بخشی از مقاله

سازمان بنياد مسكن سنندج

فهــرست مطــالب
مقدمه .................................................................................................................................... 4
فصل اول
بنياد مسن انقلاب اسلامي ...................................................................................................... 5
تاريخچه بنياد مسكن .............................................................................................................. 7
اساسنامه سازمان بنياد مسكن ................................................................................................... 8
اركان سازمان بنياد مسكن .................................................................................................... 11
بودجه ، امكانات و منابع مالي بنياد مسكن ............................................................................. 12
فصل دوم :
کارهای انجام شده در محل کارآموزی ............................................................................... 14


سند حسابداري .................................................................................................................... 19
نمودار جریان فرآیند پرداخت حقوق ودستمزد کارکنان ....................................................... 20
نتیجه گیری ..........................................................................................................................21
منابع و مآخذ ...................................................................................................................... 22
تقدير و تشكر .......................................................................................................................23

فصل اول : بنياد مسكن انقلات اسلامي


در پي فرمان حضرت امام در 21 فروردين 1358 و افتتاح حساب 100 و توجه عموم به اين امر مهم بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بيست وپنجم ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز كرد. اساسنامه بنياد در تاريخ هفدهم آذرماه سال 1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدو طبق آن وظايفي بر عهده اين نهاد گذارده شده كه عبارت است از :


١- مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت ، همكاري و خودياري مرد

م و دستگاههاي مختلف.
٢- تهيه طرح مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و اجراي آنها به طور مستقيم يا با مشاركت مردم با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط در روستا و شهر.
٣- تهيه زمين مورد نياز طرحها و پروژه هاي بنياد و آماده سازي آنها.
٤- كمك در جهت تا"مين مصالح ساختماني كشور از طريق تهيه و توليد و توزيع.
٥- نظارت بر پرداخت و مصرف وامهاي قرض الحسنه مسكن روستايي وارزان قيمت شهري كه از محل منابع مالي سيستم بانكي كشور تا"مين مي شود.
٦- تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستا‌ها با هماهنگي دستگاهاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم ازمحل اعتبارات مصوب واگذاري دولت.
٧- تهيه و ارائه طرحهاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده در اثر جنگ، سيل، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت مردم و هماهنگي با سازمانها وارگانهاي ذيربط . از جديدترين ما"موريت هاي محوله به اين نهاد اجراي ب

رنامه ساماندهي روستاهاي پراكنده و اجراي طرح سنددار كردن زمينهاي روستايي است.
عالي ترين مرجع تصميم گيري در بنياد مسكن ، شوراي مركزي است كه تركيب آن به صراحت در فرمان حضرت امام (ره) قيد شده است و عبارتند از : نماينده مقام معظمن و شهرسازي به انتخاب دو نفر اول. رئيس بنياد هم از ميان شوراي مركزي انتخاب مي‌شود.
بنياد مسكن انقلاب اسلامي در حال حاضر به غير از مراكز استان داراي 120 شعبه ديگر در سراسر كشور و پنج سازمان وابسته ،سازمان بنياد بتن ايران، شركت سازمان توسعه مسكن، سازمان بانك ماشين آلات، مركز پژوهش و مطالعات سوانح طبيعي و شركت ايجاد محيط مي‌باشد.


تاريخچه بنياد مسکن
در پي فرمان تاريخي امام در 21 فروردين ماه 1358 و افتتاح حساب 100 و توجه عموم به اين امر مهم بنياد مسکن انقلاب اسلامي در بيست و پنجم ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز کرد. اساسنامه بنياد در تاريخ هفدهم آذرماه 1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
متن فرمان امام(ره) درمورد افتتاح حساب 100
اينک به مرحله حساسي از دوران انقلاب اسلامي خود رسيده ايم، دوران سازندگي، دوراني که بايد از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمديده ايران بهره مند شوند. دوراني که بايد شکوه نظام عدل اسلامي را لمس کنيد، دوراني که بايد همه دست به دست هم بدهيم تا ريشه فقر و استضعاف را برکنيد. شما مردم شريف ايران در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزي بزرگي بدست آورده ايد و توانستيد با اتکا به خداي متعال و وحدت

کلمه و مشارکت قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنيد و پشت ابرقدرتها را بلرزانيد، اکنون نيز با خودياري و همکاري براي مبارزه عليه فقر و محروميت بسيج شويد و با تاييد الهي به نجات مردم مستضعف کمر همت ببنديد.
در رژيم منفورپهلوي مسئله مسکن يکي ازمصيبت بارترين مشکلات اجتماعي مردم ما بود. بسياري از مردم در اسارت تهيه يک قطعه زمين و داشتن يک لانه بود

ند و چه بسا تمام عمرشان را زير بار بانکها و سودجويان و غارتگران بسر مي بردند تا بتوانند پناهگاهي را براي خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظيمي از مستضعفان جامعه بکلي از داشتن خانه محروم بودند و در زواياي بيغوله ها و اطاقکهاي تنگ و تاريک و خرابه ها بسر مي بردند و چه بسا قسمت مهمي از در آمد ناچيزشان بايستي

براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون جامعه ما با اين چنين مصيبتي دست به گريبان است. نظام اسلامي چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد کرد اين از حداقل حقوق هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد، مشکل زمين بايد حل شود و همه بندگان محروم خدا بايد از موهبت الهي استفاده کنند. همه محرومان بايد خانه داشته باشند، هيچکس در هيچ گوشه مملکت نبايد از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامي است که براي اين مسئله مهم چاره اي بينديشيد و بر همه مردم است که در اين مورد همکاري کنند.
اساسنامه بنياد مسکن
بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه در اين اساسنامه اختصارآ بنياد ناميده مي شود نهاد انقلاب اسلامي است كه بر اساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسكن محرومان به ويژه روستاييان در چهارچوب سياستها و برنامه هاي دولت تشكيل گرديده است.
- مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازم

نديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت ، همكاري ، و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف .
- تهيه طرح مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسكو

 

ني ارزان قيمت و اجراي آنها بطور مستقيم يا با مشاركت مردم با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط در روستا و شهر .
تبصره- دولت موظف است در اجراي پروژه ها و طرحهاي مسكوني خود به غير از خانه هاي سازماني شهري اولويت را به بنياد بدهد .
- تهيه زمين مورد نياز طرحها و پروژه هاي بنياد و آماده سازي آنها .
دولت و بنياد مستضعفان مكلفند زمينهاي مناسب خود را جهت اجراي طرحهاي مسكوني مصوب شوراي مركزي بنياد به استثناي هزينه هاي خريد و آماده سازي ( قيمت تمام شده براي دولت ) بطور رايگان و قطعي به بنياد واگذار نمايد .
اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند زمين هاي ملكي خود را به بنياد هبه نمايند و قانون زمين شهري مانع اين امر نخواهد بود .هيئت هاي هفت نفره واگذاري زمين و سازمان جنگلها و مراتع مكلفند زمين هاي دولتي مناسب را جهت واگذاري و اجراي طرحهاي مسكن روستايي پس از اعلام نياز بنياد به شرط نداشتن كاربري كشاورزي در اختيار بنياد قراردهند .- دولت موظف است نسبت به تأمين آب ، برق ، راه ، مدرسه ، درمانگاه و ديگر نيازمنديهاي عمومي اين طرحها از طريق وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط اقدام لازم به عمل آورد .كمك در جهت تأمين مصالح ساختماني كشور از طريق توليد ، تهيه ، توزيع .
- وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور موافقتهاي اصولي و اجازه بهره برداري از معادن با اولويت براي بنياد اقدام نموده و بنياد از شمول محدوديتها ي ماده 38 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مستثني است .
دولت موظف است سهميه لازم از مصالح ساختماني و ماشين آلات مورد نياز را دراختيار بنياد قرار دهد. بنياد مستضعفان مكلف است كارگاهها و كارخانجات توليد شن و ماسه ، مصنوعات بتني و سيماني ، آجر ، گچ و آهك خود را در حد نياز به بنياد واگذار نمايد .نظارت بر پرداخت و مصرف وامهاي قرض الحسنه مسكن روستايي و ارزان قيمت شهري كه از محل منابع مالي و سيستم بانكي كشور تأمين مي شود . دولت موظف است در احراي اين ماده اعتبارات لازم را به صورت قرض الحسنه تأمين نمايد .
تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستاها ، ب

ا هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاري دولت . تهيه و ارائه طرحهاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده در اثر جنگ ، سيل ، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت مردم و هماهنگي با سازمانها و ارگانهاي ذيربط .– دولت موظف است اجراي طرحهاي موضوع اين ماده را همراه با اعتبارات مربوطه با رعايت اولويت به بنياد واگذار نمايد.

اركان بنياد مسكن عبارتند از :
الف – شوراي مركزي
ب – سرپرست
ج - بازرسان
شوراي مركزي به عنوان عاليترين مرجع تصميم گيري بنياد داراي پنج نفر عضو به ترتيب ذيل مي باشد.
الف- يك نفر روحاني ( نماينده مقام معظم رهبري در صورت تعيين) .
ب – نماينده دولت ( وزير مسكن و شهرسازي ) .
ج – سه نفر از مهندسين و كارشناسان ساختمان و شهرسازي به اتنخاب دونفر فوق الذكر
اعضاء شورا از بين خود يك نفر را به عنوان رياست شورا انتخاب مي نمايند .
روحاني عضو شوراي مركزي علاوه بر وظايف عضويت در شورا مسئوليت انطباق فعاليتهاي بنياد با موازين شرعي را خواهد داشت .روحاني عضو شورا موظف است در مواردي كه اجراي هر قسمت از مواد اين قانون كه نياز به اذن ولي فقيه دارد موضوع را از محضر معظم اله استعلام نمايد .وزير مسكن و شهرسازي به عنوان نماينده دولت علاوه بر وظايف عضويت در شورا پاسخگوي مجلس در حدود اختيارات خواهد بود .
يكي از اعضاء شوراي مركزي انتخاب و يا حكم رياست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع است .شوراي مركزي مي تواند سرپرست بنياد را با حداقل 3 رأي عزل نمايد .دو نفر بازرس از بين كارشناسان ذيصلاح توسط شوراي مركزي براي مدت يكسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آن بلامانع است .
بودجه ، امكانات و منابع مالي بنياد مسكن

 

بودجه ، امكانات و منابع مالي بنياد مسكن عبارتند از:
1. حساب 100 امام .
2. كمكهاي نقدي و غير نقدي از قبيل زمين ،  شود.
3. كمكهاي بلاعوض بنياد مستضعفان صرفا براي تأمين مسكن فقرا و محرومان صرف مي گردد و بنياد مسكن گزارش فعاليتهاي انجام شده از محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنياد مستضعفان ارسال مي نمايد .وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است كمكهاي موضوع بند هاي 1 و 2و 3 اين ماده را به عنوان هزينه هاي قابل قبول موءديان محسوب نمايد .
4. كمكهاي دولت كه در بودجه ساليانه كل كشور منظور مي گردد.
5. درآمد حاصل از فروش مصالح توليدي كارگاهها و كارخانجات متعلق به بنياد و توزيع مصالح ساختماني و ارائه خدمات فني .
ماده 16- بنياد از پرداخت ماليات بردرآمد و عوايد حاصل از مشاركت و ماليات سهم سود در شركتهاي وابسته معاف مي باشد .
ماده 17- بنياد داراي شخصيت حقوقي بوده و نمايندگي قانوني بنياد با سرپرست بنياد است و مي تواند براي طرح دعاوي و شكايات يا براي هر اقدام قانوني ديگر نماينده و يا وكيل تعيين و به مراجع قضايي ، اداري ، انتظامي و ثبتي معرفي نمايد .
تبصره – بنياد از پرداخت هزينه هاي دادرسي در تمام مراجع قضايي اداري معاف مي باشد:
ماده 18- بنياد در جهت انجام وظايف خود ميتواند در استانها ، شهرستانها ، بخشهاي كشور داراي شعب و نمايندگي باشد.
ماده 19- آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط شوراي مركز تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي خواهد رسيد.
ماده 20- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن ملغي مي گردد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه هفدهم آذرماه يكهزاروسيصد و شصت وشش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/10/1366 با تأييد شوراي نگهبان رسيده است .


فصل دوم

کارهای انجام داده و یاد گرفته شده در محیط کارآموزی
 آشنایی با چگونگی پرداخت و مصرف وامهاي قرض الحسنه مسكن روستايي وارزان قيمت شهري كه از محل منابع مالي سيستم بانكي كشور تا"مين مي شود .
 آشنایی با چگونگی تهيه و ارائه طرحهاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده در اثر جنگ، سيل، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت مردم و هماهنگي با سازمانها وارگانهاي ذيربط . از جديدترين ما"موريت هاي محوله به اين نهاد اجراي برنامه ساماندهي روستاهاي پراكنده و اجراي طرح سنددار كردن زمينهاي روستايي است.
 انتقال هزينه مطالعاتي طرح به حساب دارايي در جريان تكميل .
 ثبت ضمانت انجام تعهدات سازمان بنياد مسكن

.
 ارزيابي تهيه طرح مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و اجراي آنها به طور مستقيم يا با مشاركت مردم با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط در روستا و شهر.
 بررسی طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستا‌ها با هماهنگي دستگاهاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم ازمحل اعتبارات مصوب واگذاري دولت.
 مرتب کردن ليستهاي حسابداري شماره گذار

ي شده .
 با يگاني و شناسایی صدور انواع ضمانتنامه شركت در مناقصه از طرف بانكها موكول به دريافت وثيقه از طرف سازمان بنياد مسكن .
 بررسي گزينه هاي مختلف براي اجراي طرح و تعيين نكات مثبت و منفي .
 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از بكارگيري روشهاي حسابداري .
 آشنایی با چگونگی تنظيم و پرداخت صورت حقوق و دستمزد .
 برآورد مغایرت بیمه ها .
 بایگانی پاكتهاي مرتب شده و در جدول مقايسه پيشنهادها كميسيون مناقصه با رعايت مفاد آيين نامه تعيين برنده مناقصه و ساير مقررات و دستور عمل ها، پس از ارزيابي پيشنهادهاي رسيده از بين پيشنهادهايي كه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قيمت خارج از اعتدال نباشد، مناسبترين پيشنهاد را از نظر مالي و ساير شرايط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفي مي كند. پس از اعلام نتيجه چنانچه برنده مناقصه حاضر به بستن قرارداد نشود سپرده يا ضمانتنامه وي به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و از شخصي كه پيشنهادش در مرتبه دوم است براي بستن قرارداد دعوت مي شود .
 تطبیق دادن ميزان دستمزد و هزينه ها با توجه به اسناد .
 مرتب کردن فرمها .
 ثبت وجوه دريافتي بابت تصفيه تنخواه گردان .
 ایجاد کردن بخشي از مخارج اجراي طرح از محل تنخواه گرداني كه پيمانكار به هر كارگاه تخصيص مي دهد پرداخت مي شود .
 تهیه صورت حسابی که به محض آنكه تحويل موقت كارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همكاري پيمانكار به اندازه گيري و تهيه صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده خواهد پرداخت .
 ثبت تجديد تنخواه گردان .
 هرگاه بر اساس صورتحساب قطعي، پيمانكار بستانكار يا بدهكار باشد در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورتحساب قطعي اين بدهي يا طلب بايد تصفيه شود .
 چگونگی پرداخت بابت ثبت قرارداددر دفتر اسناد رسمي .
 آشنايي با چگونگي مطالعه و بررسي در زمينه

تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت ، همكاري و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف.


صورت وضعيت پيمانكاري شامل كسورات


چهار نوع چك وجود دارد كه شامل چكهاي :


هزينه هاي جاري : شامل خريدهاي جزئياداره و ملزومات اداره مي باشد كه توسط تنخواه گردان در اختيارش مي گذارند خريداري و تشكيل سند مي گردد .
بسمه تعالي
بنياد مسكن انقلاب اسلامي كردستان ( شهرستان سنندج )
(( سند حسابداري ))
كد حساب شماره صفحه دفترمعين شرح حساب مبلغ جزء بدهكار بستانكار
--- 187 دارايي در جريان ساخت 275208297
--- 59 كدطرح064ت40907 پرشده 275208297
--- 171 كسور ارسالي 56416278
--- 173 ماليات صورت وضعيت 13105157
--- 174 بيمه صورت وضعيت 17298807
--- 176 سپرده صورت وضعيت 26210314
--- --- بانك تملك داراييهاي ثابت
--- 155 جاري 900029 چك 508119 ماليات 13105157
--- 155 جاري 900029 چك 508119 بيمه 17298807
--- 155 جاري 900029 چك 508119سپرده 26210314
--- 155 جاري 900029 چك 508119 شركت بوژان سازه كردستان 218594019
--- 178 كسور وصولي
--- 180 ماليات صورت وضعيت 13105157
--- 183 بيمه صورت وضعيت 17298807
--- 184 سپرده صورت وضعيت 26210314
جمع : سيصد و سي و يك ميليون و هشصدو بيست و دو هزارو پانصد و هفتاد و پنج 331822575 331822575
تنظيم كننده : مسئول پشتيباني و عامل ذيحساب بنياد مسكن سنندج : مديربنياد مسكن شعبه سنندج :
مهرو امضاء مهرو امضاء مهرو امضاء

 


نتيجه گيري :

عالي ترين مرجع تصميم گيري در بنياد مسكن ، شوراي مركزي است كه تركيب آن به صراحت در فرمان حضرت امام (ره) قيد شده است و عبارتند از : نمايناسان ساختمان و شهرسازي به انتخاب دو نفر اول. رئيس بنياد هم از ميان شوراي مركزي انتخاب مي‌شود.
بنياد مسكن انقلاب اسلامي در حال حاضر به غير از مراكز استان داراي 120 شعبه ديگر در سراسر كشور و پنج سازمان وابسته ،سازمان بنياد بتن ايران، شركت سازمان توسعه مسكن، سازمان بانك ماشين آلات، مركز پژوهش و مطالعات سوانح طبيعي و شركت ايجاد محيط مي‌باشد.

منابع و ماخذ :

1. حسابداري دولتي عبدالحميد سميعي انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي .
2. شناسائي درآمد، نويسنده تيموري، نشريه شماره 142 ،انتشارات سازمان حسابرسي .
3. بروشور آموزشي جهاد كشاورزي تايستان 87
4. مجله هاي اقتصادي وآموزشي بنياد مسكن .
5. راهنمائيهاي سرپرست كارآموزي .
6. سايت اينترنتي http://www.hoaz.blogsky.com


تقدير و تشكر
در پايان پروژه از زحمات استاد راهنمای خود جناب آقای ويس

ي وكاركنان محترم سازمان بنياد مسكن شهرستان سنندج كه همكاريهاي لازم را به عمل آورده‌اند كمال تشكر و قدرداني را دارم و لازم به تشكر از همه كساني كه من را در اين راه همراهي كردند مي باشد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید