بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

      پس از پیروزی انقلاب ،  وزارت بهداری و بهزیستی وقت و

دانشکده های پزشکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در هم ادغام

شدند و در سال 1364وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تشكيل و به تصویب مجلس رسید

 

اسلاید 2 :

فراهم کردن شرایط لازم برای:

 تأمین بهداشت و درمان كليه افراد كشور

 از طریق  گسترش خدمات بهداشتي،

درماني و آموزشي.

 

اسلاید 3 :

اهداف
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

الف- اهداف بهداشتی

 

ب- اهداف درمانی

 

ج- اهداف آموزشی و پژوهشی پزشکی

 

اسلاید 4 :

1. ارتقاء سطح خدمات بهداشتي در كشور

2 اقدامات پيشگيري از بروز معلوليت هاي جسمي و رواني

3. افزايش خدمات قابل ارائه در نظام شبكه هاي سلامت كشور

4. كنترل و نظارت  بهداشتي بیشتر و دقیق تر اماكن عمومي و توسعه مراكز تهيه و توزيع و فروش و نگهداري مواد غذايي

5. توسعه عمليات بهداشت محيط در روستاها

6. توسعه فعاليت هاي مربوط به تأمین آب آشاميدني سالم در روستاها

7. توسعه خدمات دندانپزشكي در مناطق شهري و روستايي

8. بهبود تغذيه مادران باردار و زنان شيرده و كنترل رشد كودكان

9. ارتقاء كيفيت تغذيه اي كشور

اسلاید 5 :

1. افزايش امکان دستيابي جامعه به تسهیلات و امكانات درماني

2. ايجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومي، تخصصي و فوق تخصصي كشور

3. جلوگيري از مصرف بي رويه دارو

4. تلاش برای ارتقاء سطح علمي و تخصص پزشكان و بازآموزي جامعه پزشكي

5. استفاده بهينه از ظرفيت ها و منابع انساني

6. تأمین شرایط لازم و تلاش برای مشاركت بخش غيردولتي در سرمايه گذاري ها

 

اسلاید 6 :

1. تقويت جنبه هاي فرهنگي، دینی و اسلامی دانشجويان

2. افزايش مشاركت مردم در توسعه آموزش و پژوهش

3. انطباق محتواي برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف آموزشي با نيازهاي جامعه

4. بهبود شاخص هاي كيفي و كمي آموزش به ويژه در آموزش هاي كارشناسي ارشد و دکتری

5. فراهم نمودن فرصت هاي يكسان براي دسترسي داوطلبان مستعد به آموزش

6. توسعه وظايف و اختيارات هیأت هاي امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي

7. توأم ساختن آموزش با پژوهش در كليه سطوح آموزشي

8. بهبود شاخص هاي كيفي و كمي تحقيقات

 

اسلاید 7 :

تدوين و ارائه سياست ها، تعيين خط مشي ها و برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، پژوهشي، خدمات بهداشتي- درماني، دارويي، بهزيستي و تأمین اجتماعي

-    تأمین بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي، خصوصاً در زمينه سلامت محيط، مبارزه با بيماري ها، تغذيه، سلامت دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار، بهداشت مدارس و شاغلين با تأکید بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه

- ايجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و گسترش شبكه تلفيقي بهداشت و درمان

- تعيين رشته ها و مقاطع تحصيلي مورد نياز كشور جهت تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اجراي برنامه هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي در جهت نيل به خودكفائي

 

اسلاید 8 :

انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشته هاي پزشكي و زمينه هاي بهداشتي و درماني و نيز ايجاد گسترش مؤسسات و واحدهاي پژوهش پزشكي و نظارت بر پژوهش ها و هماهنگ ساختن برنامه هاي مؤسسات تحقيقات پزشكي

 

- برنامه ريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات (آموزش پزشكي و تسهيلات بهداشتي و درماني) كشور با تأکید بر اولويت برنامه هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند

 

- فراهم نمودن تسهيلات لازم براي برخورداري همگان از خدمات درماني در حدود امكانات از طريق ايجاد و گسترش مراكز درماني دولتي و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همكاري مؤسسات خيريه و بخش خصوصي و انواع بيمه هاي درماني

 

- تأمین منابع مالي با بهره گيري از اعتبارات مردمي، حق بيمه، درآمدهاي اختصاصي و كمك ها و مشاركت مردمي

-  

 

اسلاید 9 :

تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولين جسمي، ذهني و اجتماعي و انجام اقدامات حمايتي براي كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده و افراد بي سرپرست نيازمند و تشويق و ترغيب افراد خير و مؤسسات خصوصي جهت ارائه خدمات مذكور

- تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به :

الف- خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي، داروئي

ب- مواد داروئي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي و آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي

ج- بهداشت كليه مؤسسات و واحدهاي خدماتي- توليدي مربوط به خدمات و مواد مذكور

 

-  تعيين محاسبه هزينه خدمات تشخيصي و درماني، داروئي، بهزيستي و تعيين تعرفه هاي مربوط در بخش دولتي و غيردولتي

اسلاید 10 :

-    تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل برنامه ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي، بهداشتي، درماني و بهزيستي و انجام اين امور براساس استانداردهاي مربوطه

    تعيين ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژيك مخدر، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي و آزمايشگاهي و فرآورده هاي داروئي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي و ارزشيابي، نظارت و كنترل ضوابط مذكور

انجام پژوهش در زمينه طب سنتي و بررسي و تحقيق در زمينه خواص داروئي گياهان و امكانات تهيه و استفاده از داروهاي گياهي و آموزش صحيح در زمينه هاي فوق و ايجاد مراكز مناسب براي طب سنتي

 

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید