تحقیق در مورد تاثیر مخلوط بازاریابی بر صادرات منسوجات مصری با استفاده از شیوه دینامیک سیستم

word قابل ویرایش
35 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه:
مصر همیشه به عنوان یک صادره کننده کیفیت بالای منسوجات پنبه ای و پنبه خام مشهور بوده است. پنبه مصری برای ویژگی های خاصی که مصرف کنندگاه بازار با موقعیت مناسب را جذب می کند شهرت بین المللی دارد.تحت شرایط محیطی بسیاری صادرات پنبه خام ومنسوجات پنبه ای مصر کاهش یافت که به مسائل اجتماعی واقتصادی منتهی شد. وضعیت فعلی صنعت منسوجات مصر وکاربردهای آتی چندین توافق نامه تجاری دوجانبه وجهان از طریق زنجیره ارزش

منسوجات که با کشاورزان شروع و با صادرکنندگان خاتمه می یابد، سیگنال های خطر شدیدی را به کارگران ارسال کرد. جورکردن مزیت رقابتی با فرصت های به دانش عمیق صنعت ومدل ذهنی که آن را مطرح می سازد نیاز دارد. پیاده کردن دینامیک سیستم مجازی که صنعت منسوجات را کنترل می کند یک نیاز ضروری برای پیدا کردن راهی برای عوض کردن وضعیت فعلی صنعت وآماده کردن آن برای چالش های بعدی است.

ابن مقاله می خواهد یک مدل دینامیک سیستم برای صنعت ناجی مصر تهیه کند که می توان برای تست کردن ایده های تغییر بکار برد تا وضعیت این صنعت تغییر کند.
آن را برای تغییرات محیطی بین المللی و محلی مورد انتظار نزدیک آماده سازد و عمدتا صادرات صنعت را تقویت کند.بعلاوه عناصر استراتژی ها برای افزایش صادرات صنعت منسوجات مصر آزمایش می شوند تا بهترین استراتژی که برای رسیدن به اهداف دنبال شود حاصل شود.

این مقاله اهمیت بالا سرمایه گذاری در توسعه پنبه خام برای افزایش صادرات پنبه خام ومنسوجات تمام شده مصر را نتیجه می گیرد. این مقاله نشان میدهد که سرمایه گذاری اولیه برای افزایش تولید پنبه خام خوب در افزایش دادن صادرات موثرتر از سرمایه گذاری در توسعه تولید منسوجات است که پس از افزایش تولید پنبه خام اهمیت بیشتری دارد. همچنین این مقاله نشان میدهد که سرمایه گذاری در توزیع و ارتقا در مقابل رقابت کمک می کند با نتایجی که بهتر از کیفیت وتحقیق وتوسعه برای بخش تولید نساجی مصر است.همچنین سرمایه گذاری درکیفیت منسوجات تمام شده باید در سطوح بالا قابل دوام باشد تا تاثیر مثبت واقعی روی صادرات داشته باشد.

مقدمه
صنعت منسوجات همیشه صنعت پیشتاز در مصر بوده است که بسیاری از منابع انسانی را جذب کرده است.مصر به علت عالی ترین تولید پنبه،تاسیسات تولیدی عظیم و منابع انسانی ماهر مزایای رقابتی بسیاری در این صنعت دارد. اخیرا، صنعت نساجی مصر مسائل بسیاری داشته است که همراه با فشارهای اقتصادی داخلی بسیار دشوار و تهدیدهای دنیاهای خارجی بوده است. صنعت نساجی مصر فرصت های برای رقابت در سطح داخلی و جهانی را دارد اگربتواند مسائل را از طریق زنجیره ارزش خود حل کند.

صنعت منسوجات مصر هنوز مهمترین صنعت در مصر تلقی می شود زیرا %۳۰ نیروی کار مصر را جذب می کند و معرف %۲۵صادرات است. بنابراین، اقتصاد مصر برای طراحی مجدد این صنعت برای روبه رو شدن با تغییر کردن متغیرهای محیطی اطراف آن انتخاب نداشته است.مخلوط وبازاریابی، محصول، قیمت، توزیع وارتقاء باید تغییر کند تا این صنعت توسعه یابد و آن را آماده سازد تا با مسائل آتی نزدیک و فعلی روبه رو شود.مصر نیاز داردکه اقدامات آگاهانه انجام دهد تا این صنعت را هموار سازد وصادرات را افزایش دهد بطوری که نیروی کار و درآمد ارز سخت را افزایش دهد.ابزارهای دینامیک سیستم می تواند به مصر کمک کند تا مزایای تطبیقی صنعت منسوجات خود را به مزایای رقابتی جهانی تبدیل کند.

تعریف مسئله
به تازگی صنعت نساجی مصر تحت برنامه خصوصی سازی، فشارهای اقتصادی،و توافق نامه GATT تلاش می کند که قدم های بزرگی بر دارد تا آنچه که قبلا از آن برخوردار بوردا بدست آورد. این صنعت اغلب بر رقابت جویی در دسترس بودن بیشتر مراحل زنجیره ارزش در مصر استوار می شود. شروع از مواد خام و اتمام با تاسیسات صنعتی اغلب با تخصص جمع شده قابل توجه در نیروی کار در مصر موجود است که این نیروی کار با کشاورزان آغاز و با مدسازان پایان می گیرد.

اهداف مطالعه
مهمترین هدف این مقاله پیشنهاددادن بهترین مخلوط چند فاکتور است که بر صادرات منسوجات و پنبه خام مصر تاثیر دارد. آن صادرات را بدست آورد و آن را به حداکثر ظرفیت برساند همچنین صادرات منسوجات مصر .خواه تمام شده و خواه نیمه تمام شده را افزایش دهد تا حداکثر سود را از صنعت نساجی مصر بدست آورد. با استفاده از ابزارهای دینامیک سیستم به جستجوی دینامیک صنعت کمک می کند وسیاست های موثر را پیشنهاد می دهد.

مدل فکری
همانطور که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است، مخلوط متغیرهای بازاریابی که قرار است کنترل شود عبارتند از: توزیع، ارتقا محصول. تغییر دادن قدرت رقابت، و توزیع رقابت معرف تغییرات محیطی است که ممکن است بر صنعت تاثیر داشته باشد در حالی که ارزش های متغیرهای مخلوط بازاریابی را هدف قرار داده است.

تحقیق و توسعه توزیع ارتقا کیفیت

منسوجات تمام شده و صادرات پنبه
نیمه تمام شده منسوجات

رقابت

شکل ۱-۱ متغیرهای شبکه

روش شناسی تحقیق
روش برگزیده شده در این مطالعه بر مبنای ساختن یک مدل دینامیک سیستم برای صنعت نساجی مصر است. اولا هر مرحله دراین مدل بر مبنای داده های جمع آوریشده برای هر مرحله و مصاحبه ها با نمونه متخصصان با تجربه که در حوزه این مرحله و یا مراحل بعد از این مرحله کار می کنند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.ثانیا تکنیک های دینامیک سیستم برای ساختن هر مرحله در مدل به عنوان زیر مدل ها وسپس وصل کردن این زیر مدل ها بریا ساخت مدل کلی برای تمامی صنعت بکار رفته است.مدل کای و چند زیر مدل برای دردسترس بودن داده ها تست شده است.

تحقیق از اطلاعات و داده های جمع آوری شده از کتابهای درسی انتشاارت رسمی وغیررسمی ،سایت های اینترنت، روزنامه های کار بوسیله واحدهای مستقل تخصصی استفاده میکند. از طرف دیگر منبع های اصلی اطلاعات ازطریق هدایت مصاحبه ها مورد تحقیق قرار گرفته اند.
افراد هدف ماموران دولت، تاجران،پروفسور دانشگاهها و متخصصان صنعت در بخش های خصوصی و دولتی بوده است. شکل ۲-۱ فرایند جمع آوری را نشان می دهد.

محدویت های و فرض تحقیق
تحقیق تحت محدودیت ها وفرضیات زیر انجام می شود؟
-پنبه ماده خام طبیعی عده نساجی است که می توان برای صادرات مستقیم و یا تولید منسوجات در مصر توسعه داد،صادرات Flax %9/2 صادرات پنبه در سال ۱۹۹۸ و %۲/۲ صادرات پنبه در سال ۱۹۹۹ است.همچنین دیگر تولیدات مواد خام طبیعی منسوجات یعنی ابریشم، جوت (کنف هندی) وپشم در برابر تولید پنبه در مصر ناچیز می باشند.

-مصر بیشتر نیازهای خود به مواد نساجی خام دست ساخت را به علت صنعت پتروشیمی نسبتا ضعیف وارد می کند.
-قیمت صادرات پنبه خام ثابت است و به علت ظرفیت محدود تولید پنبه مصر نمی تواند آن را کنترل کند.
-نرخ اجاره زمین کشاورزی نه تنها به سودی که از پنبه حاصل می شود بستگی دارد بلکه به حاصل محصولات دیگر نیز بستگی دارد.بنابراین به اندازه و آنچه که در ده سال گذشته نشان داده شده بود ثابت تلقی میشود.

-بیم از افشا شدن اطلاعات توسط وغیرمسئولین
-بیشتر داده ها برای سال ۲۰۰۰۰و ۲۰۰۱ هنوز افشا نشده اند.
-محدودیت های زمانی و پولی

یک مرور و سابقه
صنعت نساجی
تولید منسوجات را میتوان به چهارمرحله جدا نمود.(شکل ۲-۲) منسوجات میتوانند پارچه، پوشاک یا لباس باشد.

فیبر نخ پارچه محصول نهایی

رنگ کردن
شکل ۲-۲ توالی تولید منسوجات

مهمترین رویداد صنعت نساجی دنیا
خواص محصول پارچه نهایی به خواص فیبری که از آن ساخته شده است بستگی دارد. فیبرهای طبیعی همیشه نسبت به فیبرهای ساخت انسان ارزش بالاتر دارند. صنعت منسوجات به فیبرهای طبیعی بستگی داشت تا آنکه فیبرهای ساخت انسان به خاطر تلاش های برای ساخت ابریشم مصنوعی توسعه یافتند. زیبایی ،کمیابی وگران قیمتی ابریشم موجب شد که جانشین ساخت انسان جذاب و بطوربالقوه ارزشمند به نظر برسد. اولین رشته های ابریشم مصنوعی در

اواخر ۱۸۸۰ تولید شدند که در آن زمان دانش شیمی منسوجات به سرعت در کشورهای اروپایی گسترش یافت. علی رغم آنکه این فیبرها مزایای بستگی داشتن به منابع صنعتی. کنترل کیفی وکمی، ویژگی ها،فضای کمتر، نوسانات کمتر در قسمت و قیمت پایین را داشتند اما فیبرهای طبیعی ارزشهای افزوده

شده بالاتر و ویژگی های بهتری در منسوجات نمایی ایجاد می کردند. زمین های کشاورزی برای فراهم کردن فیبرهای طبیعی (پنبه، جوت وکتان) .برای صنعت نساجی منابع محدودی داشت. در قرن بیستم صنعت نساجی دنیا نقطه عطف های بسیاری داشت.توافق نامه های جهانی بسیاری بر بازار جهانی حاکم بوده توافق نامه کوتاه مدت در خصوص تجارت بین المللی ۱۹۶۱ (SAT) ،توافق نامه مولتی فیبر ۱۹۷۳ (MFA)، توافق نامه عمومی در مورد تعرفه ها و تجارت (GATT) ،توافق نامه منسوجات وپوشاک (ATC)1995.

تولید پنبه در عرض های ۴۰ درجه شمالی و ۴۰درجه جنوبی خط استوا گسترش یافته است. گرچه همانطور که در جدول ۱ نشان داده شده است ، چهاردهمین کشور تولید کننده بزرگ بیش از %۳۶/۸۱ محصول جهان را در سال ۹۹-۱۹۹۸ تولید نمود. پنبه به شکل پنبه دانه برداشت می شود وبرای جدا کردن دانه ها از فیبر (پنبه خام) باید به عمل آید (پنبه پاک کنی) در بسیاری از کشورهای افریقایی و آسیایی دولت ها و کشاورزان که معمولا پنبه دانه خود را به دولت می فروشند ویا کارگزاران خصوصی مالک دستگاههای پنبه پاک کنی هستند و آن را بکار می اندازد.در موارد دیگر برای مثال در امریکای شمالی ، دستگاههای پنبه پاک کنی متعلق به بخش خصوصی یا شرکت ها است و کشاورزان حق الزحمه پنبه پاک کنی را خود می پردازند در حالی که مالکیت پنبه را حفظ می کنند. در این حالت، کشاورزان مسئول فروش پنبه خام (lint) از طریق تاجران یا شرکت ها یا مستقیما به کارخانه های نساجی هستند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 35 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد