بخشی از مقاله

توپو لوژی شبکه ارتباطی وطراحی

توپولوژی شبکه ارتباطی که در آن در مسیر وجود دارد یکی از طرح های کلیدی
شبکه است که در آن ساختار ها با بسیاری از روابط داخلی بین اتصال شبکه های کلیدی و مسیریابها رابطه بر قرارمی کنند . در یک شبکه ارتباطی اگر هر نوع کابلی یا سیم رابط قطع شود راههای بسیاری برای 2 نوع سیم رابط وجود دارد که بتوانندبا یکدیگررابطه برقرارکنند . در حالی که حل مسائل آسان است و افزایش واقعیت پذیری ساختار ها افزایش یافته شبکه های ارتباطی برای نصب ، پر هزینه هستند زیرا از کابلها و اتصالهای بیشتری استفاده می شود .اغلب این قبیل توپولوژی ها در ارتباط با توپولوژ های دیگر استفاده می شود ودراین حالت باعث شکل دهی توپولوژی هیبرید می شود . بعضی از طرحهای WAN از قبیل اینترنت ، استفاده از مسیر یاب شبکه ای می باشند . در این حالت اینترنت حتی در طول جنگ باعث می شود که سایت ها و شبکه با هم ارتباط برقرار کنند .

دو نوع توپولوژی ارتباطی وجود دارد :
ارتباط کامل و ارتباط بخشی


توپولوژی ارتباط کامل زمانی ظاهر می شود که کابلها از یک مدار برقی رابط تشکیل شده اند . وبه هر کابل در شبکه یک سیم برق متصل است . این نوع ساختار را ارتباطی برای نصب ، بسیارپر هزینه است ، اما باعث تولید بیشترین مقدار افزونگی می شود . (استفاده از یک یا چند سرویس دهنده در یک سایت وب وبه منظور انجام کارهای مشابه ) بنابراین در شرایطی که یکی از کابلها قطع می شود ترافیک شبکه ای می تواند مستقیماً در هر یک از کابلها ایجاد شود . ارتباط کامل اغلب برای ساختار اصلی شبکه در نظر گرفته می شود .


با ارتباط بخشی از کابلها در طرح ارتباط کامل شکل می گیرند و در این حالت بعضی از آنها با یک یا دو کابل در شبکه ارتبات برقرار می کند . توپولوژی ارتباط بخشی در شبکه های جانبی با ساختار اصلی ارتباط برقرار می کند . واین قبیل عملکرد ها برای استقرار و نصب ، پر هزینه هستند و نسبت به توپولوژی کامل از افزونگی کمتری برخوردار هستند .


شکل 1 صفحه 2 . توپولوژی شبکه ارتباطی و طراحی .
توپولوژی شبکه ارتباطی کامل مسیر یابها .
شکل2 صفحه 3 توپولوژی شبکه ارتباطی کامل و طراحی .
توپولوژی شبکه ارتباطی بخشی و مسیریابها .

معماری شبکه ، ISDN – B :

لازم است ساختارهای زیر را ارائه دهد :

خدمات مربوط به باند پهن :

همانطور که در بخش آخر توصیف شده است .

خدمات مربوطه به باند کم عرض :

سیگنالها و علامتهای مربوط به مصرف کننده ، (vser) به شبکه .
تا بدین ترتیب به ISDN _ B این امکان داده شود تا ارتباط را آغاز کند و ساختار ارتباطی را کنترل می کند . سیگنالهای ارتباطی داخلی در شبکه ، و به شبکه اجازه داده می شود تا منابع مربوطه را کنترل کند ویا آنها را ارائه دهد و با توجه به در خواست مصرف کننده ISDN _ B ویا دیگر ساختارهای تبادلی شبکه مطرح می شود .

 

سیگنال مصرف کننده به مصرف کننده ، که به مصرف کننده ISDN _ B این امکان را می دهد تا کنترل اطلاعات ، عملکردها و احداث فرایند ها را به یکدیگرارسال کنند .


تسهیلات مربوط به کنترل و مدیریت برای کنترل و اجرا ی شبکه ، اینطور عنوان شده است که ISDN _ B باعث ارائه (CO) اتصال گرا و بدون اتصال (CL) می شود . واین حالت عملکرد اجرایی CO بیشترین توجه را به خود جلب می کنند در حالی که CL تعاریف مربوطه را ارائه می دهد .


اطلاعات مربوط به پهنای باند و ارائه آنها با استفاده از (IMA ) مد انتصال ناهمکام مطرح می شود و در هر دو حالت از رابطه ها و اتصال منطقی نهایی استفاده شده است . SIM باعث می شود که از سلولهای کوچک به اندازه ثابت استفاده شود که در این حالت اطلاعات منتقل می شوند و در طول ساختار های ارتباطی منطقی مطرح می شوند . هر یک از سلولها از یک هدر استفاده می کنند که برای بیان رابطه های منطقی با سلولهای متعلق به آنها استفاده می شود .


هر یک از ساختارهای رابط منطقی به عنوان یک (VC) کانال حجازی در نظر گرفته می شود . بسیاری از VC ممکن است از یک مقصد واحد استفاده کنند و با استفاده از یک مسیر مجازی به ساختار های اصلی مرتبط می شود . رابطه بین pv و VCبا توجه به مسیر نقل وانتقال در شکل زیر نشان داده شده است .
مسیر نقل و انتقال بیانگر یک رابطه منطقی بین دو نقطه نهایی است . از نظر شمار
بسیاری از رابطه ها بین کلیه شبکه و ساختار های انتقالی تشکیل شده است.


شکل 1 :مدل مربوط به مسیر نقل و انتقال برای اعضای باند SDNI .
VC در هر بخش انتهایی رابط از طریق CIV مشخص کنند. شبکه مجازی تعریف می شود و VCو اطلاعات مربوط به انتقال آن از مصرف کننده به ، مصرف کننده یک طرفه است .VP از طریق مشخص کننده مسیر مجازی VPT تعریف می شود. هر دوی VCL / VPT به صورت نا هماهنگ به صورت جسمانیهای اطلاعاتی مصرف کننده ، به مصرف کننده تعریف می شوند ودر هر سلول هدر ATM مطرح می شود . VCL / VPT به صورت کلی از ساختار های بارزی تشکیل شده است .

مفهوم ارتباطی می تواند در بررسی استفاده از VPT تا VC و VC تا VP را ارائه دهد و می توانیم اینطور عنوان کنیم که CL / VPT به صورت یک رابط خاص در نظر گرفته می شود . CL / VPT با شبکه برای کلید کردن استفاده می شود وبا توجه به خطوط شبکه مجازی و مسیر مجازی به صورت رابط بین دو نقطه در نظر گرفته می شود که در حالت VC و VP کلید کرده اند و خطوط به صورت رابط بین دو نقطه در نظر گرفته می شود ودر این حالت مقادیر VCL / VPT جا به جا می

شود و یا منتقل می شود . ود این حالت رابطهای مجازی بسیاری وجود دارد که با توجه به رابط شبکه مجازی مقایسه می شود ودر این حالت بسیاری از مسیر های مجازی رابط مسیر مجازی قرار می گیرند .
این رابطه در شکل 1 نشان داده شده است .


(شکل) : رابطه لایه به لایه سلسله مراتبی در لایه ATM ولایه فیزیکی .
مسیر انتقال از بخش های دیجیتالی تشکیل شده است که مسئول مسیرهای bitloctel است در عوض ، هر یک از بخشهای دیجی تالی از بخشهای تقویت کننده تشکیل شده است که بخشهای بین دو تقویت کننده در یک رابطه فیزیکی را شکل می دهد . انطباق VC و VP در شکلهای زیر نشان داده شده است .
(شکل ) : مسیر مجاز ،مدار مجازی .


( شکل ) بیانگر یک طرح است که با توجه بهCTV ، استفاده از آنها و بیان VCC در دو مسیر انتهایی انتقالی حاصل شده است . در این حالت رابط VC ممکن است مثل CV باشد . هرچند به صورت کلی مقادیر و مسیر های VCL / VPT در یک ساختار انطباقی همانطور که در شکل نشان داده شده منتقل می شود .
VPC و VCC را بین مصرف کننده SDN _ B قرار دهید این ساختار ممکن است به صورتهای مختلف انجام شود . برای VCC ، یکی از روشهای زیر استفاده می شود.


VCC کامل و نیمه کامل از طریق ارائه دهنده گان شبکه ایجاد می شود و لبه صورت نتیجه روش توصیفی بیان شده است این قبیل ساختارها به سیگنال احتیاج ندارند و VCC به صورت خطوط استیجاری VCC عمل می کند. یک VCC از طریق استفاده از روش سیگنال مصرف کننده به شبکه آزاد می شد و یا نصب می شود. اگر VPC بین دو مصرف کننده ISDN _ B وجود داشته باشد در این حالت روش سیگنال مصرف کننده به مصرف کننده در یکی از ساختارهای VCC مطرح می شود و می تواند VCC را مستقر کند سیگنال VCC با توجه به استفاده از روش های سیگنال متا و استفاده از سیگنالهای خاص VCC مطرح می شود.
ساختار منسجم و توالی سلولها در هر VCC تضمین می شود.POS برایVCC به عنوان یک زیر نویس در نظر گرفته می شود اما درایجاد واستقرار VCC ممکن است دوباره بررسی می شود.


برای VPC یکی از روش های زیر می تواند استفاده شود:
VPC از طریق ارائهخ دهنده شبکه به خاطر روش زیر نویس نصب می شود و این قبیل عملکردها ساختار سیگنال نیستند.
VPCممکن است با استفاده ا روش کنترل شبکه و مصرف کننده ISDN _ B استفاده شود.


یک VPCممکن اسن از طریق خود شبکه نصب شودو از روش کنترل شبکه استفاده شود.
درباره انسجام توالی سلول برای هر یک از VCC درVP تضمین می شود اما برای VPC به صورت کلی در نظر گرفته می شود این ساختارها در طول ISDN _ Nارتقاء می یابد، در این حالت از چندین کانالB_C در شبکه استفاده می کند و اطلاعات را از یک مصرف کننده به دیگری منتقل می کند.
POSبرای VPC لازم است از مجموعه ای از دسته ها انتخاب شوند که با ارائه دهنده شبکه مطرح می شود بعضی از VCTکه برای VPC استفاده می شود برای اهداف خاصی از قبیل فعالیت های خاصی از قبیل فعالیت ها مدیریت و اجرا استغفاه می شود.


سیستم های ارتباطاتی شخصی و موبایل: گروهTR-usخدمات استاندارد ، اجرایی و مناسب و داخلی را برای تلفنها ی بی سیم و سیستمهای ارتباطی شخصی توسعه داده است. این قبیل استانداردها وابسته هستند اما محدود به ساختارهای و خدماتی آت یو تجهیزات بی سیم و تجهیزات و ایستگاه ها مربوطه و تجهیزات انطباقی شرکته او دستورالعمل ها و ساختار بین شبکه ای و عمل کرد بین سیستم ، واسطه و خدمات اطلاعاتی نمی باشند.
فعالیتهای 3 و 2: TR-us ازشش زیر گروه وتعداد یا زیر گروه های HOCتشکیل شده است که به جنبه های خاص سیستم های ارتباطی شخصی موبایل، استانداردها و ساختارهای خاص متمرکز شده است.


TR-us ازشش زیر گروه وتعداد یا زیر گروه های HOCتشکیل شده است که به جنبه های مختلف موبایل بی سیم و سیستم های ارتباطی شخصی و استانداردهای مربوطه متمرکز شده است. بعلاوه، ارائه و ایجاد استانداردها برای شبکه برای نسل دوم ساختارهای PLS از اواخر سال 1990 تا به حال ، این کمیته برای شرکت ارتباط تلفنی بین المللی به منظور وارد کردنTMTکه از خدمات 3Gاست در سر تاسر جهان مسئول عملکردها بوده است. هدف اولیه TMT-2000 افزایش انسجام در طرح های جهانی و سازگار و خدمات در خانوادهTMT-2000 , TMT شبکه بوده است وثبت شبکه تثبیت کیفیت بالا و استفاده از پایانها ی کوچک ظرفیت ساختارها و توانایی برای ایجاد و دستورالعمل چند رسانه ای و تقسیم سیستم ها به انواع پایانه ها می باشد.


کمیته TR-us و زیر گروه های آنها در شماری از استاندارد و سیستمهای ارتباطی از راه دور ، زیر بنایی بوده است . TR-us ، 32 پروژه جدید را معرفی کرده ، 94 سند را برای حق رای بررسی کرد .وباعث ارائه 38 استانداردشود ترکیبی از استاندا

ردهای TLA NAS را ارائه دادند .افزایش بیش از حد پروژه های کلی ، انتشارات فعالیتهای زیر گروه و گروههای مربوطه در زیر توصیف شده است.
زیر گروههای A.T.TR 45.1 بیشتر بر تکمیل جلسه 1.21.1 S.M.TTV را کمترمتمرکز شده است تجسس این قبیل اسناد . برای انتشاراتی از قبیل NR- 121 – BST /AIE/AII تکمیل شده است . پروژه دیگری که تحت.TR 45.1در حال توسعه و پیشرفت است از89T /AIE/AI به SNA ارتقاء یافته است بررسی B از ساختار مرجع پر،شکل ارسال پیام AKSF.70. BST /AIE/AII نیز منتشر شده است . با توجه به ارزیابی کارخانه موبایل بی سیم و متمرکز بر تکنولوژیهای اطلاعاتی و دیجیتالی ، تصمیمی توسط کمیته TR-us به منظورریزر TR-usمطرح می شود . تکنولوژی آنالوک مربوط به این پروژه در سطح کمیته TR-us در صورت لزوم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .
ساختار های زیر گروه 2 TR-usتکنولوژی بین سیستم بی سیم این قبیل موضوعات را به صورت ساختار چند رسانه ای و ارسال پیام و خدمات موقعیتی و قابلیت حمل ساختار های بی سیم ، مورد بررسی قرار می دهد2 TR-usلیست TR-usرا با 12 ساختار استاندارد منتشر کرده است. بعضی از این قبیل استانداردهای منتشرشده که نیاز شرکتها را بررسی می کند .


عبارتند از : 935 AII - روش تماس های مداری در طول تجسس و بسته بندی اطلاعات CDMA 937 IIA دسترسی به خدمات باز (ASO) ارائه ساختارهای برنامه های اجرایی . 1.A.56 .7 .IIA. D.41 . EIA/IIA افزایش ساختارهابرای وسایل بی سیم قابل حمل .XXX.SU.9.AIA . خدمات ارسال پیام چند رسانه ای.
با توجه بسیار برساختارهای امنیتی ملی و بین المللی . 52 .4 .RI درپروژهای مربوط به خدمت بی سیم رعایت این ساختار ها برای D.41. GIA/AIAمثل ساختارهای نصب امنیت ، ساختارهایی منتشر کرده است. 2. TR-us با پروژهای نسل سوم رابطه نزدیک دارد و دوباره سازمان دهی شده است .وبا توجه به ISG ساختارهای خاصی را برای استاندارد سازی فرایندهای مرتبط به تکنولوژی 2000 توسعه داده است.


با توجه به GPP3 ساختارهایخاص مربوط به عمل کرد های داخلی سیستم در بخش جدید پروژه های در حال اجرا مطرح می شود . وبرای مثال باعث می شود که بسیاری از بخشهای IP ، SMT به صورت خاص مورد ارزیابی قرار بگیرند .


پروژه های جدیدی که در سال جدید در ساختارهای زیر گروه 2TR-us مورد ارزیابی قرار گرفته اند در این بخش مطرح شده اند و محدود به LSC خدمات ناحیه ایTFO مرحله (2)Gsm MAP , G>M,L.M.D نمی باشند.


ساختارهای زیر گروه TR-us ئ تکنولوژی دیجیتالی تقسیم زمان باعث می شود که مربوط به بخش استانداردهای بی سیم نسل سه را تکمیل کند. شرکت های e ساختارهایی را برای حمایت از یک طرح جهانی MEID مطرح می کند و مورد بررسی قرار می گیرد و در این حالت مصرف کننده سیستم های TDMA از MTM حمایت می کند در بین بخش های منتشر شده این قبیل ساختارها را می توانیم بیان کنیمTIA/EIA-136-123E نسل سوم بی سیم TDMA و ساختار کنترل دیجیتالی لایه 3 و ISSE-136 - IIA/EIA و IDMA ولایه سه یاختار ترافیکی دیجیتالی و نسل سوم ساختار بی سیم کارکردن با کمیته TR-45-3 و

ساختارهای زیر گروه در اتحادیه ارتباط از راه دور بین المللی و TTV.Rمطرح شده و در این حالت IMT2000 و سیستم های مربوطه در IMT2000 که به بخش INR.N.IU57 مشارکت دارند در این حالت قرار می گیرند و جزئیات خاص این قبیل ساختارهای رابطه ای رادیویی ITM2000 در این حالت مطرح می شود بعلاوه بر استقرارM.IU57.IIA-136E شامل شماری از کمیته هایTI است که استانداردها را منتشر کرده و با یک مدارJSMمشارکت کرد و در IMT2000 , CC و تکنولوژی موجود مشارکت کرده است و در این حالت بیانگر مسیر انتقال برای JSM سیستمTPMAبه نسل سوم می شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید