مقالات گوناگون

مقاله تاثیر اصلاح زندانها در بازپروری بزهکاران

چکیدهباتوجه به اینکه در حال حاضر با توجه به بند 5اصل 156 قانون اساسی سیاست جنایی در کشورمان اصلاح بزهکاران است و این سیاست در غرب تا حدودي با شکست مواجه شده است، باید تلاش کرد با اصلاح نظام زندانها بازپروري بزهکاران راکه در ق. م.امصوب 1392 نیز بر اجراي آن توجه و تاکید شده است به شکل موفقیت آمیزي انجام داد ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاریخ تعلیم و تربیت در کشور ژاپن

چکیدهاز دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. بنابراین ضرورت دارد برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی، معلمان و مسوولان آموزش و پرورش از تجارب و سیاست های آموزشی کشورهای موفق در این حیطه استفاده نمایند تا بتوانند دانش و ب ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مشارکت در بهبود عملکرد مدیریت آموزشی

چکیدهمدیریت مشارکتی از ویژگی های بارز نظامهای آموزشی در دهه اخیر به شمار میرود. این مهم به ویژه در کشورهای پیشرفته جهان دگرگونی های مهمی در روش های اداره مراکز آموزشی بوجود آورده است. برای اداره کردن مدرسه، مفیدترین الگو آن است که از روشها و باورهای مشارکتی و گروهی دست اندرکاران و صاحب نظران استفاده شود. یک ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل انتقادی گفتمان استعاری - سیاسی بکار رفته در بازتاب جنبش های اخیر کشورهای عربی

چکیدهامروزه رسانه ها از زبان به عنوان ابزاری برای تحمیل ایدههای خود استفاده میکنند. از این رو، این زمینه نیازمند بررسیهای زبانشناسی انتقادی است تا جلوههای مکتوم آن ظاهر گردد. این تحقیق درصدد است تا با واسطه تحلیل های زبان شناختی به بررسی انتقادی گفتمان سیاسی به کار رفته در مورد جنبش اخیر کشورهای عربی، در قا ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد دبیرستان ملاصدرا شهر ری

چکیدههدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد دبیرستان ملاصدرا شهر ری اجرا شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان پسر دبیرستانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی دبیرستان ملاصدرا ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر منابع انسانی

چکیده: اینترنت همه جنبه های جامعه انسانی را کم و بیش تغییر داده است.در سال های اخیر اهمیت اینترنت و فناوری اطلاعات به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.هچنین با ورود فن آوری اطلاعات به سازمانها عملکرد مدیریت منابع انسانی نیز تغییر یافته است.در صورتی این تغییر می تواند موثر واقع شود که فعالیت های فن آوری اطل ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر آموزش و پرورش بر اقتصاد کشور

چکیده:یکی از نیازهای بشر که می تواند توسط آموزش و پرورش تأمین شود نیاز اقتصادی است.تأمین نیازهای اقتصادی بدین معناست که آموزش و پرورش باید کارایی و بهره وری نیروی انسانی را به گونه ای بپروراند تا افراد بتوانند در زندگی خود به رفاه و آسایش برسند و محیط زندگی خود را به لحاظ مادی بسازند، بدین منظور هدف محقق ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تببین و تحلیل نقش فلسفه تعلیم و تربیت در حیطه عمل آموزش وپرورش

مقدمهتعلیم و تربیت با دنیاي اندیشه ها و همچنین بافعالیت هاي علمی سر و کار دارد .عقاید خوب به کردار خوب رهنمون می شود و کردار نیکو اندیشه هاي خوب را به دنبال دارد - مهدي زاده،1386،ص. - 16تعلیم و تربیت چه به عنوان زمینه هاي علمی و چه به عنوان حیطه اي از عمل به لحاظ دایره مفهومی و دامنه عملکرد و مباحث فراو ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر آموزش به شیوه ایفای نقش بر پرخاشگری پسران نوجوان مراکز شبانه روزی

چکیدههدف از انجام پژوهش حاضر تاثیر آموزش ایفای نقش بر پرخاشگری پسران نوجوان مراکز شبانه روزی بود . روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل، و جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه پسران نوجوان ساکن در مراکز شبانه روزی شهرستان سنندج بود که از میان آنها نمونه ایی به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر برنامه توانمندسازی روانی - اجتماعی بر نگرش شناختی و عاطفی نوجوانان به مصرف مواد مخدر

چکیده:هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش آموزش توانمند سازی روانی اجتماعی بر نگرش دانش آموزان نسبت به مصرف مواد مخدر انجام شد. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرستان ملارد، در سال تحصیلی 1389 -90 بودند. نمونه آماری شامل 380 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشهای چند م ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین مواضع قاعدین در برابر امام علی ( ع ) با استناد به نهج البلاغه

چکیده در جریان بیعت با امام علی - ع - در سال 35 هجری عدهای از مهاجرین و انصار از بیعت با امام - ع - امتناع نمودند که قاعدین نام گرفتند، که درای مواضع مبهم دینی بودند که برای شناخت درست مواضع آنها بهترین منبع کتاب ارزشمند نهج البلاغه است؛ که یکی از منابع اصلی تاریخ اسلام و از ذخایر اصیل حدیث اسلامی است. این ...
فرمت pdf
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر سنت بر نوسازی در ایران

چکیدهبرخورد سنت و مدرنیته به یک موضوع چالش برانگیز دوران معاصر در کشور های غیر غربی تبدیل شده است، و ایران جز آن کشورهایی است که در نوسازی و مدرن شدن تحولات و تجربیات گوناگونی را تجربه کرده که البته در بعضی از ابعاد دچار خودباختگی فرهنگی شده است و نتوانسته از این مدرن شدن بهره ببرد بلکه به ستون های خود آسیب ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر رسانه و ابزار مجازی بر رشد شناختی دانش آموزان

چکیدهامروزه رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و نوجوانان و تغییر رفتار اجتماعی آنان دارای نقش مهمی است. نظر به اینکه از طرفی حوزههای معرفتی و علمی بسیار وسیع بوده و دارای سرعت چشمگیری از پیشرفت در زمینههای مختلف میباشد و بهکارگیری صرف روشهای تق ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مسئولیت پذیری دانشجو معلمان بر آینده شغلی آنها

چکیدههدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم مسئولیت پذیری دانشجو معلمان بر آینده شغلی آن ها می باشد و علاوه بر این، هدف تحقیق حاضر این است که اهمیت کار دانشجو معلمان نیز نشان داده شود و نتایج تحقیق به مسئولین ذیربط، دانشجو معلمان و دیگر افراد ذینفع ارائه شود. تحقیق از نوع کیفی و به شیوه پژوهش روایی انجام شده، ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تجزیه وتحلیل عملکرد مدیران در امر آموزش و تاثیرآن درخلاقیت کارکنان مطالعه موردی برق منطقه ای تهران

چکیدهمدیریت در هر محیط آموزشی دارای جوی است که ممکن است آن محیط را سرد، خشک، غیرقابل اعتماد، ترسآور و یا گرم، صمیمی، قابل انعطاف و حمایت کننده سازد.هرچه جو سازمان مثبتتر باشد، برقراری ارتباط و روابط انسانی آسانتر خواهد بود. بالعکس جوهای بسته، ترسآور و یا منفی سبب بیاعتمادی، جدایی و نفرت افراد از هم میشود.مح ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل احتراق در ریفرمر احیاء مستقیم میدرکس

چکیدهاحیاء مستقیم به روش میدرکس یکی از توسعه یافته ترین روشهای احیاء کانیهای اکسید آهن در جهان می باشد. حدود 65 درصد آهن اسفنجی تولید شده در جهان به روش میدرکس می باشد. در این روش گندله های اکسید آهن درون یک کوره عمودی بوسیله گاز احیاکننده که در یک ریفرمر تولید می شود به آهن اسفنجی تبدیل می شوند. ریفرمر م ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر سخت پوشانی پره های خردکن آلگومره بر سایش

چکیدهیکی از متداولترین فرایندهای مهندسی سطح، پوشش دهی سطح قطعات می باشد. از آنجایی که سطح قطعات صنعتی مهمترین بخش آن است به همین دلیل بسیاری از مکانیزمهای تخریب قطعات معمولا از سطح شروع می شود لذا حفاظت و مقاوم سازی از مسائل بسیار حساس و تعیین کننده عمر قطعات یک واحد تولیدی و بهای تمام شده محصول می باشد. ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر شناژ بر روی دیوار بنایی تحت اثر بار انفجار

چکیدهحملات مرگبار تروریستی در سالیان اخیر و امکان بمب گذاری و انجام عملیات انتحاری در نزدیکی اماکن شهری و بخصوص در برخی ساختمانهای حساس و شریان های حیاتی در حوزه پدافند غیرعامل، همچنین به دلیل قرار گرفتن کشورمان در منطقه خاص خاورمیانه و وجود جنگ های ویرانگر، ضمن وارد کردن خسارت های جانی و مالی به جامعه تو ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر عملکرد آرایش ضربدری ورق هایCFRP بر روی دیوارهای سازه ایی تحت اثر بار انفجار

×چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر استروئید آنابولیک استانوزول به همراه شش هفته تمرین هوازی بر تغییرات شاخص های آپوپتوز بافت قلب موش های نر سالم است.به این منظور 32 سری موش صحرایی نر ویستار سالم با سن 12هفته و وزن228/53 ±16 به طور تصادفی به چهارگروه تقسیم شدند: کنترل + دارونما - n= 8 - ، ت ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحقق توسعه پایدار سازمانی در سایه فناوری های همگرا

چکیدهتوسعه ی پایدار سازمانی زمانی حاصل میشود که پیشرفت و کمال در تمامی ابعاد و وجوه مختلف نهاد سازمان به وجود آید و چنین به نظر میرسد که نفوذ فناوریهای همگرا در عرصهی مدیریت و سازمان بتواند این جریان توسعهیافتگی پایدار و همهجانبه را تسریع کند. فناوریهای همگرا تلفیقی منسجم از چهار فناوری پیشرفته شامل فناور ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تأثیر طراحی پارک انرژی با رویکرد توسعه پایدار جهت کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در زنجان

چکیدهامروزه پارک های انرژی نقش عمده ای در پیشبرد اقتصاد جهان ایفا می کنند و علاوه بر امکان فعالیت های شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان و کارآفرین در یک محیط اقتصادی ، بستر لازم را برای انتقال و توسعه فناوری،تولید با ارش افزوده بالا ،جذب سرمایه های خارجی و ورود کارآفرینان و واحد های صنعتی به بازارارهای جها ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر 8 هفته تمرینات تناوبی و تداومی بر ترکیب بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بوشهر

چکیدههدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات تناوبی و تداومی بر ترکیب بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه با میانگین سنی 16 سال بود . روش تحقیق نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. بدین منظور از ازجامعه آماري مذکور 44 دانش آموز به صورت داوطلبانه انتخاب و بطور تصادفی در سه گروه ،گروه یک - تمرین ت ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر فعالیت بدنی با توجه به هزینه انرژی بر فشارخون دانشجویان پسر مبتلا به اضافه وزن و چاقی

چکیدهمقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک فعالیت بدنی با توجه به میزان هزینه انرژي بر فشارخون افراد چاق بود. مواد و روش ها: جامعه آماري، دانشجویان پسر دانشگاه آزاد واحد خرم آباد بودند. از بین این افراد 30 مرد داوطلب با سن 25-45 سال، مبتلا به اضافه وزن و چاقی با میانگین شاخص توده بدنی 29/3 کیلوگرم بر مت ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات فوم غلتان بر کاهش لوردوز کمری مردان سالمند

چکیدههدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر روش خود رها سازی مایوفاشیا - SMR - با استفاده از فوم غلتان بر کاهش لوردوز کمری مردان سالمند بود. بدین منظور 20 نفر مرد سالمند فعال مبتلا به لوردوز کمری - با زاویه انحنای بیش از 30 درجه - ، با میانگین سن - ± 4/7 69/8 سال - ، میانگین قد - 174 ± 4/4 سانتی ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر کیفیت رابطه باشگاه های بدنسازی شهر اهواز بر ارزش ادراک شده توسط مشتریان مرد

چکیدهامروزه کیفیت رابطه جزء اصلی بازاریابی رابطه مند می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت رابطه بر ارزش ادراک شده توسط مشتریان در باشگاه های بدنسازی شهراهواز بود. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان زن ومرد باشگاههای بدنسازی دارای مجوز شهر اهواز به تعدادN=4000 نفربودند ابزار جمع ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در واتس اپ تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز