بخشی از مقاله

ساختار وزارت صنايع و تجارت كشور تركيه

 Teftis Kurul Baskani- دفتر حراست

 • بازرسي ، بررسي ، تحقيق درخصوص فعاليتهاي تشكيلات وزارتخانه و مؤسسات وابسته به آن
 • تهيه و آماده نمودن موضوعات و جمع آوري اطلاعات و برنامه هاي مناسب و ارزيابي آنها در جهت پيشبرد اهداف وزارتخانه و ارائه اين جمع بنديها به مقام عالي وزارت
 •  
 • انجام وظائف و ساير امور محوله درخصوص پرسنل وزارتخانه

Ozel kalem Mudurlugu – دفتر وزارتي

 • طبقه بندي گزارشات و صورتجلسات و همچنين تنظيم برنامه هاي ملاقات و بازديدهاي داخلي و خارجي مقام وزارت
 • ارجاع دستورات مقام وزارت به بخشهاي مربوطه و پيگيري نكته نظرات مسئولين و مديران و تنظيم نامه هائي كه به امضاء مقام وزارت برسد .

Bagli ve ilgili kuruluslar Dairesi Baskani – مديرقسمت واحدها و مؤسسات مرتبط با صنايع

 • پيگيري فعاليتهاي مؤسسات وابسته و مرتبط با وزارتخانه در چارچوب قوانين و آئين نامه ها و دستورالعمل ها
 • پيگيري و نظارت بر عملكرد سازمانهاي تابع در چارچوب برنامه هاي تنظيم شده توسط وزارتخانه .
 • سازمان دهي و تنظيم روابط بين الملل مؤسسات وابسته به وزارتخانه .
 • همكاري با بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد .

 

Basin ve Halkla iliskiler Musaverligi – روابط عمومي

 • اطلاع رساني در مورد صنعت و تجارت به ارباب رجوع
 • ايجاد ارتباط مطبوعات و رسانه هاي گروهي با وزارت صنايع و تجارت
 • برنامه ريزي فعاليت ها در زمينه مربوطه براساس قوانين و روشهاي تعريف شده بمنظور پيشبرد اهدا .

Savunma Sekreterligi – بخش مدافعات

 • انجام وظايف تعريف شده براساس قانون خاص و ساير قوانين ( عدم دسترسي به اطلاعات)

Avrupa Birligi Koordinasyon Genel Mudurlugu – مدير كل هماهنگ كننده اتحاديه اروپا

 • هماهنگي لازم در امور مربوط به اتحادية اروپا و وظايف و فعاليتهاي محوله به وزارت را برنامه ريزي و عملي مي نمايد .
 • ضمن همكاري با وزارت كشور ، از سياست هاي كلي دولت نيز تبعيت مي نمايد .

Teskilatlandirma Genel Mudurlugu – مدير كل تشكيلات

 • انجام وظايف تعريف شده براساس قانون 3143 و 1163 ، كه به شرح ذيل مي باشد :
 • تشكيل و معرفي شركت هاي تعاوني و آموزش آنها و ايجاد هماهنگي با مؤسسات مربوطه
 • انجام مسئوليت هاي مرتبط كه از طرف وزارتخانه تفويض شده است .
 • هماهنگي با انجمن هاي صنفي ، اتحادية تعاونيها ، اتحادية مركزي و همچنين ارائه پيشنهادات و راه كارها و همكاري با آنها در صورت لزوم .
 • نظارت بر حسن اجراي كارهاي تعاوني ها ، اتحاديه هاي مركزي و انجمن هاي صنفي .
 • ارائه دلايل لازم درخصوص انحلال تعاوني ها و انجمن هاي صنفي و اتحاديه هاي مركزي به دادگاه
 • ايجاد ارتباط با مراجع ذيصلاح در جهت رفع مشكلات و مسائل مربوط به اتحاديه ها و انجمن هاي صنفي .

Ic Ticaret Genel Mudurlugu – مديركل بازرگاني داخلي

 • توسعه ميادين بزرگ ميوه و تره بار ، بررسي و بهينه سازي جايگاه بازار ، همكاري با ادارات محلي .
 • ايجاد هماهنگي و تشويق در برگزاري محصولات صنعتي و كشاورزي و ارتقاء سطح برگزاري نمايشگاهها .
 • انجام امور مربوط به انجمن هاي صنفي و صنايع كوچك
 • نظارت بر عملكرد شركتهاي بازرسي .
 • ارزيابي شركاء داخلي و خارجي در چارچوب وظائف وزارتخانه .
 • تأسيس و ثبت شركتهاي سهامي عام و خاص و با مسئوليت محدود و رسيدگي به تغييرات وضعيت موجدو آنها و انجام امور مربوط به شركتهاي سهامي خارجي و شركت هائيكه سهام آنها بورس عرضه شده و همچنين رسيدگي به امور
  شركت هائيكه تقاضاي ايجاد نمايندگي در داخل كشور را دارند .
 • براساس وظايف محوله به وزارتخانه ، ايجاد هماهنگي بين امورات بانكها و
  اتاق هاي بازرگاني و تجارت درائي ، بورس سهام
 • در صورت لزوم بررسي ماليات محصولات صنعتي و تثبيت و كنترل ارزش و قيمتهاي فروش

 Esnaf Ve Sanatkar Genel Mudurlugu – مدير كل اصناف و صنعتگران
( عدم دسترسي به اطلاعات )

 

 • Tuketicinin ve Rekabetin korunma– مدير كل حمايت از مصرف كننده و حفظ رقابت Genel Mudurlugu
 • حفظ منافع اقتصادي ، سلامتي و بهداشتي ، امنيت مصرف كننده و جلوگيري از ضرر و زيان آن
 • همكاري با وزارتخانه هاي مرتبط و ارگانهاي ذيصلاح با مسائل زيست محيطي در جهت حفظ حقوق مصرف كنندگان
 • بمنظور افزايش كيفيت محصول و خدمات ارائه شده به بازار كنترل كيفيت ، استاندارد محصولات ، راه اندازي سيستم هاي كنترل كيفيت ، ارائه پيشنهادات در جهت تثبيت استاندارد به مؤسسات و ارگانهاي مربوطه ، كنترل قيمت در بازار و در صورت لزوم اعلام نمودن قيمت ها
 • ارائه آموزش و آگاهي هاي لازم به مصرف كننده و ايجاد گروههاي داوطلب در جهت حفظ منافع مصرف كننده
 • فعاليت هاي خدماتي و كالا بخصوص پيگيري نوسانات قيمت ، بررسي و تحقيقات در مورد حذف موانع از بالا رفتن و افزايش قيمت ها در رقابت آزاد .
 • حذف موانع و قراردادهاي دست و پاگير و اقدامات حاكم بر بازار كه موجب سوء استفاده شده ومانع رقابت سالم خدمات و كالا در بازار مي گردد .
 • تدابير لازم درخصوص جلوگيري از انحاصري شدن كه موجب از بين رفتن رقابت سالم مي شود .
 • ايجاد همكاري و هماهنگي لازم با مؤسسات داخلي و خارجي و سياستگذاريهاي لازم در جهت حفظ رقابت سالم ، و منافع مصرف كننده
 • انجام قوانين و وظايفي كه از طرف وزارتخانه در جهت حل مشكلات مصرف كننده و سالم سازي رقابت تنظيم شده است .
 • Arastirma Planlama ve koordinasyon Kurul Baskani – مديركل تحقيق و بررسي
 • برنامه ريزي عملياتي جهت تحقق سياست هاي كلان و برنامه هاي عمراني و ساليانه دولت د رچارچوب وظايف وزارتخانه تهيه و ارسال برنامه ها و تدابير و خدمات داراي الويت و تثبيت استراتژي مرتبط آن برنامه تحقيقات علمي در رابطه با برنامه هاي دراز مدت عمراني و ساليانه به سازمان برنامه ريزي پس از تائيد مقام وزارت .
 • برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي استفادة بهينه از منابع انساني ، سرمايه ، ابزارهاي موجود بمنظور انجام خدمات و امور مربوطه به نحو مطلوب در چارچوب برنامه و اعتبارات وزارتخانه .
 • جمع آوري و ارزشيابي ، آمار و اطلاعات مربوط به عملكرد ساليانة وزارتخانه و خدمات مربوطه .
 • پيگيري عملكرد ساليانه درخصوص موضوعات برنامه ريزي و همكاري و ساير مسئوليت هاي محوله .
 • قانون و مقررات ، لايحه قانوني ، آئين نامه ها ، در رابطه با پيشنهاد قانوني ، تثبيت نقطه نظرات وزارتخانه .
 • تهيه و تنظيم تاريخچة وزارتخانه .
 • انجام بررسي و تحقيق در خصوص موارديكه از طرف مقام وزارت ، دستور لازم صادر شده باشد و همچنين انجام ساير خدمات تعريف شده .

Hukuk Musavirligi- مشاور حقوقي

 • اعلام نظر درخصوص موارد استعلام شده ، موضوعات حقوقي ، مالي جزائي از سوي ساير بخش هاي وزارتخانه
 • حفظ منافع وزارتخانه ، بررسي اختلافات ، اتخاذ تدابير حقوقي بموقع و همكاري درعقد قراردادها و توافق نامه ها .
 • براساس قانون شماره 4353 مورخ 8/1/1943 جمع آوري اطلاعات لازم در مورد اختلافت شخصي ،‌ارائه و همچنين نمايندگي از طرف وزارتخانه درخصوص اختلافات اداري كه مربوط به خزانة دولت نباشد .
 • تهية پيشنهادات حقوقي لازم و ارائه آن به مقام وزارت در جهت تأمين اهداف و برنامه هاي مناسب .
 • بررسي حقوق لوايح قانوني ، آئين نامه ها ، قوانين كه از طرف هيئت وزيران ، نخست ويزي و يا ساير وزارتخانه ها ارسال شده باشد .

Butce Dairesi Baskanligi – مدير كل بودجه (عدم دسترسي به اطلاعات)

Enformasyon Mudurlugu – مدير اطلاع رساني ( عدم دسترسي به اطلاعات )

Personel Dairesi Baskanligi- مدير امور پرسنلي – كارگزيني

 • برنامه ريزي درخصوص نيروي انساني وزارتخانه ، سياستهاي برخورد با پرسنل ، روشهاي بهبود سيستم
 • انجام امورات مربوط به استخدام ، صدور احكام انتصاب ، بازنشستگي ، بازخريدي پرسنل و غيره
 • تهيه و آماده نمودن برنامه هاي آموزشي ، پيشنهاد خدمت ، برنامه هاي آموزشي حين خدمت .

Idari ve Mali Isler Dairesi Baskanligi – مدير امور اداري و مالي

 • ارائه خدمات و تأمين لوازم و وسائل مورد نياز جهت وزارتخانه
 • خريد و اجاره ساختمان يا زمين در صورت نياز
 • انجام امورات مالي وزارتخانه
 • سرويس دهي و خدمات رساني درخصوص نظافت ، روشنايي ، تأمين سيستم گرمايي و سرمايي ، تعميرات و بازسازي و مرمت موارد مطرح شده ، نقليه و غيره
 • راه اندازي مراكز رفاهي و اجتماعي و ارائه برنامه جهت اداره و مديريت آنها
 • تأمين خدمات درماني پرسنل وزارتخانه و افراد خانواده آنها
 • ارجاع نامه ها و درخواستهاي وارده به وزارتخانه به مقام وزارت و مشاورين مربوطه
 • ارجاع دستورات مقام وزارت و مشاوره به مسئولين ذيربط و پيگيري آنها و همچنين آماده سازي عقد قراردادهاي خارجي و داخلي وزارتخانه
 • به مرحله اجرا گذاشتن به موقع اسناد مدت دار
 • ترتيب دادن جلسات و ملاقاتهاي مربوط به وزارتخانه ، تنظيم صورتجلسات مربوطه و توزيع و ارجاع آنها به قسمت هاي مربوطه
 • سازماندهي به فعاليتها و خدمات مربوط به مركزي خبر و بايگاني اسناد و مدارك عمومي

Biligi Islem ve degerlendirma Daire Baskanligi – مدير اطلاع رساني و ارزشيابي

 • پيگيري برنامه هاي ارتباط جمعي كه مرتبط با وظايف وزارتخانه مي باشد . همچنين ارائه اين برنامه ها كه قابل استفاده براي پرسنل و ساير افراد مربوطه مي باشد و نيز ارائه خدمات كامپيوتر و كتابخانه .
 • تأمين خدمات آماري و اطلاع رساني و راه اندازي بانك اطلاعاتي و انتقال اطلاعات به سايت كامپيوتر و استفاده پرسنل وزارتخانه و ساير افراد مرتبط از سايت ياد شده .

Toplam Kalite Merkezi  - ( مركز كيفيت كلي )

Sanayi Arastirma ve Gelistirme Genel Moudurlugu –  مديركل تحقيق و توسعه (R&D)

 • بررسي نحوه اجراي پروژه هاي عمراني و برنامه هاي ساليانه ايكه در مسئوليت وزارت صنايع و تجارت و مؤسسات تابع مي باشد . همچنين بررسي نحوه سرمايه گذاري و ارزيابي آنها و انتقال پروژه ها به مراجع ذيصلاح
 • انجام مطالعات لازم و برنامه ريزي در مورد شهركهاي صنعتي و پتانسيل هاي موجود در مناطق مختلف كشور
 • به منظور سوق دادن سرمايه هاي بخش خصوصي در صنعت ، مؤسسات مالي ، تعاوني ها ، شركتهاي سهامي عام و سرمايه هاي خارجي و همچنين فراهم نمودن امكانات لازم به منظور جذب نيروي انساني و اشتغال زائي – اقتصادي و جهت دادن به آنها در صورت لزوم همكاري درخصوص اجراي طرحهاي صنعتي به انجام مطالعات توجهي طرحهاي صنعتي .
 •  
 • بررسي ارتباط مواد اوليه ، مواد واسطه اي ، محصول نهايي و موارد استفاده آنها
 • بررسي و مطالعه بازارهاي داخلي و خارجي محصولات صنعتي و اطلاع رساني به واحدهاي توليدي مربوطه .
 • همكاري در زمينه حمل مسائل و مشكلات صاحبان صنايع و مشاورين صنعتي كه در خارج از كشور مي باشند و انتقال آنها به ساير مراجع مربوطه
 • همكاري درخصوص صدور خدمات مهندسي و مشاوره اي كه در داخل كشور صورت مي گيرد .
 • شناسائي و تشويق پيشرفتهاي تكنولوژيكي در زمينه صنعت
 • .
 • پيگيري و انتقال تكنولوژي هاي مناسب با شرايط كشور به مؤسسات صنعتي .
 • تأمين تكنولوژي هاي مناسب براي كارگاههاي صنعتي و همكاري با آنها در جهت اجراي تكنولوژي ياد شده .
 • مطالعات لازم در زمينه بهينه سازي مسائل زيست محيطي صنعت و ارائه راهكارهاي مناسب
 •  
 • همكاري با مؤسسات بخش خصوصي و دولتي در زمينه فراهم نمودن تسهيلات به منظور پيشرفت صنايع و رفع حل مشكلات صاحبان صنايع
 • استفاده از اعتبارات موجود وزارتخانه و ساير وجوه تنخواه ، همچنين همكاري با سازمان مديريت برنامه ريزي و ساير ارگانهاي ذيصلاح به منظور تشويق
  سرمايه گذاريهاي صنعتي ، توزيع اعتبارات و نظارت بر هزينه ها كه براساس آئين نامه ها مشخص گرديده است .

Olculer ve Standartlar Genel Mudurlugu – مديركل استاندارد
اندازه گيري

 • پس از تدوين استانداردها از سوي انستيتوي استاندارد تركيه ، موارديكه مشمول استاندارد اجباري مي باشد با تأئيد مقام وزارت به مرحله اجرا مي گذارد .
 • در مورد كالاهاي فاقد استاندارد ، تا تدوين استاندارد لازم ، انجام كليه آزمايشات مربوطه و نظارت بر كنترل كيفي محصولات
 • تهيه و تدوين استاندارد كليه محصولات صنعتي كه مشمول بازرگاني داخلي

 • مي باشد به استثناء محصولاتي كه بر طبق قانون به ساير وزارتخانه ها و يا ارگانها تفويض گرديده است .
 • استاندارد نمودن دستگاههاي اندازه گيري و اوزان براساس معيارهاي موجود و تنظيم و تأئيد آنها .
 •  
 • ثبت نشان دستگاههاي اندازه گيري و اوزان و تأويد نشان و سيستم هاي آنها ، كنترل و حذف اندازه هاي بين المللي
 • كنترل و بررسي ايستگاههاي فني – تنظيم و صدور مجوزهاي لازم
 • ايجاد آزمايشگاههاي مربوطه از طرف خود انيستيتو و يا خود آزمايشگاههاي ارجع (آكروديته)
 • برگزاري دوره هاي آموزشي
 •  

Kucuk Sanattar ve Sanayi Bolgeleri ve Siteleri Genel Mudurlugu – مديركل صنايع كوچك مناطق و شركتهاي صنعتي

 • تشكيل و راه اندازي شهركهاي صنعتي در مناطق مختلف كشور
 • ارائه طرحهاي عمراني مناسب براي شهركهاي صنعتي كوچك موجود ، ارائه كل خدمات زيرسازي شركتهاي صنعتي همچنين پرداخت حداكثر تا 70% وام جهت ساخت و ساز بناها به صاحبان صنايع ، تخصيص تسهيلات بانكي به مناطق صنعتي ، كنترل و نظارت بر ساخت و سازها ، همكاري با مؤسسات ذيربط ، تنظيم قوانين و مقررات لازم به موازات اهداف پروژه ها ، هماهنگي كليه فعاليتهاي ياد شده ، انتخاب زمين جهت صنايع كوچك و بزرگ ، ايجاد امكانات و عقد قراردادهاي لازم جهت خريد زمين هايي كه مربوط به دولت و يا مؤسسات وابسته به دولت مي باشند .
 • تنظيم آئين نامه ها توسط وزارتخانه جهت انجام وظايف اشاره شده .
 •  
 • ارائه خدمات فني و اقتصادي در زمينه هاي سرمايه گذاري ، تهيه مواد اوليه ، بازاريابي و غيره و صنايع كوچك و صاحبان صنايع .
 • حمايت هاي اداري و حقوقي لازم در جهت حذف منابع و پيشرفت اين صنايع در راستاي اهداف برنامه ها .
 • انجام وظايف مشابه كه از سوي وزارتخانه محول گرديده است .

 

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید