مقالات گوناگون

مقاله روند تغییرات مقادیر فلزات سنگین نیکل ، مس و روی در رسوبات رودخانه بهشت آباد

چکیدهدر سالهای اخیر فعالیت های کشاورزی و اقتصادی متعددی نظیر پرورش ماهیان سردابی در حاشیهی رودخانه بهشتآباد انجام گرفته است که باعث افزایش میزان ورود آلایندهها به خصوص فلزات سنگین به این رودخانه شده است. این مطالعه بمنظور بررسی غلظت فلزات سنگین نیکل، مس و روی در رسوبات رودخانه بهشتآباد واقع در استان چهار ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رفع چالش‌ها و موانع پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصلاح قانون اساسی با پایداری بر اصول ثابت قانون اساسی

چکیدهپس از شکست نظریههای توسعه غربی و شرقی، همانا ضرورت ارائه نظریه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت خود را نشان میدهد. نخست باید بررسی کنیم چه موانعی در راه این پیشرفت وجود دارد. در این مقاله سعی بر این داریم تا نشان دهیم که ساختار ریاست جمهوری در ایران خود مشکلاتی عظیم برای پیشرفت ایجاد کرده است. رئیس جمهور د ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطۀ رشد اقتصادی ایران با تورم در نیم قرن اخیر

چکیده:طبق مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته، تورم یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. در همین راستا، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در دووره مذکور، اثر تورم بر رشد اقتصادی در تمام سطوح تورمی، منفی و معنادار بوده است. یک درصد افزایش د ...
فرمت pdf
19 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله راهکارهائی برای توسعه فضای سبز شهری در مناطق کم آب

B0چکیده:توسعه و ایجاد فضای سبز لازمه تولید هوای سالم و زیبائی محیط های شهری است. در اغلب شهرهای بزرگ مناطق خشک، کمبود آب عامل اصلی محدود کننده توسعه فضای سبز می باشد. برای کاهش دادن این محدودیت، جمع آوری و ذخیره آب باران، استفاده صحیح از آب با بکار گیری روش صحیح آبیاری و کاشت گونه های مناسب، راهکارهائی در ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله سبک زندگی جهادی مبتنی بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد مقاومتی

چکیدهسبک زندگی جهادی واژه ای ترکیبی از موضوعی اجتماعی و جهاد به عنوان یکی از عمیق   ترین اعتقادات دینی است . واژه ای مقدس که دارای بار ارزشی عمیق اسلامی است. سرمایه اجتماعی مبتنی بر هنجارهای مشترک میان افراد جامعه و بر مبنای اعتماد و نوع دوستی آنان شکل می گیرد . در این میان توجه به آسیب های موجود در ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله راز معنا گریزی شعر حافظ

شعر حافظ چه راز و رمزی را در جانمایه خویش نهان دارد که اینگونه خیل مشتاقان را بهسوی خویش میکشاند و دیوان اشعارش هر سال در شمارگانی فرامیلیونی و در شکل و شمایل گوناگون و قدوقوارههای مختلف به بازار کتاب عرضه میشود. اینهمه شرحهای نوشتهشده بر بیتها و غزلها و بر کل دیوان، دلالت بر کدام ویژگی شعری او دارد؟ این رمزن ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه رضایت جنسی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی در زنان تحصیلکرده شاغل

چکیدهمفهوم رضایت زناشویی حالتی ازرضایت وخشنودی از ازدواج است که ازجنبه های درون فردی، تجارب ذهنی،میان فردی وهماهنگی میان انتظارات انسان از ازدواج با واقعیت زندگی نشأت میگیرد، رضایت زناشویی،یکی از مهمترین تعیین کننده های عملکرد سالم نهاد خانواده است که به عوامل متعددی وابسته است.یکی از این عوامل رضایت جنسی ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه تبلیغات محیطی با هنر محیطی

چکیدهبی شک هر شهر دارای محیطی خاص است که شهروندان اساس تشکیل آن می باشند.شهر در همه جا تابع تعریفی واحد است که اولین نمود آن را در فضاهای بصری و رفتار مردمانش می توان دید.بنابراین توجه به محیط و قابلیتهای آن در شکلگیری بهتر و تداوم بخش به زیباییهای بصری یک اثر محیطی، ضرورت به نظر می رسد و از آنجا که بخش ع ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله زمینه های شکل گیری و توسعه سرمایه اجتماعی در هزاره جدید

چکیدهسرمایه اجتماعی یکی از مباحث جاري مدیریت است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. تا کنون مطالعات زیادي پیرامون این مفهوم صورت گرفته اما آنچه که این مطالعه را از سایر مطالعات متمایز ساخته بین رشته اي بودن آن است. این مطالعه قصد دارد تا با تلفیق مفاهیم ، به نتیجه ي جدیدي پیرامون بحث سرمایه هاي نامش ...
فرمت pdf
20 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله راهکارهای دستیابی به معماری پایا در مناطق گرم و مرطوب ایران

چکیدهاین مقاله با رویکردي توصیفی- تحلیلی ،به بازشناسی معماري اقلیمی مناطق گرم و مرطوب ایران پرداخته است و نگارندگان بر اساس مطالعات کتابخانه اي و میدانی انجام شده،راهکارهایی را بیان نموده اند که اجراي آنها در معماري و شهرسازي این مناطق،تاثیر بسزایی در دستیابی به معماري پایدار خواهد داشت.راهکارهاي ارائه شد ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله سازه های ماندگار روستایی ، الگوپذیری هندسی ، پایداری

چکیدهخشت و آجر از مهمترین مصالح بومی هستند. بخش بسیاري از بناهاي روستایی ایران به ویژه در مناطق کویري از خشت ساخته شدهاند و هماکنون نیز خشت یکی از مصالح پرکاربرد روستایی است. ضرورت حفظ این مساکن، زمانی بیشتر رخ مینماید که با وجود اینکه سرپناه بخش بسیاري از روستاییان است، اکثر آنها در برابر رویدادهاي طبیعی ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روش بدون شبکه ترکیبی با توابع شکلMLSو RPIM و جهت تحلیل پراکندگی الکترومغناطیسی سه بعدی

-1  مقدمهاخیراً روشهاي بدون شبکه به عنوان یک روش قدرتمند براي تحلیل مسائل الکترومغناطیسی شناخته شده است. مزیت این روشها نسبت به روشهاي مرسوم عددي از قبیل FEM و MoM عدم نیاز به شبکهبندي میباشد و دامنه با یکسري گره بصورت دلخواه پوشانده میشود. نبود ارتباط بین گرهها منجر به تولید توابع هموار و پیوسته در ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله سیستم دقیق و هوشمند پایش آتش درمحیط های گوناگون با استفاده از پردازش تصویر

چکیده - تشخیص هوشمند و به موقع آتش میتواند در مقابله با این پدیده و مهار آن موثر باشد. در این مقاله با بهبود برخی شیوههای تحلیل تصویر نظیر تبدیل تصویر RGB به تصویر HSI تطبیقی، انتخاب هوشمند مقدار آستانه در جداسازی حریق، چند ضلعیگون سازی نواحی محصور حاصل از لبهیابی و ترکیب آن با تصویر اصلی به شناسایی و کشف حری ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روش افزایش تدریجی بارهای جانبی برای طراحی اقتصادی در بهسازی لرزهای

چکیدهمدلسازی رفتارسازه تحت بارهای زلزله یکی از اهداف طراحی سازهها در مراحل اولیه میباشد. این مدلسازیها میتواند در زمان بهسازی و تعمیرسازهها نیز مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که بتوان ضعیف ترین نقاط یک سازه از نظر پایداری در برابر نیروهای وارده از جمله زلزله را شناسایی کرد، میتوان بهسازی لرزهای اقتصادی ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ساخت جاذب های زئولیتی نانوساختار به منظور جداسازی گازها

چکیدهزئولیت ها دسته مهمی از جاذب هاي صنعتی هستند که امروزه جایگاه بسیار مهمی در صنایع شیمیایی، نفت و گاز دارند. ساختمان زئولیت ها شامل حفرات ریزي با اندازه هاي در حد چند نانومتر هستند که می توان آن ها را ترکیباتی نانوساختار نامید. این مواد ریزحفره که قابلیت جذب و به دام انداختن ملکول هاي بسیار کوچک را دار ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ردیابی سرولوژیک و مولکولی PNRSV در مناطق مهم کشت باغات استان گلستان

چکیدهبه منظور ردیابی سرولوژیکی و مولکولی مهمترین ویروس درختان میوه هسته داران ، نمونه برداري طی فصول مختلف سال 1385ازدرختان آلو، هلو، شلیل، گیلاس و زردآلو باغات استان گلستان صورت گرفته وبا کمک آنتی سرم پلی کلونال پنج ویروس مهم هسته داران Plum Pox Potyvirus - PPV - , Prunus Necrotic Ring Spot Ilarvirus - ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ریزازدیادی تکثیر دو رقم گیاه زینتی - دارویی Cereus peruvianus

چکیدهعصاره و آلکالوئید تولید شده از گیاه زینتی–دارویی سرئوس پرویانوس داراي ترکیبات موثره فراوانی است و بصورت گسترده اي در صنایع داروسازي و کشاورزي کاربرد دارد. تکثیر این گیاه به روش هاي سنتی - بذر ، قلمه و پاجوش - به کندي صورت میگیرد، در نتیجه امکان تولید انبوه گیاهچه براي کشت همزمان در سطوح گستر ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله راهکارهای استفاده از فناوری RFID جهت بالا بردن ایمنی پروژه های عمرانی

چکیدهبحث ایمنی در پروژه های عمرانی به علت تبعات جانی ، مالی و روحی به یکی از مسائل مهم در پروژه های عمرانی تبدیل شده است. اینکه چگونه بتوانیم این مسئله را در پروژه های عمرانی کنترل کنیم خود یک چالش بزرگ به شمار می رود. ما دراین مقاله با معرفی فناوری RFID و پیشینه ادبیات آن ، روش ها و راهکارهایی را جهت است ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد بوئین زهرا

خلاصههدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد بوئین زهرا بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بود، بدینمنظور بر اساس جدول مورگان 215 دانشجو 120 - نفر زن و 54 مرد - به نسبت توزیع دانشجویان در دو دانشکده علوم انسانی و فنیمهندسی به روش در دسترس انتخاب و پ ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه ی بین تمایلات سرمایه گذار و ریسک سقوط قیمت سهام

چکیدهاین پژوهش ترکیبی تعاملی از مدلهای منطقی با تجمع اطلاعات مالی رفتاری را توسعه میدهد . این پژوهش با هدف بررسی رابطهی بین تمایلات سرمایهگذاری و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نمونهی مورد بررسی مشتمل بر 183 شرکت در دامنهی زمانی پژوهش - 1389-1393 - ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه ی بین هوش هیجانی و رفتار شهروند سازمانی در معلمان مطالعه موردی : معلمان مقطع ابتدایی مدارس شهر تهران

چکیده :تحقیق حاضر سعی به بررسی رابطه ی هوش هیجانی ومولفه های آن با رفتار شهروند سازمانی دارد ، جامعه آماری تحقیق مذکور معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران می باشد که بصورت نمونه یابی خوشه ای چند مرحله ای اقدام به انتخاب 260 نفر به عنوان نمونه نموده ایم ، پژوهش حا ضر برح سب هدف آن از نوع پژوهشهای کاربردی، و ازلح ...
فرمت pdf
15 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رتبه بندی و مقایسه کیفیت یادگیری قبل و بعد از هوشمند سازی از دیدگاه معلمان

چکیده:پژوهش حاضر با هدف رتبهبندی و مقایسه کیفیت یادگیری قبل و بعد از هوشمندسازی از دیدگاه معلمان بوده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر بابل در سال تحصیلی95-94 شاغل در مدارس هوشمند که شامل 500 نفر می باشند. ،217 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ش ...
فرمت pdf
21 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله سیستم پشتیبان تصمیم گیری مدیریت بر مبنای اطلاعات فروش انشعاب برق ( غیر دیماندی )

1 خلاصه مقاله :یکی از مهمترین وظایف مدیران به دلیل محدود بودن منابع، تصمیم گیري وبرنامه ریزي فعالیتها به منظور رسیدن به اهداف معین در محدوده نامشخص می باشد . نیروي انسانی ماهر ، میزان نقدینگی ، مواد اولیه ، فضاي انبارها ، وسایل نقلیه ، ماشینهایی را که میتوانند مورد استفاده قرارگیرند و… محدود می باش ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روشهای پاکسازی خاکهای آلوده به فلزهای سنگین

چکیده :روشهای متعددی برای پاکسازی خاکهای آلوده به آلاینده های آلی و معدنی وجود دارد . پاکسازی خاک به روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی امکان پذیر می باشد. هدف نهائی این روشها جداسازی، کاهش و تثبیت آلودگی در حد امکان است. به این نکته باید توجه نمود که پاکسازی خاکهای آلوده عمدتاً هزینه بر بوده و همچنین درس ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه متغیر های زمینه ای ( سن ، جنس ، تحصیلات ) و تعامل خانواده با میزان تاثیر مصرف مواد مخدر صنعتی

چکیدهامروزه ازدیاد مصرف مواد مخدر و عوارض ناشی از آن بشریت را به شدت زیر فشار قرار داده و هر روز تعداد قابل توجهی از افراد قربانی این ماده شوم شده و به کام نیستی و تباهی کشیده می شوند. مشکل اعتیاد به عنوان یک پدیده مخرب موجب شده است تا محقق در این تحقیق به بررسی میزان تاثیر مصرف مواد مخدر صنعتی بر تعارضات ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز