بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اندازه گيری دقيق يک کميت فاقد معناست

 زيرا عوامل زيادی مانع رسيدن ما به مقدار واقعی مي باشد که حذف همه آنها به طور کامل ممکن نيست.

اسلاید 2 :

خطای يک کميت
=
 مقدار اندازه گيری شده – مقدار واقعی آن کميت

داشتن دقيق خطای يک کميت معادل داشتن دقيق آن کميت است.

اما داشتن تخمينی از خطای يک کميت برای ما مهم است.

اسلاید 3 :

اهميت داشتن خطای تخمينی يک کميت

خطاي تخمينی يک کميت به ما می گويد که تا چه اندازه می توان به مقدار کميت داده شده اطمينان پيدا کرد.

طول يک ميز 120 سانتی متر و خطای تخمينی آن 5 سانتی متر

می‌باشد.

اسلاید 4 :

فرض کنيد کميتی از 24/1 به 35/1 تغيير کند.

اگر خطای اين اعداد حدود 01/0 باشد اين تغيير مهم است ولی

اگر خطای آن در حدود 1/0 باشد اين تغييرات اهميتی ندارد.

حال با دو تعريف جديد آشنا می شويم:

خطای نسبی(انحراف نسبی)

درصد خطای نسبی(درصد انحراف)

اسلاید 5 :

انواع خطاها وعوامل موثر در ايجاد آنها

خطاها به دو دسته تقسيم می شوند:

1- خطاهای کاتوره ای(تصادفی)

2- خطاهای ذاتی(سيستماتيک)

کميتی را چند بار اندازه گيری می کنيم. اعداد به دست آمده را روی يک محور مشخص می کنيم.

اين پراکندگی ناشی از خطاهای کاتوره ای(تصادفی) موجود می باشد.

اسلاید 6 :

اصولا تمام عوامل موجود که تاثير آنها مستقل از کميات موجود در آزمايش ماست می توانند توليد خطای کاتوره ای کنند. به همين علت پراکندگی حول ميانگين نسبتا يکنواخت است يا به عبارتی ديگر احتمال مثبت يا منفی بودن اين خطا يکی است.

تغييرات دما، رطوبت، جريانات جوی، تغييرات جريانات برق، خود شخص اندازه گير می توانند عامل توليد خطای کاتوره ای باشند.

اسلاید 7 :

خطاهای ذاتی(سيستماتيک)

خطاهای ذاتی معمولا موقعی پيش می آيند که واقعيت آزمايش از مفروضات نظری تعدی می کند و از ضريب تصحيحی که اين تفاوت را اعمال کند چشم پوشی می شود.

اسلاید 8 :

چند مثال از خطاهای ذاتی

1- معيوب بودن وسيله اندازه گيری: ساده ترين نوع آن خطای صفر می باشد. اگر در يک وسيله عقربه ای محور عقربه از مرکز صفحه مدرج انحراف داشته باشد ما شاهد يک خطای ذاتی تناوبی هستيم.

2- اندازه گيری ارتفاع يک مايع در لوله وقتی از يک مقياس متصل به لوله استفاده می کنيم و لوله دقيقا قائم نباشد: دراين حالت خطای ذاتی مثبت و با افزايش ارتفاع زياد می شود.

3- اندازه گيری شتاب جاذبه زمين به وسيله يک سطح شيبدار که دارای اصطکاک می باشد و ما فرض نبود آن را کرده ايم.

اسلاید 9 :

کميات اوليه

ما برای به دست آوردن درست يک کميت چند بار اندازه گيری را انجام می دهيم. اعداد به دست آمده را                     می ناميم.

هدف نهايي ما در اين قسمت دو چيز است:

1- يافتن مقدار مناسب کميت از روی اعداد موجود

2- يافتن خطای تخمينی اين مقدار از روی اعداد موجود

جواب قسمت اول همانطور که قبلا اشاره کرده بوديم ميانگين اين اعداد می باشد.

اسلاید 10 :

محاسبه خطا برای داده ها

در آزمايشی زمان سقوط يک توپ کوچک از يک ارتفاع معين چندين بار اندازه گيری شده است و اعداد زير به دست آمده است:

حال ما 11 عدد داريم (89/0 را دور انداختيم). ميانگين اينها يعنی مقدار مناسب کميت ما برابر است با:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید