مقالات گوناگون

مقاله روش جدید تشخیص حالت دست مبتنی بر لبه

چکیده - این مقاله الگوریتمی براي تشخیص حالت دست انسان، با هدف تسریع و افزایش دقت تشخیص، ارائه میکند. در این الگوریتم ابتدا مراحل مربوط به پیشپردازش تصاویر، که منجر به استخراج پیکسلهایی از مرز دست میشود، اعمال شده و سپس فاصلهي این پیکسلها تا مرکز تصویر، با استفاده از فاصلهي اقلیدسی، محاسبه میشود. در انتها، تطب ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه بین ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیدههدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بود. جامعه آماری این پژوهش،کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن مشغول به تحصیل در نیمسال اول 1392-93 بودند که از میان آن ها نمونه ای به حجم 300 نفر 150 - دختر، 150 پسر - با روش نمونه گی ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روش های جدید بهینه سازی انرژی

چکیدهانرژی، مصرف حیاتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. به عنوان یک نتیجه، در فعالیتهای صنعتی و خانگی تقاضا برای انرژی به طور قابل ملاحظهای در کشورهای در حال توسعه افزایش پیدا کرده است. با وجود مزایای مشاهده شده انرژی تجدیدپذیر،اشکالاتی مهم مانند ناپیوستگی تولید به عنوان بیشترین وابستگی انرژی تجدیدپذیر ب ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطۀ نرخ بیکاری و رشد بهرهوری عوامل اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر

چکیدهکاهش نرخ بیکاری و رشد بهرهوری عوامل اقتصادی از عناصر مهم پیشرفت اقتصادی می-باشند. این بررسی به ارتباط متقابل بین رشد بهرهوری و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر میپردازد. کاهش نرخ بیکاری یکی از مهمترین اهداف برنامهریزان و تصمیمگیران اقتصادی کشورها محسوب میشود و رسیدن به آن سبب حل بسیاری از م ...
فرمت pdf
21 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطۀ آموزش عالی و هزینه های آموزش عالی با رشد اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر

چکیدهیکی از الزامات مهم پیشرفت، بهبود تکنولوژی در همه زمینههای مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی میباشد. تحقیقات علمی مناسب و کارآمد لازمه بهبود تکنولوژی بوده و هدف اصلی آموزش عالی به ویژه در سطح تحصیلات تکمیلی پرورش پژوهشگر میباشد. به منظور بررسی و آزمون نقش آموزش عالی بر رشد اقتصادی، در این پژوهش تأثیر متغی ...
فرمت pdf
18 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رویکرد سیستمی و نوآوری در برنامه درسی میان رشته ای آموزش عالی

چکیدهبه کارگیری نظریه سیستم ها، ما را دردرک صحیح پدیده ها یاری می دهد و در مقابل از این گرایش قوی که پدیده ها را به عاملی منحصربه فرد نسبت دهیم باز می دارد. از منظر رویکرد سیستمی دانشگاه سیستم منسجمی از ساختارها و وظایف مرتبط به هم است که باید در درک فرایندهای درونی آن،به تعامل پویای همه زیر نظام ها توجه ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله راهکارهای توسعه فرهنگ اقامه نماز جماعت در مدارس

چکیدهدر راستای تحقق آیات قرآن کریم پیرامون نماز وعملی نمودن پیامهای مقام معظم رهبری - دامت برکاته - وبا هدف ترویج، توسعه وتعمیق هرچه بیشتر فرهنگ اقامه نمازدرجامعه، مدارس می توانند نقش منحصر به فردی ایفا کنند؛ توجه صرف به علم منهای پرورش، دانش آموزان را دچار مشکلات عدیده ای خواهد نمود. در این میان اهمیت ن ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ساخت و مشخصه یابی آلیاژ آنتروپی بالا و نانوساختارfe 1 . 5 co nic r0 . 5 توسط روش آلیاژسازی مکانیکی

چکیدهدر این پژوهش، ساخت و تاثیر زمان آسیابکاری بر تحولات فازی آلیاژ آنتروپی بالای Fe1.5CoNiCr0.5 به روش آلیاژسازی مکانیکی، مورد مطالعه قرار گرفته است. پودرهای فلزی با نسبتهای اتمی مختلف - Fe1.5CoNiCr0.5 - مخلوط شده و در دستگاه آسیاب سیارهای با سرعت 300 دور بر دقیقه به مدت 50 ساعت، تحت آسیابکاری قرار گرف ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین ، خلاقیت و اضطراب با رشد قضاوت اخلاقی در دانش آموزان ابتدایی شهر اهواز در سال 1392

چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه هاي فرزندپروري والدین، خلاقیت و اضطراب با رشد قضاوت اخلاقی در دانش آموزان ابتدایی شهر اهواز در سال 1392 بود. نمونه آماري شامل 200 نفر 100 - نفر پسر و 100 نفر دختر - از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود که به روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي انتخاب شدند. طرح پژوهش ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ساخت مقیاس اخلاق حرفه ای مشاوران مدارس متوسطه و بررسی ویژگی های روانسنجی آن

چکیده:هدف از مطالعه حاضر ساخت ابزاری جهت سنجش اخلاق حرفه ای مشاوران مدارس بود. بدین منظور ابتدا بر اساس مبانی نظری پژوهش و اساس - نامه سازمان نظام روانشناسی 15 گویه در قالب پنج بعد - احترام به استقلال مراجع، رازداری، عدمآسیبرسانی، صداقت و برقراری مساوات - که پاسخ هر گویه بر روی طیف لیکرتی پنج درجهای قر ...
فرمت pdf
14 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روح زنانه ومردانه در معماری

چکیدهامروزه شاهد طرح های اجرایی بسیاری هستیم که در یک نگاه شبیه یکدیگرند در صورتی که معماران متفاوتی دارندحتی این تفاوت درجنسیت معماران هم وجود دارد. هنگام نگریستن به یک بنای معماری و یا پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آن آیا میتوان نتیجه گرفت که طراح آن زن بوده است یا مرد؟ به بیان ساده تر آیا در معماری امروز ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله سیاهچاله یک عملگر جدید در الگوریتم جستجوی گرانشی برای حل مساله تک مدی

چکیده– امروزه بکارگیری الگوریتم های ابتکاری در حل مسائل بهینه سازی، گسترش چشم گیری داشته است. اساس کار این الگوریتم ها اغلب بر پایه الهام از طبیعت می باشد. الگوریتم جستجوی گرانشی از الگوریتم های نوین هوش جمعی است که با استفاده از قانون گرانش و مفهوم جرم ایجاد شده است. در این مقاله با استفاده از یکی دیگر ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و خلاقیت مدیران و معاونان در اداره های تربیت بدنی استان اصفهان

چکیده :هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و خلاقیت مدیران و معاونان در اداره های تربیت بدنی استان اصفهان بود. نوع تحقیق توصیفی - همبستگی و روش تحقیق پیمایشی بود. جامعه آماری طبق آمار اداره کل تربیت بدنی استان شامل ۰۶ نفر از مدیران و معاونان اداره های تربیت بدنی استان اصفهان در سا ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روشی نوین برای انتخاب مکان و اندازة بهینه خازن در شبکه های توزیع با بکارگیری منطق فازی

چکیدهجایابی و نصب خازن در سیستم توزیع انرژي الکتریکی به منظور جبران توان راکتیو، بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه انجام می گردد. کاهش تلفات در سیستم قدرت از نظر مسائل اقتصادي اهمیت ویژه اي دارد. در مسئله جایابی خازن تابع هدف، بهینه سازي هزینه تلفات اکتیو شبکه توزیع پس از نصب خازن و هزینه خازن نصب شده ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله راهکارهای افزایش اثربخشی حکمیت در کاهش اختلافات خانوادگی و طلاق با بهره گیری از رویکرد اسلامی ایرانی و روانشناسی

چکیدهداوری - حکمیت - تدبیری قرآنی برای حل اختلافات خانوادگی و جلوگیری از طلاق است. قانونگذار نیز نهاد داوری را در قانون پیشبینی نموده است. آمار بالای طلاق موجب طرح مباحثی راجع به اثربخشی حکمیت در محاکم خانواده گردیده است. در این مقاله که با روش تحلیل محتوا، اسنادی و مراجعه به پژوهشهای انجام شده صورت گرف ...
فرمت pdf
24 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رصدخانه ی نیمروز

چکیدهسیستان که خط نیمروز از آن می گذرد، در خاور ایران قرار گرفته و از روزگاران کهن به انگیزه ي داشتن جایگاه ویژه جغرافیایی و سیاسی ، ارزش ویژه اي از دیدگاه استراتژیک داشته و هم گلوگاه هند و خاور دور به شمار می آمده است. بر پایه نوشته ي »ریگ ودا« آریاییان ، نیاکان باستانی ما در زمانی بیش از چها ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رو ش شناسى شاخص سازى براى الگوى پیشرفت با تأکید بر شاخص هاى پولى

چکیده:توسعه و پیشرفت - اقتصادی - همواره از مباحث مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران ودانشمندان علوم اجتماعی بوده است. برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی یک کشور شاخصهایی طراحی میشود که به کمک آنها میتوان به وضعیت یک کشور پیبرد. این مقاله ابتدا مروری سریع بر تکامل نظریات توسعه انجام میدهد و سپس به روش شناسی ط ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ساختار تشکیلات جهادى بر مبناى الگوى سیستمى کما لگرا به عنوان سازمان مطلوب تدوین الگو اسلامى ایرانى پیشرفت

چکیده:    با توجه به جایگاه انکارناپذیر مدیریت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نیاز به ارایه مدلهایی که بیانگر شقوق مختلف مدیریت اسلامی اهمیت فراوانی مییابد. مدیریت جهادی به عنوان مهمترین گونهی مدیریت اسلامی مورد توجه ویژه محققان و مدیران جمهوری اسلامی ایران بوده است. اثبات کا ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روند شکل گیری حماسه های دینی در ادب فارسی

چکیدهحماسههای دینی یکی از انواع حماسههای تاریخیاند که درباره یکی از بزرگان یا آیینهای مذهبی سروده شدهاند. این نوع حماسه در ادب فارسی، از دیرباز تا کنون مصادیق فراوانی داشته است، اما متأسفانه چگونگی شکلگیری این حماسهها، ویژگی ها و جایگاه آنها در گستره زبان و ادب فارسی، موضوعی است که به صورت جامع بدان پرداخ ...
فرمت pdf
21 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله رشد بلور LiF : Mg , OH به روش چکرالسکی و بررسی پایداری مراکز رنگی آن برای کاربرد محیط اپتیکی

چکیدهبلورLiF:Mg,OHاز ترکیب پودريLiF، و افزودن ناخالصیهاي MgF2 - %0/05 - ، LiOH - %0/1 - و - Li2CO 3 - %0/05با خلوص % 99/99 در جو خشک ~10-3torr و شارش گاز آرگون به روش چکرالسکی رشد داده شد. سپس، براي ایجاد مراکز رنگی در بلور در دماي تقریبیKْ 240تحت تابش دو مرحله اي یوننده گاما قرار گرفت و مشخصات اپتیکی ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ساختار مدل KINEROS در برآورد مقدار رواناب ورسوب درحوضه آبریز

چکیده :در اثر عوامل فرسایشی خاک حوزه آبریز فرسایش یافته و به صورت رسوب از حوزه خارج می گردد. این رسوبات با وقوع بارندگی ورواناب و سیلاب حاصله به خروجی حوضه انتقال می یابند. این مطالعه به معرفی مدل فیزیکی – فرسایشی KINEROS می پردازد. با استفاده از این مدل می توان میزان بده رواناب و رسوبات ناشی از فرس ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله سیاست های پولی ونقش آنها در عدالت توزیعی

چکیدهعدالت واژهای است که جا و مکان خاصی ندارد و لذا میتوان بر اساس شاخصها ویا مولفههایی عملکرد نهادها و بخشهای مختلف را به طور نسبی در این زمینه مورد سنجش قرار داد. هدف این مقاله بررسی عدالت توزیعی در حوزه عملکرد نظام بانکی - بانکها و بانک مرکزی - است. روش مطالعه اسنادی و کتابخانهای بوده و با عنایت به ش ...
فرمت pdf
20 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روش های تربیتی از منظر قرآن

چکیدههدف مکتب اسلام، رساندن انسان به کمال مطلوب و ممکن برای او است که ابزار رسیدن به این کمال را تعلیم و تربیت معرفی می کند. قرآن کریم مهمترین منبع دینی و تربیتی مسلمانان، حاوی تعالیم همه جانبه، در ارتباط با راه و رسم زندگی و    تعالی روحی و معنوی بشر است. توجه و دقت در این سرمایه بزرگ علم ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روندیابی کیفیت آب رودخانه شفارود با استفاده از شاخص من کندال

خلاصهبا توجه به محدودیت منابع آب و کاهش کیفیت آنها، مطالعه کیفی و تعیین روند تغییرات آنها از اهمیت زیادي برخوردار میباشند. در این تحقیق از آزمون من کندال براي تعیین روند مکانی و زمانی پارامترهاي کیفی مهم رودخانه شفارود استفاده شد. دادهبرداري از 10 ایستگاه در طول یک سال انجام گرفت و پارامترهاي شوري، اسیدیت ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله روشهای داده کاوی پزشکی برای بیماریهای متناوب دوره ای

چکیدهدادهکاوی پزشکی یک زمینهی تحقیقاتی در حوزهی بهداشت و درمان است که به استخراج روابط پنهان بین الگوها کمک میکند. کاوش در پایگاه دادههای پزشکی، خدماتی ازجمله تشخیص پزشکی، اتخاذ تصمیمات آگاهانه و... را در بردارد. در دنیای پزشکی امروز، دادههای مربوط به علائم بیمارانی که مبتلابه بیماریهای گوناگون هستند و نت ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز