کار اموزی سازمان آموزش و پرورش کل استان کردستان

Word قابل ویرایش
78 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

اصول حسابداری سازمان آموزش و پرورش که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد.از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.

امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.
تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درامده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن اشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای ص

حیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.
با گسترش روابط اقتصادی در بین بنگاههای اقتصادی و گوناگونی مبادلات بازرگانی و تنوع محصولات واحدههای اقتصادی بسیاری در قالب موسسات بازرگانی ایجاد شده به فعالیت می پردازند. در جوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه بنگاههای اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا در فرایند آموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.

امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام میدهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذی نفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نهوه حسابداری انها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویزه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یاد گیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند. اصول حسابداری سازمان آموزش و پرورش که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاض سیاسی*اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای اثار مالی بوده و این اثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاض حسابداری صرفآ فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی (نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی*اندازه گیری*ثبت وطبقه بندی اطلای مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلای مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد.
این دو تعریف معتبر از حسابداری به یا یکدیگر اختلافاتدارند اما در واقع یکی نیستند بدین ترتیب که شناسایی و اندازه گیری و ثبت و طبقه بندی اطلاعات معادل فن ثبت و طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و گزارش اطلاعات مالی همان تلخبص رویدادهای مالی موسسه مورد نظر است که مجموعآ موجبات قضاوت آگاهانه و اخذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را فراهم می سازد۰
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را عینیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری*عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود۰
آخرین تعریف حسابداری:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که در هرسازمانی است حسابداری می بایست این اطلاعات را بر سه هدف مهم تهیه نماید۰
۱- گزارش داخلی برای مدیران برای استفاده در طرح ریزی و کنترل عملیات
۲- گزارش داخلی برای مدیران در تصمیم گیری از قبیل سرمایه گزاری در اموال و قیمت محصولات
۳- گزارشات خارجی برای سرمایه گزاران*دولت و سایرارگانها

فصل اول
چکیده مطالب :
در این گزارش سعی من بر این است که تا حد امکان ابتدا خواننده را باحسابداری ، هدف ، ماهیت ، دامنه ، آینده شغلی ، بازارکار ، د

رآمد و زیر دامنه های حسابداری شامل حسابداری دولتی ، مالی ، صنعتی ، مالیاتی ، بیمه ، بانکها آشنا سازم.البته بیشتر دامنه این گزارش را حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی تشکیل میدهد.در اینگونه سازمانها هزینه کردن بر اساس سرفصل ها و برنامه مصوب از طرف دولت و سازمانهای زیربط انجام گرفته و پس از پایان سال این برنامه ها و بودجه های مصوب و هزینه های واقعی انجام شده با هم مقایسه می شود. در صورتی که این هزینه های تحقق یافته با برنامه هاو اعتبارات مصوب اختلاف داشته باشد توسط سازمانهای تحت نظارت دولت بررسی می شود و علل یا عوامل آن پی جویی خواهد شد . پس با توجه به این ذهنیت میخواهم شما را با نحوه حسابداری این اعتبارات و نحوه برخورد با این اختلافها و بطور کلی با حسابداری بودجه ای آشنا سازم.

حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی

 

هدف حسابداری :
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.
به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی‌شود و بیشتر تراز حسابها می‌باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی‌تواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی‌داند که چ

گونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد.
محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و …) قرار می‌گیرد.
ماهیت حسابداری :یک حسابدار متخصص، در آینده می‌تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می‌تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه‌گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود می‌تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد.
مجموع این فعالیت‌ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.?حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم‌کردن اطلاعات لازم کمک می‌کند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم‌ بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه‌گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می‌شود.
حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.
حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی
رشته حسابداری از جمله رشته‌هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد.
فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری می‌توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه‌ه

ای زیر مشغول کار شوند:
حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی
حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی
حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی
حسابداری بیمه : در موسسات بیمه
حسابداری بانکها : در شعبه‌ها و سرپرستی بانکها
حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می‌توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.

چارت سازمانی

 

برگه حسابها جاری برای عملیات انتقالی:
فیش حقوق که در دو برگ نوشته می شود تا کارمند بتواند مبلغ حقوق خود را از بانک مربوط دریافت نماید به این صورت یک برگ جهت بانک وبرگ دیگر برای کارمند می باشد۰
برای محاسبه اضافه کاری کارمندان حقوق و مزایای مستمر که شامل حقوق مبنا + افزایش سنواتی + فوقالعاده شغل + حق مسئولیت +حداقل دریافتی که مجموئآ بر۱۷۵/۱ تقسیم می شود تا مبلغ یک ساعت به دست آید۰
ثبتهایی که در قسمتهای حسابداری، امورمالی و بودجه استفاده می شوند بشرح زیر است:
سر فصل حساب ها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای قانونی در دفاتر ، صورت حساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهائی و فرمهای عملکرد به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد .
۱٫ معادل اقلام برآورد درآمد عمومی در قسمت سوم قانون بودجه یا پیوست شماره (۲) قانون بودجه و موافقتنامه مبادله
حساب درآمد واحدهای دستگاه ( بدهکار) ***
حساب درآمد پیش بینی شده ( بستانکار ) ***
۲٫ معادل اقلام درآمد تحقق یافته برای وصول
حساب درآمد پیش بینی شده ( بدهکار ) ***
حساب درآمد تحقق یافته ( بستانکار ) ***
۳٫ بهنگام وصول درآمدهای تحقق یافته به صورت نقد
بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار) ***
درآمد عمومی وصولی ( بستانکار ) ***
۴٫ انتقال اقلام درآمد عمومی به حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی دستگاه اجرائی
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار) ***
بانک وجوه تمرکز درآمد عمومی ( بستانکار ) ***
۵٫ انتقال وجوه مذکور به حساب درآمد عمومی کشور و اخذ تائیدیه از خزانه بر اساس برگه بستانکاری حساب ۸۰۰۱ حاوی مشخصات درآمد عمومی مربوط
درآمد عمومی ارسالی ( بدهکار) ***
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بستانکار ) ***
۶٫ معادل مطالبات قابل وصول بر اساس صورتحسابها و سایر مدارک همزمان با ثبت آرتیکل بند (۲)
حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بدهکار) ***
حساب کنترل درامد ( بستانکار ) ***
۷٫ ثبت سفته ها و سایر وثیقه ها بابت اقساط مطالبات قابل وصول در صورتیکه دستگاه اجرائی مربوط طبق قانون و مقررات وصول درامد مورد نظر اجازه وصول آن ، به صورت تقسیط را داشته باشد .
حساب اسناد دریافتنی ( بدهکار) ***
حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بستانکار ) ***
۸٫ به هنگام ارسال اسناد دریافتنی به بانک برای وصول
حساب اسناد در جریان وصول ( بدهکار) ***

حساب اسناد دریافتنی ( بستانکار ) ***
۹٫ بهنگام عدم وصول ( نکول شده ) اقساط درامد در موعد تعیین شده
حساب اسناد نکول شده ( بدهکار) ***
حساب اسناد در جریان وصول ( بستانکار ) ***
۱۰٫ بهنگام ارسال اسناد و مدارک نکول شده به اجراء و واحد حقوقی جهت عملیات اجرائی وصول
حساب اجراء و دعاوی حقوقی ( بدهکار) ***
حساب اسناد نکول شده ( بستانکار ) ***
۱۱٫ به هنگام واریز وجه به حساب درامد دستگاه در هر یک از مراحل بندهای ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ فوق الاشاره حسب مورد بطور همزمان ثب

تهای زیر در دفاتر انجام میپذیرد .
حساب بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار) ***
درآمد عمومی وصولی ( بستانکار ) ***
حساب کنترل درامد ( بدهکار) ***
حساب بدهکاران / اسناد دریافتنی / حساب اسناد در جریان وصول / حساب اسناد نکول شده/حساب اجراءودعاوی حقوقی (بستانکار) ***
۱۲٫ در صورتیکه تعداد اقلام درآمد قابل وصول و سفته های دریافتی دستگاه اجرائی معدود باشد ذیحسابی میتواند به جای استفاده از سر فصل حسابهای ” حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ” و ” حساب اسناد دریافتنی ” از سر فصل ” حساب اسناد دریافتنی ” استفاده نماید.
۱۳٫ ثبت وصول و ایصال درآمد عمومی توسط دستگاههای اجرائی استانی و یا سایر دستگاهها بابت درآمد پیش بینی شده مندرج در قسمت سوم قانون سالانه بودجه کل کشور دستگاه اجرائی مربوط
الف – ثبت در دفاتر دستگاه اجرائی استان و سایر دستگاههای وصول کننده
۱- بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار ) ***
درآمد عمومی انتقالی ( بستانکار) ***
– بهنگام انتقال وجوه مزبور به حساب خزانه تمرکز وجوه دستگاه اجرائی مربوط
۲- حساب درآمد عمومی انتقالی ( بدهکار) ***
بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بستانکار) ***
ب – ثبت درآمدهای مذکور در دستگاه اجرائی مربوط
۱- بهنگام دریافت فهرست وجوه واریزی از واحد استانی و سایر دستگاهها
وصولی استان یا سایر دستگاهها (بدهکار) ***
درآمد عمومی وصولی ( بستانکار) ***
۲- بهنگام دریافت اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بدهکار) ***

وصولی استان با سایر دستگاهها (بستانکار) ***
۱۴٫ ثبت درآمدهای وصولی توسط واحد تابعه در ذیحسابی مرکز استان
الف – بهنگام دریافت فهرست وجوه واریزی
وصولی واحد تابعه در استان (بدهکار) ***
درآمد عمومی وصولی (بستانکار) ***
ب – بهنگام دریافت اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجوه به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی ذیحسابی

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بدهکار) ***
وصولی واحد تابعه در استان (بستانکار) ***
۱۵٫ ثبت آن قسمت از درآمد عمومی وصولی که به موجب قوانین مربوط درآمد اختصاصی تلقی میشود با انتقال وجوه آن به حساب خزانه تمرکز وجوه اختصاصی به حساب درآمد اختصاصی وصولی منظور میشود
الف – حساب درآمد عمومی وصولی (بدهکار) ***
حساب درآمد اختصاصی وصولی (بستانکار) ***
ب – خزانه تمرکز وجوه اختصاصی (بدهکار) ***
خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بستانکار) ***
۱۶٫ ثبت آن قسمت از درآمد اختصاصی و یا مازاد پیش بینی آن که به موجب قوانین مربوط به حساب درآمد عمومی واریز میشود بر اساس تائیدیه اخذ شده از خزانه
الف – در آ مد اختصاصی وصولی ( بدهکار ) ***
درآمد عمومی وصولی (بستانکار) ***
ب – خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی (بدهکار) ***

 

خزانه تمرکز وجوه اختصاصی (بستانکار) ***
۱۷٫ ثبت پیش دریافت درآمد در مواقعیکه دستگاه اجرائی مربوط طبق مقررات قبل از تعیین مبلغ مطالبات وصول مینماید .
بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ( بدهکار ) ***
پیش دریافت درآمد / عوارض ( بستانکار ) ***
۱۸٫ ثبت احتساب درآمد عمومی پس از تعیین مطالبات قطعی

پیش دریافت درآمد / عوارض ( بدهکار) ***
حساب درآمد عمومی وصولی (بستانکار) ***
بستن حسابها در پایان سال
۱٫ قبل از بستن حسابها ابتدا مانده ” حساب بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ” وصولی به ” حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی ” دستگاه اجرائی مربوط وبا انتقال وجوه ” حساب درآمد خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی ” به حساب درآمد عمومی کشور (۸۰۰۱) از خزانه گواهی واریز وجوه به حساب درآمد عمومی طبق مشخصات درآمد مزبور اخذ و همچنین مانده ” حساب درآمد عمومی انتقالی ” وصولی استان و یا سایر دستگاهها و ” حساب وصولی واحدهای تابعه در استان ” نیز در پایان سال بایستی صفر شود .
۲٫ حسابهای درآمد عمومی پیش بینی شده و تحقق یافته اعم از وصولی و مطالبات باقیمانده به شرح زیر بسته میشود .
حساب درآمد پیش بینی شده ( بدهکار ) ***
حساب درآمد تحقق یافته ( بدهکار ) ***
حساب درآمد واحدهای دستگاه ( بستانکار) ***
۳٫ ثبت بستن حسابهای کنترل درآمد و بدهکاران ( مانده مطالبات ) و ….
حساب کنترل درامد ( بدهکار) ***
حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بستانکار ) ***
حساب اسناد دریافتنی ( بستانکار ) ***
حساب اسناد در جریان وصول ( بستانکار ) ***
حساب اسناد نکول شده ( بستانکار ) ***
حساب اجراء و دعاوی حقوقی ( بستانکار ) ***
۴٫ ثبت بستن ” حساب درآمد عمومی وصولی ” و ” حساب درآمد عمومی ارسالی ” با توجه به توازن اقلام آن
حساب درآمد عمومی وصولی (بدهکار) ***
حساب درآمد عمومی ارسالی ( بستانکار ) ***
– افتتاح حسابها در سال بعد
حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بدهکار) ***
حساب اسناد دریافتنی ( بدهکار) ***

حساب اسناد در جریان وصول ( بدهکار) ***
حساب اسناد نکول شده ( بدهکار) ***
حساب اجراء و دعاوی حقوقی ( بدهکار) ***
حساب کنترل درامد ( بستانکار ) ***

حکم کارگـزینی
۱ـ نام خانوادگی : ۲ـ نام : ۳ـ شماره پرسنلی:
۴ـ شماره شناسنامه: ۵ـ نام پدر: ۶ـ تاریخ تولد: ۷ـ محل صدور:
۸ـ وضعیت تاهل: ۹ـ تعداد اولاد: ۱۰ـ وضعیت سربازی:
۱۱ـ آخرین مدرک تحصیلی: ۱۲ـ تاریخ استخدام: ۱۳ـ کد شغل:

۱۴ـ عنوان شغل: ۱۵ـ عنوان پست: ۱۶ـ واحد سازمانی:
۱۷ـ گروه: ۱۸ـ رتبه: ۲۱ـ واحد سازمانی:
۱۹ـ نوع حکم: مزد گروه (مزد شغل) : ریال
۲۰ـ شرح حکم : مزد سنوات :
مزد رتبه :

 

جمع مزد مبنا :
۲۲ ـ مزایا
تفاوت تطبیق :
مسکن :
خواربار:
۲۴ـ تاریخ اجرای حکم: عائله مندی:
۲۵ شماره حکم :

 

۲۶ـ تاریخ صدور:
۲۷ـ محل امضاهای مجاز :
۲۸-نسخه: ۲۳ـ جمع کل مزد و مزایا :

هـدف از انتخـاب
پیدا کردن شایسته ترین و مناسب ترین افراد جهت به کار گماشتن آنها در پست های سازمانی کاری است بس مهم که به عهده اداره امور پرسنلی واگذار گردیده است این عمل می بایستی با روشی خاص و حساب شده انجام پذیرد تا شایسته ترین افراد را به کار گیرند. در انتخاب و یا استخدام متقاضیان، نقش اساسی را مسائل اجتماعی ایفا می کنند، زیرا تصمیماتی که در رد و یا قبول متقاضیان اتخاذ می شود از جهات بسیار در شهرت اجتماعی سازمان موثر است. انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان هر دو در حالی که اعضای رسمی سازمانی به شمار می روند در عین حال هم عضویت اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند به عهده دارند بنابراین مسئله انتخاب کار آسانی نیست زیرا انتخاب شوندگان امروز انتخاب کنندگان فردای سازمانی می شوند.
شرط اولیه برای انتخاب صحیح ، تعیین ارزش های مهارتی، توانایی، استعدادی و غیره برای احراز مشاغل مورد نظر می باشد. رعایت کلیه خصوصیات فوق برای موفقیت یک شخص در انجام وظایف و مسئولیت هایش موثر است . بنابراین در انتخاب افراد جهت تصدی مشاغل سازمانی رعایت دو چشم انداز متفاوت لازم و ضروری است.
نخست آنکه استانداردهای ارزشی لازم برای یک شغل چگونه تعیین می شوند و دیگر آنکه موفقیت در یک شغل به چه معنی و مفهومی به کار برده می شود. در پاسخ مسائل فوق می بایستی متذکر شد که هر دو بستگی مستقیم به طرز تولید و ارائه خدمات سازمانی از لحاظ کیفیت کالا و فراورده دارد. اگر تولید کالا در سطحی کاملا عالی عرضه شود، بنابراین کالای مرغوبی هم به بازار عرضه می شود که برای این جریان داشتن متخص

صین عالی رتبه از جمله واجبات است و در غیر این صورت ارزش ها از نتیجه پایین تری برخوردار خواهند بود و به همین نسبت انتخاب افراد هم در همان سطح تعیین شده عملی می گردد .
انتخاب کنندگان که مسئولیت انتخاب را به عهده دارند نه فقط می بایستی از چگونگی ماهیت صفات لازم برای شخصی که می خواهد انتخاب شود آگاه باشند. در پاسخ مسائل فوق می بایستی متذکر شد که هر دو بستگی مستقیم به طرز تولید وارائه خدمات سازمانی از لحاظ کیفیت کالا و فراورده دارد اگر تولید کالا در سطحی کاملا عالی عرضه شود بنابراین کالای مرغوبی هم به بازار عرضه می شود که برای این جریان داشتن متخصصین عالی رتبهاز جمله واجبات است و در غیر این صورت ، ارزش ها از نتیجه پایین تری برخوردار خواهند بود و به همین نسبت انتخاب افراد هم در همان سطح تعیین شده عملی می گردد.
انتخاب کنندگان که مسئولیت انتخاب را به عهده دارند نه فقط می بایستی از چگونگی ماهیت صفات لازم برای شخضی که می خواهد انتخاب شود آگاه باشند بلکه می بایستی بدانند که چگونه متقاضیان را ارزیابی کنند بعضی از صفات برای تعدادی از مشاغل دیگر مطلوب نخواهد بود بنابراین هر کس نمی تواند همیشه بر طبق یک استاندارد مشخص افراد متقاضی را به صورت یکسان در برابر صفات مشاغل سازمانی ارزیابی کند بلکه می بایستی بر اساس صفات مشخصه هر شغل متقاضیان را ارزیابی کند بدین علت است که ارزیابی متقاضیان جهت احراز یک شغل برای مشاغل دیگر معتبر نمی باشد.
انتخاب و مفهوم آن
به خاطر آنکه عمل انتخاب به صورت رضایت بخشی انجام پذیرد می بایستی از سه ددیگاه فرآیند انتخاب را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرارداد نخست آنکه بر اساس توسعه و گسترش فعالیت های سازمانی لزوم انتخاب و استخدام افراد جدید به وضوح احساس شود و مجوز استخدام نمودن افراد مورد نیاز از مقامات ذیصلاح گرفته شود چنین عملی با تقاضای سرپرستاتن و مدیران واسطه و با توجه به تجزیه و تحلیل شغل و حجم کار از طریق اداره امور پرسنلی مبنی بر تایئید لزوم و سپس تصویب مدیریت سازمانی انجام پذیر است دوم آنکه برای عمل انتخاب می بایستی ضوابط و معیارهایی که دال بر حقانیت قضاوت ما بر افراد داوطلب است در دست باشد تا بخوبی بتوان مشخصات داوطلبان شغل را با ان ضوابط مورد سنجش و ارزیابی قرار داده تا به نتایجی دست یابیم. چنین عملی از طریق اجرای تجزیه و تحلیل مشاغل، نوش

تن شرح شغل و بیان شرایط احراز میسر خواهد بو سوم آنکه می بایستی در سازمان پست های خالی در تشکیلات سازمانی موجود باشد تا بتوان افراد را برای آن پست ها انتخاب و استخدام نماییم . چنین عملی هم مستلزم تشخیص حجیم بودن انجام ار و کافی نبودن پرسنل مورد نیاز است.
ارزشیابی طبیعت و ماهیت انسان کاری است مشکل و پیچیده هر قدر قلمرو سازمان و عملیات کارکردی آن گسترده تر گردد به همان نسبت هم عمل انتخاب مشکل تر خواهد شد اما بعضی از سازمان ها که دارای تشکیلات منظم و مرتب امور پرسنلی هستند بخوبی می توانند در اسرع وقت عملیات انتخاب را انجام دهند.

انتخاب به معنی واقعی عبارت است از تشخیص مشخصات فرد متقاضی و قبولیت دارا بودن شرایط احراز لازم  مرحله جریان انتخاب، ممکن است اطلاعات حاصله آشکار سازد که برای قبول کردن و یا رد کردن دواطلب چه دلایل و عللی موجود است در هر مرحله دواطلب بایستی از موانع پی در پی بگذرد و سپس مشخصات خود را با الگوهای انتخاب تطبیق دهد . ایجاد موانع بر سر راه داوطلبین به این خاطر است که در هر مرحله افرادی که واجد شرایط هستند امکان ادامه ارزیابی را داشته باشند و افرادی که فاقد آن باشند از گردونه خارج شوند و بیخود وقت سازمان را نگیرند و از تجمع افراد غیر واجد شرایط در مراحل آخر انتخاب جلوگیری کنند به هر حال ایجاد موانع مختلف برای انتخاب در هر سازمان مختلف است بعضی از آنها کلیه مراحل را در نظر می گیرند و بعضی فقط قسمتی از آنها را مورد نظر قرار می دهند و برای آن اعتباری قائلند . در مراحل انتخاب می‌بایستی شرایط زیر را همیشه در نظر گیریم .
۱ـ می بایستی از کلیه درخواست هایی که از طرف واحدهای سازمانی به اداره کارگزینی رسیده تجزیه و تحلیل دقیقی بر روی آنها انجام شده باشد و ماهیت شغل مورد نظر مشخص شود .
۲ـ طرح و اجرای یک پرسشنامه کافی، کامل و معتبر که بتواند کلیه اطلاعات را جمع آوری نماید و در دسترس ا

 

نتخاب کننده قرار گیرد، به عمل آید .
۳ـ بررسی بر روی نظریات و وضع سابقه استخدامی متقاضی و حتی دریافت نظریات آنها به صورت شفاهی و ی

ا کتبی .
۴ـ طرح و ایجاد یک سری اطلاعات لازم که از طریق مصاحبه بدست می اید.
۵ـ امتحانات پزشکی و بهداشتی برای مشخص کردن وضع روحی و جسمی متقاضی و تعیین درجه اهمیت هر یک.

۶ـ در دست داشتن نتایج حاصله از اجرای آزمون های مختلف.
به خاطر انکه مراحل انتخاب با نظم و ترتیب خاصی و با در نظر گرفتن شرایط فوق انجام پذیرد رعایت مراحل زیر ضروری و لازم است .
۱ـ پذیرش متقاضی
در این مرحله کلیه مدارک لازم و پرسشنامه درخواست استخدام را رسیدگی می کنند و اگر متقاضی حائز شرایط بودوی را به مرحله بعد ارشاد می کنند .
۲ـ مصاحبه مقدماتی
فرد متقاضی اطلاعاتی کلی از نحوه انجام کار و میزان حقوق و مزایا و شرایط استخدامی از سازمان بدست می آورد و در قبال آن سازمان هم اطلاعاتی را از لحاظ بررسی وضع تظاهری و جسمی و روانی متقاضی بدست می آورد و سپس تایید و یا تکذیب صلاحیت پی گیری مراحل بعدی را مشخص می کند.
۳ـ دریافت پرسشنامه متقاضی در استرداد فرم تکمیل شده به اداره امور استخدامی و رسیدگی به کامل بودن آن.
۴ـ دریافت نظریات کارفرمایان قبل از طریق نامه های رسیده و یا مذاکرات تلفنی .
۵ـ تعیین نظریات و صلاحیت معرفین خصوصی .
۶ـ دریافت برگ خاتمه خدمت نظامی و یا تعیین وضع مشمولیت متقاضی و تطبیق آن با قوانین استخدامی .
۷ـ اجرای آزمون های لازم استخدامی .
۸ـ اجرای مصاحبه اصلی.
۹ـ انجام آزمایشات پزشکی و بهداشتی .
۱۰ـ مشخص کردن نتیجه انتخاب که در این مرحله از دو حال خارج نیست یا فرد متقاضی پذیرفته شده است که به مرحله بعدی یعنی استخدامی می رسد و یا آنکه رد شده که جواب لازم را به وی می دهند.
انواع استخـدام
اصولا استخدام بر سه نوع است : استخدام اجباری، اختیاری و استخدام اجباری اختیاری. استخدام اجباری استخدامی است که فرد را مجبور می سازیم نسبت به سازمان تعهداتی را که بر وفق مراد و میل کارفرما است قبول کند و در قبال آن حداقل تامین را به وی می دهند از جمله طرق متداول تر استخدام اجباری بردگی است که با اخذ انواع مختلف تعهدات فرد را وادار به انجام آن می نمایند نوع دیگر تحمیل کار است که فرد به خاطر از دست ندادن مقام و موقعیت خود و دربعضی مواقع حیات و زندگی خود بایستی کاری را انجام دهد که هرگز در حالت عادی تمایلی به انجام دادن آن کار ندارد. بردگی به عنوان یک بنیاد رسمی اجتماعی برای استخدام نفرات کارگر در حال حاضر به کلی منسوخ شده است و به طور غیررسمی در بعضی از جوامع رواج دارد امروزه هر چند که حالت بردگی منسوخ شده ولی اشکال دیگری از همان حالت بردگی در واقع موجود است بدین معنی که با به کار گماشتن افراد بدهکار و گرفتن تعهدات طویل المدت با مجوزات جزائی و قانونی افراد را مقید به کار کردن می کنند بیشتر تعهدات اجباری به خ

اطر آن است که نواحی دور دست در مضیقه کارگران قرار می گیرند و کارفرمایان اجبار دارند که با تحمیل مخارجی سنگین افراد رابه آن محل ها گسیل دهند و در قبال آن تضمینی برای یک مدت معین از کارگران بدست آورند تا کارشان بطور کامل انجام شود مثال دیگر از این نوع استخدان بیکاری است به طور خلاصه کار اجباری امری است که تا حدودی معلول لزوم استفاده موثر از افراد به دلایل مختلف است ولی به تجربه ثابت شده که این طریق وسیله غیرقابل اعتمادی برای بنام کردن دائمی نیروی انسانی تشخیص داده شده است .
استخدام اختیاری:
استخدامی است که فرد با آزادی کامل و سنجش کلیه جوانب کار، به استخدام هر سازمانی که لازم بداند در می آید و در قبال آن سازمان هیچگونه تعهد غیرمعقول و یا اجباری نخواهد داشت هر لحظه که ضروی بداند کار را رها می سازد، بدون آنکه هیچگونه ضرر و زیانی برای وی بوجود آید چون نیازهای انسانی متنوع و متفاوتند بنابراین هر فرد خواهان آن است که با آزادترین سیستم استخدامی روبرو شود و سهل ترین وسیله را برای رفع نیازهای خود بدست آورد سهل ترین وسیله پول

است که بدنی وسله هر فرد می تواند آنچه را که تمایل دارد بدست آورد بنابراین در سیستم استخدام اختیاری فرد تعهد خود را در قبال دریافت پمول ایجاد می کند و هیچگونه بعد زمانی در اینگونه تعهدات مطرح نمی‌شود ولی تعهدات کاملا با تامین ها مساوی هستند بنابراین در استخدام اختیاری هم کارگر و هم کارفرما هر دو با آزادی کامل وبا رعایت قوانین کار در ایجاد تهعدات و مسائل لازم مرحله استخدام را عملی می سازند.
استخدام اجباری اختیاری : چون انسان در جوامع مختلف به خاطر محدودیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیاز به کار دارد بنابراین مجبور است که به استخدام سازمان و یا سازمان هایی درآید که زندگی خود را اداره کند اما در این نوع اجتماعات اجباری بودن استخدام امری اجتناب ناپذیر است بنابراین هر فرد خود را در مقابل سازمان هایی مشاهده می کند که همگی از یک نوع سیستم کلی و با اندک تفاوتی شرایط استخدامی را بوجود آورده اند ولی هرگز اینگونه شرایط استخدامی بنا به میل کارگر نبوده و فقط طبقه کارفرما آن را به خاطر احساس نیاز مستخدم به کار اعمال می کند در این شرایط است که افراد کارگر در عین حالی که اجبار دارند از یک سیستم اشتغال اجباری پیروی کنند فقط آزادی آن را دارند که سازمان را انتخاب کنند ولی ماهیت تامین ها در تمام سازمان ها یکسان خواهد بود .

پس میتوان نتیجه گرفت که در استخدام اجباری تعهدات زمانی مطرح است که فرد می‌بایستی با سپردن سنوات خدمت خود را در اختیار کارفرما قرار دهد و کارفرما حق هر گونه اعمال نفوذ و جریاناتی را در سرنوشت کارگر دارد در استخدام اختیاری تعهدات کارگر با تامین های کارفرما برابر است و هیچگونه تعهدات زمانی در امر استخدام مطرح نمی باشد و بالاخره در استخدام اجباری اختیاری، کارفرمایان سازمان های صنعتی و اجتماعی همگی از یک وسیله استثمار کننده کارگری پیروی می کنند و فقط کارگران اختیار انتخاب در بین آن سازمان ها را دارند.
لازم است در اینجا رفتار مستخدمین را از چهار مرحله تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم که این چهار مرحله، شاخص تغییر و تحول مستخدم از صورت یک فرد جامعه قدیمی است به درجه تبعیت از یک راه و رسم نوین، به طور کلی کارکنان یک سازمان را به چهار نوع به شرح زیر طبقه بندی می کنیم :
۱ـ مستخدمین غیر متعهد .
۲ـ مستخدمین نیمه متعهد .
۳ـ مستخدمین متعهد کلی .
۴ـ مستخدمین متعهد جزئی .
۱ـ مستخدمین غیر متعهد

این نوع مستخدم قصد استخدام آنی دارد کوتاه مدت اشتغال چنین فردی به وظایف محوله جنبه موقتی دارد و برای غرضی آنی است گرچه دوره اقامت موقتی اولیه مستخدم تابع احتیاجات آنی وی به درامد حاصله از شغل خویش است. معذالک این امر به منزله بریدن از سوابق خدمتی خود از سازمان های ماقبل که در آن اشتغال داشته محسوب می‌شود و امکان دارد که در ابتدای استخدام غیرمتعهد باشد ولی به مرور زمان تعهد دائمی به آن سازمان دهد . چنین مستخدمی غیرمتعهد باشد ولی به مرور زمان تعهد دائمی به آن سازمان دهد چنین مستخدمی ممکن است مدت معینی مثلا چند ماه در یک سازمان مشغول به کار شود و پس از برآورد نیاز مادی خود به سازمان دیگری برود در تعدادی از کشورهایی که به تازگی در حال صنعتی شدن هستند کارگران غیرمتعهد بخش عظیمی از نیرو کار ملی را تشکیل می دهند پس کارگر غیر متعهد هیچگونه تعهد دوره ای و یا زمانی و مکانی به کارفرما نمی دهد و فقط تابع نیازهای شخصی خویش است که در این حالت از استخدام اختیاری استفاده می کند.
۲ـ مستخدمین نیمه متعهد
این مستخدم به جز اشتغال به شغل اصلی خویش به مشاغل دیگر هم دست به کار می‌شود، لکن علایق خویش را با مختصات شغل اصلی از بین نمی برد دوران اشتغال اینگونه مستخدمین ممکن است دراز تر از مستخدمین غیرمتعهد باشد، اما تفاوت اصلی میان آن دودسته آن است که کارگر نیمه متعهد در نظر دارد بخش عظیمی از دوران کارآمدی خویش را در خدمت این سازمان قرار دهد و زمانی هم به کار اصلی خویش بپردازد. بدین وسیله است که مستخدم نیمه متعهد از این طریق مقداری وجه نقد و محتملا زندگی جالب تری پیدا می کند. میزان نقل و انتقالات مستخدمین نیمه متعهد به مراتب زیادتر از مستخدمین متعهد می باشد . این نوع مستخدمین نه تعلق به زندگی شغلی و حرفه‌ای اصلی خود دارند و نه متعلق به سازمان های صنعتی و اجتماعی هستند.
۳ـ مستخدمین متعهد کلی
این نوع مستخدمین کاملا رابطه خود را با سایر سازمان های حرفه ای دیگر گسسته اند و به عنوان یک عضو دائمی سازمان به شمار می آیند . این امر صرفا متضمن اشتغال دائمی در سازمان است و مستلزم آن است که فرد مستخدم خود را با جمیع جنبه هایی که ارتباط با بنیادهای سازمانی دارد سازگار سازد و در قالب آن سیستم به تمام معنی فعالیت کند کلیه سازمان های صنعتی و اجتماعی امروز طرفدار و متکی به این نوع مستخدمین می باشند. بنابراین مستخدم متعهد به طور کلی خود را به تمام عیار در اختیار سازمان قرار می دهد و هیچگونه فعالیت دیگری در سازمان های دیگر نخواهد داشت و نکته جالب توجهی که در این سیستم وجود دارد آن است که اگر مستخدم بر اثر تغییر و تحول وظایف سازمانی مجبور به تعویض شغل خویش گردد، چنین کاری را انجام خواهد داد و حرفه خویش را عوض می کند تا آنکه بتواند در سازمان بماند، بدین معنی که طوری در فرهنگ آن سازمان ریشه دارند که جدا ساختن آنها از سازمان غیرممکن است و تعهد آنها جنبه مادام العمر را دارد و کارفرما هیچ وقت درصدد اخراج آنها بر نمی آید .
۴ـ مستخدمین متعهد جزئی
این نوع مستخدمین که در سازمان ها فعالیت می کنند افرادی هستندکه به طور دائم از یک حرفه بخصوص دست بردار نمی باشند و تا زمانی که حرفه آنان مورد لزوم کارفرما باشد به تعهدات خود عمل می کنند. چنین افرادی صرفا اعضای نیروی کار حرفه ای و یا صنعتی محسوب می شوند و عضو کوچک و بسیار دقیق حرفه خود به شمار می آیند این نوع کارکنان به حکم تجربه حاصل از کار، کارآموزی بخصوص و نظامات ارشدیت حرفه ای در یک سازمان استخ

دام شده اند. تا زمانی که آن سازمان به حرفه آنها اهمیت دهد و بر اساس مشخصات حرفه ای از آنها انتظار انجام کار را داشته باشند، اینگونه مستخدمین در سازمان باقی خواهند ماند کشورهای پیشرفته صنعتی تمایل دارند که از این نوع تعهدات برای کارکنان مورد نیاز خود استفاده کنند.
شرح شغل
یک شرح شغل گزارش مکتوبی است که وظایف، شرایط محیط کار، و سایر جنبه های یک شغ

ل مشخص را توضیح میدهد در داخل یک سازمان، تمام شرح شغل ها باید دارای شک واحدی باشند، هر چند بین سازمان ها محتوا و شکل شرح شغل ها ممکن است متفاوت باشد یک نگرش این است که شرح مختصری در چند پاراگراف نوشته شود. روش دیگر این است که شرح شغل را به چند قسمت مانند زیر تقسیم کنند این جدول شرح شغلی را نشان میدهد که با فهرست بازبینی تجزیه و تحلیل شغلی که در اصل داده های آماری را به وجود آورده اسست مطابقت دارد.
در یک شرح شغل ، بخش شناخت شغل ممکن است دارای کد شغلی باشد. کدهای شغلی از

اعداد، حروف، یا هر دو برای تهیه خلاصه جامعی از شغل استفاده می کند. این کدها برای مقایسه مشاغل مفید است به منظور مشاهده ارتباط بین مشاغل مختلف کدها را میتوان مقایسه کرد همچنین کد شغلی روابط میان آمار و اطلاعات، مردم و اشیاء را مشخص می کند .
بخش شناخت شغل از شرح مشاغل بالا شامل اطلاعات مفید دیگری است .
تاریخ : تاریخ لازم است زیرا به استفاده کنندگان بعدی قدمت شرح شغل را نشان میدهد هر چه ش

رح شغل قدیمی تر باشد احتمال کمتری وجود دارد که شرح فعلی شغل را منعکس کند.
نویسنده : نویسنده شرح شغل باید مشخص شود تا سوال ها یا اشتباه ها بتواند مورد توجه نویسند

ه شرح شغل قرار گیرد.
محل شغل : واحد (یا واحدها) جایی که شغل در آن انجام می گیرد به شناسایی شغل برای در آینده کمک می کند نشانی های محل شغل ممکن است شامل قسمت ، کارخانه ، یا سایر تقسیم بندی های دیگر سازمان شود .
رتبه شغل : شرح شغل ممکن است یک قسمت خالی برای اضافه کردن رتبه یا سطح شغل باشد این اطلاعات به درجه بندی اهمیت شغل به منظور پرداخت کمک می کند .
سرپرست : عنوان سرپرست ممکن است درج شود تا به شناسایی شغل و اهمیت نسبی آن کمک کند.
وضعیت : تحلیل گران ممکن است شغل را از قوانین اضافه کاری معاف یا غیرمعاف تشخیص دهند.
وظایف و خلاصه شغل : بعد از قسمت شناخت شغل ، خلاصه شغل قسمت بعدی شرح شغل را تشکیل می دهد متن کوتاهی است که در چند جمله شغل را خلاصه می کند این متن نشان میدهد که شغل چیست چگونه انجام می گیرد و چرا انجام می گیرد اکثر مقامات توصیه می کنند که خلاصه های شغلی باید عملیات اصلی هر شغل را مشخص کند سپس به شیوه اجرایی ساده ، شرح شغل وظایف شغل را شرح می دهد .
این بخش برای متخصصین پرسنلی حائز اهمیت است زیرا شرایط احراز هر شغل را شرح می دهد از آنجا که اثربخشی سایر عملیات پرسنلی بستگی به درک شغل دارد هر وظیفه اصلی بر حسب عملیات مورد انتظار شرح داده شده است . وظایف و فعالیت ها شناسایی و عملکرد مورد تاکید واقع شده است حتی مسئولیت ها به طور ضمنی یا در وظایف شغلی شرح داده شده اند .
شرایط محیط کار : یک شرح شغل شرایط محیط کار را نیز شرح می دهد که ممکن است از شرح فیزیکی محیط کار فراتر رود، ساعات کار، خطرهای ایمنی و بهداشت، سفرهای ضروری، و سایر جنبه های شغل مفهوم این بخش را گسترش می دهد .
تائید : از آنجا که شرح مشاغل بر اکثر تصمیم های منابع انسانی اثر می گذارد، دقت آنها باید توسط شاغلین منتخب و سرپرستان آنها مورد بازبینی قرار گیرد . هنگامی که یک شرح شغل قابل قبول باشد ، از سرپرستان خواسته می شود که آن را تائید کنند این تایید به عنوان آزمون دیگری از شر

ح شغل و یک بررسی بیشتر از جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل شغل است متخصصین پرسنلی و مدیران نباید تائید کردن را دست کم بگیرند اگر شرح شغل اشتباه باشد واحد منابع انسانی به جای منبعی برای کمک کردن تبدیل به مرکزی مشکل زا خواهد شد.
دایره حسابداری حقوق و دستمزد:
وظایف این دایره ، تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است همچنین این دایره بر مبنای اطلاعاتی که ازدوایر دیگر دریافت داشته است وظیفه طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد را بر حسب نوع کار، دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد. مدارک حقوق و د

ستمزد هر یک از کارکنان در این دایره نگهداری می شود. طبقه بندی هزینه حقوق و دستمزد ، با استفاده از کارتها

ی اوقات کار به منظور تفکیک و تخصیص هزینه حقوق و دستمزد مستقیم هر یک از سفارشات، دوایر و مراحل مختلف تولید و دستمزد غیر مستقیم در گروه هزینه های سربار انجام می شود .
سیستمهای پرداخـت حقوق و دستمـزد :
برای جبران خدمات کارکنان و پرداخت حقوق و دستمزد به آنان سیستمهای گوناگونی وجود دارد که توسط شرکتهای مختلف بکار گرفته می شود. این سیستمها را علیرغم تنوع میتوان به سه گروه متمایز به شرح زیر طبقه بندی کرد :
۱٫ سیستمهای مبتنی بر زمان
۲٫ سیستمهای پارچه کاری
۳٫ طرحهای مبتنی بر پاداش
سیستمهای مبتنی بر زمان
این گروه سیستمها بر این اصل تکیه دارند که به هر یک از کارکنان بر مبنای ساعات حضور در محل کار حقوق و دستمزد پرداخت می شود و این از وظایف مدیریت است که اطمینان حاصل کند کارها در خلال مدت زمانی که کارکنان در محل کار حضور دارند، توسط آنان انجام می گیرد. بنابر این ، این گونه سیستمها از طریق ثبت مقدار زمانی که توسط کارکنان در محل کار صرف می شود. عمل می کنند. سپس ، دستمزد متعلقه به کارکنان از طریق حاصلضرب تعداد ساعات صرف شده در نرخ توافقی دستمزد برای هرساعت محاسبه می شود .
در سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای زمان، پرداخت نرخ دستمزد بالاتر برای هر ساعت کار مازاد بر ساعات کار عادی روزانه یا هفتگی، امری کاملا عادی و متعارف است . مبلغ مازاد بر نرخ عادی دستمزد را که در ازای ساعات کارکرد اضافی پرداخت می شود ، اصطلاحا فوق العاده اضافه کاری می نامند.
سیستم پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای زمان اغلب در مواردی بکار گرفته می‌شود که اندازه گیری بازده دشوار است نظیر پرداخت حقوق و دستمزد در قبال وظایف اداری یا در مواردی که فعالیتها به نحو قابل ملاحظه ای متنوعند، نظیر وضعیتهایی که در ماشین آلات تولیدی به طور مکرر تغییر داده می شود یا در وضعیتهایی که به کیفیت محصولات فوق العاده بها داده می شود و استفاده از سایر سیستمها ممکن است کارکنان را در جهت اولویت دادن به سرعت تولید محصول که نتیجه آن احتمالا کاهش کیفیت محصولات و خدمات خواهد بود تشویق کند.
مثال)آقای (الف) یکی از کارکنان خطو تولید شرکت صنعتی «آلفا» است که طی هفته به طور عادی ۴۴ ساعت کار می کند و به ازای هر ساعت کار مبلغ ۴۰۰۰ ریال دستمزد دریافت می دارد. چنانچه آقای (الف) ساعات اضافی کار کند به ازای هر ساعت کار اضافی، مبلغی معادل ۴۰% مازاد بر نرخ عادی، دستمزد به وی پرداخت می شود.
آقای (الف) طی هفته اول آذرماه ۲×۱۳، ۴۹ ساعت کار مستقیم انجام داده است دستمزد ناخالص وی به شرح زیر محاسبه می گردد :
دستمزد به نرخ عادی ریال ۴۰۰۰ × ۴۹ ساعت = ۱۹۶۰۰۰
فوق العاده اضافه کاری ۴۰% × ۴۰۰۰ × ۵ = ۸۰۰۰

۲۰۴۰۰۰
سیستمهـای پارچه کاری
به طور کلی سیستم پرداخت دستمزد بر مبنای تعداد واحدهای تولید شده را اصطلاحا سیستم پارچه کاری می نامند. اصل اساسی حاکم بر سیستمهای پارچه کاری حقوق و دستمزد ، نیاز به تشویق کارکنان به کار کردن و ایجاد انگیزه در انان است . در نتیجه ، کارکنان باید با توجه به مقدار محصولی که تولید می کنند، حقوق و دستمزد دریافت نمایند. در این گونه سیستمها، ثبت مقدار کاری که توسط هر یک از کارکنان انجام می‌گیرد، ضروری است. اما مقدار زمان حضور آنان از اهمیت کمتری برخوردار است .
در سیستمهای پارچه کاری، شرکت باید سطح فعالیت روزانه را که هدف است تعیین و به کارکنانی که مقدار تولید آنان بیش از مقدار تعیین شده به عنوان هدف است، دستمزد بیشتری پرداخت کند. سیستمهای پارچه کاری هنگامی بکار گرفته می‌شوند که کمیت تولیدات اهمیت دارد و کنترل کیفی را میتوان از طریق اجرای سایر تکنیکهای مدیریت به گونه ای رضایت بخش تامین و حفظ کرد .
مثـال)آقای (ب) که یکی از کارکنان خطوط تولید شرکت صنعتی (بتا) است به ازای هر واحد محصولی که تولید می کند تا سطح تولید روزانه ۱۰۰ واحد محصول، مبلغ ۴۰۰۰ ریال دریافت می کند. اما چنانچه محصول تولید شده توسط آقای (ب) بر حداکثر تولید روزانه فزونی داشته باشد. به ازای هر واحد محصول مازاد، مبلغ ۵۰۰۰ ریال دستمزد به آقای (ب) پرداخت خواهد شد . تعداد محصول تولید شده توسط نامبرده ظرف روز گذشته در مجموع ۱۰۸ واحد محصول بوده است . حقوق و دستمزد ناخالص آقای (ب) برای روز گذشته به شرح زیر محاسبه می گردد:
۱۰۰ واحد هر واحد ۴۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۸ واحد هر واحد ۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰
۴۴۰۰۰۰
طرحهـای مبتنی بر پاداش
طرحهای مبتنی بر پاداش عمدتا به خاطر جبران خدمات کارکنانی ارائه شده اند که بر اساس سیستمهای مبتنی بر زمان، دستمزد می گیرند . اصل اساسی حاکم بر طرحهای مبتنی بر پاداش ایجاد انگیزش در کارکنان در انجام موثر کارها و افزایش عایدی آنان است کارکنانی که حقوق و دستمزد خود را بر اساس سیستمهای مبتنی بر پارچه کاری دریافت می کنند می توانند عایدی خود را از طریق تولید محصول با کارایی بیشتر افزایش دهند در حالی که کارکنانی که بر مبنای سیستمهای مبتنی بر زمان، دستمزد می‌گیرند برای این که کارآمدتر باشند انگیزه ای وجود ندارد. از این رو ، سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای پاداش به منظور فراهم کردن انگیزه تولید با کارایی بالا برای این گروه از کارکنان طرح ریزی شده است.
دفتر روزنامه:
دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فر

وش و دیون مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و سایر عملیات محاسباتی که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است۰
دفتر روزنامه
شماره ردیف تاریخ شرح بدهکار بستانکار
روز ماه ریال ریال

ترتیب نوشتن رویداد مالی در دفتر روزنامه عبارت است از :
۱- تاریخ رویداد مالی
۲- عنوان حسابی که بدهکار می شود ثبت مبلغ بدهکار در ستون بدهکار
۳- عنوان حسابی که بستانکار می شود ثبت مبلغ بستانکار در ستون بستانکار
۴- شرح مختصری از رویداد مالی
در تحریر دفتر روزنامه نکات زیر باید دعایت شود :
• بیش از آن که معادله ای در دفتر روزنامه ثبت شود باید تمام صفحات آن را شماره گذاری کرد .
هیچ یک از صفحات دفتر روزنامه نباید باطل یا از آن خارج شود .
• معادلات باید در روزی که واقع می شود در دفتر روزنامه ثبت می شود .
• دفتر یاید بسیار پاکیزه نگهداری شود .
• مطالب و ارقام باید با خطی خوانا و با قلم نوشته شود .
• هیچ مطلبی نباید بین سطور و یا در حاشیه نوشته شود .
• از قلم خوردگی باید اجتناب شود مگر در موارد استثنایی و تنها برای تصحیح اشتباه .

• مطالب نوشته شده را به هیچ وجه نباید پاک کرد ، تراشید یا با مواد شیمیایی و نظایر آن محو کرد .
• تمام اطلاعات مربوط به یک معامله باید در یک صفحه دفتر روزنامه نوشته شود .
• اگر جای کافی برای ثبت کامل یک معامله در صفحه ای از دفتر روزنامه وجود نداشت جای خالی بستر و معامله در صفحه بعد نوشته شود .
در کتابی دیگر دفتر روزنامه را طور دیگری تعریف کرده : دفتر روزنامه دفتری است که معاملات و عملیات مالی یک موسسه بطور روزنامه و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شود .
دفتر کل:
دفترکل دفتری است که به حسابهای اصلی اختصاص داشته و کلیه حسابها در این دفتر تحت سرفصل های معین متمرکز می شود.
دفتر کل
شماره ردیف تاریخ شرح بدهکار بستانکار تشخیص باقیمانده
روز ماه

 

در نگهداری و نوشتن دفتر کل باید نکاتی بشرح زیر مورد ملاحظه قرار گیرد :
۱- شماره گذاری صفحات دفتر کل از رقم یک شروع و به ترتیب ادامه یابد .
۲- برای هر یک از حساب های دفتر کل با توجه به حجم فعالیت یک یا جند صفحه جداگانه اختصاص داده شود . معمولا صفحات ابتدایی دفتر کل به حساب های دارایی اختصاص می یابد حسابهای بدهی و سرمایه به ترتیب بعد از حسابهای دارایی قرار می گیرد .
پس از آماده سازی دفتر کل می توان رویدادهای مالی را که در دفتر روزنامه نوشته شده اند در دفتر کل ثبت کرد . همیشه نوشتن دفتر کل بعد از ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه انجام می گیرد بنابراین هیچ رویدادی در دفتر کل نوشته نمی شود مگر آنکه قبلا در دفتر روزنامه ثبت شده باشد .
برای ثبت رویدادهای مالی در دفتر کل ابتدا رویداد مالی ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتیب زیر انجام می شود :
۱- پیدا کردن صفحه حسابی که در دفتر روزنامه بدهکار شده است .
۲- نوشتن شماره رویداد مالی ( شماره روزنامه ) در ستـون مـربـوطه در حسـاب
دفتر کل .
۳- ثبت تاریخ رویداد مالی در ستون تاریخ .
۴- درج مبلغ بدهکار در ستون بدهکار .
۵- نوشتن شرح مختصری از رویداد مالی در ستون شرح .
۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب .
۷- درج شماره صفحه ای از دفتر کل که دریف بدهکار رویداد مالی درآن نوشته شده در ستون عطف دفتر روزنامه .
۸- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوطه .
۹- تعیین نوع مانده حساب در ستون تشخیص با نوشتن کلمه “ بد “ به جای بدهکار یا “ بس” به جای بستانکار .
دفتر معین:
دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگه داری شود۰
دفترمعین
شماره سند تاریخ شماره انبار شرح واردات ارزش ریال موجودی هزینه کالا ارزش ریال
روز ماه
۳

۶ ۱
۱ خرید از شرکت …… ** * ***
دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگه داری شود۰
کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است نگه داری دفاتر معین بستگی کامل به احتیاجات سازمان آموزش و پرورش دارد و در صورتی که اقلام مربوط به یک حساب اصلی متعدد نباشد و یا حساب فرعی نداشته باشد نیازی به نگه داری دفتر معین نخواهد بود مانند حساب درآمد و هزینه و …
دفاتر معین از روی برگه های حسابداری نوشته می شود و شماره مربوط به هر حساب فرعی نیز بر روی برگه در قسمت شماره دفتر معین نوشته می شود تا معلوم شود که برگهای حسابداری در دفتر معین نوشته شده است تقسیم صفحات دفاتر معین به حسابهای فرعی بستگی کامل به احتیاجات سازمان آموزش و پرورش دارد و بایستی سازمان آموزش و پرورش قبل از آغاز سال جدید دفاتر جدید را با توجه به تجربیات گذشته تقسیم بندی نموده و فهرست آن را در ابتدای دفتر منعکس نماید تا راهنمای مراجعه کنندگان به دفتر و حسابها باشد اینگونه حسابها است که در واقع بایستی صحیحآ و به جای خود نگه داری شود و تمام این تشریفات و سایر دفاتر و اوراق برای صحت ثبت این گونه حسابها می باشد۰
ثبت مربوط پرداخت حقوق بازنشستگان :
چون سازمان درآمدی ندارد برای پرداخت حقوق اول در خواست را به سازمان بازنشستگان می دهد و هنگام پرداخت از سازمان بازنشستگان به شرح زیر ثبت می گردد .
بانک ******
دریافتی بازنشستگان ******
و هنگام پرداخت ثبت زیر انجام می گیرد

دریافتی بازنشستگان ******
بانک ******

رسیدگیها :
۴٫ رسیدگی به اسناد :
در این مورد اول درخواست خرید را بررسی می کنیم و بعد از آن فاکتور خرید را با فیش انبار کالاهایی که مصرفی هستند که در همان زمان مصرف شده در قبض انبار ثبت نمی شود و مبلغ درخواست خرید باید با فاکتور خرید برابر و مبالغ خریداری شده که دارای قبض انبار هست باید مبالغ در قبض انبار با مبلغ فاکتور خرید برابر باشد و بعد از بررسی آنها دوباره مبالغ کل فاکتورها را در برگی که مبلغ کل تک تک فاکتورها در آن نوشته شده است بررسی می کنیم و بعد از آن کل مبالغ را با هم جمع می کنیم و باید با سند حسابداری و برگه تامین اعتبار باهم برابر باشند .
۵٫ رسیدگی به حقوق پرداختی بابت حقوق کارکنان سازمان :
در این رسیدگی اول مبلغ تامین اعتبار با برگه ها مطابقت می دهیم مبلغ مالیات را با فیش واریزی مالیات و واریزی مبلغ بیمه را با سهم بیمه مطابقت می دهیم و بعد ساعات کارکنان را کنترل و جمع مبالغ را هم بررسی می کنیم و بعد سندها را کنترل می کنیم که باید ثبتهای مربوطه ثبت شده باشد که شامل مبلغ حقوق و دستمزد و ثبتهای مربوط به کسورات و مالیات می باشد کنترل شود .
۶٫ رسیدگی به سوختهای مصرفی اتومبیلها و وسایل نقلیه :
سازمان آموزش و پرورش ابتدا باید درخواست خرید را بررسی و با سند کنترل کند و با تامین اعتبار و باید رسیدهای مصرفی که توسط جایگاههای مخصوص یا پمپ بنزینهای متمرکز در سطح استان مهر و امضاء شده است با مبلغ ثبت شده کنترل کرد .

۷٫ رسیدگی به اجاره های محلهای تحصیل برای نهضت سوادآموزی :
سازمان آموزش و پرورش ابتدا باید تامین اعتبار را با سندها مطابقت داد و مبلغ اجاره ها که توسط قراردادها باید تنظیم شود باید با مبالغ ثبت شده کنترل گردد .

فرم درخواست خرید کالا :
سازمان آموزش و پرورش شامل قسمتهای مختلفی همانند امور مشترکین، خدمات فنی، خدمات عمومی واتفاقات است که هر یک از این بخشها در صورت برخورد با مشکل کمبود مواد و وسایل مورد نیاز در طی یک نامه کتبی وسایل مورد نیاز خود را درخواست کرده وآن را به قسمت انبار وتدارکات تحویل میدهند انبار هم آنها را در یک فرم درخواست خرید کالا به ترتیب نوشته وپس از بررسی آن از نظر تکمیل وصحیح بودن ان را بر اورد ( بر حسب ریال ) کرده وان را جهت تامین اعتبار به قسمت حسابداری میفرستد .
در صورتی که اعتبار وجود نداشته باشد فرم به واحد متقاضی برگشت داده میشود وموارد اصلاحی نیز در آن قید میگردد.
اما در صورت وجود اعتبار تامین اعتبارصورت گرفته وبه امضای قسمت حسابداری رسیده وبه قسم انبار وتدارکات برگشت داده انبار نیز بر اساس آئین نامه معاملات وتحویل کالا به انبار طی یک قرارداد با یکی از شرکتهایا فروشنده ها وسایل ولوازم مورد نیاز خریداری میگردد در صورتی که مبلغ قرار داد بیشتر از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال باشد از استعلام بها استفاده میگردد که فرم استعلام بها برای عده ای از فروشنده فرستاده میشود ( در واقع مناقصه صورت گرفته است وپس از آن وسایل ولوازم خریداری همراه فاکتور آنها به انبار ارسال میگردد.
فرم رسید موقت :

فرم رسید موقت هر چهار نسخه شامل نسخه سفید ( حسابداری ) آبی ( بایگانی انبار ) نسخه قرمز (تدارکات انبار وقرار دادها) نسخه زرد ( تحویل دهنده ) صادر میشود وبا توجه به اطلاعات موجود در خواست خرید که قبلاٌ تکمیل شده وفاکتور فروش تکمیل میگردد.
ابتدا باید نام شهرستان ، تاریخ تکمیل، شماره ، رسید موقت ، شماره درخواست خرید ، شمراه صورت تطبیق وشمراه قرار داد / استعلام در صورت وجود نوشته شود پس از ان اقلام نوشته شده در درخواست خرید را به ترتیب در آن مینویسیم .
وبا دعوت از کارشناسان فنی از کالاها بازدید به عمل آید تا در مواردی که کالا یا مواد که کالا کسری ویا نقص ( یا آسیب دیدگی پیدا کرده باشد ) با حضور نماینده بیمه طی صورت جلسه اعلام شود.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 78 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد