مقاله در مورد آئین کار نگهداری و ترابری گوجه فرنگی در سردخانه

word قابل ویرایش
9 صفحه
18700 تومان

آئين كار نگهداري و ترابري گوجه فرنگي در سردخانه

فهرست مطالب

هدف و دامنه كاربرد
آماده سازي گوجه فرنگي
بسته بندي
بارگيري در وسايل ترابري مجهز به تجهيزات سرمازا يا سردخانه
شرايط بهينه در طي ترابري با وسايل نقليه مجهز به تجهيزات
عملياتي كه بايد طي نگهداري و در پايان آن و همچنين در وسايل ترابري انجام شود

آئين كار نگهداري و ترابري گوجه فرنگي در سردخانه
1 - هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش برداشت و عملياتي است كه بايد به منظور حفظ كيفيت و جلوگيري از فساد گوجه فرنگي انجام گيرد .
اين روش در مورد گوجه فرنگي هائي كه به مصرف فرآيند صنعتي مي‏رسند كاربرد ندارد .
2- آماده سازي گوجه فرنگي
2-1- برداشت : گوجه فرهنگي بايد در هواي خشك برداشت شود .
2-1-2- ميزان رسيده بودن گوجه فرنگي در هنگام برداشت بستگي به عوامل زير دارد:
- مقصد ترابري
- مدت ترابري
- شرايط ترابري
- مورد يا موارد مصرف
- مدت مورد نظر براي نگهداري
2-1-3- رنگ گوجه فرنگي مهمترين ضابطه براي تعيين زمان برداشت مي‏باشد ( رجوع شود به جدول شماره 1)
2-1-4- بلافاصله بعد از برداشت ( حداكثر در طي 12 ساعت ) بايد گوجه فرنگي را مشروطه , بسته بندي , ارسال و يا در سردخانه نگهداري نمود .
2-2- كيفيت : گوجه فرنگي هايي كه براي ترابري و نگهداري به مدت كوتاهي در نظر گرفته شده‏اند بايد داراي ويژگيهاي مندرج در استانداردهاي مربوطه و نياز بازار باشند .
- گوجه فرنگي‏ها بايد سالم و تميز , داراي سفتي مناسب با درجه رسيده بود

ن و عاري از رطوبت اضافي سطحي بوده و از نظر اندازه طبقه بندي و از لحاظ دما مشروطه شوند.
- وجود دم روي ميوه اختياري است و الزامأ شرطي براي ترابري و نگهداري در سردخانه نمي‏باشد . اطمينان از يكنواختي رنگ و ميزان رسيده بودن گوجه فرنگي‏ها در يك بهر اهميت داشته و دامنه نوسان رنگ ميوه نبايد بيش از دو درجه از تفاوت رنگ جدول يك تجاوز كند.

3- بسته بندي
گوجه فرنگي‏هايي را كه براي نگهداري در سردخانه و ترابري با وسايل مجهز به تجهيزات سرمازا در نظر گرفته شده‏اند مي‏توان در انواع بسته‏ها ( چوبي - مقوايي - پلاستيكي ) بسته بندي نمود , مشروط بر آنكه فشاري كه بر روي ميوه‏ها وارد مي‏شود موجب كاهش كيفيت آن در طي ترابري و نگهداري نشود
موجبات گردش هوا در اطراف بسته‏ها و داخل آن بايد فراهم باشد .
چنانچه نگهداري گوجه فرنگي در سردخانه ضروري باشد بايد آنرا پيش از نگهداري در سردخانه خنك كرد .
- بعد از برداشت گوجه فرنگي , مشروطه كردن , دسته بندي بايد آنرا به اندازه‏اي خنك كرد كه دماي آن بيش از 2 درجه سلسيوس با دماي بهينه ترابري و نگهداري اختلاف نداشته باشد .
- براي جلوگيري از تراكم بخار آب روي ميوه توصيه مي‏شود كه وسيله ترابري نيز قبلا خنك گردد .

5- بارگيري در وسايل ترابري مجهز به تجهيزات سرمازا يا سردخانه
گوجه فرنگي بايد حداكثر ظرف مدت 24 ساعت بعد از برداشت در سردخانه يا وسيله ترابري ( مجهز به تجهيزات سرما از ) بارگيري شود .
كيفيت گوجه فرنگي در صورتيكه دماي آن ولو به مدت چند ساعت به بالاتر از 25 درجه سلسيوس برسد بطور قابل توجهي كاهش مي‏يابد . اگر نتوان دماي بهينه نشان داده شده در جداول 1 و 2 را حفظ كرد مي‏توان گوجه فرنگي را در دماي بين 6 تا 25 درجه سلسيوس نگهداري نمود ولي بهر حال گوجه فرنگي را در خارج از دماي بهينه آن نبايد بيش از 12 ساعت نگهداري نمود .
توصيه مي‏شود هر سالن نگهداري سردخانه يا هر وسيله ترابري مجهز به تجهيزات سرمازا با گوجه فرنگي هايي شود كه از نظر رسيده بودن و اندازه يكسان باشند .
- بسته‏هاي حاوي گوجه فرنگي بايد به دقت جابجا شود .
اگر عمليات بارگيري و تخليه در سردخانه بطور مكانيكي انجام گيرد توصيه مي‏شود كه از پالت براي جابجايي استفاده شود . بعد از بارگيري در سردخانه اطمينان از گردش خوب هوا داراي اهميت مي‏باشد .
6- شرايط بهينه در طي ترابري با وسايل نقليه مجهز به تجهيزات
سرمازا و نگهداري در سردخانه
6-1- دما : دماي بهينه كه در طي ترابري و نگهداري بايد بكار گرفته شود بستگي به درجه رسيده بودن گوجه فرنگي , مدت مورد نظر براي ترابري و نگهداري و شرايط توزيع دارد . بطور كلي , هر چه گوجه فرنگي رسيده‏تر باشد دماي پايين‏تر را بهتر تحمل مي‏كند .
جدول شماره 1, دماي توصيه شد را در رابطه با درجه رسيده بودن گوجه فرنگي مشخص مي‏كند .
جدول شماره 1 - دماي بهينه نگهداري گوجه فرنگي در رابطه با درجه رسيده بودن آن :

(1) توضيحات جدول – درجه 1 شروع به تغيير رنگ درجه 2 صورتي روشن درجه 3 صورتي تا نارنجي روشن درجه 4 نارنجي تا قرمز روشن درجه 5 قرمز


(2) سلسيوس برابر درجه سانتيگراد است Celsius =
دماي توصيه شده در طي ترابري در رابطه با درجه رسيده بودن گوجه فرنگي و مدت ترابري به شرح جدول 2 مي‏باشد .
اگر رسيده بودن كامل گوجه فرنگي قبل از توزيع ضروري باشد تو

صيه مي‏شود كه در دماي حداقل 18 درجه تا حداكثر 25 درجه سلسيوس به مدت حداقل 12 ساعت نگهداري شود .
جدول 2- دماي بهينه وسايل ترابري در رابطه با درجه رسيده بودن و مدت حمل گوجه فرنگي :

(1) در رابطه با ميزان رسيده بودن به جدول شماره 1 مراجعه شود
6-2- ميزان رطوبت نسبي هوا : رطوبت نسبي هوا بايد 3 ± 90 درصد نگهداري شود .
6-3- گردش هوا : گردش هوا در طي ترابري و نگهداري در سردخانه بايد طوري باشد كه دما و رطوبت نسبي مورد نظر بطور ثابت و يكنواخت حفظ شود .
6-4- مدت نگهداري در سردخانه : حفظ كيفيت گوجه فرنگي در شرايط حرارت و رطوبت نسبي مشخص شده تابع درجه رسيده بودن گوجه فرنگي , رقم ميوه , دماي نگهداري , وسيله‏اي كه براي ترابري بكار گرفته شده است مي‏باشد .
6-5- ارقام گوجه فرنگي مي‏تواند كيفيت خود را در شرايط مشخص شده به مدت 7 تا 21 روز حفظ نمايد .
7- عملياتي كه بايد طي نگهداري و در پايان آن و همچنين در وسايل ترابري انجام شود :
7-1- توصيه مي‏شود كه در طي نگهداري كيفيت گوجه فرنگي بطور منظم كنترل شود.
7-2- در پايان مدت نگهداري يا ترابري براي اجتناب از تراكم بخار آب روي سطح ميوه بايد آنها را تا اندازه‏اي پيش گرم كرد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد آئین کار نگهداری سیب و سبزیجات در سردخانه

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
آئین کار نگهداری سیب و سبزیجات در سردخانهفهرست مطالب مقدمهآئين كار نگهداري سيب در سردخانههدفدامنه كاربرداصول روش نگهداري سيببرداشتجور كردن و درجه بنديبسته بنديانتقال به سردخانهطرز عمل در سردخانهكنترل سيب‏ها در سردخانهپيوست شماره 3 ـ كنترل آتمسفر در سردخانه بسمه تعاليپيشگفتار آئين كار نگهداري سيب در سردخانه كه ...

تحقیق در مورد ایین کار نگهداری گلابی در سردخانه

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
ایین کار نگهداری گلابی در سردخانهفهرست مطالب آيين كار نگهداري گلابي در سردخانهمقدمههدفدامنه كاربردتعاريف و اصطلاحاتبرداشتنگهداريشرايط بهينه نگهداريساير فرايندهاي نگهداريپيوست ب بسمه تعاليپيشگفتاراستاندارد آئين كار نگهداري گلابي در سردخانه نخستين بار در سال 1353تهيه گرديده است، براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي ...

مقاله در مورد آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
بسم الله الرحمن الرحیمآئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوستهمقدمه: بیش از 6 سال از اجرای آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه 1369 شورای عالی برنامه ریزی (نشریه 101) می گذرد و این مدت، فرصت کافی بود تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد. براین ...

مقاله در مورد آئین کار ساختمان ، تاسیسات ، تجهیزات فنی بهداشت و نگهداری سردخانه مواد غذائی

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
آئين كار ساختمان , تأسيسات , تجهيزات فني و بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذايي 1 ـ هدف و دامنه كاربرد در اين آئين كار استاندارد و ضوابط كلي مربوط به ساختمان , تاسيسات , تجهيزات فني بهداشت و نگهداري در سردخانه‏هاي ثابت كه بمنظور نگهداري مواد غذائي و كشاورزي ساخته مي‏شوند بيان مي‏گردد . 2 ـ تعريف‏ها و اصطلاح ها ...

دانلود مقاله تاثیر رقم گوجه فرنگی و نسل آزمایشگاهی روی مراحل نابالغ شب پره ی مینوز گوجهفرنگی Tuta absoluta ( Meyrick ) ( Lep . : Gelechiidae )

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
مقدمهشبپره مینوز گوجهفرنگی Tuta absoluta(Meyrick) متعلق به خانواده Gelechiidae و راسته Lepidoptera میباشد که بیشتر به گیاهان تیره سولاناسه خسارت وارد میکند. این آفت بومی آمریکاي جنوبی بوده و در سال 2006 از اسپانیا گزارش و به سرعت به سایر کشورهاي اروپایی و مدیترانهاي انتشار یافته و به عنوان آفت جدي براي مزارع ...

دانلود مقاله واکنش رقم Ch - Falat گوجه فرنگی نسبت به جمعیتهای مختلف نماتود مولد گره ریشه

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
مقدمه گوجه فرنگی زراعـی بـا نـام علمـی Lycopersicon esculentum Mill یکـی از اعـضاي خـانواده بادنجانیـان (Solanaceae) میباشد. کشت گوجهفرنگی با بسیاري از محیطها سازگار اسـت، بـهطـوري کـه تولیـد آن از منـاطق مرتفع نزدیک خط استوا تا مناطق معتدل دور از آن صورت میگیرد. این گیاه بهطـور موفقیـتآمیـزي بـر روي انـواع ...

دانلود فایل پاورپوینت گوجه فرنگی درختی

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نام علمي:      Cyphomandra betacea                       Cyphomandra hartwegi خانواده :                      Solanaceae    ميوه: Tropicals                  اسلاید 2 : نام هاي ديگر: Tomate extranjero tomate tomate arbol granadilla tom ...

مقاله تاثیرماده ی فراردهنده کائولن باسموم آوانت ( Avant ) وولیام تارگو ( Voliam targo ) درکنترل پروانه ی مینوزگوجه فرنگیTuta absolut ( Lepidoptera : Gelechiidae )

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثيرماده ي فراردهنده کائولن باسموم آوانت (Avant)ووليام تارگو ( Voliam targo)درکنترل پروانه ي مينوزگوجه فرنگي Tuta absolut (Lepidoptera: Gelechiidae) چکيده پروانه مينوز گوجه فرنگي يکي از مهمترين آفات گوجه فرنگي در منطقه اصفهان ميباشد. در تحقيق حاضراز يک ماده فرار دهنده به همراه سموم شيميايي استفاده گرديد، ...