مقالات گوناگون

مقاله تقویت خواص سطحی و سایشی کامپوزیت کربن - اپوکسی با استفاده از نانولوله های کربنی با تکیه بر روش ساخت تزریق رزین در خلأ

خلاصهدر این پژوهش نمونههای کامپوزیتی کربن- اپوکسی بصورت خالص و همچنین تقویت شده با درصدهای وزنی کمی - 0/1، 0/5 و 0/9 درصد وزنی - از نانولوله های کربنی ساخته شد. پراکندهسازی نانولوله ها در بستر اپوکسی به روش التراسونیک و ساخت نمونه های چندلایه کامپوزیتی مورد نظر به کمک روش تزریق رزین در خلأ انجام گرفت. هد ...
فرمت pdf
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل محتوا کتب درسی هدیههای آسمان دورهی تحصیلی ابتدایی از منظر توجه به سبک زندگی اسلامی

چکیدهسبک زندگی اسلامی مورد توجه دین مبین اسلام ، همواره مردم را به داشتن یک زندگی سالم دعوت کرده است. با این شرایط بررسی تحلیل کمی و کیفی کتابهاي درسی، درارتباط با سبک زندگی اسلامی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعفهاي احتمالی نظام آموزش در کشوري اسلامی و ارائهي راهکارهاي مناسب جهت رفع این نقاط ضعف امري ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران

چکیدهتدلیس - یا فریب درنکاح - ، یکی ازمباحث مهم و قابل توجه در حقوق خانواده می باشد. هرچند بحث فریب در نکاح ازمسایل مستحدثه نبوده و مسبوق به سابقه می باشد ولی متأسفانه امروزه این معضل اجتماعی ابعاد وسیعتري نسبت به گذشته پیدا کرده وپرونده هاي موجود دردادگاههاي خانواده دراین زمینه، مبین این حقیقت تلخ استکه ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل عددی نتایج آزمایش بارگذاری صفحه در خاک های دانه ای چند لایه و مقایسه آن با روابط کلاسیک

خلاصهاکثر تئوري هاي کلاسیک به تعیین ظرفیت باربري پی هاي سطحی با فرض همگن و تک لایه بودن خاك می پردازند ، درصورتی که در پروژه ها با خاکهاي چند لایه مواجهه می شویم. در این مقاله به بررسی عددي آزمایش بارگذاري صفحه با نرم افزار ABAQUS در خاکهاي دو لایه در حالت بارگذاري محوري پرداخته شده است، و سپس به مقایسه ن ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل عددی اثر قوس زدگی در شیروانی های تحت حفاری و تعیین حداکثر دهانه پایدار حفاری

چکیده یکی از پارامترهاي مهم در شیروانی هاي تحت حفاري، مشخص کردن اندازه حداکثر دهانه حفاري است. این اندازه حداکثر با پارامترهاي متعددي از جمله پارامترهاي مقاومتی خاك و هندسه شیروانی در ارتباط است. بر اساس پدیده قوس زدگی با انجام حفاري در جلوي یک شیروانی، بار ناشی از وزن شیروانی به نواحی پایدار اطراف ن ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل عددی ستون سنگریزه ای کوبشی و غیرکوبشی با استفاده از مدل کم - کلی اصلاح شده برای خاک مورد بهسازی

خلاصهاستفاده از ستونهاي سنگریزهاي کوبشی یکی از روشهاي ساده، سریع و اقتصادي براي بهسازي خاكهاي سست و نامناسب به شمار میرود که در دو دهه اخیر رواج یافته است. در این روش در خاك مورد نظر ابتدا حفره هایی در زیر شالوده حفر میگردد. سپس مصالح سنگریز مناسب در لایههایی با ضخامت حدود 30 سانتیمتر در داخل حفره ریخته ش ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله ترانسفورماسیون برنج Oriza sativa بااستفاده از روش in planta

چکیده:در طی سالهاي گذشته موفقیتهاي زیادي در ترانسفورماسیون ژنتیکی ایجاد شده است. موثرترین روش انتقال ژن که گیاهان مستعد آن هستند استفاده از اگروباکتریوم و روش in planta می باشد. مهمترین شاخصه این روش عدم استفاده از تکنیکهاي کشت بافت و تولید کالوس است . در این روش خاص از یک سوزن آلوده با محلول اگروباکتریوم ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین جایگاه تاکسونومیکی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت جدایه استان گلستان در میان پوتی ویروسهای غلات بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی

چکیدهویروس موزاییک کوتولگی ذرت - Maize dwarf mosaic virus, MDMV - یکی از مهمترین و گستردهترین پوتی ویروس هاي ذرت در دنیا میباشد. بمنظور تعیین جایگاه تاکسونومیکی ویروس جدایه استان گلستان در میان پوتی ویروسهاي غلات و سایر سویههاي MDMV و خاستگاه ویروس و قرابت آن با سویههاي سایر کشورها، گیاهان ذرت و قیاق ب ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل لرزه ای تونل های زیرزمینی تحت امواج مهاجم برون صفحه ی SH به کمک روش اجزای مرزی نیم صفحه در حوزه زمان

خلاصهدر این مطالعه با استفاده از روش عددي اجزاي مرزي نیم صفحه در حوزه زمان به بررسی پاسخ لرزهاي سطح زمین در حضور تونلهاي زیرزمینی تحت امواج مهاجم برون صفحه SH پرداخته شده است. تمرکز مشبندي بر روي مرز حفره و و دوري از گسسته سازي سطح صاف زمین، روش مزبور را نسبت به دیگر روشهاي عددي متمایز میسازد. تونل مورد ن ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تکنیکهای کاهش نویز در خطوط تغذیه مدارات الکترونیکی

چکیده -هدف این مقاله بررسی منابع ایجاد کننده نویز و روش های کاهش آن در خطوط تغذیه مدارهای الکترونیکی می باشد. یکی از مهم ترین عامل های ایجاد کننده نویز، اندوکتانس موجود در مسیرهای ارتباطی می باشد. بهعلّت ضرورت کاهش اندوکتانس موجود در مسیرهای برد مدار چاپی و پایه های قطعات، توجه به طول و عرض مسیر و محل قرا ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تشخیص خطای جزیره شدن شبکه میکروگرید با استفاده از فیلتر H

خلاصهدر این مقاله روش فیلتر   برای تشخیص خطای جزیره شدن میکروگرید برای سیستم های توزیع پراکنده، به کار گرفته خواهد شد. در این مقاله الگوریتمی ارائه خواهد شد که با استفاده از تخمین حالت ها - هارمونیکهای ولتاژ نقطه اتصال مشترک - توسط فیلتر  انرژی هارمونیک های سوم، پنجم و هفتم محاسبه و تشخیص خطا ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل مدیریت روستایی منطقه مرزی بخش ارس شهرستان پلدشت و ارائه الگوی مدیریت پایدار روستایی

چکیده:بی تردید تحقق شاخص هاي توسعه در مناطق روستایی در گرو مدیریت روستایی یا پدیده رهبري است.اداره امور روستا به نحوي که به توازن وتعالی روستا و ارتقاءسطح زندگی روستائیان یاري رساندنیازمند ارائه الگوي کارآمد مدیریت روستایی است.در این پژوهش براي ارائه الگوي کارآمد مدیریت روستایی در بخش مرزي ارس پس از ب ...
فرمت pdf
18 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیلی بر تجاوز به حریم خصوصی جسمانی اشخاص در ایران ( با نگاهی بر اسناد بین المللی و قوانین اساسی در سایر کشورها )

چکیده:در اسلام نوعی »امنیت« پیش بینی شده که در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروي افراد است. زندگی همراه با آرامش و امنیت - در ابعاد مختلف آن - موهبتی است الهی و حقی است که براي هر انسانی تضمین شده است. بر همه افراد، جوامع و حکومت ها واجب است که از این حق حمایت نم ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل لجستیک عوامل موثر بر پذیرش روش های کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی توسط گلخانه داران استان زنجان

چکیدههدف تحقیق توصیفی علی حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش روشهای کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری ها توسط گلخانهداران بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات متخصصان موضوعی تائید گردید. جامعه آماری تحقیق را کلیه گلخانهداران استان زنجان تشکیل میدادند 80 - گلخانه - که با است ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیلی بر علل تخلفات ساختمانی در شهر سردرود و راه حل های مقابله با آن

چکیدهدر دهه هاي اخیر گسترش تخلفات ساختمانی در بسیاري از شهرهاي کشور یکی از معضلات ساکنین و مدیران شهري به شمار می رود. در اغلب موارد این گسترش بی رویه در صورت عدم کنترل صحیح و مدیریت مطلوب، چالش برانگیز خواهد بود. هدف این تحقیق تحلیل علل تخلفات ساختمانی، پیامدهاي آن و ارائه راه حل هاي مقابله با آن، بوده ا ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تطور مدیریت روستایی در ایران

چکیدهمدیریت روستایی و چگونگی آن در ایران قدمتی چندین هزار ساله دارد. بررسی این سابقه از یک سو حاوي نکات قابل توجه در روش هاي اداره روستاهاست و از سوي دیگر متأثر از تجربیات گذشته است. یکی از نکات بارز روند مدیریت روستایی ایران رویکرد چند گانه اي است که از آن میان می توان به رویکردهاي دو مقطع زمانی تا قبل ا ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل ساختار جریان آشفته ایجاد شده در پایین دست پله تحت شرایط هیدرولیکی مختلف

خلاصهدر این مطالعه با استفاده از نرمافزار Fluent به شبیهسازي هیدرولیک جریان دوبعدي غیردائمی عبوري بر روي یک پله در کانال باز، در شرایط 35 mm هیدرولیکی مختلف براساس تغییر رینولدز و فرود پرداخته شده است. پس از انتخاب مدل آشفتگی RSM، به عنوان مناسبترین مدل موجود، با توجه به تطابق نسبتاً خوب نتایج عددي میدان ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تشخیص آسیب سازه بتنی موجود با استفاده از آزمون تحریک اجباری

چکیدهدر این مقاله تشخیص آسیب سازه با استفاده از آزمون تحریک اجباری بر روی یک ساختمان 9 طبقه بتنی موجود مورد بررسی قرار گرفته است. المان های مقاوم نیروی جانبی ساختمان مورد بحث بر اثر زلزله سال 1978 به شدت آسیب دیده و در سال 2001 مقاومسازی لرزه ای شده است. قبل و بعد از مقاوم سازی، آزمون تحریک اجباری بر روی ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین رطوبت در لایه های خاک با استفاده از روش های بهینه سازی

خلاصههدف از انجام این پژوهش، بررسی تغییرات درصد رطوبت ناشی از تغییرات سطح سفره آب زیرزمینی و تغییرات جوي با استفاده از روشهاي بهینهسازي در لایههاي مختلف خاك است. کاهش نزولات جوي در سالهاي اخیر، زمینهساز استفاده بیشازحد از سفرههاي آب زیرزمینی، سبب پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و تغییر شرایط رطوبتی خاك محل شده ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین پارامترهای تحکیم یک بعدی خاک های ریزدانه چسبنده با استفاده از آزمایش پیزوکن ( مطالعه موردی بندر شهید رجایی - جنوب غرب ایران )

چکیدهتعیین رابطه بین پارامترهاي تحکیم - مدول ادئومتري، نسبت بیشتحکیم یافتگی، ضریب تحکیم قائم - بدست آمده از آزمایش تحکیم در آزمایشگاه و پارامترهاي پیزوکن در صحرا براي خاكهاي چسبنده، موضوع تح قیق اکثر محققین بوده است. اولین بررسی در این زمینه با استفاده از مخروط داچ در سال 1940 براي تعیین مدول ادئومتري ب ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تروریسم و جهاد از منظر فقه اسلامی با رویکرد تفکیک گروه های جهادی و تروریستی

چکیده:بیداری ملت ها باعث به خطر افتادن منافع دول سلطه گر در این کشورها گردیده و استکبارجهانی را بر آن داشته تا به انحاء مختلف از جمله ایجاد انحراف در مسیر و هدف مبارزات رهایی بخش و شیبه سازی گروه های تروریستی در برابر جنبش های آزادی بخش،این حرکت ها را مهار نماید.استکبارجهانی از طریق سلطه رسانه ای معیارها ...
فرمت pdf
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تدریس نشانه ( ع ) در پایه اول ابتدایی

چکیدهیکی از اساسیترین مهارتهایی که در پایه اول ابتدایی آموخته میشود و از اهمیت ویژهای برخوردار است، مهارتهای زبانآموزی است. حجم بیشتر فعالیتهای کلاس درس و محتوای درسی در پایه اول ابتدایی به آموزش مهارتهای زبانآموزی اختصاص مییابد و ضعف در آموزش نشانهها راه رسیدن به اهداف را دشوارمی سازد. بنابراین با فرایند ...
فرمت pdf
20 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تصمیم گیری و تعیین خط و مشی عمومی در مدیریت بحران با رویکرد اسلامی

چکیده :مدیریت پیامبر اکرم در طول مسیر بحران و جریان یک جنگ، قبل از آغاز جنگ تا بعد از پایان شعله های آن می تواند به عنوان درسی زیبا و جذاب در آیین الهی، آموختنی و البته لازم الاتباع باشد.چرا که معمولاً در شرایط اضطراری و بحران وضع به گونه ای است که موجب اختلال و بی نظمی در جزء یا اجزائی از فرایند عادی ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تخمین موقعیت آبشستگی رسوبات پشت دریچه کشویی

خلاصهآبشستگی بستر در پایین دست سازههای هیدرولیکی از قبیل دریچهها، سرریزها و ... یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه محققین در علم هیدرولیک رسوب میباشد. یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی آبشستگی، عمق آن می باشد. در این تحقیق با ساخت یک مدل آزمایشگاهی و استفاده از سه دبی مختلف، آبشستگی رسوبات در پاییندست دریچه ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تدوین سناریوهای بودجه ای در مدیریت روسازی در سطح شبکه با تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره و روش پیش بینی مارکوفی

خلاصهتوسعه سیستمهای حمل و نقلی ، یکی از معیارهای مهم، در توسعهی پایدار هر کشوری محسوب میشود .مدیریت و نگهداری راهها از زیر ساختهای اصلی سیستم حمل و نقل به شمار میرود.امروزه با توجه به افزایش هزینه تعمیر-ونگهداری راهها و همچنین وجود کسری بودجه در این زمینه، روشهای سنتی مدیریت نگهداری راه که بیشتر بر اس ...
فرمت pdf
19 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز