مقالات گوناگون

مقاله تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغیبرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

چکیدههدف این پژوهش بررسی رواب بین تغییرات  سود تقسیمی،سود هر سهم و تغییرات  سود هر  سهم  با  تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 م ...
فرمت pdf
20 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تشخیص جعل کپی نواحی تصویر براساس ترکیب تبدیل های مختلف پردازش تصویر

چکیدهجعل کپی نواحی تصویر - کپی و انتقال - ، نوع خاصی از جعل تصویر می باشد که در آن ناحیهی دیگری از آن کپی میگردد، تا بدین ترتیب قسمتهای ناخواسته تصویر حذف و یا قسمت های مورد نظر اضافه گردد. یکی از مهمترین بخشهای الگوریتمهای تشخیص جعل کپی نواحی تصویر، مرحله استخراج ویژگی از تصویر است. بعبارت دیگر، بایستی ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل لرزه ای با استفاده از تحلیل پوش اور مودال با الگوی بار ثابت براساس جمع جبری مستقیم الگوهای بار مودی با ضرائب خاص

خلاصهمشکل عمده روش های پوش اور مرسوم در دستور العمل ها و آیین نامه های جاری این است که محدود به یک شکل مود فرضی ثابت است. لذا در راستای رفع این مشکل روش های پوش اور مودال متعددی با الگوی بارهای مختلف توسعه یافته اند، با اینحال بخاطر استفاده از روش های ترکیب مودال درجه دوم، نیروهای مودال طبقات در همه مودها ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار

چکیدهامروزه تخریب محیط زیست به بحرانی جهانی تبدیل شده که روز به روز بر عمق و دامنه این بحران افزوده می شود.به این دلیل حفاظت از آن به آنچنان ارزش اخلاقی تبدیل شده است که حمایت کیفري از آن ضروري می نماید. با ماشینی شدن زندگی انسان و پیشرفت هاي تکنولوژیک وي ، زمینه مهار بیشتر طبیعت فراهم گردید. از این پس ان ...
فرمت pdf
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیلی بر خط مشی توسعۀ منطقه ای کشور

چکیدهبا رویکردی خردمندانه، برنامههای توسعه برای ساخت آیندهای بهتر و یا به تعبیری شکلدهی به ساخت اجتماعی واقعیت آینده کشورها انجام میشود. بخش بسیار مهم این برنامه، مربوط به توسعه منطقهای است. از این نظر مهم است که هر منطقه با توجه به شرایط حاکم بر آن، از استعدادها و ظرفیتها و در عین حال محدودیتهای خاصی برخ ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تدوین راهبردهای منطقه ای اکوتوریسم : نمونه موردی استان گلستان

چکیدهبا توجه به پژوهشهای انجام شده درباره توان محیطی بسیار مناسب اکوتوریسم در استان گلستان، این پژوهش به مطالعه و شناسایی سیستم مدیریتی اکوتوریسم در این استان و راهبردهای آن می پردازد. در انجام این مطالعه از 374 پرسشنامه منتخب از جامعه آماری استان برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید استفاده و مدل راه ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم

چکیده:در این مقاله وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهاي بخش جعفرآباد شهرستان قم مورد تحلیل قرار میگیرد. هدف این بررسی نشان دادن توزیع میزان سرمایه اجتماعی در سطح روستاهاي بخش و رابطه آن با تفاوتهاي جمعیتی و فاصلهاي آنهاست. در این پژوهش، جمع آوري داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 355 خانوار بوده و تجزیه و ...
فرمت pdf
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول

مقدمهاطلاع و تخمین سرعت رهاسازی نیتروژن از مواد آلی برای حفظ حاصلخیزی خاک و مدیرت صحیح خاک ضروری است. پیشبینی فراهمی نیتروژن برای دوره رشد گیاه از منابع مختلف کودی در ارتقاء کارایی کودها و همچنین کاهش خطرات یا آلودگیهای زیست محیطی نقش مهمی دارد - رینگولیت وباچمیر،. - 2002 فرآیند معدنی شدن نیتروژن در خاک ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین اثر ژن و قابلیت ترکیب پذیری تشکیل کالوس وباززایی گیاه در کشت بساک برنج

چکیدهکارایی پایﲔ تشکیل کالوس و باززایی گیاه سبز کاربرد کشت بساک را در برنامه هاي اصلاحی ﳏدود کرده است. این مطالعه براي تعیﲔ توارث پذیري تشکیل کالوس و باززایی گیاه در کشت بساک برنج اﳒام گرفت. چهار والد ﳘراه با شش ژنوتیپ F1 بدست آمده از یک طرح تلاقی داي آلل یکطرفه با چهار والد شامل دو لاین ﲡاري - آمل2 و آم ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل سلسله مراتبی تکنولوژی ابررسانایی بر مبنای داده های فازی جهت مدیریت و بومی سازی تکنولوژی

چکیدهابررسانایی پدیده ای است کوانتومی که به بررسی رفتار برخی از مواد در دماهای بسیار پایین می پردازد. حالتی که در آن با طرد میدان مغناطیسی توسط ماده، خاصیت مقاومت الکتریکی آن از بین رفته و هدر رفت انرژی در آن به سمت صفر میل میکند. در این پژوهش سعی بر این است تا ضمن تحلیل و واکاوی این پدیده و نیز بررسی شرا ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تدوین نشانگان مولفه برنامه درسی مبتنی بر حل مسئله برای ارزیابی کیفیت در نظام آموزش عالی

چکیدهپژوهش کیفی حاضر با هدف تدوین نشانگان مولفه برنامه درسی مبتنی بر حل مسئله بر اساس الگوی کلاینٌ برای ارزیابی کیفیت در نظام آموزش عالی انجام شده است. در این تحقیق، از طریق مصاحبه با خبرگان، 36 نشانگر برای عناصر الگوی کلاین تدوین شد. این مطالعه مجموعه مفیدی را برای ارزیابی برنامه درسی رشته های دانشگاهی د ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل لرزه ای سد خاکی فرخی به روش های مبتنی بر تغییر شکل ( روش بلوک لغزنده و روابط تجربی سینگ و همکاران )

چکیدهتحلیل پایداري سدهاي خاکی در برابر زلزله، مساله اي بسیار پیچیده میباشد که روشهاي متنوعی براي انجام آن پیشنهاد شده است. هر کدام از این روشها محدودیتهاي خاص خود را دارند و معمولاً یک روش به تنهایی جوابگوي ابهامات موجود نمی باشد. روشهاي مبتنی بر تخمین تغییر شکل بدنه سد از قابلیت بسیار خوبی در تحلیل پایدا ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک با استفاده از آزمون های بارنقطه ای و چکش اشمیت

چکیدهدر پروژههاي مهندسی، شناخت و تهیه اطلاعات دقیق از ویژگیهاي مقاومتی و رفتاري سنگ بسیار اساسی و ضروري است. تعیین مقاومت فشاري تکمحوري - UCS - سنگها از جمله پارامترهاي مهم در توصیف رفتار مقاومتی سنگها میباشد. این آزمایش یکی از آزمایشهاي پرهزینه و وقتگیر در مکانیک سنگ است و در بعضی مواقع به دلیل درزه و ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیلی بر اکوتوریسم شهر یاسوج با تاکید بر توسعه پایدار

چکیدهاستفاده بهینه از منابع و ظرفیتهاي طبیعی موجود از گامهاي اساسی در توسعه هر کشور است. هدف پژوهش حاضر تحلیل اکوتوریسم شهر یاسوج با تاکید بر توسعه پایدار میباشد. در این مقاله، از روشهاي تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش از نمونه گیري تصادفی استفاده شده و جامعه آماري شامل 100 نفر ا ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تسریع در پرداخت و شناسایی خودکار وسایل نقلیه در جایگاه های سوخت با استفاده از فناوری RFID

چکیدهسیستم هاي شناسایی از طریق RFID را می توان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ابزارها براي ارتقاي توانمندي هاي سازمان در رقابت هاي جهانی آینده توصیف کرد.RFID به سرعت به یک فناوري موثر و راهبردي صنایع کلیدي تبدیل شده است و تمامی صاحب نظران ، متخصصان و فعالان حوزه IT در دنیا آن را بزرگترین حادثه پس از اختراع ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعمیر و نگهداری خطوط ریلی در مناطق ماسه گیر ( مطالعه موردی : اداره کل راه آهن شرق )

چکیدهبخش قابل توجهی از خطوط ریلی ایران از مناطق ماسه گیر عبور میکند. در سالهای اخیر با بروز خشکسالی این مناطق گسترش بیشتری یافتهاند بهطور مثال نزدیک به 100 کیلومتر از خطوط ریلی در اداره کل راهآهن شرق با مشکل شنهای روان مواجه است . تعمیر و نگهداری خط و سازههای فنی در این مناطق نیاز به تمهیدات و روشهای ویژه ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل قابلیتهای استانهای مرزی ایران درتوسعه همکاری های بین مرزی باکشورهای همسایه وجهان اسلام

چکیدهکشور ایران با هشت هزار کیلومتر خط مرزي از کشورهاي داراي مرز طولانی در جهان محسوب می شود. از آنجائی که از بین 53 کشور جهان اسلام 15 کشور با ایران مرز مشترك دارند از یک سو، و داشتن 16 استان مرزي در ایران با قابلیتهاي فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادي و... از سوئی دیگر می تواند در تقویت همگرایی و توسعه کشورهاي ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین شاخص سرمایۀ ماندگار دینی و تأثیر آن بر پیشرفت اقتصاد ایران ( 90 - 1370 )

چکیدهسرمایه مذهبی نوعی سرمایه ماندگار معنوی است که از طریق آموزههای دینی به ایجاد، تکمیل و اصلاح نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میپردازد و از کانال بهینهسازی روابط و چارچوبهای اجتماعی و فردی، میتواند بر رشد و پیشرفت کشورها تأثیرگذار باشد. نظرات مختلفی در خصوص جهت و نوع تأثیر مذهب بر پیشرفت کشورها ...
فرمت pdf
28 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیلی بر لزوم احداث ساختمان های سبز در ایران : چالش ها و راهکارها

چکیدهدر دو دهه گذشته بر اثر مصرف بی رویه انرژی های تجدید ناپذیر و آسیب های زیست محیطی، وضعیت انرژی جهان در مرحله بحرانی قرار دارد. افزایش روز افزون مصرف انرژی و آلودگی پسماند های صنعتی از یک سو و کاسته شدن منابع انرژی از سویی دیگر، پژوهشگران و سیاست گذاران کشورهای توسعه یافته را به ایجاد دگرگونی در شیوه ب ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل مکانیکی میزان تنش پیستون موتور ماشین اپل به روش المان محدود

چکیدهدر این مقاله تنش ها و کرنش هاي به وجود آمده در یک پیستون موتور احتراق داخلی ماشین اپل مدل 2011 بر اثر فشار وارده بر آن را محاسبه خواهد شد . فشار وارده بر انتهاي پیستون ناشی از انفجار داخل محفظه احتراق است. این فشار به صورت تقریبی و با استفاده از مراجع برابر 3.02 مگا پاسکال در نظر گرفته شد. از اثر حرا ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تفسیر بهشت و دوزخ از دیدگاه عطار

چکیدهبهشت رؤیاییترین اقلیم هستی است که خداوند آن را براي انسان آفرید. بهشت بزرگترین، زیباترین و باشکوهترین هدیهي خدا براي انسان است. بهشت آرمانی ترین و مقدسترین سرزمینی است که، آرمانیس ترین انسانها و زیباترین چشمهها و کاخها و باغها و دلانگیزترین زندگیها و شادکامیها در آن وجود دارد. هیچ زیان و خسارتی براي ...
فرمت pdf
19 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران ، بیماران و بستگان آنها نسبت به خشونت محل کار علیه پرستاران

چکیده مقدمه:پرستاران در معرض انواع خشونت محل کار قرار دارند و بیماران و بستگان آنها را مهمترین عاملان اعمال خشونتعلیه خود میدانند. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی درک پرستاران، بیماران و بستگان آنها از ماهیت خشونت محلکار علیه پرستاران در مراکز آموزشی- درمانی تبریز بود. روش پژوهش: در این پژوهش توصیفی- م ...
فرمت pdf
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله ترجیحات عمومی و تمایل به پرداخت برای حفاظت از اکوسیستم های طبیعی ( مطالعه موردی منطقه گردشگری جوارم مازندران )

چکیدهامروزه توجه به ترجیحات عمومی و تمایل به پرداخت افراد جامعه به منظور بقا و حفظ منابع زیستی و تصمیم بهینه جهت نیل به توسعه پایدار و همچنین کسب درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به بررسی و تعیین ترجیحات عمومی جهت حفاظت از اکوسیستم طبیعی منطقه گردشگری جوارم شهرستان سو ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین پتانسیل خورندگی یا رسوب گذاری آب آشامیدنی شبکه های توزیع شهر زابل با استفاده از اندیس های خوردگی

چکیده                خورندگی و رسوبگذاری از شا خصهای مهم در ارزیابی کیفی آب است .از پیچیده ترین و پر هزینه ترین مشکلات مربوط به تولید آب آشامیدنی می باشد که بر روی سلامتی عمومی، پذیرش عمومی یک منبع آب ، هزینه های تأمین آب ،فنی مهندسی وزیبا شناختی ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی مبتنی بر انتخاب ویژگی

خلاصهبا رشد فناوری اطلاعات، امنیت شبکه به عنوان یکی از مباحث مهم و چالش بسیار بزرگ مطرح است. سیستمهای تشخیص نفوذ، مولفه اصلی یک شبکه امن است. نفوذ به مجموعه اقدامات غیرقانونی که صحت و محرمانگی و یا دسترسی به یک منبع را به خطر میاندازد، اطلاق میگردد.در این مقاله روشی مبتنی بر کاهش ویژگیها ارائه شده است ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز