بخشی از مقاله

تاريخچه :
تاريخ ايجاد راه ترابري به سال هاي 1310 يعني حدود 70 سال پيش بر مي گردد يعني زماني كه براي اولين بار اداره طرق و شوارع در ايران تاسيس گرديد و همانطور كه گفته شد جهت احداث و نگهداري راهها مي بايستي عمل نمايد و پس از آن به وزارت راه و سپس به وزارت راه و ترابري با شاخه هاي مختلف كه شامل بنادر و كشتيراني - راه آهن - راه - هواپيمايي - حمل و نقل و شركتهاي وابسته بوجود آمده كه در حال حاضر هم به همين نام فعاليت و اسكان دارد كه در آينده نزديك نيز تغييراتي در آن بوجود آيد . يكي از علل تغيير نام و تكامل تا كنون با توجه به اينكه در سال هاي اوليه تاسيس هنوز بجز راه شوسه ديگر امكانات در ايران نبود لذا بدين نام خوانده شده كه با توجه به پيشرفت وفراهم آمدن امكانات راه آهن - هوايي و دريايي تغييرات نام گذاري انجام پذيرفته .
يكي از شاخه هاي اصلي وزارت راه و ترابري ، راه زميني مي باشد كه در اينجا به شرح مختصري از وظايف ادارت راه و ترابري مي پردازيم . راه و ترابري مسئوليت نگهداري - توسعه و تردد روان ناوگان سازمان حمل و نقل بيرون شهري را به عهده دارد .

نوع محصولات توليدي خدماتي واحد صنعتي :


الف : نگهداري راهها
نگهداري راهها يكي از كارهاي مهم ادارات راه و ترابري مي باشد كه هر چند از نظر ديد عموم پوشيده است ولي وقتي عمقي به آن نگاه مي كنيم متوجه اهميت موضوع خواهيم شد و نگهداري شامل خط كشي جاده ها - نصب علائم راهنمايي - ساخت پاركينيگ ها - نصب علائم هشدار دهنده -ساخت شانه راه - احداث قنر در شانه جاده ها جهت هدايت آب هاي سطحي - تميز نمودن پل ها از رسوبات ناشي از سيلاب ها - درز گيري ترك ها با قير - لكه گيري آسفالت در جاهايي كه آسفالت ترك برداشته با برداشتن آسفالت ترك خورده و پر كردن آن با آسفالت جديد روكش آسفالت - نصب روشنايي - نصب گارد ريل دركنارر جاده ها (پايه هاي فلزي كه به هم متصل هستند) - نصب چراغ چشمك زدن در آباديها - و غيره كه اگر بخواهيم تمام عنوانهاي نگهداري راه را بگوييم درحدود 140 مورد مي باشد .


ب - راهسازي
از ديگر كارهاي ادارت راه و ترابري راهسازي مي باشد كه با احداث راههاي جديد باعث تردد و روان در جاده ها مي گردد .
راهسازي مراحل مختلفي دارد كه اهم آنها عبارتند از :
1-    مطالعه مسير
2-     طرح و نقشه
3-    برآورد هزينه
4-    پس از انجام مراحل قانوني و تصويب هئيت دولت و مجلس و تخصيص بودجه شروع كار صورت مي گيرد .


يكي از مراحل مهم اين قسمت همان مطالعه مسير است كه توسط شركت هاي قدر و با صلاحيت مي بايستي اين كار صورت پذيرد . كه در اين مرحله تمام جوانب مد نظر قرار مي گيرد از نظرهزينه - كوهستاني بودن - شيب جاده - طول مسير و معمولاً مسيري انتخاب خواهد شد كه تردد روانتر ، سريعتر و آسانتر صورت پذيرد .
ج - بررسي راههاي موجود و ارتقاء آنها از ديگر وظايف ادارات راه وترابري   مي باشد
د- شناسايي نقاط حادثه خيز و حذف آنها از ديگر كارها مي باشد .


ر- همانطور  كه مي دانيد از سال 81 مسئوليت نگهداري - ساخت و توسعه دامهاي روستايي نيز علاوه بر راههاي اصلي به ادارات راه و ترابري شرح داده شد .
يكي از مهم ترين و اصلي ترين ابزار ادارات راه و ترابري ماشين آلات راهسازي  وراهداري مي باشند كه جهت انجام امور به كار گرفته مي شوند و به عنوان ستون ادارات راه و ترابري از آن نام برده مي شود . بر همين اساس و بر اساس نمودار سازماني ادارات كل اداره اي بنام اداره ماشين آلات استان در ادارات كل هر استان تاسيس گرديده كه وظيفه آن تعمير و نگهداري ماشين آلات و نظارت بر درست به كارگيري ماشين آلات و نحوه استفاده از آنها مي باشد .


از آنجايي كه ادارات راه علاوه بر نگهداري ،كار راهسازي راهها را نيز بر عهده دارند لذا اداره ماشين آلات نيز كاري بس مهم و دشوار مي باشد زيرا مي بايستي كليه امور ادارت كل را كه بر پايه و اساس ماشين آلات مي چرخد اداره نمايد .
اداره ماشين آلات از شعبات مختلفي تشكيل شده كه شامل شعبه باطريسازي شعبات تعميرات ماشين آلات سنگين - شعبات تعميرات نيمه سنگين - شعبه آهنگري - شعبه صافكاري و نقاشي - شعبه تعميرات سبك - شعبه سرويس و نگهداري - شعبه تعمير و تست پمپ و سوزنها  شعبه تعمير و تست پمپ هاي هيدروليك مي باشد و همچنين واحد حمل و نقل و مجموعه انبار فني - انبار مواد روغني وسوخت ميز از زير مجموعه هاي اداره ماشين آلات مي باشد .


از سال 1378 نيز در كنار شعبه سرويس و نگهداري طرح آناليز روغن در ادارات راه و ترابري راه اندازي و به كار گرفته شده در اين طرح نمونه هايي از روغن قسمت هاي موتور - گيربكس - ديفرانسيل و ساير قسمت ها پس از طي مدت زمان مشخصي نمونه برداري و به منظور بررسي به آزمايشگاه آناليز روغن ارسال مي گردد كه طي مراحل مختلف آزمايش ميزان فرسايش قسمتهاي مختلف مشخص گرديده و بر اساس آن از فرسايش قسمت ها آگاهي يافته و قبل از اينكه هزينه تعميرات بالا رود با بررسي و به موقع تعويض نمودن قطعه از ان جلوگيري به عمل مي آيد ضمناً يك نمونه از فرم ضمينه مي باشد .


نظارت بر كارخانجات آسفالت و سنگ شكن هاي ادارات كل نيز از نظر تعمير و نگهداري نيز از وظايف ادارات ماشين آلات مي باشد .
-    فرايند توليد كار ادارات راه و ترابري ترد روان - سريع و به موقع جابجايي كالا و خدمات مي باشد .
-     باز گشايي راهها در فصول برف و يخ بندان - عضو ستاد حوادث غير مترقبه استان ها .
كه در اين امر نيز حرف اول را تا كنون در امر خدمات رساني زده از ديگر وظايف ادارات راه و ترابري مي باشد .
شرح مختصري از فرايند توليد يا خدماتي :


حمل و نقل به عنوان واحدي خدماتي
صنعت حمل و نقل در هر كشوري بيانگر وضعيت اقتصاد وميزان توسعه و صنعتي آن كشور مي باشد به طوري كه حمل و نقل را بايد يكي از عوامل مهم در توسعه اقتصادي ،فرهنگي ، ،اجتماعي و …  هر جامعه اي دانست  . اهميت اين صنعت چنان است كه انديشمندان اقتصادي دنيا معتقدند اگر در آغاز قرن 21 كشورهاي توسعه نيافته به اين صنعت توجه لازم را نداشته باشند رشد و توسعه اين كشورها به حداقل خواهد رسيد . بر اين اساس و با توجه به شرايط جغرافيايي ايران نقش اين صنعت (حمل و نقل ) را در توسعه همه جانبه كشور به خوبي مي توان تبين كرد ، شايد همين مسئله و همچنين ضعف هاي عمومي اين صنعت در كشور باعث شد تا دست اندركاران صنعت حمل و نقل كشور طرح جامع حمل و نقل را تدوين كنند . طرحي كه پيشتازي اين صنعت را در توسعه همه جانبه كشور به خوبي تبين مي كند .

موقعيت استراتژيكي ايران ، به اين كشور اين امكان را مي دهد كه بتواند به عنوان قطب اصلي حمل و نقل منطقه اي به ايفاي نقش ترانزيت بپردازد .
وجود خليج فارس كه به آبهاي  آزاد دنيا راه دارد و درياي خزر خود باعث گرديده كه حمل و نقل از طريق ايران به كشورهاي شوروي سابق و اروپا بيش از پيش مد نظر قرار گيرد .
- تاكنون آنچه گفته شد شرح وظايف و ابزار آلات به كار رفته شده در ادارت راه و ترابري بود . ولي يكي از مهمترين و اساسي ترين منبع اصلي ادارت راه و ترابري نيروي انساني مي باشد امروزه افزايش كارآيي و بهره وري بدون تحويل ، توسعه منابع انساني و پايبندي به اجراي برنامه ها در هيچ سازماني ميسر       نمي شود .


لذا اهميت آموزش و ارتقاء سطح دانش نيروي انساني يكي از اهداف پيش برد ادارات راه و ترابري مي باشد كه در اين راستا در برنامه سوم تعداد 1500 مفر نيروي ليساني و بالاتر به استخدام وزارت راه و ترابري در آمده اند .


شرح مختصري از فرايند توليد يا خدماتي :


حمل و نقل به عنوان واحدي خدماتي
صنعت حمل و نقل در هر كشوري بيانگر وضعيت اقتصاد وميزان توسعه و صنعتي آن كشور مي باشد به طوري كه حمل و نقل را بايد يكي از عوامل مهم در توسعه اقتصادي ،فرهنگي ، ،اجتماعي و …  هر جامعه اي دانست  . اهميت اين صنعت چنان است كه انديشمندان اقتصادي دنيا معتقدند اگر در آغاز قرن 21 كشورهاي توسعه نيافته به اين صنعت توجه لازم را نداشته باشند رشد و توسعه اين كشورها به حداقل خواهد رسيد .

بر اين اساس و با توجه به شرايط جغرافيايي ايران نقش اين صنعت (حمل و نقل ) را در توسعه همه جانبه كشور به خوبي مي توان تبين كرد ، شايد همين مسئله و همچنين ضعف هاي عمومي اين صنعت در كشور باعث شد تا دست اندركاران صنعت حمل و نقل كشور طرح جامع حمل و نقل را تدوين كنند . طرحي كه پيشتازي اين صنعت را در توسعه همه جانبه كشور به خوبي تبين مي كند . موقعيت استراتژيكي ايران ، به اين كشور اين امكان را مي دهد كه بتواند به عنوان قطب اصلي حمل و نقل منطقه اي به ايفاي نقش ترانزيت بپردازد .
وجود خليج فارس كه به آبهاي  آزاد دنيا راه دارد و درياي خزر خود باعث گرديده كه حمل و نقل از طريق ايران به كشورهاي شوروي سابق و اروپا بيش از پيش مد نظر قرار گيرد .
موقعيت كارآموز در واحد صنعتي :


اداره كل راه و ترابري كه نمودار سازماني آن در صفحات قبل مشاهده مي شود به چند شاخه تقسيم مي شود كه در كل يكي از شاخه هاي آن مربوط به اداره ماشين آلات  مي باشد كه در اين اداره دانشجويان رشته هاي مكانيك مي توانند دوره كارآموزي خود را طي كنند و يكسري كارها و آموخته هاي جديدي را ياد بگيرند . تا به تجربه دانشجويان اضافه گردد . اين اداره شامل بخش هاي مختلف مي باشد كه عبارتند از :
1-    شعبه ماشين آلات سبك
2-     ماشين آلات نيمه سنگين
3-    ماشين آلات سنيگن
4-    شعبه پنچر گيري و تعويض لاستيك
5-    شعبه جوشكاري
6-    شعبه سيستم برق
7-    انبار قطعات براي تعميرماشين آلات و از همه مهتر بخش رياست و اتاق مهندسين مي باشد . كه هر كدام از اين بخش ها وظايف و كارهاي خاصي را بايد انجام دهند  دانشجويان براي دوره كارآموزي با مشورت مديريت اداره كل به يكي از شعبه هاي بالا مشغول به كار مي شوند و به انواع مختلف دستگاهها و قطعات ماشين آلات آشنا مي شوند تا به سطح آگاهي و دانش آنها افزوده شود .


بيشترين اين شعبه ها به پيمانكار شخص داده شده كه اين پيمانكاران در هر يك از شعب به كارآموزان خود نحوه تعمير و كار را دركارگاه به طور خوب ودقيق نشان     مي دهند و  اين دانشجو است كه بايد سعي زيادي كند تا چيزهاي جديد را ياد بگيرند . كارآموزان در كنار استاد خود مشغول به كار مي شوند و اگر به مشكلي مواجه شوند از استاد كار مربوطه پرسيده و مشكل را مي تواند رفع كند و بايد هر چيزي را كه     نمي داند بپرسد تا بتواند در كار خود موفق باشد .


بررسي و شرح وظايف رشته كارآموز در واحد صنعتي
اداره ماشين آلات از بخش هاي مختلفي كه قبلاً ذكر شد تشكيل شده است يكي از مهم ترين اين بخش ها بخش رياست مي باشد كه در اين قسمت وظايف سنگين و مهمي بايد انجام شود رئيس اين بخش آقاي مهندس علي اصغر چگيني مي باشند كه تمام بخش هاي مربوطه را كنترل و نظارت مي كنند و تمام مشكلات مربوط به اداره را با مشورت مهندسين حل مي نمايند تا هر روز موفق تر باشند . در كنار اتاق رياست اتاق مهندسين طرح CM و مهندسين مراقبت وضعيت و نگهداري ماشين آلات مي باشند كه اين مهندسين هم به نوبه خود كارهاي دشواري را انجام مي دهند .

از جمله آن كارها مراقبت وضعيت ماشين آلات از طريق آناليز اتمي روغن مي باشند كه اين يك كارمشكل و نياز به مهندسين با تجربه و با سابقه دارد كه عدم دقت د رتجزيه و تحليل آزمايش روغن در كار ماشين آلات مشكلاتي را بوجود مي آورد و پيشرفت هم نخواهيم داشت وظيفه يك مهندس طرح CM كه در آن اداره آقاي مهندس كيومرث پسنديده مسئوليت آن را به عهده دارند استخراج اطلاعات از آزمايش روغن و همين طور تجزيه و تحليل اعداد آزمايش است كه براي اين تجزيه و تحليل مهندسي اين طرح بايد با تجربه و شناخت كامل از دستگاههاي مختلف و سابقه تعميرات را داشته باشد و با انواع ماشين آلات آشنايي كامل داشته باشد .

هر قسمت از دستگاه را به خوبي بلد باشد وظايف ديگري كه مهندس اين طرح بايد انجام دهد عبارتند از :
1-    سابقه و روند سرويس
2-     سوابق قبلي سيستم را داشته باشد .
3-     آخرين آناليز روغن را داشته باشد و كيفيت نمونه گيري را كنترل كند .
آقاي مهندس پسنديده كارها را به خوبي مي داند از آن جمله مي توان به دقت زياد در نمونه گيري روغن از دستگاههاي مختلف را اشاره كرد كه هر قسمت بايد با دقت زيادي نمونه گيري كرد قبلاً در نمونه گيري از موتور توصيه هاي مهمي را به من  مي گفتند كه چطور بايد يك آزمايش روغن بدست آمده از آزمايشگاه مورد قبول واقع شود من در كنار آقاي مهندس پسنديده كارهاي زيادي را ياد گرفتم و با دقت زيادي به حرفهايش گوش مي دادم و تمام مسائل مربوط به نمونه گيري را در ابتدا به من توصضيح مي دادن و سپس  عمل نمونه گيري را با استفاده از يك پمپ مخصوص انجام مي دادند كه اين پمپ شامل يك ظرف كوچك و يك مجرا در بالاي پمپ براي بستن شيلنگ نمونه گير و يك دكه بود كه بايد ظرف كوچك نمونه گيري را در زير پمپ وصل مي كرديم سپس از طريق مجراي بالاي پمپ شيلنگ را وصل نموده و يك سر ديگر آن را به داخل مجراي گيچ روغن و به داخل كارتل هدايت مي كرديم بعد دكمه را فشار داده و روغن وارد پمپ و سپس وارد ظرف نمونه گير مي شد در اين ظرف بايد حدود 3/1 آن خالي باشد تا در موقع آزمايش بتوان آن را تكان داد تا تمام ذرات فرسايشي در روغن پخش شوند . ب

هترين موقع اين آزمايش بعد از توقف دستگاه يا خاموش كردن دستگاه مي باشد چون در اين موقع روغن حرارت ديده و تمام ذرات در كل روغن پخش مي شود از ديگر كاري كه مي خواستيم انجام دهيم نمونه گيري مرحله بعدي بود كه در اين مرحله بايد 2 الي 3 مرتبه روغن را وارد پمپ و سپس وارد ظرف كرد و دور ريخت و براي بار آخر با استفاده از پمپ روغن نمونه جديد را مي گيريم زيرا در مراحل قبلي ممكن است روغن در سطوح داخلي پمپ قرار داشته باشد و براي بار آخر روغن جديد به آزمايشگاه برده مي شود متاسفانه در كشورهايي در حال توسعه مثل ايران به علت عدم محيط سالم و تميز ماشين آلات بيشترين آلودگي روغن از طريق آلودگي با خاك و گردو غبار مي باشند كه منجر به آسيب رساندن به قسمت هاي مختلف دستگاه از جمله موتور مي باشد و خسارات زيادي را به بار مي آورد . كار ديگري كه مهندس طرح CM انجام مي دهد اين است كه بايد تمام جواب هاي آزمايش هاي ارسالي را بايگاني كند تا در آينده با مشكلي مواجه نشود و بتواند با استفاده از آزمايشات قبلي وضعيت دستگاه را در هر حال شناسايي كند . در اين اداره ما با انواع مختلف ماشين آلات آشنا شديم  كه هر كدام وظايف خاصي را انجام       مي دهند .


كه عبارتند از گريدر - لودر - بلدزور با انواع مختلف - بنز 911 و بنز مايلر ، غلطك و … مي باشند تعمير تمامي اين دستگاهها به علت باز و بستن موتور و يا ساير قسمت ها ديگر كه منجر به هزينه هاي زياد مي شود با استفاده از روش آناليز اتمي روغن انجام مي گيرد كه در اين روش به علت صرفه جوئي در وقت ،‌مختل نكردن در كار ساير دستگاهها ، صرفه جويي در قطعات مصرفي و مدت زمان كم و از لحاظ ايمني و امنيتي و اقتصادي مقرون به صرفه مي باشد . بخش ديگر اين اداره مربوط به انبار قطعات مي شود كه شامل انواع مختلف قطعات يدكي براي ماشين آلات مختلف به هنگام تعمير مي باشد به اين صورت كه اگر قسمتي از يك دستگاه خراب شد .

استاد كار قطعات خراب و فرسايشي را به سرپرست انبار تحويل داده و تمام قطعات مورد استفاده را در يك فاكتور ذكر مي نمايد سپس با تائيد مهندسين مي رسد و بعد به انبار مراجعه كرده و قطعات را دريافت مي كند . اما مسائلي كه در بعضي از اين اداره ها ديده مي شود به علت كمي امكانات ودستگاههاي پيشرفته بعضي از قطعات را مانند ميل لنگ ، سر سيلندر و … را به خارج از اداره منتقل كرده و تعمير يا تراش داده مي شوند كه هزينه هاي زيادي را در بر مي گيرد .
هـ - تفكيك هايي كه توسط واحد صنعتي به كار گرفته مي شود .


اداره كل راه و ترابري فعاليتهاي زيادي انجام مي دهد كه نمونه اي از اين فعاليتها ساختن جاده ها و پل ها ، غيره مي باشد كه به طور مختصر شرح داده مي شود .
بشر زماني كه خود را شناخته و با توجه به نيازهاي خود مسافتهايي را طي نموده و از سرزمين ها ي مختلف گذشته و به جستجوي محلهايي مناسب براي زندگي خود پرداخته در همين راستا است كه نياز او به چيزي به نام راه مشروط گرديده است .


در زمانهاي قديم كه حمل ونقل به وسيله چهار پايان صورت مي گرفت راههاي بدين گستردگي نبود ولي به هر حال راههايي براي عبور و مرور ساخته شده و در بين اين راهها مكانهايي براي استراحت احداث گرديده بود كه به نام چارپا خانه و شاه عباسي معروف بودند .
راهها به تدريج توسعه پيدا كرده و جاده معروف ابريشم كه بيشتر مال رو بوده كه بين ملل مختلف بوده احداث گرديده و با پيدايش وسيله اي به نام ماشين احداث راهها با مشخصات هندسي مناسب جهت عبور و مرور بيش از پيش مد نظر قرار گرفته كه امروز شاهد احداث آزاد راهها و اتوبانها هستيم و همچنين احداث راه آهن و خطوط هوايي كه همه اين ها بنا به مقتضيات زمان و پيش رفت بشر و براي سريع تر جابجا شدن و رفع احتياجات بشري توسعه يافته اند لذا براي ساختن بايد دقت كرد ، و خط گذاشت ، و با كيفيت كار كرد تا به توسعه اي همه جانبه رسيد .


تاريخچه روسازي راهها :
راهسازان از زمانهاي قديم بر لزوم اهميت روسازي راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازي ها استفاده مي كردند رو سازي ها معمولاً از چندين لايه تشكيل مي شوند تعداد ضخامت و جنس اين لايه ها تابعي از مقاومت خاك بستر روسازي ، خصوصيات آمد و شد وسايل نقليه ، شرايط جوي منطقه ، مصالح موجود در محل و شرايط اقتصادي روسازي راهها با آمد و شد زياد معمولاً از سه لايه متمايز رويه اساس و زير اساس كه بر روي لايه متراكم شده خاك بستر رو سازي قرار مي گيرند تشكيل مي گردند .
شانه راه                   لايه رويه                محور راه
لايه اساس
لايه زير اساس
بستر روسازي
لايه متراكم شده خاك بستر :
لايه اي است از خاك زمين طبيعي كه از مواد عالي و مواد مضر پاك شده و كوبيده شده باشد . در خاك ريز ها اين لايه آخرين لايه خاكي است كه ريخته شده و كوبيده مي شود .


لايه زيراساس :
لايه اي است كه از مصالح نسبتاً مرغوب كه بين لايه اساس و بستر روسازي قرار      مي گيرند . لايه زير اساس در راههايي كه آمد و شد زياد باشد و با مقاومت خاك بستر روسازي كم باشد به كار مي رود . لايه زير اساس معمولاً از مصالح سنگ شكسته و يا شن يا ماسه ساخته مي شوند .


لايه اسا س :
لايه اي است از مصالح مرغوب كه بين لايه هاي رويه و زير اساس يا بين لايه رويه خاك و بستر روسازي قرار مي گيرند لايه اساس از مصالح مرغوب نظير سنگ شكسته ، شن و ماسه شكسته مصالح تثبيت شده با قير ، اهك و سيمان ساخته مي شود .
لايه اساس در راههاي كه آمد شد و وسايل نقليه در آن زياد بوده و يا مقاومت خاك بستر رو سازي كم است از بتن آسفالت كم قير اساس قيري ساخته مي شود .


لايه رويه :
لايه اي است از جنس خيلي مرغوب و با مقاومت نسبتاً زياد كه بالاترين لايه روسازي است و مستقيماً در تماس با چرخهاي وسايل نقليه قرار دارد . رويه هاي آسفالتي با ضخامت بيش از حدود 5 سانتيمتر معمولاً در دو لايه ساخته مي شود . لايه زيرين كه به لايه آستر (( بيندر )) مرسوم است در صد قير كمتري از لايه روي كه لايه رويه ((توپكا)) ناميده مي شود دارد . بين لايه هاي آستر و رويه هاي بتن آسفالتي از يك لايه اندود قيري كه به اندود سطحي موسوم است استفاده مي شود . هدف از بكار بردن اندود سطحي ايجاد چسبندگي و پيوستگي بين دو لايه آسفالتي است . بين لايه هاي رويه آسفالتي و اساس غير آسفالتي يعني شن و ماسه اي يا سنگ شكستگي از يك لايه اندود قيري كه به اندود نفوذي مرسوم است استفاده مي شوند .
هدف از بكار بردن اندود نفوذي ايجاد چسبندگي و پيوستگي بين يك لايه آسفالتي با يك لايه قير آسفالتي است . مزيت استفاده از اندود نفوذي قير قابل نفوذ كردن اساس غير آسفالتي در برابر آب است.


گود برداري مناسب با توجه به نوع خاك در زير سازي در استحكام روسازي موثرمي باشد .
-    دانه بندي مصالح در توليد آسفالت از نظر شكستگي مصالح و ميزان SI در استحكام آسفالت موثر مي باشد .
-     نوع قير استفاده شده در توليد آسفالت و همچنين ميزان قير استفاده شده در قير پاش قبل از آسفالت در استحكام آسفالت موثر مي باشد .
-     نوع مصالح بكار رفته در لايه هاي زير سازي در استحكام روسازي تاثير به سزايي دارد .
با توجه به محدود بودن امكانات توليد مواد نفتي و بالا بودن توليد قير و مصالح و همچنين توليد آسفالت باعث گرديده كه اهميت علل خرابي زود هنگام آسفالت جاده ها مد نظر قرار داده و در چهار چوب راهسازي و علل خرابي روسازي (آسفالت) به بررسي پرداخته و ارائه طريق گردد .
به دنبال بالا رفت قيمت قير به ميزان ده برابر قيمت سال 1380 در سال 1381 وازت راه و ترابري را به اين فكر انداخته كه به راهكارهايي متوسل شده تا در نتيجه كيفيت آسفالت را بالا برده لذا در راستاي اين اهداف استفاده از نيروهاي مجرب در نظارت بر توليد مصالح براي آسفالت متوسل گرديده و عزم خود را جزم نموده كه از مصالح رودخانه اي كمتر استفاده نموده و بيشتر به معادل سنگ پس از آزمايش هاي مربوطه روي آورند .


دلايل حياتي براي آناليز روغن


كنترل مطمئن فرآيند پيش اقدام
الف – سلامتي و تميزي روانكار را قبل از انبار نمودن كنترل نمائيد .
اين يك پيش فرض متداول و در عين حال خطرناك است كه روغن نو تميز       مي باشد . آزمايشهاي آناليز روغن و ذرات .مراقبت رطوبت و اندازه گيري گرانروي (ويسكوزيته) شما را قادر مي سازد تا شرايط مناسب سيال خود را به هنگام دريافت كنترل نمائيد.


ب – سلامتي و تميزي روانكار را در انبار كنترل نمائيد .
روانكار براي جذب آلودگي بسيار مستعد هستند . آزمايشهاي شمارنده ذرات . رطوبت و ويسكوزيته مي تواند شما را از شرايط مناسب نگهداري روانكار در انبار مطمئن سازد .هم چنين شرايط روانكار هنگامي كه در آستانه ريختن به داخل سيستم است بسيارحياتي مي باشد . آناليز روانكار اين اطمينان را در شما بوجود مي آورد كه روغن ريخته شده داخل سيستم در شرايط مناسب است .


ج -  تشخيص سريع فيلترهاي معيوب
هيچ ابزاري جهت تشخيص فيلترهاي معيوب با آناليز روغن قابل مقايسه        نمي باشد . نشان دهنده اختلاف فشار (Pressure   Differential Guage) شاخص كندي براي تشخيص زمان انقضاء مصرف فيلتر مي باشد و نيز هنگامي كه فيلتر آسيب مي بيند اطلاعاتي را ارائه نمي دهد .


د – تأئيد محفوظ بودن آببندي ها (Seals) و هواكش ها از آلودگي ها
هزينه رفع آلودگي از روغن 10 برابر هزينه جلوگيري و پيشگيري از آلوده شدن روغن به آلاينده ها مي باشد . مراقبت رطوبت و ذرات ، هنگامي كه آببندي ها و هواكش ها وظيفه خود را انجام نمي دهند . به عنوان عامل هشدار دهنده به شمار مي رود و شما مي توانيد براي اصلاح و رفع عيوب آنها برنامه ريزي نمائيد.


ه – تأييد سالم بودن روغنها
هرگونه تنزل خواص يك روانكار صنعتي با تغيير در ويسكوزيته همراه خواهد بود و قابل تشخيص مي باشد . مراقبت روند تغييرات گرانروي شما را از هر گونه تغييرات مطلع ساخته و شما مي توانيد جهت تشخيص ريشه هاي اين تغييرات و اصلاح آنها اقدام نمائيد .


و – اطمينان از اينكه روغن صحيح در سيستم مورد استفاده قرار گرفته است .
در يك برنامه روتين با اندازه گيري گرانروي .مواقعي را كه روغن نا مناسب درون سيستم ريخته شده است به سرعت و به راحتي آشكار مي سازد.


ز – تأئيد اينكه سيستم ها پس از تعميرات و قبل از بازگشت به سرويس كاري به طور مناسب تميز شده اند
تأئيد تميزي (Roll-off Cleanliness) سيستم هاي جديد و تازه تعمير از طريق آزمايش آناليز روغن تأئيد مي نمايد كه سيستم ها آماده براي استفاده مي باشند و احتمال فرسايش زود هنگام و با خرابي پيش بيني نشده حداقل مي باشد . هم چنين هر گونه فرسايش كه بواسطه بارگذاري غير عادي و شرايط كاركرد غير عادي باشد از اين طريق آشكار مي شود.
روشهاي نگهداري و تعميرات پيشگويانه تكنيك هاي عيب يابي را توسعه        مي دهد .


الف – تشخيص فرسايش هاي احتمالي در آينده بسيار نزديك
هر مكانيسم فرسايش با افزايش تعداد ذرات همراه مي باشد .انجام آزمايشات روتين آناليز روغن .بطور مطمئن شما را از مشكلات احتمالي دستگاه آگاه        مي سازد و در زمان اختيار بودن دستگاه را به حداكثر مي رساند . از اين طريق شما مي توانيد جهت فعاليت هاي تعميراتي برنامه ريزي نموده و خرابي هاي زنجيره اي را به حداقل برسانيد .


ب – تشخيص سريع اينكه ذرات مشاهده شده ، ناشي از فرسايش و يا مربوط به آلودگي هاي روغن مي باشد .
بوسيله يك آزمايش ذرات فرسايشي آهني ،قادر به تشخيص ذرات ناشي از فرسايش و يا ذرات غير فرسايشي خواهيم بود . عكس العملي كه در قبال فرسايش انجام مي دهيم به طور كامل با رفتار در قبال آلودگي هايي كه بواسطه خرابي آب بندي ها . هواكش و غيره بوجود آمده متفاوت مي باشد تشخيص سريع علت مشكل ايجاد شده ،كمك بزرگي در تصميم گيري صحيح خواهد بود.


ج – در سيستم هاي روانكاري و هيدروليك پيشرفته ، منابع احتمالي ذرات را به سرعت مي توان با انتخاب يك محل نمونه گيري ثانويه محدود تر نمود .
آلودگي مي تواند از نواحي مختلفي در سيستم ايجاد شده باشد .با نمونه گيري قبل و بعد از اجزاء سيستم (فيلترها و غيره) به سرعت مي توان عملكرد نادرست يك ناحيه را تشخيص داده و عيب يابي را به ناحيه مربوطه محدود مي نمائيد.
د- تشخيص شدت مشكل ايجاد شده بوسيله نرخ تغييرات جواب آزمايشات
هنگامي كه مراقبت وضعيت يك مشكل را تشخيص مي دهد اين سؤال همواره در ذهن مشتري خواهد بود : آيا بايستي سريعاً اقدام نمود و يا مي توان تا توقف بعدي زمان بندي شده منتظر ماند ؟ ارزيابي نرخ تغييرات آزمايش هاي آناليز روغن ،گرانروي و رطوبت به وضوح مشكل دستگاه را آشكار مي سازد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید