دانلود مقاله بررسی ژئوشیمیایی و تعیین خانوادههای نفتی مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان


.1 مقدمه


آلکانهای نرمال (n-alkanes) به طور معمول برای شــناســایی منشــأ و بلوغ هیدروکربورها مورد اســتفاده قرار میگیرند. آلکانها نرمال

حاصـل از واکسهای سـطح پوشـشـی برگها (epicuticular leaf waxes) فراوانترین منشأ در رسوبات هستند و در محدوده - C24 C34 غالب میباشــند 2]،[1، در حالی که آلکانهای نرمال حاصــل از بلوغ حراتی ســنگ منشــأ ارجحیت کربنی فرد ( odd carbon (preference در محدوده آلکانهای نرمال C15 - C25 نشان میدهند 3]،4،5،.[6

بیومارکرها میتوانند برای تعیین نوع ماده آلی اولیه سنگ منشاء، محیط رسوبگذاری و شرایط حاکم بر آن، برای تطابق نفتها با همدیگر

و با سنگهای منشاء، تخمین بلوغ حرارتی نفتها، سن سنگ منشاء بوجود آورنده نفتها و همچنین در ارزیابی مهاجرت نفت و درجه تخریب زیستی آن مورد استفاده قرار گیرند .[7] علاوه بر این، بیومارکرها میتوانند برای تعیین لیتولوژی سنگ منشاء (کربناته یا شیلی

بودن آن) نیز مورد استفاده قرار گیرند .[8]

دشت آبادان با داشتن میادین نفتی همچون آزادگان، جفیر، دارخوین، حسینیه، ماهشهر، نوروز، هندیجان و کوشک با داشتن 35 تریلیون

فوت مکعب گاز و 56 میلیارد بشکه نفت به صورت درجا [9] دومین ایالت نفتی ایران بعد از فروافتادگی دزفول به شمار میرود (شکل .(1 سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان دارای دو بخش آهکی - شیلی (بخش بالایی) و ماسهسنگ آزادگان (بخش پایینی و معادل نهر

عمر در جنوب عراق و سازند بورگان در کویت) میباشد. سازند بورگان با سن کرتاسه پایینی - میانی عمدتا از ماسه سنگ و شیل

تشکیل شده که در سیستم دلتایی برجای گذاشته شده است. در برش الگو خود در کشور کویت بصورت یک طاقدیس عظیم (بورگان بزرگ، دومین مخزن بزرگ نفتی شناسایی شده جهان با 72 میلیارد بشکه ذخیره نفت) شناسایی شده است .[10] در ایران در بخش ماسهسنگ آزادگان 330 میلیون بشکه نفت با 30 درجه API به صورت درجا وجود دارد .[9] این مطالعه با هدف ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان صورت گرفته است. به همین دلیل تعداد 3 نمونه نفت از سه بخش شمالی (M-3)، مرکزی

(M-2) و جنوبی (M-1) میدان نفتی آزادگان مورد آنالیز قرار گرفته است (شکل .(1

شکل :1 موقعیت میدان نفتی آزادگان نسبت به میادین همجوار


22

بررسی ژئوشیمیایی و تعیین خانواده های نفتی مخزن آزادگان...

.2 روش کار


1 .2 آسفالتنگیری و کروماتوگرافی ستونی

ابتدا آسفالتن نمونهها توسط روش استاندارد آسفالتنگیری از طریق اضافه نمودن نرمالهگزان از نفت خام تفکیک شد، سپس توسط

کروماتوگرافی ستونی نفت به برشهای اشباع، آروماتیک و قطبی (NSO) به ترتیب با استفاده از نرمال هگزان، بنزن و متانول تفکیک

شد.


2.2 کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی - طیفسنج جرمی

اجزاء اشباع و آروماتیک توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی با ستون موئین 30 متری (قطر داخلی 0/22 میلیمتر) متصل به یک تله

یونی در طیفسنج جرمی با مدل Finnigan MAT GCQ مورد آنالیز قرار گرفتند. برنامه دمایی 70 تا 300 درجه سانتیگراد و افزایش دمایی 4 درجه در دقیقه (4 oC min-1) با یک دوره همدمایی 15 (isothermal period) دقیقهای انجام گرفت. از هلیوم به عنوان گاز حامل استفاده گردید. برای مطالعات بیومارکری نیز نسبتهای m/z 191 و m/z 217 حاصل از دستگاه طیفسنج جرمی مورد اسنفاده

قرار گرفتند در شکل شماره 2 کروماتوگرام گازی و جرمی نفتهای مورد مطالعه آمده است.


23

زمین شناسی نفت ایران، شماره 6


M-1

M-2

شکل :2 کروماتوگرام گازی و جرمی نفتهای مورد مطالعه

24

بررسی ژئوشیمیایی و تعیین خانواده های نفتی مخزن آزادگان...


.3 بحث

در نمونههای نفتی مورد مطالعه اجزا اشباع، قطبی و آروماتیک به ترتیب بیشترین برش هیدروکربوری را به خود اختصاص دادهاند (جدول .(1 میزان ترکیبات اشباع از جنوب به سمت شمال میدان کاهش پیدا میکند این امر میتواند به علت کاهش بلوغ و یا درصد مواد قارهای وارده به حوضه رسوبی رخ داده باشد. با ترسیم نمودار مثلثی تیسوت و ولته [11] نفتهای مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان در محدودهی پارافینی و پارافینی - نفتنی قرار میگیرند (شکل .(3

شکل :3 نتایج حاصل از کروماتوگرافی ستونی بر روی نمونههای مورد مطالعه (اقتباس از .([11]


1 .3 تعیین بلوغ حرارتی نفتهای مورد مطالعه

مقادیر شاخص ارجحیت کربنی (CPI) بدست آمده توسط نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی (GC) برای تمامی

نفتهای مورد مطالعه (0/93 - 0/98)، بلوغ نسبتا بالایی را برای آنها نشان میدهد (جدول .(1

نمودار تغییرات نسبت Pr/nC17 در برابر Ph/nC18 جهت ارزیابی بلوغ[12] در نمونههای نفتی مخزن آزادگان، حاکی از بالا بودن نسبی بلوغ (maturity) میباشد (شکل .(4
از میان تمامی نسبتهای بیومارکری مورد استفاده برای تعیین بلوغ حرارتی، نسبتهای به دست آمده بر مبنای واکنشهای ایزومریزاسیون و اپیمریزاسیون استرانهای C29 دارای اعتبار بیشتری هستند .[8] استفاده از این نسبتها نشان میدهد که نمونههای مورد مطالعه در مراحل ابتدایی بلوغ تا پنجره زایش نفت (Early Mature/Peak Oil Generation) قرار میگیرد

(شکل .(5

استفاده از نسبتهای اپیمریزاسیون استرانهای C29 در مقابل هوپان C32 نیز میتواند برای تعیین بلوغ حرارتی ماده آلی مورد استفاده

قرار گیرد .[13]

25

زمین شناسی نفت ایران، شماره 6


شکل :4 نمودار تغییرات نسبت Pristane/nC17 در مقابل Phytane/nC18، (اقتباس از .( [12]

شکل :5 نمودار نسبت ( &29 6WHUDQH /( + در برابر نسبت C29 Sterane 20S/(20S+20R) برای تشخیص میزان بلوغ نمونه مورد مطالعه

(اقتباس از .([8]

استفاده از این نمودار نیز نمونههای مورد مطالعه را از لحاظ بلوغ حرارتی در مرحله پنجره نفتی (Peak Oil Window) قرار میدهد (شکل .(6

2 .3 تعیین لیتولوژی سنگ منشاء تشکیل دهنده نفت مخزن آزادگان

هنگامی که نسبتهای Pr/Ph به همراه نسبتهای DBT/Phen در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند، اطلاعات با ارزشی را در مورد محیط تهنشینی و لیتولوژی سنگ منشاء فراهم میکنند .[14] استفاده از این نمودار نشان میدهد سنگهای منشأ نمونههای مورد مطالعه
در زون IB (محدوده محیط دریایی کربناته و مارنی تا دریاچهای غنی از سولفات) قرار میگیرند (شکل .(7

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کاربرد دادههای هیدروشیمیایی در مطالعه هیدرودینامیک مخزن آسماری ، میدان نفتی کرنج

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه پیگیری و اکتشاف نفت در یک حوضه رسوبی شدیداً متاثر از وضعیت هیدرودینامیک در آن حوضه میباشد، زیرا فرآیند تولید، مهاجرت اولیه، تجمع، جابجا شدن نفت (مهاجرت ثانویه) و سرانجام تخریب آن بصورت تجزیه بیوشیمیایی و ... همگی در رابطه مستقیم با آب سازند انجام میپذیرد (قلیپور ، .(1369 هیدرودینامیک، جریان آب در آبخوا ...

دانلود مقاله ارزیابی پتروفیزیکی و تعیین گونه های مخزنی عضو غار در میدان نفتی ابوذر خلیج فارس

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
.1 مقدمه میدان ابوذر در شمال غرب خلیج فارس به فاصله 75 کیلومتری غرب جزیره خارک واقع شده است. ماسه سنگ غار که کـل نفت میدان ابوذر را دارا میباشد تا ضخامت 100 متر می رسد [1]، سن آن الیگومیوسن است و از ماسه سنگ غیـر متـراکم، شیل و دولومیت تشکیل شده است. افق غار تداومی از سازند ماسه سنگی غار از جنوب عراق می ب ...

دانلود مقاله مدلسازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات و مقایسه آن با شبکه عصبی چندلایه و رگرسیون خطی چندگانه در میدان نفتی آزادگان

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
مقدمه تخلخل یک سنگ را میتوان به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرد. تخلخل اولیه در حین رسوبگذاری و تخلخل ثانویه در اثر فرآیندهای پس از رسوبگذاری شکل میگیرد. تخلخل وابسته به اندازه دانهها و نحوه قرارگیری دانه ها و همینطور به مقدار سیمان یا مواد پرکننده و عمق تدفین بستگی دارد. تخلخل یک سنگ مخزن توسط مطالعا ...

دانلود مقاله مطالعه ژئوشیمیایی و تأثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدروکربنی سازند پابده در میدان نفتی منصوری

word قابل ویرایش
22 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمه امروزه علاوه بر ارزیابی منطقه به لحاظ کلوژر ساختمانی، سایر اطلاعات ضروری شامل کیفیت و کمیت سنگمنشاء، تخلخل و نفوذپذیری سنگ مخزن، سنگ پوش (Seal)، مهاجرت و مقدار بلوغ حرارتی نیز باید در برنامه اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته و توزیع مکانی و زمانی این عناصر زمینشناختی بررسی شوند .[1] ژئوشیمیآلی علمی است ک ...

دانلود مقاله تحلیل پایداری دیواره چاه در زمان حفاری با استفاده از مدل ژئومکانیکی و نرم افزار FLAC3D در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه پایداری دیواره چاه به عنوان یکی از نکات حساس و بحرانی در عملیات حفاری به شمار می رود. ناپایداری چاه باعث بروز مشکلاتی در حفاری شده و در نهایت می تواند منجر به از دست دادن چاه شود. یکی از پارامترهای مهم و تعیین کننده برای انتخاب روش حفاری تحت تعادل( ( UBD و یا روش حفاری بالای تعادل ( OBD )،میزان پایدار ...

مقاله بررسی میزان آلودگی خاک های میدان نفتی آب تیمور به فلزات سنگین بر اساس شاخص ژئوشیمیایی مولر

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي ميزان آلودگي خاک هاي ميدان نفتي آب تيمور به فلزات سنگين بر اساس شاخص ژئوشيميايي مولر چکيده آلودگي خاک به وسيله مواد شيميايي يا در اثر ديگر تغييراتي که در خاک هاي طبيعي رخ مي دهد،به وجود مي آيد.اين نوع آلودگي عمدتاً در اثر شکستکي مخازن زيرزميني ،استفاده از سموم ،نفوذ آب هاي سطحي آلوده به لايه هاي زيرس ...

مقاله مقایسه شاخص های Igeo و Ipoll در تعیین میزان آلودگی به فلزات سنگین در خاک های میدان نفتی آب تیمور

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه شاخص هاي Igeo و Ipoll در تعیین میزان آلودگی به فلزات سنگین در خاك هاي میدان نفتی آب تیمور چکیده فعالیت هاي روزافزون انسان بر روي زمین سبب شده است که کارکرد بخش خاك که خود جزئی از پوسـته زمین است، در مواردي دچار اختلال شود.آلودگی خاك به وسیله مواد شیمیایی یا در اثـر تغییراتـی کـه در خاك هاي طبیعی ر ...

مقاله الگوی علمی توسعه بهینه میادین نفتی ( مطالعه موردی میدان نفتی آزادگان )

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** الگوي علمی توسعه بهینه میادین نفتی (مطالعه موردي میدان نفتی آزادگان)   کلمات کلیدي: توسعه پلکانی- بومی سازي-دوره عمر مخزن-بیع متقابل چکیده: یکی از موضوعاتی که از ابتداي پیروزي انقلاب اسلامی به صورت مداوم و همه ساله ایران را تحت فشار ...