و تکثیر، تاسیس مخابرات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین.
– صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده
– بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تعاون بهداشت کارکنان سازمان.
– پیش بینی و برآورد و تامین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزمات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات.
– گردآوری آمار و اطلاعات لازم جهت تنظیم بودجه سالانه براساس مقررات و دستورالعملهای مربوط.
– تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه انجام شده.
– نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عند اللزوم تهیه و دستورالعملهای داخلی جهت رف

ع مسایل و مشکلات موجود.
– ثبت و نگهداری حسابهای مربوط به سازمان متبوع و تهیه و تنظیم گزارشهای لازم در این زمینه.
– ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی.
– انجام سایر وظایف مربوط به امور مالی با توجه به به اختیارات تفویض شده.
– ارایه گزارش عملکرد سازمان به استانداری و وزارت متبوع .

معاونت بازرگانی داخلی :

– فراهم نمودن امکانات لازم جهت بهبود نظام بازرگانی کشور و رابطه با سیاستهای دولت با هماهنگی واحدهای ذیربط و اجرای برنامه ها وتنظیم دستورالعملهای مربوط در قالب سیاستهای مصوب بخش بازرگانی.
– شناسایی کانالهای مختلف توزیع در سطح استان و ارایه پیشنهادهای سازنده در جهت بهبود سیستم توزیع و کنترل و نظارت بر نحوه توزیع کالا در بخشهای دولتی،تعاونی وخصوصی و ارایه طریق به منظور رفع نواقص آن.
– اعمال نظارت لازم به منظور جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب سهمیه و مصرف کالا و سایر اطلاعات مرتبط در سطح استان و انجان همکاری های لازم در ایجاد بانکهای اطلاعاتی مربوط به امور بازرگانی .
– برآورد نیاز مصرفی کالاهای اساسی،حساسو ضروری و بررسی مستمر عرضه و تقاضای آنها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور رفع کمبودها و نارسایی های موجود با هماهنگی با سایر سازمانهای ذیربط.
– برنامه ریزی در تامین و توزیع کالاها به ویژه کالاهای اساسی،حساس و ضروری وپیش بینی ذخیره احتیاطی مناسب.
– همکاری و مطالعه در زمینه امور حمل ونقل،انبارهاو سردخانه ها و برآورد ظرفیت و ذخیره سازی کالا در استان با هماهنگی سازمانها و واحدهای مربوط و نظارت بر این امور .
– انجام هماهنگی های لازم در زمینه بهینه سازی و افزایش ظرفیت و نگه داری کالاها متناسب

با نیاز استان در چارچوب سیاستهای بازرگانی داخلی با واحدهای ذیربط.
– پیش بینی و برنامه ریزی تامین کالاها به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه و مصارف خاص فصلی با هماهنگی سازمانهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها.
– ارایه پیشنهاد توزیع مناسب کالاهای مورد نیاز مصرف خانوار در مقاطع زمانی خاص به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
– تشکیل بازارهای داخلی و مشترک در سطح استان به منظور عرضه در معرفی تولیدات بومی

در صورت ضرورت.
– اعمال هماهنگی و همکاری با دستگاههای ذیربط در جهت فراهم نمودن زمینه های مناسب به منظور بکارگیری ظرفیت های واحدهای تولیدی برای تنظیم بازار و حمایت از تولید تولیدکنندگان.
– بررسی و ارایه راهکارهای مناسب به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیرر جامعه در جهت تامین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط.
– برنامه ریزی و تدوین خط مشی لازم در جهت ساماندهی و هدایت واحدهای صنفی استان در چارچوب طرح جامع اصناف کشور و پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط جهت تایید مراجع ذیصلاح.
– ارایه راه حل های مناسب در زمینه امور اصناف و رسیدگی به مشکلات سازمانهای صنفی استان و ترسیم خط مشی های اجرایی لازم در چارچوب نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه از طرف کمیسیونها و هیات عالی نظارت.
– حمایت و پشتیبانی از اصناف تولیدی و خدمات آنها و ارایه تسهیلات لازم به منظور بهبود سطح کیفی و کمی محصولات تولیدی و افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی.
– اقدامات لازم در زمینه هماهنگ و همسو نمودن فعالیت های بازرگانی استان با سیاستهای بازرگانی داخلی کشور.
– انجام سایر فعالیتهای مرتبط با بازرگانی داخلی استان براساس تکالیف و امور محوله در چارچوب و اختیارات قانونی وزارت متبوع.

معاونت توسعه تجارت خارجی :
– مطالعه و بررسی به منظور برآورد میزان تولیدات و محصولات واحدهای تولیدی تحت پوشش در سطح استان و امکانات صدور کالاها به سایر استانها و خارج از کشور.
– تهیه و اجرای دستورالعملهای لازم در جهت تسهیل و حسن اجرای برنامه های صادرات و واردات، ترخیص کالاها، رفع موانع اجرایی.

– انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد تشکلهای تجاری غیر دولتی به منظور ارایه خدمات و تسهیلات جاری، اعتبار و تضمین صادرات ، توسعه همکاریها و ارتباطات تجاری.
– اجرای برنامه ها و خط مشی های مرتبط با توسعه بازرگانی خارجی کشور با مشارکت مراجع ذیربط.

– نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به پیله وران و مرزنشینان با توجه به مقررات صادرات و واردات.
– نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان.
– نظارت بر انجام امور مربوط به کمیته توسعه صادرات استان با توجه به سیاستها و خط مش یهای کلی وزارتخانه.
– اعمال نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت سفارش کالا و رسیدگی به درخواستهای دستگاههای دولتی و موسسات خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور خرید کالاهای مورد نیاز از خارج از کشور از نظر وجود اعتبار ارزی و جلوگیری از ورود کالا های مشابه ساخت داخلی.
– نظارت بر انجام کلیه مظایف مربوط به وزارت بازرگانی در زمینه تشکیل بنادر آزاد، منطقه تجاری و واحدهای حفاظت شده در سطح استان.
– نظارت و سزپرستی به منظور تاسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی و برگزاری نمایشگاههای مختلف استانی و منطقه ای به منظور توسعه مبادلات بازرگانی .
– انجام معاملات لازم در زمینه امور انبارها، سردخانه ها و برآورد و ذخیره سازی کالا در سطح استان با هماهنگی سازمانهای ذیربط و تظارت مستمر بر امور مربوط.
– تهیه و تنظیم واجرای برنامه های لازم به منظور ایجاد بانکهای اطلاعات مربوط به امور بازرگانی و ارایه خدمات لازم به تجار و صادرکنندگان در این زمینه.
– انجام همکاری و هماهنگی لازم در جهت جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط در خصوص کالاهای تجاری قابل صدور و همچنین بازارهای خارجی.۱۰۴۱۵/۲۴/

اداره بازاریابی،توسعه صادرات و تجارت الکترونیک :
– مطالعه ،بررسی و تحقیق به منظور بهبود شبکه های اطلاعاتی و خدمات رایانه ای در سطح استاندار بین المللی.
– مطالعه،بررسی،تهیه وتنظیم طرح های لازم به منظور ایجاد و اداره شبکه های مختلف اطلاعاتی مورد نیاز سازمان متبوع.
– انجام همکاری لازم در طراحی برنامه شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری گسترده و توسعه و استقرار تجارت الکترونیک در حد وظایف ئ اختیارات در سطح استان .
– اتخاذ تمهیدات و اقدامات لازم در جهت راه اندازی و استفاده گسترده از تکنولوژی روز در مبادلات بازرگانی در سطح استان نظیر تجارت الکترونیک،تبادل الکترونیکی اطلاعات و تدوین نظام جامع اطلاع رسانی بخش بازرگانی.
– فراهم کردن امکانات لازم به منظور اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ تجارت الکترونیک در سطح

استان و ارائه پیشنهاد و رهنمودهای لازم در این زمینه.
– انجام هماهنگی به منظور تاسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین مربوط.
– انجام اقدامات لازم به منظور برگزاری نمایشگاههای مختلف استانی و منطقه ای به منظور توسعه مبادلات بازرگانی و معرفی تولیدات هر استان به سازمان توسعه تجارت در جهت افزایش تولید تشویق صادرات.
– انجام کلیه وظایف مربوط به وزارت بازرگانی در ارتباط با تشکیل بنادر آزاد و منطقه تجاری و واحدهای تولیدی حفاظت شده در استان به منظور حمایت از افزایش تولید و کاهش واردات با

هماهنگی دستگاه های ذیربط.
– انجام امور مربوط به مرزنشینان با توجه به مقررات صادارت و واردات و هدایت و حمایت آنان برای صدور و ورود کالا.
– مطالعه و بررسی به منظور دستیابی به اطلاعات مربط به میزان تولیدات و محصولات واحدهای تولیدی تحت پوشش در سطح استان و امکانات صدور کالاها به سایر استانها و خارج از کشور .
اداره تنظیم و توسعه بازار کالا و خدمات :
– برآورد میزان تولیدات و محصولات واحدهای تحت پوشش در سطح استان و امکانات صدور کالاها به سایر استان.
– حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و بررسی ، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع محصولات تولیدی.
– حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات قیمت های داخلی و خارجی و کنترل مستمر قیمت ها
– پیشنهاد اقلام کالا و خدمات جهت قیمت گذاری توسط مراجع ذیربط.
– جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب سهمیه و مصرف کالا و سایر خدمات
– فراهم نمودن امکانات لازم جهت بهبود نظام بازرگانی کشور در رابطه با سیاست های دولت با هماهنگی واحدهای ذیربط.
– مطالعه و بررسی الگوهای مصرف در سطح استان به منظور تهیه و تنظیم برنامه های توزیع و اریه پیشنهادهای لازم.
– شناسایی کانال های مختلف توزیع در سطح استان و ارایه پیشنهاد های سازنده در جهت بهبود سیستم توزیع و کنترل و نظارت بر نحوه توزیع کالا دربخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی و ارایه

طریق به منظور رفع نواقص آن.
– انجام اقدامات لازم در زمینه تامین کالاهای اساسی و ضروری به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه با هماهنگی سازمانهای ذیربط.
– برنامه ریزی تامین و توزیع کالاها در جهت مصارف خاص فصلی و تامین به موقع نیازهای اقشار آسیب پذیر.
– اعلام برنامه زمان بندی جهت خرید داخلی کالاهای ضروری و اساسی به ویژه محصولات کشاورزی از سازمان های ذیربط و عرضه کالاهای مزبور در ماقع ضروری.

– ارایه پیشنهاد لازم در خصوص خرید مازاد فرآورده های کشاورزی و دامی به منظور حمایت از تولید کنندگان و تنظیم بازار به واحدهای ذی زبط.
– ارایه پیشنهاد توزیع مناسب کالاهای مورد نیاز مصرف خانوار در مقاطع زمانی خاص به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. تشکیل بازارهای داخلی و مشترک در سطح استان به منظور عرضه در معرفی تولیدات بومی.
– مطالعه، بررسی و اجرای سیاست ابلاغی از طرف وزارتخانه و اجرای برنامه ها و تنظیم دستورالعملهای مربوط در قالب سیاستهای مصوب بخش بازرگانی
– تقویت، حمایت و هماهنگی لازم با بخش خصوصی اعم از تولید کنندگان ، تجار و اعضای اتاق بازرگانی استان.
– همکاری و مطالعه در زمینه امور حل و نقل ، انبارها ، سردخانه ها و برآورد ظرفیت و ذخیره سازی کالا در استان با هماهنگی سازمان ها و واحدهای مربوط و نظارت بر این امور.
– بررسی و نظارت مستمر در زمینه عرضه ، تقاضا و قیمت کالاها و خدمات در بازار و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه رفع کمبود.

گروه برنامه ریزی :
– استقرار نظام اداری (شامل گردآوری، طبقه بندی، پردازش تحلیل و گزارش نویسی) در زمینه آمار و اطلاعات کالاهای بازرگانی در سطح استان.
– انجام معاملات لازم به منظور تهیه و تنظیم فرم های آماری و اطلاعاتی و دستورالعملهای اجرایی آن.
– انجام خدمات ماشینی در قالب آمار و اطلاعات و ایجاد و حفظ هماهنگی در این زمینه با واحدهای ذیربط.
– مطالعه و محاسبه شاخصها و اجرای برنامه های لازم به منظور بهبود بهره وری سازمان بازرگانی استان در راستای سیاستهای وزارت بازرگانی
– بررسی و مطالعه طرح های آماری اجرا شده و ارزیابی نتایج حاصله به منظور استفاده در تهیه طرح های مطلوب تر و رفع نواقص و مشکلات موجود.
– انجام بررسی های لازم در راستای نظام آماری و روش های جمع آوری ، نگهداری و استخراج آمار و اطلاعات .
– تهیه و تنظیم گزارش های تخصصی آماری از فعالیت استان.
– همکاری و هماهنگی با سازمانها و واحدهای اجرائی استان جهت پیشبرد برنامه های استانی

.
– ارائه گزارش عملکرد سازمان به استانداری و وزارت متبوع.
– ارایه پیشنهادهای لازم به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز به استناد قانون نظام صنفی و مصوبات هیات عالی نظارت.
– انجام بررسی های لازم در خصوص شکایات واصله و رسیدگی به موارد مطرح شده.
– برنامه ریزی و انجام حمایت های لازم از اصناف تولیدی و خدماتی استان در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی و انتقال فن آوری در این بخش.

– مطالعه و بررسی لازم در زمینه توسعه و استقرار تجارت الکترونیک.
– تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده در سطح استان و اعلام آن به اداره کل تعزیرات حکومتی و پیگیری لازم در این زمینه.
– انجام اقدامات لازم در زمینه کشف قاچاق کالا و اجرای سیاستهای مربوط در این زمینه با همکاری دستگاههای ذیربط.
– ایجاد تشکل های تجاری غیر دولتی بمنظور ارائه خدمات و تسهیلات جاری، اعتبار و تضمین صادرات، توسعه همکاریها و ارتباطات تجاری.
– تقویت، حمایت و هماهنگی لازم با بخش خصوصی اعم از تولید کنندگان ، تجار و اعضای اتاق بازرگانی استان.
– فراهم نمودن شرایط ایجاد بازارهای رقابتی به ویژه بوس کالا .

اداره امور اصناف و تشکلها :
– تعیین خط مشی و برنامه ریزی برای انجام امور مربوط به اصناف استان و پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط جهت تایید مراجع ذیصلاح.
– برنامه ریزی و تدوین خط مشی لازم در جهت ساماندهی و هدایت واحدهای صنفی استان در چارچوب طرح جامع اصناف کشور.
– انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل کمیسیون نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف استان و برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی و نظارت بر مصوبات مربوطه.
– انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی و ابلاغ مصوبات کمیسیون به مراجع ذیصلاح.
– ارایه پیشنهادهای لازم به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز به استناد قانون نظام صنفی و مصوبات هیات عالی نظارت.

– برنامه ریزی و انجام حمایت های لازم از اصناف تولیدی و خدماتی استان در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی و انتقال فن آوری در ای بخش.
– فراهم نمودن زمینه های آموزش لازم برای مسئولان اتحادیه ها ، مجامع و افراد صنفی پیرامون امور اصناف و قانون نظام صنفی با همکاری موسسات آموزشی مربوط.
– ایجاد تسهیلات لازم در خصوص تحصیل پروانه کسب جهت واحدهای فاقد پروانه کسب جهت

واحدهای فاقد پروانه با هماهنگی واحدها و سازمانهای ذیربط.
– بررسی و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه استقرار متعادل واحدهای صنفی با توجه به نیاز مناطق شهری با همکاری سازمانهای ذیربط.

اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق :
– برنامه ریزی جامع و تدوین اولویتهای کالاییی و خدماتی جهت بازرسی متناسب با معیارهای مورد نظر و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در خصوص کالاهای تحت نظارت و کالاهای خدماتی مشمول در چارچوب دستورالعملها.
– نظارت بر حسن اجرای ضوابط ، معیارها و خط مشی های اجرایی در انجام بازرسها و اجرای روشهای کارآمد بازرسی متناسب با نوع کالا و خدمات.
– انجام اقدامات لازم در زمینه کشف قاچاق کالا و اجرای سیاستهای مشخص شده در این زمی

نه با همکاری دستگاههای ذیربط.
– تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده در سطح استان .و اعلام آن به اداره کل تعزیرات حکومتی و پیگیری لازم در این زمینه.
– تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی و کارشناسی از روند بازرسی های انجام شده در سطح استان جهت ارایه به مراجع ذی صلاح.
– بازرسی و نظارت به منظور جلوگیری از تخلفات با توجه به قانون تعزیرات حکومتی.

– سازماندهی مناسب نیروهای بازرسی و انجام هماهنگیهای لازم به منظور تشکیل جلسات توجیهی جهت آشنایی بازرسان با ضوابط و دستورالعملهای مربوط به کالاها و خدمات با همکاری اداره نظارت بر کالا و خدمات.

معاونت نظارت و بازرسی :
– نظارت و پیگیری اجرای کلیه دستور العملهای و بخشنامه های وزارت متبوع و سازمان مرکزی در زمینه نظارت بر قیمت ، کیفیت و عرضه کالاها و خدمات در سطح استان.
– برنامه ریزی جامع جهت نظارت بر توزیع ، قیمت، کیفیت و عوامل دیگر مربوط به کالاها و خدمات در چارچوب سیاستها، خط مشیها و دستورالعملهای مربوط.
– برنامه ریزی جامع و تدوین اولویت های کالایی و خدماتی جهت بازرسی متناسب با معیارهای مورد نظر و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در خصوص کالاهای تحت نظارت و کالاهای خدماتی مشمول در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط.
– اعمال نظارت های لازم به منظور اجرای ضوابط و خط مشی های اجرایی در انجام بازرسی ها

و اجرای روشهای کارآمد بازرسی متناسب با نوع کالا و خدمات.
– نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار به طور مستمر از وضعیت واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و بررسی چگونگی عملکرد آنها.
– ارایه پیشنهاد مناسب به منظور بررسی مسایل و مشکلات واحدهای توزیعی و خدماتی و بهبود وضعیت خدمات رسانی به مصرف کنندگان.

– بررسی و مطالعه گزارشهای تحلیلی و کارشناسی ارائه شده از وضعیت کالا و خدمات تحت نظارت و نحوه خدمات رسانی و تولید و توزیع و اظهار نظر در مورد گزارشهای تهیه شده و انعکاس به مقامات ذی صلاح.
– سازماندهی و هدایت کنترل گروههای کالایی و خدماتی متناسب با دستورالعملها و بخشنامه های مربوط و نظارت بر عملکرد آنها به منظور اطمینان از حسن انجام وظایف محوله.
– انجام اقدامات لازم در زمینه کشف قاچاق کالا و اجرای سیاستهای مشخص شده در این زمینه با همکاری دستگاههای ذیربط.
– بررسی و مطالعه و نظارت بر گزارشهای ارائه شده از روند بازرسی های انجام شده در سطح استان جهت ارائه به مراجع ذیصلاح.
– نظارت بر سازماندهی مناسب نیروهای بازرسی و انجام هماهنگیهای لازم به منظور تشکیل جلسات توجیهی جهت آشنایی بازرسان با ضوابط و دستورالعملهای مربوط به کالاها و خدمات با همکاری اداره نظارت بر کالا و خدمات.
– فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم به منظور جذب اطلاعات ، اخبار و گزارشهای مردمی و ارجاع به اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق.
– اتخاذ تدابیر لازم جهت انعکاس تخلفات و هر گونه اطلاعات گزارش شده توسط مردم به ستاد خبری مرکز استان و شهرستانهای تابعه.
– فراهم نمودن موجبات تمرکز اطلاعات در بانک اطلاعات به منظور تسریع در ایجاد ارتباط بین تماس گیرندگان با ستاد خبری و مراجع ذیربط و پاسخگویی به شکایات.

چارت سازمانی اداره بازرگانی استان کردستان
۲۴- سازمان بازرگانی استان کردستان
۱-۲۴- رئیس
۲-۲۴- مسئول دفتر
۳-۲۴- کارشناس روابط عمومی
۴-۲۴- مسئول حراست
۵-۲۴- متصدی حراست
۶-۲۴- کارشناس حقوقی
۱-۱-۲۴- گروه برنامه ریزی
۷-۲۴- رئیس
۸-۲۴- کارشناس آمار
۹-۲۴- کمک کارشناس آمار
۱۰-۲۴- کارشناس برنامه ریزی
۱۱-۲۴- کارشناس خدمات ماشینی
۲-۱-۲۴- اداره امور اداری
۱۲-۲۴- رئیس(کارشناس)
۱۳-۲۴- کارشناس تشکیلات و آموزش
۱۴-۲۴- کارشناس بودجه
۱۵-۲۴- مسئول کارگزینی(کارشناس امور اداری)
۱۶-۲۴- کارگزین
۱۷-۲۴- مسئول حسابداری (کارشناس امور مالی)
۱۸- ۲۴- حسابدار
۱۹-۲۴- حسابدار و جمعدار
۲۰-۲۴- مسئول امور دفتر ی و بایگانی

۲۱-۲۴- متصدی امور دفتری و بایگانی
۲۲-۲۴- مسئول خدمات عمومی
۲۳-۲۴- متصدی امور دفتری و بایگانی
۲-۲۴- معاونت نظارت و بازرسی
۲۶-۲۴- معاون
۲۷-۲۴- کارشناس مسئول امور مشارکتهای مردمی و پاسخگویی به شکایات
۲۹-۲۴- کمک کارشناس بازرگانی
۱-۲-۲۴- اداره نظارت بر کالا و خدمات
۳۰-۲۴- رییس
۳۱-۲۴-کارشناس مسئول برنظارت کالا
۳۲-۲۴- کارشناس نظارت بر کالا
۳۳-۲۴- کارشناس نظارت بر کالا
۳۴-۲۴-کارشناس مسئول نظارت بر خدمات
۳۵-۲۴- کارشناس نظارت بر خدمات
۳۶-۲۴- کمک کارشناس بازرگانی
۳۷-۲۴- رییس
۳۸-۲۴- کارشناس بازرسی
۳۹-۲۴- کارشناس بازرسی
۴۰-۲۴- کارشناس بازرسی
۴۱-۲۴- کارشناس بازرسی
۳-۲۴- معاونت توسعه تجارت خارجی
۴۲-۲۴- معاون
۱-۳-۲۴- اداره بازاریابی، توسعه صادرات و تجارت الکترونیک
۴۳-۲۴- رئیس
۴۴-۲۴- کارشناس بازاریابی
۴۵-۲۴- کارشناس بازاریابی
۴۶-۲۴- کارشناس بازرگانی خارجی (تجارت الکترونیک)
۴۷-۲۴- کارشناس توسعه صادرات
۴۸-۲۴- کارشناس توسعه صادرات
۴۹-۲۴- کاردان بازرگانی
۵۱-۲۴- کارشناس بازرگانی خارجی
۲-۳-۲۴- اداره بازرگانی خارجی و توسعه خدمات تجاری
۵۲-۲۴- کاردان بازرگانی

۵۳-۲۴- کارشناس مسئول سفارشات
۵۴-۲۴- کارشناس ثبت سفارشات
۵۵-۲۴- کارشناس امور گمرکی
۵۶-۲۴- کاردان بازرگانی
۴-۲۴- معاونت بازرگانی داخلی
۵۷-۲۴- معاون
۱-۴-۲۴- اداره تنظیم و توسعه بازار کالا و خدمات
۵۸-۲۴- رییس
۵۹-۲۴- کارشناس مسئول تنظیم بازار کالا و خدمات
۶۰-۲۴- کارشناس بازرگانی داخلی
۶۱-۲۴- کارشناس بازرگانی داخلی
۶۲-۲۴- کارشناس مسئول توسعه بازار و خدمات بازرگانی
۶۳-۲۴- کارشناس بازرگانی داخلی
۶۴-۲۴- کمک کارشناس بازرگانی
۲-۴-۲۴- اداره امور اصناف و تشکلها
۶۵-۲۴- رییس
۶۶-۲۴- کارشناس بازرگانی داخلی
۶۷-۲۴ کارشناس بازرگانی داخلی
۶۶-۲۴- کارشناس بازرگانی داخلی

۶۷-۲۴- کارشناس بازرگانی داخلی
۶۸-۲۴- کارشناس بازرگانی داخلی
۶۹-۲۴- کارشناس بازرگانی داخلی
۷۰-۲۴- کاردان بازرگانی
۷۱-۲۴- کمک کارشناس بازرگانی
۳-۴-۲۴- اداره نظارت بر امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی

۷۲-۲۴- رییس
۷۳-۲۴- کارشناس بازرگانی داخلی
۷۴-۲۴- کارشناس بازرگانی داخلی
۷۵-۲۴- کاردان بازرگانی
۷۶-۲۴- کاردان بازرگانی
۷۷-۲۴- کاردان بازرگانی
۷۸-۲۴- کمک کارشناس بازرگانی
۵-۲۴- واحدهای شهرستانی
۱- ۵-۲۴- اداره بازرگانی شهرستان کامیاران
۷۹-۲۴- رییس
۸۰-۲۴- کارشناس بازرگانی
۸۱-۲۴- کارشناس بازرسی
۸۲-۲۴- کارشناس بازرگانی
۸۳-۲۴- کمک کارشناس بازرگانی
۲- ۵-۲۴- اداره بازرگانی شهرستان بیجار
۸۴-۲۴- رییس
۸۵-۲۴- کارشناس بازرگانی
۸۶-۲۴- کارشناس بازرسی

۸۷-۴۲- کمک کارشناس بازرگانی
۸۸-۲۴- کمک کارشناس بازرگانی
۸۹-۲۴- رییس
۹۰-۲۴- کارشناس بازرگانی
۹۱-۲۴- کارشناس بازرسی
۹۲-۲۴- کارشناس بازرگانی

۹۳-۲۴- کارشناس بازرگانی
۴-۵-۲۴- اداره بازرگانی شهرستان بانه
۹۴-۲۴- رییس
۹۵-۲۴- کارشناس بازرگانی
۹۶-۲۴- کارشناس بازرگانی
۹۷-۲۴- کارشناس بازرگانی
۹۸-۲۴- کارشناس بازرسی
۹۹-۲۴- کارشناس بازرگانی
۵-۵-۲۴- اداره بازرگانی شهرستان سقز
۱۰۰-۲۴- رییس
۱۰۱-۲۴- کارشناس بازرگانی
۱۰۲-۲۴- کارشناس بازرسی
۱۰۳-۲۴- کاردان بازرگانی
۱۰۴-۲۴- کمک کارشناس بازرگانی
۶- ۵-۲۴- اداره بازرگانی شهرستان مریوان
۱۰۵-۲۴- مسئول نمایندگی بازرگانی
۱۰۶-۲۴- کارشناس بازرگانی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 44 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد