بخشی از مقاله

داروخانه ها و محصولاتی که درآنها موجود است

مقدمه
داروخانه ها و محصولاتی که درآنها موجود است
بسیاری از داروخانه ها به زنجیره ای از داروخانه ها تعلق دارند. داروخانه ها، داروسازان و سایر افرادی که در زمینه دارو و استفاده از آن آموزش دیده اند را استخدام می کنند. افرادی که در داروخانه کار می کنند می توانند در یافتن داروهای مناسب و سایر اجناسی که مورد نیاز ما است به ما کمک کنند. آنها می توانند راهنمایی های خوبی راجع به معالجه بیماری های جزئی و داروهای پیشگیری کننده ارائه دهند.
در یک داروخانه می توان انواع داروها، ویتامین ها، کرم های مختلف، وسایل ضد بارداری، تست های بارداری، داروها و وسایل گوناگون برای معالجه بریدگی ها، جراحات و زخم ها، لوازم بهداشتی و آرایشی را تهیه نمود.
امروزه، به ماهیت حقیقی بهداشت و سلامت توجه زیادی می شود. ما دانش و اطلاعات زیادی راجع به رابطه بین آنچه می خوریم، شیوه زندگی و سلامت داریم. همچنین مجموعه گسترده ای از داروها و معالجات وجود دارد که می توانند یا بیماری ها را مداوا کنند و یا تحمل آنها را آسان تر کنند. همواره داروهای جدیدی ساخته می شود و اغلب بیماری هایی که قبلاً هیچ درمانی برای آنها وجود نداشت امروزه قابل درمان هستند. یک نمونه از این بیماری ها سرطان است.

Form1


Private Sub Command1_Click()
If Text1.Text = 1000 Then
Form2.Show
Else
MsgBox "INVALID PASSWORD"
End If
End Sub

Form2


Form2.Show
Form6.Show 1
End Sub

Private Sub f12_Click()
Form2.Show
Form10.Show 1
End Sub

Private Sub f13_Click()
Form2.Show
Form11.Show 1
End Sub

Private Sub f14_Click()
Form2.Show
Form12.Show 1
End Sub

Private Sub f16_Click()
DataReport1.Show 1
End Sub

Private Sub f17_Click()
DataReport2.Show 1
End Sub

Private Sub f19_Click()
End
End Sub


Private Sub f3_Click()
Form2.Show
Form7.Show 1
End Sub

Private Sub f4_Click()
Form2.Show
Form8.Show 1
End Sub

Private Sub f5_Click()
Form2.Show
Form9.Show 1
End Sub

Private Sub f7_Click()
Form2.Show
Form3.Show 1
End Sub

Private Sub f8_Click()
Form2.Show
Form4.Show 1
End Sub

Private Sub f9_Click()
Form2.Show
Form5.Show 1
End Sub


Form3


Private Sub Command23_Click()
Form3.Hide
Form2.Show
End Sub

Form4


Private Sub Command4_Click()
Form4.Hide
Form2.Show

End Sub


Form5

Private Sub Command1_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 0 Then .Open
.AddNew
!namedaroo = Text1.Text
!namesherkatesazande = Text2.Text
!dastedarooe = DataCombo1.BoundText
!mavaredemasraf = Text3.Text
!meghdaremasraf = Text4.Text
!avarezejanebi = Text5.Text
!mavaredeehtiat = Text6.Text
.UpdateBatch
.Close
End With
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
Text5.Text = ""
Text6.Text = ""
DataCombo1.BoundText = ""


End Sub

Private Sub Command2_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 1 Then .Close
.Open
sw = 0
Do While Not .EOF
If !namedaroo = Text1.Text Then
Text1.Text = !namedaroo
Text2.Text = !namesherkatesazande
DataCombo1.BoundText = !dastedarooe
Text3.Text = !mavaredemasraf
Text4.Text = !meghdaremasraf
Text5.Text = !avarezejanebi
Text6.Text = !mavaredeehtiat
sw = 1
Exit Do
End If
.MoveNext
Loop
.Close
End With
If sw = 0 Then
MsgBox "not found record"
End If
End Sub

Private Sub Command3_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 1 Then .Close
.Open
Do While Not .EOF
If !namedaroo = Text1.Text Then
!namedaroo = Text1.Text
!namesherkatesazande = Text2.Text
!dastedarooe = DataCombo1.BoundText
!mavaredemasraf = Text3.Text
!meghdaremasraf = Text4.Text
!avarezejanebi = Text5.Text
!mavaredeehtiat = Text6.Text
Exit Do
End If
.MoveNext
Loop
.UpdateBatch
.Close
End With
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
Text5.Text = ""
Text6.Text = ""
DataCombo1.BoundText = ""

End Sub

Private Sub Command4_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 1 Then .Close
.Open
Do While Not .EOF
If !namedaroo = Text1.Text Then
.Delete
Exit Do
End If
.MoveNext
Loop
.UpdateBatch
.Close
End With
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
Text5.Text = ""
Text6.Text = ""
DataCombo1.BoundText = ""
End Sub

Private Sub Command5_Click()
Form5.Hide
Form2.Show
End Sub


Form6

Private Sub Command1_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 0 Then .Open
.AddNew
!namedaroo = Text1.Text
!namesherkatesazande = Text2.Text
!tarikheengheza = Text3.Text
!tarikhetolid = Text4.Text
!dastedarooe = DataCombo1.BoundText
.UpdateBatch
.Close
End With
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
DataCombo1.BoundText = ""
End Sub

Private Sub Command2_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 1 Then .Close
.Open
sw = 0
Do While Not .EOF
If !namedaroo = Text1.Text Then
Text1.Text = !namedaroo
Text2.Text = !namesherkatesazande
Text3.Text = !tarikheengheza
Text4.Text = !tarikhetolid
DataCombo1.BoundText = !dastedarooe
sw = 1
Exit Do
End If
.MoveNext
Loop
.Close
End With
If sw = 0 Then
MsgBox "not found record"
End If

End Sub

Private Sub Command3_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 1 Then .Close
.Open
Do While Not .EOF
If !namedaroo = Text1.Text Then
!namedaroo = Text1.Text
!namesherkatesazande = Text2.Text
!tarikheengheza = Text3.Text
!tarikhetolid = Text4.Text
!dastedarooe = DataCombo1.BoundText
Exit Do
End If
.MoveNext
Loop
.UpdateBatch
.Close
End With
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
DataCombo1.BoundText = ""
End Sub

Private Sub Command4_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 1 Then .Close
.Open
Do While Not .EOF
If !namedaroo = Text1.Text Then
.Delete
Exit Do
End If
.MoveNext
Loop
.UpdateBatch
.Close
End With
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
DataCombo1.BoundText = ""
End Sub

Private Sub Command5_Click()
Form6.Hide
Form2.Show
End Sub


Form7


Private Sub Command1_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 0 Then .Open
.AddNew
!namedaroo = Text1.Text
!nametejari = Text2.Text
!namesherkatesazande = Text3.Text
!tedadedaroo = Text4.Text
!dastedarooe = DataCombo1.BoundText
!tarikhekharid = Text5.Text
!saatekharid = Text6.Text
.UpdateBatch
.Close
End With
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
Text5.Text = ""
Text6.Text = ""
DataCombo1.BoundText = ""
End Sub

Private Sub Command2_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 1 Then .Close
.Open
sw = 0
Do While Not .EOF
If !namedaroo = Text1.Text Then
Text1.Text = !namedaroo
Text2.Text = !nametejari
Text3.Text = !namesherkatesazande
Text4.Text = !tedadedaroo
DataCombo1.BoundText = !dastedarooe
Text5.Text = !tarikhekharid
Text6.Text = !saatekharid
sw = 1
Exit Do
End If
.MoveNext
Loop
.Close
End With
If sw = 0 Then
MsgBox "not found record"
End If
End Sub

Private Sub Command3_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 1 Then .Close
.Open
Do While Not .EOF
If !namedaroo = Text1.Text Then
!namedaroo = Text1.Text
!nametejari = Text2.Text
!namesherkatesazande = Text3.Text
!tedadedaroo = Text4.Text
!dastedarooe = DataCombo1.BoundText
!tarikhekharid = Text5.Text
!saatekharid = Text6.Text
Exit Do
End If
.MoveNext
Loop
.UpdateBatch
.Close
End With
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
Text5.Text = ""
Text6.Text = ""
DataCombo1.BoundText = ""
End Sub

Private Sub Command4_Click()
With de1.rsinfo
If .State = 1 Then .Close
.Open
Do While Not .EOF
If !namedaroo = Text1.Text Then
.Delete
Exit Do
End If
.MoveNext
Loop
.UpdateBatch
.Close
End With
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
Text5.Text =

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید