بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعريف اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی عبارت از بکارگيری مجموعه ای از تکنيک های رياضی، برای ساده کردن مقايسه اقتصادی پروژه های صنعتی می باشد و يا به عبارت ساده تر، اقتصاد مهندسی ابزار تصميم گيری برای تعيين اقتصادی ترين پروژه هاست.

 

يک متخصص اقتصاد مهندسی با بهره گيری از علوم مهندسی و اقتصاد بايد برترين پروژه ها را با توجه به محدوديت منابع شناسايی کند.

 

در کليه تحليل ها دو مورد اساسی بايد مد نظر باشند.

کليه پروژه ها با توجه به محدوديت سرمايه مشخص شوند و اطلاعات مورد نياز جمع آوری گردد.

اطلاعات، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و اقتصادی ترين پروژه شناسايی شود.

اسلاید 2 :

uتحليل اقتصادی پروژه شامل تکنيک های مقايسه و تصميم گيری و انتخاب بهترين راه حل از ميان راه حل های موجود براساس شرايط مطلوب اقتصادی می باشد.

uپنج محور اصلی در يک سيستم تحليل بشرح زير وجود دارد.

  • شرح اهداف
  • فرمول بندی معيارهای تأثيرپذير
  • ارائه راه حل ها
  • ارزيابی راه حل ها
  • انتخاب بهترين (يا بهترين ها) از راه حل های موجود
  • مشکل ترين بخش از يک تحليل اقتصادی، ارزيابی کميت های مرتبط با آينده می باشد.

اسلاید 3 :

مروري بر مباحث ارزيابي طرح ها و وجوه مختلف ارزيابي يک طرح

اسلاید 4 :

وجوه ارزيابي يک طرح  

.1مطالعات بازار

.2مطالعات مکان يابي

.3بررسي هاي فني

.4بررسي هاي مالي

.5ارزيابي اقتصادي

.6ارزيابي زيست محيطي

.7ارزيابي اجتماعي

 

اسلاید 5 :

1- مطالعات بازار

برآورد و پيش بيني تقاضا

برآورد و پيش بيني عرضه

اسلاید 6 :


1-1.روش هاي متداول مطالعه بازار(جانب تقاضا):

روش تداوم روند قبلي (کالاهاي با مصرف با ثبات، درکوتاه مدت، گندم)

روش سطح مصرف (مصرف سرانه و رشد جمعيت)

روش تحليل بودجه خانوار

روش کشش درآمدي

روش اقتصاد سنجي

 

 

مقايسه بين المللي(کارت محافظ امواج)

اهداف تعيين شده در سطح ملي (مسکن)

مطالعات ميداني و بازار پرسي

متغير هاي جايگزين (سوخت هواپيما)

روش شاخص هاي راهنما (فولاد)

...

 

اسلاید 7 :

1-2.روش هاي متداول مطالعه بازار(جانب عرضه/توليد)

استفاده از آمار توليد سال هاي قبل و ادامه روند

بررسي طرح هاي توليد موجود و مجوزهاي تاسيس و بهره برداري صادر شده توسط سازمان هاي ذيربط

اسلاید 8 :

2- مطالعات مکان يابي

بازار مواد اوليه (رابطه فولاد و سنگ آهن)

بازار مصرف (کالاهاي فاسد شدني مانند شير و بستني)

تاسيسات زيربنايي موجود (نياز به انرژي براي توليد آلمينيوم)

وجود منابع طبيعي مورد نياز (چشمه آب معدني، آب براي فولاد)

محدوديت هاي زيست محيطي (احداث کارخانجات آهک در محدوده شهرها)

مسايل آب و هوايي (احداث فرودگاه در مناطق کويري)

....

اسلاید 9 :

2-1. روش هاي مکان يابي

برنامه ريزي خطي

روشهاي درجه بندي

.1وزن دهي

.2ميزان انحراف از اپتيمم

.3تاکسونومي عددي

مدل هاي استوکاستيک

اسلاید 10 :

3- بررسي هاي فني

معرفي محصول، خواص فيزيکي و شيميايي آن(گندله فولادي)

معرفي صنايع بالا دستي و پايين دستي (معدن- ريخته گري براي فولاد)

معرفي فناوري توليد(ميدرکس)

بيان فرآيند توليد

معرفي سازندگان وعرضه کنندگان فناوري (دانيلي ايتاليا)

ارايه و محاسبه مصارف ويژه kwh) 737 برق در هر تن فولاد)

توازن انرژي و مواد

بررسي آثار زيست محيطي

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید