بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انواع بازنشستگي:

1- توافقي     2- اختياري (1- اختياردستگاه 2- اختيار مستخدم )3- قهري       4- اجباري5- هیأت علمی دانشگاه     6- ناشي از فوت عادي   7- بازنشسته متوفي   8- ناشي از فوت به سبب انجام وظيفه      9- مستخدمین آماده به خدمت   10- جانبازان وشاغلین مشاغل سخت و زیان آور و قانون حفاظت در برابر اشعه    11- از کار افتادگی و انواع آن .

اسلاید 2 :

بازنشستگي توافقي

 

     باستناد بند الف و ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/12/68 مستخدمين مرد با داشتن 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت و مستخدمين زن با حداقل 20 سال سابقه خدمت و بدون شرط سني مي توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند . مشروط بر اينكه تقاضاي مستخدم مورد موافقت دستگاه متبوع قرار گرفته باشد .

اسلاید 3 :

- بازنشستگي اختياري : ( 1- اختيار دستگاه   2- اختيار مستخدم  )

 

  1. ) باستناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/12/68 مجلس شوراي اسلامي ، دستگاههای دولتي مي توانند مستخدميني را كه داراي 30 سال سابقه خدمت باشند رأساً بازنشسته نمايد .
  2. ) باستناد بند الف ماده 74 قانون استخدام كشوري مستخدمين مرد و زن با داشتن 60 سال سن هرقدر سابقه خدمت تقاضاي بازنشستگي نمايند و دستگاه مربوطه مؤظف است درخواست وي را قبول نمايد .

اسلاید 4 :

بازنشستگي قهري :( بند ط ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري)

 

      هيآت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند مستخدم مرد متخلف را درصورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارا بودن 20 سال سابقه خدمت با تقليل يك يا دو گروه بازنشسته نمائيد .

اسلاید 5 :

بازنشستگي اجباري :( باستناد ماده 77 قانون استخدام كشوري )

 

     دستگاههاي دولتي مكلفند مستخدمين زن و مرد را كه داراي 65 سال سن با هر قدر سابقه باشند رأساً و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نمايند اين مستخدمين بايد قبل از رسيدن به سن مذكور از كليه ذخيره استحقاقي خود استفاده نمايند .

اسلاید 6 :

 بازنشستگی هیآت علمی دانشگاهها :

-

به موجب ماده 34 آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه مصوب سال 1348 از لحاظ بازنشستگی ووظیفه ، دانشگاه مکلف است هر یک از اعضای رسمی هیأت علمی را که به سن 65 سال تمام رسیده باشند بازنشسته کند . رئیس دانشگاه می تواند استثناً در مواردی که استفاده . از خدمات علمی هر یک از اعضای هیأت علمی ضروری باشد تا 70 سالگی از خدمات آنان استفاده نماید .

اسلاید 7 :

باتوجه به مفاد ماده 35 آیین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه مصوب 1348 هیئت امنای دانشگاه تهران و به موجب ماده 30 لایحه قانونی استخدامی هیئت آموزشی دانشگاه مصوب 18/6/42 استادان و دانشیاران و پزشکان بیمارستانی که قبل از رسیدن به 65 سالگی تقاضای بازنشستگی نمایند یا دانشگاه ایشان را به علت حذف ماده تدریس یا انحلال یک رشته بازنشسته نماید هر گاه سابقه خدمت آنان به 30 سال نرسد حداکثر تا 5 سال از دوران تحصیلات عالی آنان جز خدمت رسمی (کسور بازنشستگی مدت مذبور بایستی پرداخت گردد ) محسوب شود .

اسلاید 8 :

بند الف ماده 15 مقررات انتظامی هیأت علمی :

قانون بازنشستگی براساس سنوات خدمت برای عضو هیأت علمی که غیر مفید تشخیص داده شده و حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی دارد پیش بینی نموده است . هرگاه کارمند دولت در زمان اشتغال یا بازنشستگی فوت نماید برای وراث قانونی باشرایط زیر حقوق وظیفه برقرار خواهد شد .

 

اسلاید 9 :

بازنشستگي ناشي از فوت عادي : (باستناد ماده 81 قانون استخدام كشوري)

 

      هرگاه مستخدم رسمي دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد از تاريخ  فوت بازنشسته محسوب و يكروز بعد از تاريخ فوت براي وارث قانوني وي حقوق وظيفه برقرار خواهد شد .

اسلاید 10 :

بازنشسته متوفي : (باستناد ماده 82 قانون استخدام كشوري)

       هرگاه بازنشسته فوت شود يك روز بعد از فوت براي وراث واجد شرايط وي حقوق وظيفه برقرار خواهد شد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید