بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—

نمودار رفاه عمومی

اسلاید 2 :

خروجی توسط تابع تبدیل که بیانگر فناوری مورد استفاده بنگاه برای تولید می باشد،به مولفه های تولید مرتبط است.

اسلاید 3 :

—بازار کوتاه مدت:هیچ بنگاهی نمی تواند بر روی قیمت بازار تاثیر بگذارد.—

—بازار بلند مدت:بنگاه انعطاف پذیری بیشتری در تعیین نحوه تولید خود دارد.

اسلاید 4 :

  • هزینه ها
  • هزینه های ثابت
  • هزینه های متغیر
  • هزینه های شبه ثابت
  • هزینه غیر قابل بازگشت
  • هزینه قابل بازیابی

اسلاید 5 :

درک درست تفاوت هزینه متوسط و هزینه حدی بسیار ضروری است.

برای سطوح پايين توليد، به دليل اثر هزينه هاي ثابت، هزينه حدي كمتر از هزينه متوسط است. اما، براي

سطوح بالاي توليد، هزينه حدي بيش از هزينه متوسط است. زماني كه منحني هزينه متوسط، در

نقطه كمينه خود قرار دارد، منحني هزينه حدي را قطع مي كند.

اسلاید 6 :

—منحني هزينه متوسط بلندمدت(LRAC) پوش پاييني منحني هاي هزينه كوتاه مدت است.

رابطه بين هزينه متوسط كوتاه مدت(SRAC)، هزينه حدي كوتاه مدت(SRMC)، منحني هزينه متوسط بلندمدت(LRAC)وهزينه حدي بلندمدت(LRMC)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید