بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سازماندهي و تشكيلات

nنام درس: سازماندهي و تشكيلات؛

nتعداد واحد درسي: 3 واحد؛

nنام منبع درسي: تئوري و طراحي ساختار؛

nمؤلف: ريچارد ال دفت

اسلاید 2 :

فهرست

بخش اول: مقدمه اي بر سازمان

فصل اول: سازمانها و تئوري سازمان

بخش دوم: سيستم باز

فصل دوم: مديريت استراتژيك و اثربخشي سازمان

فصل سوم: محيط خارجي

بخش سوم: ساختار و طراحي سازمان

فصل چهارم: تكنولوژي توليد كالا،خدمات و اطلاعات

فصل پنجم: اندازه،چرخۀ حيات و سير قهقرايي سازمان

فصل ششم: مباني ساختار سازمان

فصل هفتم: طراحي نوين براي رقابت جهاني

اسلاید 3 :

مقدمه :

n”بيشتر مديران امروز بايد چنين احساس كنند كه در يك هواپيماي بسيار سريع در حال پرواز هستند و همزمان با آن در حال ساخت چنين هواپيمايي مي باشند“.

اسلاید 4 :

تعريف سازمان

(1يك نهاد اجتماعي است؛

(2كه مبتني بر هدف مي باشد؛

(3ساختار آن بصورتي آگاهانه طرح ريزي شده است و داراي سيستمهاي فعال و هماهنگ است؛

(4با محيط خارجي ارتباط دارد.

اسلاید 5 :

دلايل اهميت سازمان

.1براي دستيابي به هدفها و نتيجه هاي مورد نظر،منابع لازم را تهيه و تأمين كند.

.2كالاها و خدمات ره به صورتي كارا و با راندماني بالا توليد و ارائه كند.

.3نوآوري را تشويق و تسهيل نمايد.

.4از كامپيوتر و تكنولوژي نوين استفاده كند.

اسلاید 6 :

دلايل اهميت سازمان

.5خود را با عوامل محيطي و در حال تغيير وفق دهد و بر آنها اعمال نفوذ كند.

.6به آنچه مورد نظر مشتريان،مالكان و كاركنان است ارج نهد و بر ارزش آنها بيفزايد.

.7بكوشد تا با چالشهاي حاصل از ناهمگوني نيروي كار دست و پنجه نرم كند،مسائل اخلاقي را رعايت نمايد و موجب انگيزش،تشويق و هماهنگي كاركنان شود.

اسلاید 7 :

سازمان بعنوان سيستم باز

.1سيستم باز: به محيط وابسته نيست، خودمختار است، مسدود است و به اصطلاح مهر و موم شده و با دنياي خارج هيچ رابطه اي ندارد. محيط پايدار و قابل پيش بيني است و در سيستم دخالتي نمي كند تا موجب بروز مسائلي گردد.

اسلاید 8 :

تئوري نظم ناشناخته

nما در يك دنياي پيچيده،پر از رويداد و نامطمئن به سر مي بريم؛

nويژگي دنياي ما:شگفتي،تغييرات سريع و ابهام؛

nدر تئوري نظم ناشناخته به اين مطلب توجه مي شود كه پديدۀ تصادف و بي نظمي در مرزها و محدوده هاي مشخصي يا الگوهاي بزرگتري از نظم رخ مي دهد.

اسلاید 9 :

تئوري نظم ناشناخته

nيكي از ويژگيهاي تئوري نظم ناشناخته را ”اثر پرونه اي“مي نامند؛يعني رويدادهاي كوچك موجب اثرات شگفت مي شود.

nيك پروانه كه بر روي شهر پكن پر مي زند مي تواند هوا را برهم زند كه سرانجام بر هواي ايالات متحدۀ آمريكا اثر خواهد گذاشت.

 

اسلاید 10 :

nشركتهاي كنوني همانند هوا هستند كه يك رويداد كوچك مي تواند نتايجي خارج از توان آنها بوجود آورد.

nمديريت سازمانهايي كه دچار هرج و مرج شده اند كارها را بر دوش تيمها قرار داده اند،آنها با مشتري در تماس بيشتري باشند، از اختيارات بيشتري برخوردار گردند و سازمان داراي ساختار افقي (نه عمودي) گردد.

n

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید