مقالات گوناگون

مقاله راهکارهای افزایش بازدهی سیستم خنک کن در نیروگاههای حرارتی از طریق مدلسازی در یک واحد نیروگاه بخاری 200 مگاواتی

چکیده :کمبود منابع آب به ویژه در مناطق صنعتی که امکان ساخت نیروگاههاي حرارتی در آن مسیر میباشد یکی از بزرگترین مشکلات طرحهاي سرمایهگذاري نیروگاهی در کشورمان میباشد . لذا همواره سازندگان نیروگاه به دنبال راهکارهاي افزایش بازدهی و تکنولوژهاي جدید سیستم خنککن براي نیروگاههاي حرارتی هستند . به عنوان نمونه برر ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روند رسوبگذاری در مخزن سد دز با استفاده از مدل SRH - 1D

چکیدهدر مناطق خشک و نیمه خشک پوشش سبز گیاهی ضعیف بوده و بارندگی به صورت سیل آسا می باشد، بخش عمدهای از خاک در مسیر جریان آب به پایین دست منتقل میگردد. به دلیل انتقال بخش عمدهای از مصالح رسوبی چه به صورت معلق و چه به صورت بار بستر، تأثیرات بسزایی در مرفولوژی رودخانه و رفتار هیدرولیکی آن ایجاد نموده که مطال ...
فرمت pdf
15 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رفع خطای اندازه گیری اطلاعات ورودی در فیلتر فعال موازی به روش کنترل کننده هارمونیکی و با استفاده از الگوریتم PSO

چکیدهاین تحقیق روشی را در قسمت کنترل فیلتر فعال موازی جهت بهبود کیفیت توان در حالتی که هارمونیک و نویز در سیستم شبکه توزیع موجود است، ارائه میدهد. هنگامی که جریان بار توسط سیگنالهای نویز آلوده باشد، حذف و یا حداقل کاهش سیگنالهای نویز چالش بزرگی در سیستم قدرت بشمار میروند. این سیگنالهای نویز ممکن است ناشی ...
فرمت pdf
22 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله راه حلهای معماری اسلامی ایرانی برای طراحی بر اساس معماری پایدار نمونه موردی خانه های کویری

چکیدهمعماری اسلامی- ایرانی در مقایسه با گذشته در طی قرن اخیر ارزشهای پایداری خود را که امروزه یکی از بحث های اساسی در همه حوزه های علوم و همچنین در رشته معماری می باشد را از دست داده است. مسئله اصلی در این تحقیق این است که چگونه می توان از معماری سنتی ایران در معماری بهره برد، و برای طراحی بر اساس توسعه پ ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه بین مدیریت دانش معلمان با خودکارآمدی دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی ناحیه 2 استان قم در سال تحصیلی 1394 - 1395

چکیدههدف از این پژوهش رابطه بین مدیریت دانش معلمان با خودکارآمدی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس ناحیه 2 استان قم در سال تحصیلی 1381-85 بوده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، موضوع، اهداف و فرضیههای آن از نوع نظری بوده است و در زمره طرحهای توصیفی همبستگی قرار داشته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان پای ...
فرمت pdf
19 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ساز و کار شکل گیری بادهای حوضه دریاچه ارومیه

چکیدهوزش باد در هر منطقهای تابع یکسری عوامل در مقیاسهای مختلف سیارهای، منطقهای و محلی است و عامل اصلی انتقال رطوبت و سایر ویژگیهای هوا از منطقهای به منطقه دیگر است. بادهای حوضه دریاچه ارومیه تحتتأثیر عوامل مختلف دارای پیچیدگی زیاد و تغییرات مکانی و زمانی شدید در جهت و شدت وزش است. روششناسی مطالعه مبتنی بر ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ریختشناسی رمانس "امیر ارسلان نامدار " بر اساس الگوی پراپ

چکیدهولادیمیر پراپ، مردمشناس صورتگرای روس با تجزیه و تحلیل ریختشناسانه قصههای پریان روسی و انتشار کتابی در این زمینه با عنوان ریختشناسی قصههای پریان در سال 1928، آغازگر روایتشناسی نوین به شمار میآید. او نشان دادکه تکثّر بیش از اندازهجزئیات قصّههای پریان روسی را میتوان به طرحی واحد کاهش داد و همچنین عناصر ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روایت شناسی داستان عزاداران بیل ( با تکیه بر الگوی روایی گریماس )

چکیدهدر روایتشناسی نیز همانند مقوله زبان، نخستین نظریههای روایتشناسی از میان فرمالیستهای روسیه سر برآورد. عمده تلاش روایتشناسان تنظیم یک ساختار روایتی جهانی است که به وسیله آن هم بتوان به ساختار و روایت قصههای عامیانه پرداخت و هم ساختار روایتی داستانهای پیچیده همچون رمانهای پست مدرن را بررسی کرد. در این م ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روایات قرآنی و چگونگی تجلی آنها در شعر حافظ

چکیده:هدف این نوشتار بازتاب و تجلی داستان پیامبران و روایات مذهبی است که به اشکال متفاوتی در اشعار حافظ متجلی گردیده است. یکی از دلایل پرداختن به این موضوع این است که تقریبا حافظ به تمام داستانها و روایات مذهبی قبل از خود و قصص قرآن کریم اشراف کامل داشته و با نگاهی متفاوت نسبت به شاعران پیش از خود در مضمو ...
فرمت pdf
14 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ساماندهی جاذبه های ژئوتوریستی ( مطالعه موردی : غار نمکی قشم )

چکیدهامروزه ژئوتوریسم به عنوان یکی از شاخههای جدید صنعت گردشگری به عنوان ابزاری مناسب برای توسعه پایدار شناخته شده است. جزیره قشم با وجود جاذبههای ژئوتوریستی ، مانند غار نمکی قشم واقع در خلیج فارس از امتیازات و جاذبههای ویژهای در جذب گردشگر در سطح ملی و بینالمللی برخوردار است ، که در حال حاضر بدون برنامهر ...
فرمت pdf
15 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله سبک زندگی نابینایان ، از واقعیت تا رسیدن به حقیقت

چکیدهیکی از مباحثی که همواره جامعه بشری با آن درگیر بوده است و همواره اذهان گروهی را به خود مشغول داشته است نابینایی دیده می باشد. دیدن و کسب آگاهی از جهان خارج به عنوان یکی از مهمترین حواس پنجگانه فراهم کننده ی %70 آگاهی های انسان می باشد که برخی از افراد از بدو تاریخ تاکنون به دلایل متفاوتی اعم از ژنتیک ...
فرمت pdf
21 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه ی کیفیت حسابرسی با کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات

چکیدهحسابرسان نقش قابل توجهی در کیفیت گزارشگری مالی و به طور مشخص، صورتهای مالی شرکتها به عهده دارند . در این تحقیق جنبههای اطلاعاتی حسابداری یعنی کیفیت اقلام تعهدی و یکی از مهمترین متغیرهای تصمیمگیری سرمایهگذاران یعنی حجم مبادلات سهام پرداخته شد . جامعه آماری این پژوهش شامل 68 شرکت بورس اوراق بهادار تهرا ...
فرمت pdf
24 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روش ادغام تصاویر سار و نوری با استفاده از تبدیل DCT و نمایش تنک در محیط HSI

چکیده - به دلیل ساز و کارمختلف تصویر برداري تصویر سار - SAR - و تصویر نوري، مشخصه هاي مختلفی بین این تصاویر وجود دارد، بنابراین ادغام آنها می تواند اطلاعات مکمل و تفسیر بهتر اطلاعات صحنه را فراهم نماید. در این مقاله روش جدیدي براي ادغام تصاویر سار و نوري در سطح پیکسل، با هدف حفظ اطلاعات، ارائه شده است. این ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه عدالت توزیعی و رویه ای سازمانی با تعهد عاطفی با نقش میانجی مالکیت روان شناختی

چکیدهدر این تحقیق تلاش شده است تا رابطه بین ابعادعدالت سازمانی - عدالت توزیعی-عدالت رویه ای - بر تعهد عاطفی با نقش میانجی گری مالکیت روان شناختی در میان کارکنان را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب میگردد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان بیمار ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله سبک زندگی خانواده اسلامی وآسیب های پیش روی آن

چکیدهجامعه انسانی ازکوچکترین واحدبه نام خانواده شکل میگیرد که از روز خلقت آدم و حوا که به عنوان اولین خانواده آنان را میشناسیم به وجود آمده است. اگر اجتماع را یک خرما فرض کنیم خانواده هسته آن است یعنی خانواده هسته مرکزي اجتماع است که فرهنگ هر جامعه به تناسب از آداب و رسومی که از این خانواده ها به وجود میآ ...
فرمت pdf
18 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه سرمایه اجتماعی وسبک زندگی با نظم وامنیت

چکیدهامروزه، سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی را در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط انسجام بخش میان انسان ها و سازمان هاست.در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله زوایای خصوصی سازی در آموزش عالی

چکیدهرشد روز افزون جمعیت، تقاضاي فزاینده براي آموزش و ارتقاي کیفیت، به همراه محدودیت شدید منابع مالی دولتی از مهمترین عوامل موثر در عدم تعادل بین امکانات اموزش عالی و انتظارات جامعه است.بدین روي خصوصی سازي آموزش،علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، با ایجاد یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیري به کارآیی ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله زراعت سیلابی در دشت ایزدخواست استان فارس

چکیدهسالانه افزون بر 50 میلیارد متر مکعب سیلاب رودخانههای سرزمین ما به هدر میرود و زیان مالی و تلفات ناشی از آن به میلیاردها و دهها نفر بالغ می گردد. این در حالی است که نزدیک به 90 درصد پهنه سرزمین ما با کمبود آب روبرو است. مردمان مناطق خشک و نیمه خشک به منظور تامین آب مورد نیاز خود برای مصارف کشاورزی، شر ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رهبری اخلاقی : ضرورت مدیریت سازمانهای معاصر

چکیدهسبک رهبری اخلاقی از ارزش ویژه ای برخوردار است به گونهای که رهبری اخلاقی در حل تبدیل شدن به مهمترین ابزاری است که رهبران می توانند به وسیله آن بر افراد عملکرد آنها تاثیر داشته باشند. مقتضای این نوع از رهبری، توسعه استانداردهای اخلاقی برای اداره رفتارهای کارکنان و نیز اجرای موثر استانداردهای اخلاقی در ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه بین تداوم استفاده از متدولوژی چابک و انگیزه تیم های توسعه نرم افزار

چکیدهامروزه توجه به مسائل روانی، به خصوص انگیزه در تیم های توسعه نرم افزار از جایگاه ویژه ای برخودار می باشد به طوریکه انگیزه در مهندسی نرم افزار به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت در پروژه ها شناخته شده است. از سوی دیگر روشهای چابک با توجه به انعطاف پذیری زیاد و ویژگیهای موثر آن، جهت توسعه و مدیریت پ ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله زیست حسگرها و کاربرد آن در کشاورزی ، پزشکی و محیط زیست

چکیدهحسگر زیستی یا بیوسنسور سیستمی با اندازه کوچک، حساسیت بالا وقابل حمل بوده که میتواند آنالیت مورد نظررا درغلظتهای بسیار کم در نمونه های بیولوژیک اندازه گیری کند. حسگرهای زیستی از روشهای شناسایی و اندازه گیری آنالیتها با استفاده از عناصر و مواد زیستی و ریزموادها هستند .این روشها می توانند علاوه بر کمک ب ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله سازه متحرک و نقش آن در ساختمان سازی

چکیدهدر عصر حاضر ترکیب و تلفیق سازه و معماری که 2 عنصر ضروری و جدایی ناپذیر هستند بیش از پیش نمود یافته و عدم توجه به آن میتواند باعث ایجاد نقص در شکلگیری ساختمان شود. پیشرفت تکنولوژی باعث بوجود آمدن نیازها و خواسته های جدیدی در زمینه مهندسی سازه شده است. افزایش جمعیت جهان با پیشرفتی که بشر در تکنولوژی دا ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رتبه بندی عوامل موثر بر هوش سازمانی با استفاده از تکنیک فازی ( مطالعه موردی : شرکت های بیمه شیراز )

چکیدههدف پژوهش حاضر رتبه بندی عوامل موثر بر هوش سازمانی با استفاده از تکنیک فازی می باشد. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بر هوش سازمانی شناسایی شدند. به منظور جمع آوری نظرات خبرگان در تحقیق حاضر از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران شرکت های بیمه شیراز می باشند. تجزیه و تح ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه نام و نشان تجاری ( برند ) فروشگاه رفاه بر ایجاد وفاداری مشتریان در شعب استان مازندران

چکیدههدف از مطالعه حاضر ، تعیین رابطه نام و نشان تجاری - برند - فروشگاه رفاه بر ایجاد وفاداری مشتریان شعب استان مازندران بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه مشتریان فروشگاههای زنجیرهای رفاه در استان مازندران به تعداد تقریبی 100000 نفر ت ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه تجارت درون صنعتی افقی و عمودی و دورنمای الحاق به WTO

چکیده:جهاد اقتصادي بدون بررسی علمی ابعاد تحولات و تغییرات اقتصاد جهانی و برنامهریزي صحیح براي رویارویی با آن هرگز میسر نخواهد بود. یکی از این تحولات مهم پیوستن کشورها به سازمان جهانی تجارت3 و پیامدهاي ناشی از آن در اقتصاد داخلی آنها میباشد. در این میان بررسی تجارت درون صنعتی و مزیتهاي نسبی از اهمیت بسزایی ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز