مقالات گوناگون

مقاله تاثیر فوری اسپری های سرکننده بر حس عمقی مفصل زانوی ورزشکاران فوتبالیست

چکیده مقدمه و هدف: تاکنون تحقیقات متعددی درخصوص تأثیر سرما بر عملکرد حس وضعیت مفصل زانو صورت گرفته است اما پژوهشی که از اسپری های سردکننده برای این منظور استفاده کرده باشدیافت نشد.هدف از انجام پژوهش تاثیر فوری اسپری های ورزشی بر حس عمقی مفصل زانوی ورزشکاران فوتبالیست ها است.روش شناسی: جامعه آماری تحقیق حا ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر فعالیت بدنی بر مشارکت اجتماعی و امید به زندگی در زنان سالمند منطقه 13 شهر تهران

چکیده :هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر مشارکت اجتماعی وامید به زندگی در زنان سالمند منطقه 13 شهر تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل زنان سالمند بالای 60 سال شهر تهران هستند،روش نمونه گیری به شکل تصادفی می باشد. با توجه به اهداف تحقیق ،روش تحقیق از نوع روش علی - مقایسه ای بوده واز ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی ( هوازی - مقاومتی ) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی نوجوانان چاق

چکیدههدف از این پژوهش، تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی - هوازی - مقاومتی - بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی نوجوانان چاق بود. این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. تعداد 30 نوجوانان چاق به طور تصادفی در دو گروه تجربی - قد 165/28 سانتی متر ، وزن 85 /53کیلوگرم، سن 13/73سال - و گروه کنترل - قد164/54 سانتی متر، و ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر ادغام بازی بهکاپ با لیوان شیرمدارس بر پنج عامل شخصیت دانش آموزان سوم ابتدایی

چکیدههدف: ازاین تحقیق، بررسی ادغام بازی بهکاپ با لیوانهای شیر مدارس بر روی پنج عامل شخصیت دانش آموزان سوم ابتدایی شهرستان پیرانشهر بود. روش: این تحقیق،آزمایش- میدانی بود که درآن دانش آموزان دو کلاس از دو مدرسه متفاوت بطورتصادفی، یکی درگروه آزمایش - 33نفر - و دیگری درگروه کنترل - 33نفر - انتخاب شدند. برا ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی ( هوازی - مقاومتی ) بر مقادیر پلاسمایی گرلین و ابستاتین نوجوانان چاق

چکیدهچاقی و اضافه وزن منجر به کاهش سطوح پلاسمایی گرلین و ابستاتین می شود. مطالعات درباره اثر برنامه تمرینی بر گرلین و ابستاتین، به ویژه در انسان ها، بسیار اندک و محدود است. هدف از این پژوهش، تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی - هوازی- مقاومتی - بر مقادیر پلاسمایی گرلین و ابستاتین نوجوانان چاق است. این مطالع ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر تمرینات پیلاتس بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز سرم مردان سالمند

چکیدهفاکتور نوروتروفیک م شتق از مغز - BDNF - که از نظر ساختاری شبیه فاکتور ر شد ع صبی ا ست، در ق سمت هیپوکامپ تولید می شود و یکی از فاکتورهایی است که در دوران سالمندی در اثر فقدان فعالیت کاهش می یابد. کاهش BDNF اثراتی بر حافظه، یادگیری و شناخت، اختلال رفتاری، جذب غذا و متابولی سم انرژی می گذارد که با انج ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین و تحلیل وضیعت فنی مهندسی اماکن ورزشی سرپوشیده استان اراک

چکیدههدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و هوش عاطفی دردبیران ورزش شهر کرمانشاه می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع تو صیفی، همب ستگی ا ست. جامعه آماری تحقیق را کلیه دبیران ورزش شهر کرمان شاه که دارای مدرک کار شنا سی ار شد به بالا ه ستند ت شکیل داد. - . - N=170 نمونه ی آماری بر ا ساس جدول مورگان گرج ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر شدت تمرینات استقامتی بر هورمونهای FSH و تستوسترون آزاد بهبود سندروم تخمدان پلی کیستیک القایی در موشهای صحرایی

چکیدهزمینه و هدف: افزایش وزن و تجمع توده چربی از عوامل ایجاد سندرم تخمدان پلی کیستیک - PCOS - است .پژوهشگران ورزشهای سبک را به عنوان درمان کلینیکی، برای بهبود بسیاری از بیماریها معرفی می کنند لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شدت تمرین بر تغییرات هورمونهای موشهای صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک است. ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر8 هفته برنامه تمرینی عضلات ثبات مرکزی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با عملکرد اسکیت بازان سرعت حرفه - ای

چکیدهمقدمه: ثبات مرکزی قابلیت مجموعه کمری - لگنی- رانی برای جلوگیری از بیثباتی ستون فقرات و بازگشت به حالت تعادل پس از اعمال یک اغتشاش است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر 8 هفته برنامه تمرینی عضلات ثبات مرکزی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با عملکرد در اسکیتبازان سرعت حرفهای بود. تعداد 60 داوطلب مرد ورزشکا ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر ورزش ایروبیک بر برخی شاخص های آنتروپرومتریک و فیزیولوژیک زنان

چکیدهدر این مطالعه هدف، بررسی تأثیر تمرینات ایروبیک بر برخی شاخص های پیکری - قد، وزن - ، ترکیب بدنی - محیط دور کمر، دور کمر به دور لگن، چربی زیر پوستی ناحیه تحت کتفی و سه سر بازویی و درصد چربی - و جسمانی - انعطاف پذیری کمر و لگن، قدرت عضلات پشت، قدرت عضلات بازکننده شانه، حداکثر توان هوازی، و استقامت عضلا ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مشارکت ورزشی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر

چکیدهفرآیند اجتماعی شدن یکی از جنبه های رشد انسان است. امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند انعطاف پذیری در ارتباط با دیگران و یا به عبارتی دیگر سازگاری اجتماعی است. اکنون هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مشارکت ورزشی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گتوند در سا ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر عصاره چای سبز بر شاخص های آسیب های کبدی ناشی از فعالیت ورزشی

چکیده :کبد یا جگریکی ازمهمترین غدد بدن است که در فعالیتهای سوخت وسازی مانندگوارش نقش دارد. تمام خون دستگاه گوارش توسط سیاهرگی به نام باب جمع آوری و وارد کبد می شود وتمام مواد جذبی لوله گوارش از کبد عبورمی کند .کبد از نمکهای صفراوی برای هضم وجذب چربی و ویتامینهای محلول درآن استفاده می کند . علاوه بر آن به ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر یک جلسه تمرین شدید هوازی بر پپتید ناتریورتیک دهلیزی زنان چاق

چکیده:مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر یک جلسه تمرین شدید هوازی دوچرخه کارسنج بر پپتید ناتریورتیک دهلیزی در زنان چاق غیرفعال بود. روش ها: آزمودنی ها شامل 19 نفر از بانوان چاق شهر آمل با میانگین سن 27/94 3/3 - سال - ، وزن 88/13 7/28 - کیلوگرم - ، قد 163 4/91 - سانتیمتر - ، 32/96 3/13 - BMIکیلوگرم ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر تمرینات پیلاتس بر دقت حس وضعیت مفصل زانو در زنجیره جنبشی باز و بسته

چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر دقت حس وضعیت مفصل زنان در زنجیره بسته و باز بود. بدین منظور 36 زن غیر فعال - سن: 35/7±3/8 سال؛ وزن: 69/5±6/19 کیلوگرم، قد:164/31±4/56 سانتیمتر - به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر صداهای زمینه ای بر زمان عکس العمل شنوایی ورزشکاران

چکیدههدف پژوهش حاضر، بررسی اثر صداهای زمینه ای بر زمان عکس العمل شنوایی ورزشکاران است. آزمودنی های تحقیق 30 دانشجوی دختر و پسر ورزشکار بودند که بصورت تصادفی از بین دانشجویان ورزشکار انتخاب شدند. روش کار به این صورت بود که از آزمودنی ها در سه مرحله آزمون به عمل می آمد. در مرحله اول آزمودنی ها باید به محرک ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در کل اکسیژن مصرفی به هنگام ورزش بیشینه در مردان جوان هندبالیست شهر گچساران

چکیدههدف از پژوهش حاضر تاثیر دو نوع گرم کردن شدید و متوسط بر کل اکسیژن مصرفی به هنگام ورزش بیشینه در مردان جوان هندبالیست شهر گچساران میباشد. جامعه پژوهش حاضر را کلیه مردان جوان هندبالیست شهر گچساران تشکیل میدادند. نمونه آماری این پژوهش شامل 12 بازیکن مرد جوان هندبالیست شهر گچساران تشیل میداد که به صورت ه ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیرتعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت منابع انسانی در شرکت های تولیدی خصوصی قطعه ساز استان آذربایجان شرقی

چکیدههدف این پژوهش تاثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت منابع انسانی در شرکتهای خصوصی قطعه ساز آذربایجان شرقی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت های خصوصی قطعه ساز استان آذربایجان شرقی به تعداد 5000 نفر که بر اساس جدول گرجسی و مورگان تعداد 357 نفر به عنوان نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ...
فرمت pdf
19 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین پیچ تاریخی اسلام و نقش الگودهی آن برای بشریت در کلام مقام معظم رهبری

چکیدهانقلاب ایران اسلامی به رهبری شایسته امام خمینی - قدسسره - و سکانداری مقام معظم رهبری - دامت برکاته - و حضور مومنانه و هوشمندانه ملت ایران پیچی در تاریخ اسلام و نقطهی عطفی در تاریخ بشریت به حساب میآید. زیرا که قبل از آن هیچگاه اسلام و زمامداران اسلامی نتوانسته بودند در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، ا ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین و ارائه الگو مناسب بازاریابی محصول انگور

چکیدهبا گذر از کشاورزی سنتی به مرحله نوین و همچنین با افزایش سهم محصولات کشاورزی عرضه شده به بازار مصرف از کل محصولات تولیدی کشور و با فاصله گرفتن مراکز مصرف از نواحی تولید، موضوع بازاریابی محصولات کشاورزی اهمیت فزاینده ای یافته است .با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی انگور و محصول فراوری شده ان کشمش در ا ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی ، با توجه به عامل میانجی رضایت شغلی در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیدهسازمان ها جایگاه والا و وسیعی در ساختار یک جامعه پیدا کرده اند؛ بنابراین داشتن سازمان های سالم و کارآمد امری مهم ولازم است . نیروی انسانی کارآمد مهمترین سرمایه هر سازمانی محسوب می شود. تمامی صاحب نظران، منابع انسانی را به عنوان اساسی ترین منبع سازمان قلمداد کرده اند. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دوطرز ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر آموزش چندرسانه ای برمیزان یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش چندرسانه ای بر یادگیری مهارت های اجتماعی آموزان پایه اول ابتدایی کرج می باشد. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه اول ابتدایی شهرستان کرج بود، که از بین آنها نمونه ای مشتمل بر 60 نفر - 30 دختر و 30 پسر - با شیوه نمونه گیری ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر سیاست های دوره پهلوی در الگوی مهاجرت داخلی ایران

چکیدهپس از کودتای 1299 و به دنبال تغییر حکومت از قاجار به پهلوی، مناسبات سرمایه داری در ایران تعمیق و فرایند مدرنیزاسیون دستوری در راس اقدامات پهلوی اول قرار گرفت. این اقدامات سرآغاز تغییر مناسبات بومی جامعه و ایجاد تفاوت ها و تعارضات بی سابقه ای شد که به آغاز مهاجرت گسترده جمعیت عمدتا عشایری و روستایی ای ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین چیستی و چرایی حیات طیبه در اسلام

هدف از پژوهش حاضر، بررسی چیستی و چرایی حیات طیبه در اسلام می باشد. حیات طیبه، حیات حقیقی انسانی است که حیات دنیوی با همه گستردگی اش بستر آن، و حیات اخروی با جاودانگی اش تبلور این حیات حقیقی است و آدمی در این نوع از زندگی، مبدأ و غایت حقیقی جهان را بازمیشناسد و به آن باز میگردد. پژوهش حاضر به روش توصیفیBتحلیلی ...
فرمت pdf
28 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر عدم رعایت شرایط قانونی دعوی در مراحل مختلف دادرسی

چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عدم رعایت شرایط دعوا در مراحل دادرسی است. پژوهش حاضر از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات تحقیق، توصیفی –تحلیلی می باشد. فرضیه های اخص این تحقیق شامل موارد زیر است:- آیا دادگاه بدوی می تواند رای را تغییر دهد ؟- آیا دادگاه بدوی در مقام واخواهی می تواند نوع رای را ت ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری و کیفیت تدریس دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی 97 - 96

چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری و کیفیت تدریس دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان زن میباشد . جامعه آماری این پژوهش را معلمان زن مقطع ابتدایی در شهرستان اندیمشک تشکیل میدهند. تعداد این معلم ها 395 نفر میباشد. با توجه به اینکه جامعه ما محدود میباشد برای تعیین نمونه از فرمول ک ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در واتس اپ تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز