دانلود مقاله تشخیص کاراکترهای فارسی تایپ شذه با الگوریتن گاز عصبی رشذ یابنذه ) GNG (

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان


.1 هقذهه

یکی از مهمترین وظایف پردازش تصویر کمک به دیجیتال کردن متون چاپی موجود است. این کار نیاز به تشخیص کاراکتر با روشهای بینایی ماشین دارد. نقطه مشترک تمامی روشهایی که تا کنون به کار رفتهاند، استخراج ویژگیهایی از کاراکتر مورد نظر و سپس کلاسبندی به کمک این ویژگیهاست. تشخیص کاراکتر در زبانهای مختلف چالشهای متفاوتی دارد. بعضی چالشها از جمله نویز، چرخش، تغییر شکل و ... در همه زبانها وجود دارند و برخی دیگر از جمله نقطه، پیوستهنویسی، شکلهای مختلف از یک حرف و ... فقط در زبانهایی مانند فارسی وجود دارند.

در کنار روش های پردازش تصویر که برای این کار وجود دارند، هندسه محاسباتی نیز پای خود را به این زمینـه

1عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2 عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. * نویسنده مسؤل

باز کرده است. یکی از این روش ها استخراج گراف از تصویر کاراکتر و سپس مقایسه ریختشناسانه گرافهـا بـا هـم بـه منظور دسته بندی و تشخیص کاراکترهاست. روش های یادگیری رقابتی و نقشه های خودسازمان ده انواعی از شبکه هـای عصبی هستند که با تکرارهای زیاد، در نهایت شبکه ای از گرهها و یالها را نتیجه میدهند. این شبکه همان گرافی است که ریخت تصویر مورد نظر (که در اینجا تصویر یک کـاراکتر اسـت.) را در خـود حفـظ کـرده اسـت. هـدف ایـن مقالـه بکارگیری روش GNG برای تشخیص کاراکترهای فارسی تایپ شده است.

.2 نتایج اصلی: الگوریتن گاز عصبی رشذ یابنذه (GNG)

این الگوریتم برای اولین بار در سال 1995 توسط Bernd Fritzke ارائه شد. الگوریتم GNG یکی از انواع SOM [1] است که ریخت را استخراج میکند یا دادهها را کلاسبندی میکند. این الگوریتم برای بهبود روشی که از ترکیب گاز عصبی (Neural Gas) و یادگیری هب رقابتی (CHL) استفاده میکرد به وجود آمد و آن روش را بهبود داد و منعطفتر کرد .[2]
در این قسمت، مراحل مختلف الگوریتم GNG بر روی تصویر کاراکتر را شرح میدهیم:

1. الگوریتم با دو گره اولیه s1 و s2 آغاز میشود. این گرهها به صورت تصادفی انتخاب میشوند و در ابتدا الزامی وجود ندارد که در داخل فضای دادههای مورد نظر (در اینجا دادههای مورد نظر پیکسلهای کاراکتر هستند) قرار داشته باشند. برای هر گره متغیری به نام خطا((Error برابر با صفر مقداردهی اولیه میشود.

مجموعه یالها نیز شامل یال بین این دو گره است و سن این یال برابر با صفر مقداردهی میشود. این دو گره و یال مورد اشاره، شبکهای را شکل میدهند که باید در پایان به داده مورد نظر همگرا شود.

2. یکی از پیکسلهای داده مورد نظر، به صورت تصادفی، به عنوان ورودی((Input به شبکه داده میشود.

3. بر اساس مختصات پیکسل ورودی جدید، یک گره از شبکه گاز عصبی به عنوان گره برنده انتخاب میشود. این گره که با اندیس s1 نامگذاری میشود نزدیکترین گره به پیکسل ورودی است. اندیسگذاری گره برنده به این دلیل است که به همین ترتیب، بر اساس کاربردهای الگوریتم، میتوان تعداد گرههای برنده را بیش از یک هم در نظر گرفت. در اینجا از فاصله اقلیدسی به عنوان معیاری از نزدیکی استفاده شده است:

(1)

که در آن مختصات پیکسل ورودی و مختصات گره ام از شبکه گاز عصبی هستند.

4. سن همه یالهای متصل به s1 افزایش مییابد.
5. خطای گره s1 به اندازه مربع فاصله بین پیکسل ورودی و s1 افزایش مییابد.

(2)

.6 گره s1 با ضریبی به نام شدت یادگیری، به سمت پیکسل ورودی میل میکند.

(3)

در اینجا و شماره تکرار الگوریتم را نشان میدهند. شدت یادگیری که در اینجا با و به صورت متغیری

وابسته به تعداد تکرار نشان داده شده، میتواند ثابت باشد یا با توجه به تعداد تکرارها کاهش یابد. .7 همه همسایههای مستقیم s1 نیز به سمت پیکسل ورودی میل میکنند.

(4)

رابطه شماره (4) برای همه همسایههای مستقیم اجرا میشود.

8. یک یال با سن صفر بین s1 و s2 (دومین گره نزدیک به پیکسل ورودی) اضافه میشود. اگر این دو گره از قبل متصل باشند سن یال بین آن دو صفر میشود.

9. یالهایی که سن آنها بیشتر از حداکثر سن مجاز (Max Age) باشد، حذف میشوند. این حداکثر سن مجاز بر اساس کاربرد تعیین میشود.
1. اگر گرههایی تنها باقی مانده باشند که یال ندارند (Isolate Nodes)، آن گرهها نیز حذف میشوند.

11. بعد از هر تعداد مشخصی از اجرای مراحل 1 تا 9، یک گره به شبکه اضافه میشود. تعداد گرههای شبکه نیز محدودیت دارد .(Max Nodes) اضافه کردن گره به این صورت انجام میشود:
.1-11 گره با بیشترین مقدار خطا درشبکه را تعیین میکنیم و نام آن را q میگذاریم.

.2-11 اگر مقدار خطای q از حداکثر خطا (Max Error) که در ابتدای الگوریتم تعیین میشود، بیشتر باشد، گره جدید r را بین q و دورترین همسایه مستقیم آن یعنی f اضافه میکنیم:

(1)

.3-11 مقادیر حداکثر تعداد گره و حداکثر خطا، بر ایجاد گرهها و یالهای مستقل و همچنین دور در گراف تاثیر میگذارند و انتخاب آنها با توجه به کاربرد مورد نظر، در به جواب رسیدن الگوریتم تاثیرگذار است.

.12 بعد از هر تعداد مشخصی از پیکسلهای ورودی، مقدار خطای همه گرهها به صفر تغییر میکند.

.13 اگر هیچکدام از شرطهای پایان الگوریتم برقرار نبود به شماره 2 برمیگردد. شرطهای پایان الگوریتم میتوانند عبارت باشند از: اجرای الگوریتم با تعداد تکرار مشخص، رسیدن به خطای قابل قبول، همگرا نشدن برنامه با توجه به روند تغییر خطا .[3]

.3 نتایج اجرا و شبیه سازی الگوریتن

با توجه به اینکه خروجی الگوریتم گاز عصبی رشد یابنده، مجموعهای از نقاط شبکه هستند که ساختار اصلی تصویر ورودی را به ما میدهد، میتوان گفت که خروجی الگوریتم GNG، از نوع ویژگی (feature) است.

در ادامه، در شکل 1، به عنوان نمونه، خروجی الگوریتم بر روی حروف فارسی »ک« و »د« آمده است:


شکل :1 خروجی حاصل از الگوریتم GNG روی حروف »د« و »ک«


مراحل مختلف اجرای الگوریتم روی حرف »ج« در شکل 2 و گراف خروجی حاصل از اجرای GNG در شکل 3 به تصویر آمده است:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی نانو حسگرهای گاز بر اساس نانو پلیمرهای رسانا در تشخیص گازهای آلاینده

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهنانو تکنولوژی در تمامی صنایع کاربرد های بسیار مفید و سودمندی دارد. یکی از این کاربرد ها در تولید حسگرها میباشد؛ که این مقاله به بررسی نانو حسگرهای گازی پرداخته است. از نانو مواد مختلفی میتوان در ساخت حسگر گازی استفاده کرد، تا یک نانو حسگر گاز بدست آید؛یکی از این نانو ساختار هایی که در اینجا مطرح شده است، ...

دانلود مقاله تحلیل سیگنالهای الکتروآنسفالوگرافی برای تشخیص بیماری صرع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیدهطبق آمار بهداشت جهانی از میان امراض، صرع از آن جمله بیماریهایی است که حدود یک درصد مردم جهان از آن رنج می برند. سیگنالهاي الکتروآنسفالوگرافی به منظور تشخیص صرع جهت ثبت فعالیت الکتریکی مغز به کار می رود. صرع توسط وقوع مجدد حمله ناگهانی در سیگنال نوار مغزي مشخص می شود. در اکثر حالت ها، نمی توان در یک دوره ...

دانلود مقاله استفاده از Floating Gate MOSFET بعنوان سنسور تشخیص گازها

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهدر این مقاله از FG-MOSFET که در مجاورت گیت آن واکنش شیمیایی بین گاز و اکسید فلز رخ می دهد بعنوان سنسور گاز استفاده می شود. هرچه غلظت مولکولهای گاز در مجاورت گیت ترانزیستور ماسفت بیشتر باشند، الکترونهای بیشتری در سطح گیت جذب شده و جریان تحریک بیشتر می شود. جهت ساخت این سنسور الکترونیکی که در رده سنسورهای ...

چگونگی استفاده از روشهای آماری تشخیص الگو و شبکه عصبیMLP برای درجه بندی کاشیهای سرامیکی

.مقدمه در حال حاضر ماشين بينايي در صنعت بخصوص در قسمت کنترل کيفيت از اهميت ويژه اي برخوردار است . همانطور که مي دانيم صنايع توليدي بدليل وجود  رقابت و جلب مشتريان سعي در بهبود  محصولات خود  مي باشن . يکي از اين صنايع ، صنعت توليدکاشي و سراميک است . در  فرايند  توليد  کاشي  تمامي  مراحل  بجز  مرحله  پاياني ( ...

مقاله تشخیص نفوذ هوشمند با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم GMDH

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تشخیص نفوذ هوشمند با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم GMDH چکیده با پیشرفت روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش چشمگیر استفاده از شبکههاي کامپیوتري، حملات و نفوذهایی در اشکال مختلف به شبکهها صورت میگیرد، از اینرو سیستمهاي تشخص ...

مقاله شبیه سازی معماری شبکه عصبی مبتنی بر مدل مرجع نانوسنسور زیستی تشخیص بیماری سرطان و دستگاه تحویل خودکار دارو با نرم افزار مطلب

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازی معماری شبکه عصبی مبتنی بر مدل مرجع نانوسنسور زیستی تشخیص بیماری سرطان و دستگاه تحویل خودکار دارو با نرم افزار مطلب چکیده در این مقاله، مدل ریاضی مورد نیاز برای توصیف عملکرد نانوابزار نانوسیم توسط نرم افزار مطلب طراحی،مدل سازی ...

مقاله تشخیص طوفانهای تندری با استفاده از اطلاعات سنجش از دور واحد گمانه زن مایکروویو پیشرفته AMSU - B ) B ) و روش شبکه های عصبی مصنوعی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تشخیص طوفانهای تندری با استفاده از اطلاعات سنجش از دور واحد گمانه زن مایکروویو پیشرفته AMSU-B) B) و روش شبکه های عصبی مصنوعی چکیده در این مقاله، شبکه های عصبی مصنوعی بعنوان یک روش آنالیز داده های ماهواره برای آشکار سازی و تشخیص طوفا ...

مقاله تشخیص دست خط فارسی برخط با استفاده از کلاسیفایر حداقل فاصله

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تشخيص دست خط فارسي برخط با استفاده از کلاسيفاير حداقل فاصله چکيده - امروزه يکي از مقوله هاي مورد توجه بشر در علم کامپيوتر تشخيص دست خط است . براي اين کار در زبانهاي مختلف روشهاي متعددي مطرح گرديده که در آنها از تکنيک هاي متنوعي همانند شبکه هاي عصبي، روشهاي آماري، روشهاي ساختاري و غيره جهت تشخيص استفاده شده ا ...