مقالات گوناگون

مقاله تبیین چیستی و چرایی حیات طیبه در اسلام

هدف از پژوهش حاضر، بررسی چیستی و چرایی حیات طیبه در اسلام می باشد. حیات طیبه، حیات حقیقی انسانی است که حیات دنیوی با همه گستردگی اش بستر آن، و حیات اخروی با جاودانگی اش تبلور این حیات حقیقی است و آدمی در این نوع از زندگی، مبدأ و غایت حقیقی جهان را بازمیشناسد و به آن باز میگردد. پژوهش حاضر به روش توصیفیBتحلیلی ...
فرمت pdf
28 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر عدم رعایت شرایط قانونی دعوی در مراحل مختلف دادرسی

چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عدم رعایت شرایط دعوا در مراحل دادرسی است. پژوهش حاضر از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات تحقیق، توصیفی –تحلیلی می باشد. فرضیه های اخص این تحقیق شامل موارد زیر است:- آیا دادگاه بدوی می تواند رای را تغییر دهد ؟- آیا دادگاه بدوی در مقام واخواهی می تواند نوع رای را ت ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری و کیفیت تدریس دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 97 - 96

چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری و کیفیت تدریس دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان زن میباشد . جامعه آماری این پژوهش را معلمان زن مقطع ابتدایی در شهرستان اندیمشک تشکیل میدهند. تعداد این معلم ها 395 نفر میباشد. با توجه به اینکه جامعه ما محدود میباشد برای تعیین نمونه از فرمول ک ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر تبلیغات محیطی بر رفتار خرید مصرف‌کننده

چکیده:در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ جامعهای را نمیتوان یافت که خود را در محدودهی مرزهای جغرافیای خویش محصور سازد و با سایر جوامع به تبادل نپردازد. یکی از مهمترین کانالهای ارتباطی بین جوامع و درون جوامع تبلیغات است. تصویر برند و تبلیغات نقش بسیار مهمی را در پیشرفت تجارت دارند. تبلیغات به شیوههای مخت ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر سرمایه ی اجتماعی برتحول سازمانی ( مطالعه ی موردی : فرمانداری های جنوب استان آذربایجان غربی )

چکیدههدف ازپژوهش حاضر تاثیرسرمایه ی اجتماعی برتحول سازمانی درفرمانداری های جنوب استان آذربایجان غربی - می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، درگروه تحقیقهای کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و برحسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان فرمان ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مدیریت رفتار سازمانی بر تحول نظام اداری ( مطالعه موردی : بانک ملی استان آذربایجان غربی )

چکیدههدف از پژوهش بررسی تاثیر مدیریت رفتار سازمانی بر تحول نظام اداری - مطالعه موردی: بانک ملی استان آذربایجان غربی - می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، در گروه تحقیق¬های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت و قصد مراجعه مجدد بیماران بیمارستان های خصوصی شهر رشت با رویکرد حداقل مربعات جزئی

چکیدهمهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر رضایت و قصد مراجعه مجدد، کیفیت خدمات است. از این رو هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت و قصد مراجعه مجدد بیماران بیمارستان های خصوصی شهر رشت است. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه ی آماری در ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر فناوری اطلاعات در کارآفرینی

چکیدهاین مقاله، به بررسی نقش فناوري اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصتهاي شغلی پرداخته است. درواقع، فناوري اطلاعات بهمثابه موتوري محرك درنظر گرفته شده است که ضمن بهحرکت درآوردن چرخهاي شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدي از اقتصاد میشود که اقتصاد دانشمحور نامیده میشود.هههدف ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانیEPR بر خدمات فرودگاه بین‌المللی زاهدان از دیدگاه مسافران

چکیدهسیستم های برنامه ریزی منابع سرمایه ای - ERP - که هدف آنها اینست که داده های سازمانی را یکپارچه سازی، همگام سازی و متمرکز کنند، عموماً بعنوان یک ابزار حیاتی برای شرکت ها برای موفق شدن در بازارهای جهانی خیلی متغیر در نظر گرفته می شوند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی بر خدمات فرود ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل داده های باستان شناختی منطقه هرسین در دوران مس سنگی

چکیدهیکی از اهداف بررسی باستان شناختی میدانی منطقه هرسین، از حوزه هاي فرهنگی حوضه طبیعی رودخانه گاماسیاب شناخت ارتباطات فرهنگی این حوضه با مناطق و دشتهاي همجوار آن بوده است. با پژوهشهاي باستان شناسی صورت گرفته در منطقه هرسین در مجموع بیست و سه محوطه دوران مسسنگی شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت. وجود دوره ...
فرمت pdf
20 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر شهادت برتاریخ تمدن اسلام

چکیده:ایثار و شهادت در مکتب تشیع از موضوعات حائز اهمیت می باشد؛ و جای تحقیق فراوان دارد. لذا این مقاله با عنوان ایثار و شهادت در آموزه ی سیاسی - فرهنگی شیعه ، در صدد است تا این موضوع را در ابعاد گوناگون ، از جمله جایگاه ایثار و شهادت در مکتب تشیع، روش و سیره ائمه معصومین دراین باره و همچنین نهضت عاشورا به ...
فرمت pdf
27 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل داینامیک تاثیرات شبکه های اجتماعی بر کاربران

چکیدهدر جوامع امروز بشری شبکه های مجازی عضو تفکیک ناشدنی زندگی بشر می باشند، که تمام ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است ومی توان آن را نوعی پدیده نوظهور در نظر گرفت که مانند تمام پدیده های نوظهور دیگر بسته به نحوه ی استفاده ، دارای جنبه های مثبت و منفی می باشد . کا ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تجزیه و تحلیل مثلث تقلب مطابق با مدل ریسک حسابرسی

چکیدهمفهوم مثلث تقلب در ادبیات حرفهای حسابداری و حسابرسی در بیانیه شماره SAS-99 تحت عنوان بررسی تقلب در سطح صورتهای مالی تعریف شده است .برهمین اساس مطابق با بیانیه مذکور مثلث تقلب دارای3 مفهوم در 3 ضلع یک مثلث بشرح زیر میباشد چرا که تقلب در سازمان زمانی رخ خواهد داد که عواملی همچون: -1 فشار/ تشویق، -2 فرص ...
فرمت pdf
25 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر استفاده از شبکه های مجازی بر کیفیت ارتباطات جوانان15 - 30 سال محله وازیچه ( اصفهان )

چکیدهتحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیرات این شبکه های اجتماعی مجازی بر کیفیت ارتباطات جوانان بوده است. در این تحقیق شبکه های اجتماعی به عنوان زیرمجموعه ای از جامعه در نظر گرفته شده که در آن افراد به زندگی ای موازی با زندگی بیرونی خود در جامعه واقعی می پردازند، و با افراد دیگر ارتباط برقرار میکنند، نتایج مطا ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر دانش تخصصی کامپیوتر بر میزان موفقیت کارآفرینان ICT در شهر ایلام

چکیدهپژوهش حاضر با هدف سنجش " تاثیر دانش تخصصی کامپیوتر بر میزان موفقیت کارآفرینان ICT در شهر ایلام" انجام گرفت این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و شیوه نگارش پیمایشی میباشد. جهت بررسی موضوع یک فرضیه تدوین گردیدکه، ارتباط تخصص در شبکه، نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر بر میزان موفقیت کارآفرین حوزه ICT ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحریم اقتصادی و شیوه اقتصاد مقاومتی چارچوب محاسباتی اساسی در حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی

چکیدهمسئله اقتصاد بعد از اعتقاد جزء مهمترین عناصر استقلال سیاسی یک مملکت است. جهاد اقتصادی ریشه در قرآن و سنت دارد. آموزه های دینی سرشار از آیات و روایاتی است که نشان می دهد تلاش ایثارگرانه همراه با انگیزه های الهی، به گونه ای که موجب استقلال اقتصادی و استغنای کشور از بیگانگان گردد، نوعی جهاد در راه خدا محس ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین اصول طراحی موکب های اربعین با استفاده از عناصر اماکن عزاداری سنتی ایران

چکیدهپیادهروی اربعین یکی از بزرگترین رخداد های شیعیان می باشد، که سالیانه بیست میلیون نفر زائر با پای پیاده از نجف تا کربلا را طی می کنند. در این مسیر موکب ها خدمات مورد نیاز زوار را تامین می کنند. موکب های ساخته شده در این مسیر یا به صورت مردمی ساخته شده اند یا توسط سازمان ها، اما تمام این موکب ها بدون د ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین اثرات کاربری زمین بر حمل و نقل شهری

چکیدهکاربری اراضی شهری به دلیل ماهیت سیستمی شهر، از طریق شبکههای ارتباطی و جریانهای ترافیکی آنها در ارتباط مستمر و متقابل هستند. برنامه ریزی حمل و نقل شهری به عنوان جزیی از برنامه ریزی فضایی شهر است که جنبههای سه گانه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را مورد توجه قرار میدهد، و از طرفی کاربریهای شهری به دلیل ماهی ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیرات مخرب مدرنیته شدن معماری بر روی عملکرد مناسب معماری سنتی

چکیدهمعماري ایرانی همانند یک زنجیره سالیان دراز به صورت پیوسته شکل می گرفت. معماران ما سال هاي سال ساختند و هر سدي را از سر راه برداشتند، در گرم ترین اقلیم خنک ترین پناه را یافتند و با پست ترین چیزها، شریف ترین بناها را برافراشتند. اما در طول یک قرن گذشته معماري ما دچار بحران شد و تحولات حاصل از مدرن ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر رویکرد معماری پایدار بر طراحی کتابخانه ها ( شهر مشهد )

چکیدهعادت به مطالعه در بین افراد جامعه یکی از معیارهای توسعه فرهنگی است. یکی از فاکتورهای اثرگذار بر عادت به مطالعه و حوزه فرهنگ کتابخوانی، امکانات و فر صتهایی ا ست که در این را ستا در یک جامعه ایجاد شده یا ر شد داده می شود. یکی از ویژگی های جامعه ایرانی که واجد نتایج منفی در عرصه های فردی و جمعی است، میز ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین برنامه های دولت امارات و نقش آن در توسعه ی صنعتی سازی ساختمان ( نمونه موردی : برج داوینچی )

چکیدهامارات متحده عربی به عنوان قطب سرمایه گذاری، تجارت و توریسم در خاورمیانه شناخته می شود. این کشور علی رغم طبیعت خشک گرم و با صحراهایی داغ به لطف منابع نفتی وگازی، به مکانی جذاب برای سرمایه گذاری در پروژه های عظیم تبدیل شده است. این پروژه ها نیازمند حمایت و سرمایه گذاری دولت هستند، و با تامین مالی وآما ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مهاربندهای کمانش تاب برعملکرد لرزه ای سازه های بتن آرمه نامنظم در پلان از نوع هندسی به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی

چکیدهدر این پژوهش به منظور بررسی میزان تاثیر بکارگیری مهاربندهای کمانشناپذیر BRB بر رفتارلرزهای سازههای نامنظم در پلان ابتدا سه سازه 5 طبقه بتنی نامنظم هندسی که در هر سازه بینظمی شدیدتر شده با سیستم قاب خمشی معمولی به انضمام مهاربندهای فولادی که به صورت قطری میباشند با استفاده از آییننامه 2800 و مبحث ششم ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر ترکیب آهک و سرباره فولادسازی بر بهبود مشخصات مهندسی خاک های رسی متورم شوند

چکیدها ستفاده از زبالههای صنعتی در بهبود خ صو صیات مهند سی خاکهای م سئلهدار مانند خاک متورم شونده، علاوه بر کاهش هزینههای پروژه، سبب کاهش مشکلات ناشی از وجود این زبالههای صنعتی در طبیعت و حفظ محیطزیست می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی خصوصیات تورمی خاک متورم شونده با استفاده از آهک و سرباره فولادسازی و در ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر نوع ، طول و فاصله داری لایه مسلح کننده بر پایداری دیوارهای خاک مسلح در دو روش تسلیح ژئوگرید لایه‌ای و باکس ژئوگریدی

چکیدهانجام صحیح بسیاری از پروژههای عمرانی در گرو پایدارسازی شیروانیهای ناپایدار است از این رو در این تحقیق به بررسی پایدارسازی شیروانیهای خاکی با استفاده از مصالح ژئوسنتتیک به عنوان روشی جدید در پایدارسازی شیروانیها پرداخته شده است. در این تحقیق به بررسی اثر پارامترهای مختلف مانند نوع تسلیح - تسلیح با ژئ ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیرپذیری معماری از طبیعت در اروپا دهه 1500 - 1700 میلادی ( هم زمان با دوره صفویه در ایران )

چکیدهمفهوم طبیعت و چگونگی نگاه به آن در طول تاریخ از مفاهیم بنیادین در تفسیر هستی، علم و هنر بوده است؛ به گونه اي که از بینش کهنِ اسطوره اي تا بینش جدید، درباره طبیعت بحث شده است. رویکردهاي مختلف طراحان به طبیعت از گذشته تا کنون موجب برپایی فضاهاي معماري با کیفیت هاي مختلف شده است. مطالعات مخنتلف در این ز ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در واتس اپ تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز