بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

معرفی دیواره های آتش مختلف

ویندوزی:

ÉWindows Firewall

ÉZone Alarm

ÉISA Server

ÉSecurity Suites

É

لینوکسی:

Éiptables

Éyvatta

É

بی اس دی:

Épf

Éipfilter

اسلاید 2 :

تاریخچه iptables

ipfwadm (linux 2.0)

ipchains (linux 2.2)

Netfilter iptables

nftables (future project)

اسلاید 3 :

معرفی iptables

یک برنامه سطح کاربر (userspace) برای تنظیم netfilter kernel module

نسخه های مختلف: iptables, ip6tables, arptables

اسلاید 4 :

ساختار iptables

تعدادی table

هر table تعدادی chain

هر chain تعدادی rule

قوانین خط به خط (به ترتیب) بررسی می شوند

اولین قانون ای که match شود کار خاتمه می یابد

اسلاید 5 :

بررسی table های مختلف

filter

ÉINPUT, OUTPUT, FORWARD

nat

ÉPREROUTING, OUTPUT, POSTROUTING

mangle

ÉPREROUTING, OUTPUT

اسلاید 6 :

بررسی chain های مختلف

INPUT

OUTPUT

FORWARD

PREFOUTING

POSTROUTING

اسلاید 7 :

جریان بسته ها در iptables

اسلاید 8 :

ساختار دستورات

دستورات خط فرمان برای تغییر دادن table های درونی kernel linux

É-A برای اضافه کردن (Append) یک دستور

É-t برای مشخص کردن table مربوطه

É-s برای مشخص کردن آدرس مبداء

É-d برای مشخص کردن آدرس مقصد

É-p مشخص کردن پروتوکل (tcp, udp, icmp)

É--sport شماره پورت مبداء

É--dport شماره پورت مقصد

É-j مشخص کردن عملی که باید روی بسته انجام گردد

اسلاید 9 :

Default Policy

iptables –P INPUT DROP

iptables –P OUTPUT ACCEPT

iptables –P FORWARD DROP

اسلاید 10 :

Other Targets

ACCEPT

REJECT

DROP

LOG

MASQUARADE

REDIRECT

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید