تحقیق در مورد بازرگانی

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان

بازرگاني
تجارت هاي مالي و ساختارهاي مالي

موارد اين دوره دانشجويان را براي ديدگاه بالاتري نسبت به ساختارهاي مالي آماده مي نمايد.
شامل نقشي كه سيستم در اقتصاد بازي مي نمايد. گفتگو در مورد موارد مهمي كه نقش عمده اي در سيستم دارند، دستگاههاي تجارتي، قيمتي كه آنها بايد پرداخت بنمايند. در سومين ميانه از ترم توجه به تجارت هاي مالي بزرگ و نجات ساختارهاي مالي مي پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلايل تفاوت نرخها در ميان كشورهاي جهان مي پردازد باقي ماندة ترم ها به ارزش پول، خطرات ريسك، و چگونگي بازگشت و ارزش گذاري ساختارهاي مالي مي‌باشد.
مقدمه اي براي مديريت حسابرسي
موارد دوره:
اين دوره تأكيد دارد براي استفاده از اطلاعات حسابرسي براي مؤثر كردن عمليات يك ارگان. راه كار اين است كه بقدر كافي براي همه اجراپذير باشد براي گروههاي سودده و براي گردهمايي كه سودآوري ندارند. اما بحث مهم ما بر رسيدگي كردن به گردهمايي است كه جنبه سوددهي دارند بهينه حساب براي مديران شامل 2 قانون است.
1-تصميم براي آسان كردن وظيفه
2-تصميم براي تحت نفوذ قرار دادن وظيفه
دانشگاه بريتيش كلمبيا
اني دوره شامل 4 كورس مي باشد
كورس 1:
آگاهي هر فرد در محل كار براي كارآيي روزانه در محل كار دانشجويان نياز دارند براي داشتن آگاهي از تفاوتهاي فردي احساسات، انگيزه ها، كارهاي گروهي و ساختارهاي يك تشكيلات دانشجويان يك مقدمه يك پارچه اي از اين سرفصلها و تكنيكهايي كه سودبخش است را تمرين مي كنند در يك پروژة گروهي
كورس2:
تبادل تصميمات. يكي از مهمترين ديدگاهها در كارهاي گروهي با ديگران است كه چگونه ارتباط مؤثر برقرار كرد چگونه روابط معكوس بوجود مي آيد و چگونه برقراري ارتباط، چگونگي رفتارهاي منطقي، چگونگي گفنگوي منطقي.
و دانشجويان در مي يابند كه چگونه به تضادهاي خود رسيدگي بكنند و گفتگوي بازده با ديگران را. آنها معمولاً اين گفتگوهاي سودآور خود را در ميان بقيه دوستان و هم تيمي هايشان انجام مي دهند.
كورس3:
طرح و تعويض يك ساختار. ارگانها ساختارهايي نيستند كه مثل خط بر روي سنگ حك شده باشند. ساختارهاي تأثيرگذار از ابتدا براي عوض شدن و بهتر شدن در محيطهاي گوناگون طراحي شده اند.
دانشجويان دربارة ساختارهاي سازمان ياد مي گيرند‏، انتخاب و طراحي شغل.
كورس 4:
راهنمايي ديگران. يكي از مهمترين ديدگاهها در شروع مديريت اين است كه نمي دانيم چگونه ديگران را راهنمايي كنيم؟
در اين مدت از ترم دانشجويان ياد ميگيرند كه چگونه يك رهبر باشند با قدرت. ضمناً سياسيت در سازمان را ياد مي گيرند و آنها جوابگو هستند كه چگونه يك رهبر تأثيرگذار باشند.
شرح دوره:
اين دوره آگاه مي كند مديريت رادكارها را در تمام تجارتها شناسايي مي كند و مشكلاتي كه زمينه سازي مي شوند، مؤسسه، و مديريت بسوي بهره وري در تجارت. در اين دوره فرض مي شود بر معرفي دانشجويان براي اجراي يك تجارت بصورت كامل. در مدت اين جستجو اين دوره رسيدگي مي كند به تعدادي از مشكلات و احتمال اتفاق افتادن هر كدام در تجارت و هدايت هر كدام از اين فعاليتها.
اصول حسابداري مالي
دلايل و اهداف دوره:
اصول حسابداري مالي اساساً علاقه مند به ساختن و بيان نمودن اخبار مالي براي طرفين خارجي براي صدور موجوديت مستقل يك نهاد مي باشد. بزرگترين هدف از اين درس توسط يادگيري و اطلاعات. مفهوم، اول قراردادهاي، بر روي هر يك از اصول حسابداري هاي مالي است. و بيشترين آن براي تهيه كردن و آناليز مبنا دارد روي مباحث بطور هوشمندانه مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
اقتصاد مهندسي
اين درس در برگيرندة پايه هاي اقتصادي براي تصميم گيري مديران، عدم اطمينان (خطاي تخميني) توليدات و قيمت مشتري‏، رقابت كامل و انحصار فروش، شروع به قيمت گذاري بوسيلة قدرت بازار، رقابت انحصاري، نظريه بازيها، اطلاعات نامتقارن. واسطه، شكست بازار، و... بحث مي نمايد.
شرح دوره:
سرمايه گذاري در مسغلات
در نيمسال اول به دانشجويان ابزاري براي آناليزهاي انتقادي عمومي، درست كردن تمام موجودي و دارائي هاي مستغلات و املاك آناليز پر شده و ارزيابي و مهار كردن سابقه از بازار فروش مستغلات مثل پديده هاي اقتصادي قابل تششخيص. درس در برگيرندة اقتصاد فروش مستغلات و آناليز بازار، ابزارهاي سرمايه گذاري 2 طرفه، بدهي هاي مالي مستغلات‏، مديريت اجاره دادن مستغلات و... مي باشد.
شبيه سازي تصميم گيري:
شبيه سازي يك تكنيك عمومي براي سيستم هاي حقيقي براي تصميم گذاري بيشتر مي باشد.
شبيه سازي راهي براي آسان نمودن فهم و ادراك و ارتباطي بين پروژه هاي موازي، مناطق گلوگاه، بكار گرفتن مدارك معتبر، ابتدا يك سيستم بصورت مدل طراحي مي گردد. توابع شغلي، نيازها، اطلاعات، مدارك و... مواردي اند كه در شبيه سازي مورد استفاده قرار مي گيرند.
تحليل سيستم ها
تحليل سيستم (سازمان) و طرح دادن درس است كه به دانشجويان آموزش مي دهد كه چگونه ارزيابي كنند و طراحي بنمايند سازماني كه در يك رفتار وابسته باشند. بطور نمونه در دوره هاي بازرگاني سازمان نظرية منحني دارد به آن زاويه از اقتصاد و مديريت استراتژيك اين درس تعدادي از موارديكه در مديريت استراتژيك مورد استفاده قرار مي گيرند و آزمايش مي نمايد. مانند ابزار رسيدن به هدف، استراتژي و راه كارها، تكنولوژي، ساختار، تصميم گيري انساني، توانايي. سياست و... بررسي مي نمايد.
مديريت منابع انساني
شرح مدري. اين درس انتخاب شده است براي معرفي كردن دانشجويان در ميدان مديريت منابع انساني. (H.R.M) دانشجويان ياد مي گيرند تئوري ها و موارد كاربردي كه در برگيرندة اداره كردن انسانها در يك سازمان مي باشد. وآنها موارد گوناگون (H.R.M) را بررسي مي كنند مثل كارمندان، آموزش، كارايي و...
اداره كردن
مفهوم اين دوره نمايش تئوري و تكنيك توافق جمعي اختلاف نظر در تصميم گيري، و متحد كردن حمل كار مي باشد.
در ميان موضوعات ديگر، آزمايش مي كنيم قوانين كه در ميان يك گروه (اجتماع) حكومت مي كند. بطور نمونه توافق جمعي در مورد مقررات در پروژه‌ها اختلافات همواره وجود دارد. اما سياست ما در موافق نمودن تمام آرا بوسيلة توافق جمعي مي باشد بطوريكه در نهايت تمام اعضا حتي مخالف از نتيجة حكم راضي باشند.
اصول رفتار سازماني:
اين درس داراي 4 مرحلة مهم است:
1-فهم فردي در محل كار
2-ارتباطات مؤثر
3-طرح دادن و تعويض ساختار سازماني
4-هدايت ديگران
تكنولوژي اطلاعات و توسعه
اين درس شامل قسمتهاي مهمي از قبيل
1-سيستم پايگاه انتقال منطقي:
2-برهم كنش بين انسان و كامپيوتر و كنترل آن
3-سيستم پيشرفت تدريجي اطلاعات
4-سيستم پشتيبان تصميم (DSS)
5-تقويم اخبار و پردازش اخبار بوسيلة اينترنت
مقدمه اي به برنامه ريزي تجاري
منظور از اين واحد پيشنهاد (شكل- گفتگوي حل)است براي شنيدن برنامه‌هايي تجارت را حرفه اي مي نمايد، اميدي است براي تازه كاران تجارت كه آنها هيچ برنتامه اي از قبيل نداشته اند اين درس به دانشجويان انديشة درست فكر كردن در منابع اقتصادي را مي دهد كه غالباً اين تفكرات در برنامه نويني هاي كامپيوتري نمايان مي گردند.
مديريت تأمين خدمات
UBSE برنامه هايي را پيشنهاد مي نمايد و در حمل و نقل و تداركات كردن براي در حدود نيم قرن. اين درس ديد دارد بر مديريت تأمين و تدارك خدمات. آن يك راه بسيار عريض از عمليات بسيار پيچيده در تحويل دادن اجناس به مشتري ها در اتمام اين درس بايد به اين نتايج برسيم.
1-شرح تصميم گيري براي تأمين خدمات و مديريت آن
2-بكار بردن ابزار اصولي كه كمك كند در تصميم گيري بهتر
3-پيدا كردن راهي كه حداقل يك ايدة جديد باشد در دوره هاي آينده
4-پيدا كردن و يك راه تأمين خدمات حقيقي بطور روزانه
اصول حسابداري مالي ميان
اين درس يكي از 2 بخش حسابداري مالي مي باشد. براي تعقيب اين خواندن Com450 نيز مورد نياز است. دانشجويان بايد پيش بيني كنند بطور كامل تمام نتايج و عواقب محيطي بر اطلاعات و اخبار مالي. از دانشجويان انتظار مي رود براي دست يابي به اطلاعات و فهم تساوي براي حسابداري حرفه اي راجع به متدها حسابداري كلي و نگرش ها نسبت به حسابداري و دانشجويان با هم در مورد راه هاي علمي و عملي رقابت خواهند كرد.
حسابداري هزينه يا حسابداري صنعتي
در درس حسابداري هزينه يا حسابداري صنعتي تا به 2 مبحث
بسيار مهم خواهيم پرداخت
1-تصميم در آسان كردن وظيفه
2-تصميم بد نفوذ كردن در وظيفه
درآمدهاي مالياتي
هدف از اين درس تهيه كردن و فهميدن عمليات ماليات برد آمد نسبت به ترازها مي باشد. تعدادي از مباحث شامل منابع درآمد، چه عواملي در درآمد بايد مد نظر گرفته شوند؟
بنگاههاي اقتصادي لازم به پرداخت عوارض و ماليات هستند و اينكه ماليات شخصي و يا گروهي چگونه بايد پرداخت شوند.
رفتار مصرف كننده
در دورة جديد مديريت بازاريابي يكي از موارد بسيار مهم در اتخاذ كردن تصميم در جهت دادن مصرف كننده براي خريد كالا مي باشد اين درس هم بطور تئوري هم بطور توضيحي ارزيابي مي نمايد بطور مؤثر در روانشناسي مصرف كننده. دانشجويان بايد درك خود را افزايش بدهند بسوي اهداف خريد، شناسايي انواع مصرف كننده، بطوريكه سودبخش باشد. و بتواند تكنيكهاي مديريتي و روانشناسي را با هم اجرا كند.

تحليل بازاريابي
اهداف ما در ارائه اين درس
1-كمك كردن به شما براي جمع كردن و بكار بردن آرا از تجارتهاي مختلف براي تصميم گيري و زمينه سازي
2-توسعه دادن قدرت تجزيه شما و تصميم گيري هاي حقيقي در موفقيت هاي تجاري و تهية توصيه نامه و نظريه
3دريافتن نقش و مشكلات نمايان شدة و ارزش واقعي كالا با مديريت تجارت جهاني
4-بهبود دادن ارتباطات و كار دسته جمعي كه در تصميم گيري ها سود بخش است.
بررسي بازار
اهداف مهم در تدريس اين درس عبارتند از:
A)براي گسترش دادن و فراهم نمودن مسأله دانشجويان يا فرصت تعيين نمود سوددهي فقط بوسيلة معين نمودن مسأله يا تخصيص زماني براي پژوهش وابسته به اختيار نمودن يك تصميم گيرنده است.
B)براي پيشرفت دانشجويان بايد بتوانند ارزيابي در مواقع حساس را بطور عالي درك بنمايند و بهترين راه را براي پاسخگويي به مشكل انتخاب نمايند.
C)براي آگاهي از بسياري از تجارتها دانستن رفتارهاي بازار در مواقع مختلف بسيار لازم مي باشد
D)براي فراهم نمودن يك ديدگاه و فعاليت يك سيستم آگاهي داشتن از SPSS با windows و كامپيوتر نيز لازم است.
تئوري هاي مالي
اين درس عمده دار مطالعة و تصميم گيري بي طرف در امور مالي مي باشد كه اين تئوري ها در زندگي شخصي و جمعي ما بسيار سودمند است. موارديكه به دانشجيان براي ارائه تئوري و پيشنهادات كاربردي كمك مي كنند ابزارهاي تئوري نيز مي توانند باشند اين درس پايه اي براي درس coms91 مي باشد. موضوعات اساسي در مورد سرمايه در گردش و مديريت آن و برنامه ريزي هاي مالي، ارزش گذاري، اساساَ بر ارزش فعلي و ساختار اساسي و اجرا نمودن و ارزش گذاري ارزش واقعي يك كالا مي باشد.
بازار سهم
هدف كلي از اين درس تحقيق گسترده در عقايد بنيادي كه بطور خلاصه Com297 و com397 را معرفي مي نمايند.
اين درس نيازمند آن است كه دانشجويان بطور پايه اي و بنيانهاي آماري را بخوبي بدانند در اين درس، جبر و آماليز نمودارها، و ارتباطات لفظي را نيز آموزش مي دهد.
البته هدف از اين درس كتاب اين است كه چگونه سرمايه گذاري مطمئن و راههاي سرمايه گذاري مطمئن را آشنا شديم. و ايده هاي خود را مورد سرمايه گذاري بيان نمايد.
نهادهاي مالي
اين درس توجه خاصي به قوانين مالي- ادارات كه امور مالي دارند بخصوص بانكها را مورد توجه قرار مي دهد موارد يادگيري عبارتند از
1-ديدگاه بالاتري نسبت به سيستم هاي مالي
2-پول و تورم
3-راه كارهاي ابتدايي سودرساني و سوددهي و ساختار آنان
4-تصميم به سياست هاي پولي پايدار
5-تدوين نرخ بهره
6-تأمين نرخ بهره (با ريسك)
نهادها و سازمانهاي بين المللي مالي


با گسترش تجارت جهاني احتياج به تعويض نرخ ضروري به نظر مي رسد اين درس سعي مي نمايد دانشجويان را با نهادهاي چند مليتي تجارتي آشنا كند در ابتدا سعي مي كند تا دورنماي بازار را به ما بفهماند و بحث مي كند كه در چه زماني بايد تعويض نرخ ها انجام بگيرد. در مورد پول قانوني كشورهاي مختلف و ارزش آن، تبديل پولهاي كشورهاي مختلف بر يكديگر و چگونه در مبادلات خارجي ريسك پولها را كاهش بدهيم.


مديريت بحران و بررسي ضمن مالي
اين درس در مورد ارزش گذاري و قراردادهاي آينده بحث مي نمايد. مديريت بحران در ملاقاتهاي رسمي بايد آشنا با موارد ابتدايي مفهوم مالي باشد، آشنا به امور انبارداري و ارزش مالي باشد، و مخالف ريسك،


قوانين مالي داراي ادبيات بسيار سخت و محكمي مي باشند كه سالهاي سال انجام گرفته اند. موارد مهم ديگري كه دانشجويان بايد با آن آشنا بشوند افكار با ارزش در مديريت بحران، واريانس، ائنحراف معيار، متغير تصادفي و... مي‌باشد.


تدارك و مديريت عمليات
تدارك و مديريت عمليات (LOM) موضوع مهمي در سازمانهايي است كه هدف خدمت رساني بهتري را دارند در مدت اين درس دانشجو ارتباطات مربوطه به (LOM) را درك مي كند در خيلي از اوقات اين درس مورد استفاده قرار ميگيرد، طراحي فرآيند محصول و آناليز، برنامه ريزي توليد، در عمليات، مديريت موجودي، برنامه ريزي توليد، و مديريت زنجيرة تأمين (SCM) شامل اين درس مي شوند.


سال چهارم
سرمايه گذاري در مستغلات
اين درس در مورد به رهن گذاشتن يا سرمايه گذاري در املاك و... است. و هدف داد و ستد كردن به وسيلة در رهن گذاشتن مي باشد و مبحث ديگر در مورد رقابت محيطي و تاريخي در داد و ستدهايي است كه اينگونه انجام مي‌گيرند. موضوع اصلي براي دانشجويان چگونگي به رهن گذاشتن براي خود، دوستان يا اقوام مي باشد. و آشنايي آنها با مراكزي از قبيل مركز سرمايه گذاري نيويورك (wall street)

 

توسعه مستغلات
هدف اصلي آن است كه متوجه شويم كه زمين يكي از عوامل پيشرفت مي‌باشد، نظرية بهم پيوستگي يكي از عوامل رشد در معاملات مستغلات مي‌باشد. در قسمتي از درس به ساختمان ها و چهارچوبي براي توسعة آنها مي پردازد و در قسمت ديگر درس بعد از آشنايي دانشجويان را به ارائه نظرات وا مي دارد و آنها در مراكز غير رسمي براي كسانيكه در اين كار خبره مي باشند سخنراني مي كنند.


مذاكرات
تعدادي از اهداف عبارتست از:
A-تهيه كردن آزموني از اين فرآيند شامل يادگيري، ارزيابي هزينه، مزايا و مديريت مذاكرات
B)اصلاح كردن توانايي هاي مشخص فرد، گروه و سازمان


C)بالا بردن و تصميم گيري بهتر كردن در مورد احكام و محافظت كردن از رفتار شخصي
D)استفادة صحيح از آموخته ها در مذاكرات، اين اعمال ما را به ارزيابي فرآيند مذاكره راهنمايي مي كند
اهداف عالي در رفتار سازماني
1-براي ترغيب كردن 2 گروه مخالف و موافق در سازمانهاي جديد دانشجويان آموزش مي بيند زماني كه معايب راديدند و دفاع بكنند در برابر برخوردهاي نادرست
2-براي منعكس شدن مزاياي اخلاقي مشخص در سازمان

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 31 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد مدیریت بازرگانی

word قابل ویرایش
58 صفحه
23700 تومان
مدیریت بازرگانیمقدمه :هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب پذیرتر ...

کارآموزی در سازمان بازرگانی سنندج

Word قابل ویرایش
44 صفحه
18700 تومان
بسم الله الرحمن الرحيمپيشگفتارشكر و سپاس آفريدگاري را كه به انسان توان كشف روابط ضروري از حقايق هستي بخشيد. توانايي هرفرد در انجام امور فني كه همواره ترين خدمت به خلق بوده است زندگي را نشاط آور و غرورآفرين و بدو از وابستگي مي سازد.و شكر و سپاس خداوندي كه به ما توان فكر كردن داده تا بتوانيم درباره عالم هستي فك ...

دانلود مقاله فلوچارت چرخه حسابدری شرکت های تولیدی و بازرگانی )

word قابل ویرایش
25 صفحه
21700 تومان
فلوچارت چرخه حسابدری شرکت های تولیدی و بازرگانیچرخه حسابداریچرخه حسابداری فرایندی مرحله به مرحله برای ثبت، دسته بندی و خلاصه سازی معاملات اقتصادی شرکت های تجاری می باشد. این چرخه اطلاعات مفید و سودمندی در قالب صورت وضعیتهای مالی از جمله صورت وضعیت درآمد، ترازنامه، صورت وضعیت جریان نقدینگی، و صورت وضعیت معاوضه ...

دانلود مقاله تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری – بازرگانی نیشابور

word قابل ویرایش
24 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
مقدمهدر طول تاریخ، ایران به علت اهمیت سوق الجیشـی و قـرار داشـتن بـر سـر راههـاي تجاري و سیاسی، همواره در مرکز توجه مهاجمان و حکومتهاي همسایه قرار می گرفـت.در این میان خراسان بزرگ داراي نقش مهمی در معادلات سیاسی، اقتصـادي و اجتمـاعی بود که با روي کار آمدن سلجوقیان، اهمیت دو چندانی پیدا کـرد. نیشـابور یکـی از ...

دانلود مقاله اثرتحریمهای یکجانبه امریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرﮊی

word قابل ویرایش
45 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهایالات متحده امریکـا، بـهعنـوان بزرگتـرین مصـرفکننـده و وارد کننـده و نیـز دومـین تولیدکننده نفتخام جهان و به عنوان بزرگترین اقتصـاد ملـی جهـان بـا بـیش از ١٠تریلیـون دلار تولید ناخالص داخلی، بزرگترین بازیگر عرصه انرﮊی جهان بهشـمار مـیرود. بنـابراین سیاستها و اقدامات ایـن ابرقـدرت اقتصـادی جهـان، تـأثیرا ...

دانلود فایل پاورپوینت اتاق بازرگانی ( I . C . C )

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : اتاق بازرگانی چیست؟ اتحادیه های محلی از افراد شاغل در امر تجارت که به منظور رونق و رفاه جامعه علی الخصوص از لحاظ منافع بازرگانی تشکیل شده اند ، اتاق بازرگانی نام دارد. هر اتاق بازرگانی معمولا یک هیئت مدیره منتخب دارد و امورمربوط ازطریق کمیته های تخصصی دنبال می شود. از میان فعالیت هایی ک ...

دانلود فایل پاورپوینت حقوق بازرگانی ( رشته‌های علوم اجتماعی - حسابداری )

PowerPoint قابل ویرایش
284 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : كليات درس همان طور كه براي دانشجويان دانشكده حقوق به اقتضاي رشته تحصيلي و نيازهاي حرفه اي آتي آنان بايد كتابي تهيه گردد كه نه تنها از نظر افقي جامع تمام اصول، ضوابط، تئوريها، سوابق تاريخي، مباني عرفي و قانوني حقوق تجارت باشد بلكه از نظر عمودي نيز هر مبحث بايد به طور عميق و از جميع جهات مورد بح ...

دانلود فایل پاورپوینت روابط صنعتی ( ویژه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی )

PowerPoint قابل ویرایش
319 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعداد واحدهاي درسي: 3 واحد تعداد جلسات درسي: 24 جلسه پيش نياز: مدیریت رفتار سازمانی نوع درس: اختیاری اسلاید 2 : اهداف درسي: 1- آشنايي با مفاهيم کلی روابط صنعتی در سازمان 2- تبیین جایگاه مباحث مربوط به روابط صنعتی در سازمان 3- طرح سیر تحو ...