دانلود مقاله کارآیی انرژی در زارعت گندم دیم و آبی بخش مانه استان خراسان شمالی ( مطالعه موردی منطقه شیرین دره )

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه:

گندم از لحاظ مصرف و تغذیه انسان در جهان مقام اول را در بین محصولات به خود اختصاص داده است. ایران از لحاظ تولید گندم در ردیف یازدهم کشورهای تولید کننده بوده است 1,8) درصد) اما از لحاظ مصرف در ردیف هشتم کشورهای مصرف کننده قرار دارد 2) درصد تولید جهانی را مصرف می کند). در ایران سطحی معادل 6,2 میلیون هکتار زیر کشت سالیانه گندم آبی و دیم قرار دارد که از این مقدار 4 میلیون هکتار بصورت دیم و 2,2 میلیون هکتار بصورت آبی کشت می شود که حدود60درصد تولید گندم در اراضی آبی و %40 بقیه آن از اراضی دیم بدست می آید (قلی نژاد و پناهیان، .(1385

کشاورزی شدیداٌ به انرژی، بخصوص سوخت های فسیلی وابسته است (کوچکی و حسینی، .(1373 مصرف انرژی فسیلی در کشاورزی، تولید انرژی را افزایش می دهد(حسن زاده وهمکاران، .(1380 کشاورزی یک فرآیند تبدیل انرژی است. در این فرآیند انرژی نوری خورشید، فرآورده های سوختهای فسیلی و الکتریسیته، به غذا و الیاف مورد نیاز انسان تبدیل می گردد. در سالهای اخیر، با توجه به نقش و اهمیت انرژی در توسعه و کارآیی کشاورزی مصرف انرژی به ویژه سوختهای فسیلی، کودهای شیمیایی، آفت کشها و ماشین آلات افزایش چشمگیری داشته است (رجبی و همکاران .(1391 تجزیه و تحلیل بیوفیزیکی و انرژی یک اکوسیستم زراعی به منظور ایجاد تولید موثر وکارآیی انرژی ضروری است (تراپاتی و ساه، .(2001 انرژی مورد نیاز برای تولید موادمختلف در کشاورزی باید مدنظر قرارگیرند زیرا هزینه تولید کودهای مصنوعی و آفت کش ها بسیار قابل توجه هستند. زمانی که هم انرژی مربوط به عملکرد گیاه زراعی و دیگر ستاده های سیستم کشاورزی تعیین شده و با انرژی نهاده مقایسه می شود امکان ارزیابی کارآیی انرژی سیستم های مختلف تولید نیز فراهم می شود (کوچکی و همکاران، .(1380

انرژی را می توان به دو بخش انرژیهای ورودی و انرژیهای خروجی تقسیم بندی نمود که در اکثر مطالعات حاضر انرژیهای ورودی (مصرفی) به دو بخش انرژی مستقیم و انرژی غیرمستقیم طبقه بندی شده (کالتساس وهمکاران،2007 ؛ رجبی و همکاران، 1391 ؛ اسکندری چراتی و همکاران،(2011 و به دو شکل انرژی تجدید پذیر و انرژی تجدید ناپذیر تعریف می شود (اسکندری چراتی وهمکاران، 2011؛ منصوری و همکاران،.(2012 بیرمن و همکاران (1999) بودجه بندی های انرژی را به دو روش کلی طبقه بندی کرده اند: روش اقتصادی-زیست محیطی و روش اقتصادی. تراز انرژی در کشاورزی از تجزیه و تحلیل و مقایسه انرژی های نهاده و ستانده در یک سیستم کشاورزی بدست می آید (نصیریان و


همکاران، .(2006 ایران سیزدهمین کشور پرمصرف انرژی در جهان شناخته شده است. مصرف انرژی در کشور پنج برابر متوسط جهانی است، وضعیت مصرف انرژی با اصول مربوط به ارتقای بهره وری و بازدهی انرژی درجهان، مغایرت دارد. قیمت پایین حاملهای انرژی و در دسترس بودن انواع منابع انرژی سبب شده تا جامعه ما با تأخیر قابل توجهی به ضرورت بهینه سازی الگوی مصرف انرژی بیندیشد (هاجررمضانی امیری و منصور زیبایی، .(1389 انواع بسیار متنوعی از نهاده های انرژی وجود دارند که ممکن است منجر به افزایش تولید و یا حفظ انرژی ناشی ار تولید شوند که این انرژی در فرآوره های دامی و گیاهی که از بوم نظام های زراعی حاصل می شود نهادینه شده است (کوچکی و همکاران، .(1380نهاده انرژی به میزان زیادی متغییر است که بستگی به میزان نیترژون و گیاه زراعی دارد. ستاده انرژی نیز زمانی که تقاضا برای تولید گیاهان به علت محدودیت سطح تولید جهت زراعت برآورده نشود پارامتر مهمی محسوب می گردد. نسبت ستاده به نهاده شاخص کاملی از تاثیرات محیطی روی تولید گیاهان زراعی می باشد که می توانند برای فرموله کردن توصیه های کودی که مناسب محیط هستند استفاده شوند (قلی نژاد، .(1387 کارآیی انرژی یک سیستم تولید کشاورزی را می توان از طریق هم ارز انرژی عملکرد تولید شده و هم ارز انرژی تمام نهاده ها و عملیات زراعی مورد استفاده تعیین کرد (کوچکی و همکاران، .(1380 یکی از راه های برآورد توسعه کشاورزی استفاده از متد جریان انرژی است (قلی نژاد، .(1387 حیدر قلی نژاد و حسن زاده 1382 گزارش نمودند که میزان کارآیی انرژی برای گندم دیم 0,42 بوده که میزان کارآیی انرژی دانه و کاه بطور جداگانه و به ترتیب 0,76 و 0,94 می باشد. ولدیانی و همکاران 1384 گزارش نمودند که میزان کارآیی انرژی برای عملکرد بیولوژیکی 0,788 بوده که میزان کارآیی انرژی برای محصول دانه و کاه به ترتیب 0,424 و 0,363 بود. بطورکلی انرژی مورد نیاز کشت و کار در کشاورزی بستگی به درجه تغییری دارد که در اکوسیستم طبیعی آن ایجاد می شود (کوچکی و حسینی، .(1386 عملیات فشرده زراعی و استفاده زیاد از مواد شیمیایی (کودها، قارچ کش ها، علف کشها حشره کش ها و سایر سموم) برخی مشکلات اقتصادی، محیطی و اکولوژیکی را بوجود آورده است که مهمترین اثرات محیطی عبارتند از: فرسایش خاک، آلودگی آب های زیرزمینی و آب های سطحی توسط مواد شیمیایی، تخریب و اختلال در زیستگاههای حیات وحش و اثرات نامطلوب بر محیط زیست (کوچکی و همکاران 1374و وهاب زاده، .(1374


نتایج تحقیقات قلی نژاد و حسن زاده در بررسی کارآیی نهاده ها در زراعت گندم دیم و آبی در استان آذربایجان غربی نشان داد که


کارآیی انرژی برای گندم آبی و دیم به طور متوسط به ترتیب 1,48 و 1,26 بوده است (اسماعیل قلی نژاد و حسن زاده .(1387

در همین راستا کمیل ملائی و همکاران نسبت انرژی دانه برای گندم دیم در سه منطقه خسروشیرین، سده و دژکرد را به ترتیب 1,068، 1,19 و 0,91 بدست آوردند که بالاترین مصرف نهاده ها در این مناطق را به مصرف کود عنوان نمودند (کمیل ملائی و همکاران، .(1387

مواد و روشها:

منطقه شیرین دره در 75 کیلومتری شمال غربی شهرستان بجنورد و در محدوده شهرستان مانه و سملقان در 37 درجه و 44 دقیقه شمالی و 55 درجه و 10 دقیقه شرقی قرار دارد و دارای یک دریاچه سد شیرین دره می باشد که در 65 کیلومتری شمال غربی شهرستان بجنورد قرار دارد و ارتفاع این روستا از سطح دریا 1040 متر و میانگین بارش سالیانه آن 350 میلیمتر می باشد. منطقه شیرین دره بدلیل آب وهوای مساعد منطقه زمین های آبی آن در سال دوبار کشت میشود یک بار کشت گندم و بار دیگر کشت برنج در آن انجام می شود.

تحقیق حاضر بمنظور اندازه گیری کارآیی انرژی در زراعت گندم دیم و آبی در روستای تازه قلعه منطقه شیرین دره از توابع شهرستان مانه وسملقان استان خراسان شمالی صورت گرفت که کلیه داده ها و اطلاعات مربوطه از طریق پرسش نامه هایی که از قبل به همین منظور تهیه شده بودند در اختیار زارعین منطقه قرار گرفت و نیروی کار انسانی و ماشینی از مرحله کاشت تا برداشت با استفاده از اطلاعات دریافتی از زراعین و تکمیل پرسش نامه ها تعیین شد، که انرژی ورودی مستقیم در تولید گندم شامل: سوخت، نیروی انسانی و آب آبیاری و انرژی های ورودی غیر مستقیم شامل: بذر، کودهای شیمیایی، سموم و علف کش ها و ماشین آلات می باشند.

سوخت: برای اندازه گیری سوخت مصرفی ادوات از روش باک پر استفاده شد که قبل از شروع عملیات مورد نظر اقدام به پر نمودن مخزن باک تراکتور که از نوع MF285 بود نموده و سپس در پایان عملیات مجدداً به پر نمودن باک نموده که میزان سوخت ریخته شده در باک بیانگر میزان سوخت مصرفی برای عملیات مورد نظر می باشد. که سوخت مصرفی برای کلیه مراحل خاک ورزی، کشت، سمپاشی و کودپاشی و برداشت محصول توسط کمباین به همین

طریق محاسبه گردیده است.


ادوات و ماشین آلات: به منظور برآورد وزن ماشین آلات نیزبه این طریق عمل شده است که قدرت ماشین آلات لازم برای هر هکتار در خدود یک اسب بخار می باشد با این برآورد وزن تراکتور نیز به ازای هر اسب بخار برای هر هکتار 40کیلوگرم تخمین زده شد و تقریباً به همین میزان نیز وزن سایر ادوات کشاورزی در نظر گرفته شد و

جمعاً برای هر هکتار 80 کیلوگرم وزن ماشین آلات برآورد گردید(حیدرقلی نژادکناری و حسن زاده، 1382 و منصوری راد، .(1381

نیروی انسانی، کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی، بذر و آبیاری : برای بدست آوردن میزان کارانسانی در تولید گندم دیم و آبی، کل نیروی انسانی مورد نیاز از مرحله آماده سازی زمین تا مرحله برداشت تعداد ساعات مفید کاری هر کارگر در هر مرحله ثبت گردیده و در معادل انرژی یک ساعت نیروی کار انسانی که 500 کیلوکالری در نظر گرفته شده است ضرب شده است. و به طور کل میزان انرژی این ورودی ها با استفاده از معادل انرژی هر کدام که در جدول (1) آورده شده به صورت جداگانه محاسبه و اندازه گیری شد.

بحث و نتیجه گیری:

همانطورکه در جدول شماره 1 نشان داده است انرژی عوامل و نهاده های مصرفی در کشت گندم آبی و دیم در منطقه شیرین دره با ضرب مقدار مصرف هریک از نهاده ها در میزان انرژی هرواحد بدست آمده است بطوریکه میزان انرژی مصرفی در زراعت گندم آبی و دیم به ترتیب 12044502 و 5833494 کیلوکالری در هکتار بود. همانطور که نشان داده شده در زراعت آبی گندم بیشترین نهاده مصرفی بعد از آبیاری به کود ازته مربوط می شود که 29,22 درصد از نهاده های مصرفی را به خود اختصاص داده است ولی در زراعت دیم گندم این نهاده با 30,17 درصد بیشترین مقدار از نهاده های مصرفی را به خود اختصاص داده و بعد از کود ازته ماشین آلات با 28,78 و سوخت با 22,16 درصد بیشترین مقدار از نهاده های مصرفی در زراعت دیم گندم را بخود اختصاص داده اند که قلی نژاد نیز در استان آذربایجان غربی بیشترین مصرف نهاده ها در زراعت گندم آبی و دیم را به مصرف کود نیتروژن به ترتیب 33,7 و 32,5 درصد نسبت داد (اسماعیل قلی نژاد و حسن زاده قورتپه، .(1387

جدول -1 انرژی عوامل و نهاده های مصرفی در کشت گندم آبی و دیم منطقه شیرین دره
آبی دیم
مقدار میزان میزان انرژی در مقدار میزان انرژی میزان انرژی در
نوع انرژی مصرفی واحد مصرف انرژی هکتار(کیلوکالری واحد مصرف هرواحد(کیلو هکتار(کیلوکالری
درهکتار هرواحد(کی ) درهکتار کالری) )


لوکالری)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش استاندارد ، در شرایط کمبود داده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ( مطالعه موردی : خراسان رضوی - تربت حیدریه )

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
**** این مقاله شامل تعداد زیادی مقاله میباشد که در سایت قابل نمایش نیست **** برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش استاندارد، در شرایط کمبود داده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: خراسان رضوی- تربت حیدریه) چکیده: گسترش روز افزون جمعیت جهانی و کاهش منابع آبی و از طرفی مصرف بیش از 90 درصد آب در بخ ...

مقاله برآورد روزانه تبخیر با استفاده از مدل برنامهریزی بیانژن ( مطالعه موردی : استان خراسان جنوبی )

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** برآورد روزانه تبخیر با استفاده از مدل برنامه ریزي بیانژن (مطالعه موردي: استان خراسان جنوبی) چکیده: تبخیر یکی از مهمترین پدیدههاي اقلیمی بوده و برآورد درست مقدار تبخیر نقش اساسی در مدیریت بهینه منابع آب و تعیین نیاز آبی ایفا میکند. تاکنون ...

مقاله ارزیابی خصوصیات تراکمی ومقاومتی استفاده از آهک شکفته وسیمان در خاکهای رس دار ( مطالعه موردی منطقه ای درجنوب غربی استان تهران )

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزيابي خصوصيات تراکمي ومقاومتي استفاده از آهک شکفته وسيمان در خاکهاي رس دار (مطالعه موردي منطقه اي درجنوب غربي استان تهران ) چکيده خاک رس از اجزاي اصلي تشکيل دهنده خاک بستر است . به دلايلي از قبيل قابليت تورم زياد وکاهش مقاومت شديد وغيره اين خاک يکي از خاکهاي مسئله دار در راهسازي است . لذا جهت کاهش رطوبت ...

مقاله مدیریت ریسک محصول گندم آبی در شرایط عدم قطعیت بر اساس الگوی بیمه درآمدی ( مطالعه موردی استان همدان )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مدیریت ریسک محصول گندم آبی در شرایط عدم قطعیت بر اساس الگوی بیمه درآمدی (مطالعه موردی استان همدان) خلاصه بیمه درآمدی یکی ازطرحهای بیمه ای جدید است که نوسان های عملکرد و قیمت را همزمان پوشش می دهد. هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگوی بیمه درآم ...

مقاله نقش حس مکان وپایداری درهویت پارکهای شهری کرمانشاه مطالعه موردی پارکهای : شیرین ، لاله ، معلم ، فدک

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش حس مکان وپایداری درهویت پارکهای شهری کرمانشاه مطالعه موردی پارکهای:شیرین، لاله، معلم، فدک چکیده در پژوهش حاضر، میزان رضایتمندی شهروندان شهر کرمانشـاه از پـارک-های (شیرین ، لاله ، فدک ، معلم ) که به صورت محله ای انتخاب شده بودند و همینطورتبیین پایداری در این پارکهـا مـورد بررسـی قـرار گرفت. نمونه مورد بر ...

مقاله بررسی عملکرد الگوریتم های بهینه سازی PSO و ICA در ارائه برنامه تحویل و توزیع بهینه تحویل آب ( مطالعه موردی کانال اردیبهشت در شبکه آبیاری درودزن استان فارس )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي عملکرد الگوريتم هاي بهينه سازي PSO و ICA در ارائه برنامه تحويل و توزيع بهينه تحويل آب (مطالعه موردي کانال ارديبهشت در شبکه آبياري درودزن استان فارس ) خلاصه مسئله تحويل و توزيع آب در شبکه آبياري، يکي از مسائل مهم مورد توجه جهت تحقق ...

مقاله بررسی نقش و عملکرد ترویج بر مدیریت منابع آبی مطالعه موردی گندمکاران دشت مشهد

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** عملکرد ترویج بر مدیریت منابع آبی مطالعه موردی گندمکاران دشت مشهد چکیده محدودیت منابع در بخش کشاورزی اهمیت انتخاب فناوریهای مناسب جهت استفاده کامل و بهینه از منـابع کمیـاب و گرانقیمت را در تولید مواد غذایی فراوان و ارزان نشان میدهد. در ا ...

مقاله ارزیابی پتانسیل انرژی باد در منطقه خواف استان خراسان رضوی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزیابی پتانسیل انرژی باد در منطقه خواف استان خراسان رضوی چکیده در این مطالعه، بهمنظور شناسایی ویژگیها و پتانسیل باد در منطقه خواف، دادههای سرعت باد مربوط به 21 ماه مورد ارزیابی قرار میگیرند که در سال 1002 در بازههای 20 دقیقهای جمعآوریشده ...