بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

در اين بيماري تمامي اندام هاي هوايي گياه در طول دوره رشد ميتوانند به اين بيماري مبتلا شوند بيماري بلاست غالبا نوک برگ به صورت سوختگي آغاز ميشود و به تدريج به بقيه قسمت ها مي رود.اين قارچ در گره ها و محل بندها ساقه ضايعاتي را ايجاد ميکند  که منجر به پوسيدگي و خشک شدن انها مي شود وزودتر در معرض شکسته شدن قرار ميگيرند  آلودگي معمولا در اواخر فصل که تجمع رطوبت در گره ها به علت افزايش اندام هاي زايشي زياد است انجام ميگيرد

اسلاید 2 :

عامل بيماري:

عامل بيماري بلاست برنج قارچي به نام Pyriculariaoryzaeکه از رده قارچهاي ناقص Deuteromycetesميباشد

اسپورP.oryzae را از محيط کشت مصنوعي به دست مي آورند همراه با قطعات آب در قاعده برگ هاي انتهاي قبل از اينکه از غلاف خارج شوند الودگي شديد را به وجود مي اورد علت اين بيماري به وجود آمدن سازش نژادهاي مختلف قارچ عامل بيماري با شرايط اقليمي متفاوت است گسترش اين بيماري به عوامل جوي حرارت رطوبت زياد باد و کاربرد نامناسب کودهاي شيميايي به خصوص کودهاي ازت دارميباشد و با وجود شرايط مساعد از راه روزنه يا به طريق مکانيکي  وارد سلول هاي اپيدرم مي شوند

اسلاید 3 :

مشخصات قارچ عامل بيماري:

ميسليوم اين قارچ داخلي بوده و کنيديوفورها به صورت منفرد يا دسته اي ساده مي باشند که در محل ديواره عرضي وتورم شده هر کنيديوفور در مرحله اول يک کنيدي مي سازد و زماني که کنيدي ـزازد شد رشدش متوقف نشده و از کنار محل اتصال کنيدي به نمو خود ارامه مي دهد و در فاصله اي دومين کنيدي خود را توليد ميکند معمولا کنيدي ها از سلول انتهايي يا قاعده که کمي گرد است جوانخ ميزنند و به ندرت از سلول هاي بالايي يا مياني عمل جوانه زدزن صورت ميگيرد.

اسلاید 4 :

مبارزه:

.1تاريخ کاشت : برنج هايي که زودتر کاشته ميشوند کمتر از برنج هايي که ديرتر کاشته ميشوند مبتلا ميشوند

.2اگر عمق نشا در دسته هاي اصلي کم ولي فاصله بوته ها از يکديگر زياد باشد خسارت کمتر است

.3رعايت ميزان مصرف کود: بايد استفاده از کودهاي ازته را به حداقل برسانيم و تعداد دفعات کود پاشي معين باشد

.4از بين بردن بقاياي گياهي که از کشت گذشته بر جا ماندند

.5ضدعوفوني بذور برنج با برخي از ترکيبات دي تيو کارباماتها

اسلاید 5 :

٦. سمپاشي با قارچ کشهاي تري سيکلازل  هينوزان  بنوميل و توپسن ام روي بيماري تاثير داشته با رعايت اصول زمان مصرف

٧. کاشت ارقام مقاوم با توجه به نژاد شايع عامل بيماري ضروروي است.

اسلاید 6 :

علائم:

علائم اين بيماري روي برگ, دمبرگ, گلبرگ ,کاسبرگ, تخمدان, دمگل و شاخه هاي جوان مشاهده مي شود. اين بيماري بر روي برگ و دمبرگ در ابتدا به صورت لمه هاي سبز زيتوني ظاهر ميشود و با گذشت زمان قهوه اي ميشود و روي سطح فوقاني برگ واضح تر است وجود اين لکه ها باعث ريزش نا به هنگام برگ ها مي شود. باعث خشکيدگي دمگل و ريزش ميوه ها ميشود . اين بيماري از طريق ترک خوردن ناحيه چوب پنبه اي به وجود مي ايد که عامل آن ساپروفيت است.

اسلاید 7 :

مقاومت سيتولوژي در مورد مقاومت ارقام سيب حساس و مقاوم به بيماري لکه سيب نشان ميدهد که سطح برگ ارقام حساس در مقابل اسپرم عامل بيماري هيچگونه عکس العملي نشان نمي دهد در ارقام مقاوم پس از ٢٠ ساعت تماس عامل بيماري با سطح برگ ATP-Asicفعال شده سيتوپلاسم بافت در تماس به سرعت دنژه شده و هيف هاي قارچ نکروز مي شود

اسلاید 8 :

عامل بيماري:

اين قارچ از رده Asomycetes  ميباشد ميسليوم اين قارچ هتروتاليک و واجد جدار عرضي است اين قارچ در طي زندگي خود داراي دو حالت پارازيت روي برگ و ميوه و ساپروفيت روي برگهاي خزان ميباشد

ساپروفيت: با نفوذ قارچ از مزوفيل برگ شروع ميشود وشبکه هيف تشکيل ميدهد و روي اين هيف ها Pseudotheciaتشکيل ميگردد.

پارازيت: پس از الوده شدن برگ هاي خزان ريسه قارچ در ساير بافت هاي برگ رخنه و رشد ميکند و اگر با لکه 

مجاور برگ تلاقي پيدا کند Pseudothecia توليد ميکند و زمستان را ميگذراند و در صورا عدم سازگاري ريسه تجزيه ميشود.

اسلاید 9 :

الف: انتخبا واريته مقاوم: واريته بل بوس کاپ داراي کلون هاي مقاوم مي باشد و از بين سيب هاي ايراني ميخوش اردبيل , سيبهاي شميراني , آذربايجان آق پاييزي درياني الما مقاوم هستند

ب: از بين بردن اشکال زمستان گذران قارچ: انهدام برگهاي آلوده و سوزاندن آنها از تشکيل پسودتسيوم و آلودگي جلوگيري مي کند و شاخه هاي مريض را بايد قطع کرد

ج:مبارزه شيميايي: بايد به موقع سم پاشي را انجام دهيم سمپاشي اول هنگام تورم جوانهها که سبز هستند دوم قبل از باز شدن  گلها سوم بعد از ريزش گلبرگها چهارم را ١٥ روز بعد انجام داد

قارچکشهاي کاپتان, دودين, ارنوسايد و بنوميل استفاده کرد

اسلاید 10 :

علائم:

اين بيماري روي برگ هاي بادام به صوزت لکه هاي بي شکل و سبز ظاهر ميشود کلوروفيل برگ زايل شده و رنگ زرد ميگيرد و تاخت و تاز قارچ باعث به هم خوردن نظم بافت پارانشيمي برگ شده و معمولا طول سلولهاي برگ افزايش مي يابد برگ هايي که تازه آلوده شده اند سلول هاي طبيعي دارند اما قدري نامنظم تر و کشيده تر از سلول هاي سالم اند تغيير رنگ در تمام بافت پارانشيم ديده ميشود منتهي در وسط کمتر و در زير اپيدرم بيشتر است اما اين تغيير رنگ در سلول هاي بشره مشهود نيست

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید