بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف آتش:

آتش عبارت است از يك سلسله فعل و انفعالات شيميايي توام با شعله ،دود ،ذرات،نور،خاكستر و حرارت كه از اكسيداسيون مواد سوختي با اكسي‍ژن بدست مي آيد

مثلث وچهار وجهي حريق

سه عامل اصلي حريق

سوخت

اكسيژن

حرارت

واكنش هاي زنجيرهاي سوختن

اسلاید 2 :

درجه حرارت خود بخود سوزي

پايين ترين درجه حرارت است كه در آن ماده به خودي خود مشتعل مي شود يعني ماده بدون نزديك شدن به شعله يا منبع ديگر جرقه زني ،خود بخود خواهد سوخت واين بدان معنا است كه در شرايط خاص بعضي از مواد به خودي خود ايجاد حريق مي نمايند

اسلاید 3 :

علل وشرايط بروز حريق

1-آتش گيري مستقيم

2- افزايش تدريجي دما

3-واكنش هاي شيميايي

4-اصطكاك

5-تمركز ذره بيني

6-الكتريسته جاري

7- الكتريسته ساكن

8- صاعقه

9- تراكم بيش از حد ماده سوختني

اسلاید 4 :

عوامل موثر برگسترش وشدت حريق

1- افزايش دسترسي حريق به اكسيژن

2- ثبات شيميايي ماده سوختني

3- سطح ماده سوختني

اسلاید 5 :

فازهاي حريق

1-فاز اول(شروع حريق)

2- فاز دوم (سوختن آزاد)

3- فاز سوم (سوختن كند)

4- فاز چهارم (برگشت شعله)

اسلاید 6 :

انتقال حرارت

n

انتقال حرارت به سه روش صورت مي گيرد

هدايت:

حرارت از يك مولكول به مولكول ديگرانتقال مي يابد مثال فلزات

جابجاي:

انتقال حرارت بوسيله يك سيال واسطه مانند هوا يا يك مايع صورت مي گيرد

تشعشع:

انتقال حرارت از طريق امواج الكترو مغناطيس نامرعي صورت مي گيرد

انتقال حرارت به طريق تشعشعي مي تواند ساختمانهاي همجوار را به آتش بكشد

اسلاید 7 :

لوزي خطر

. يكي از راه هايي كه اطلاعات مربوط به مخاطرات بهداشتي و ايمني مواد را در زمان آتش سوزي به سهولت در اختيار افراد قرار مي دهد استفاده از يك لوزي با جهار بخش به عنوان لوزي خطر است . خانه هاي اين لوزي ، در چهار رنگ نشان داده مي شود .

رنگ قرمز :  كه در بخش بالايي اين لوزي قرار دارد نشان دهنده خطر اشتعال پذيري ماده است .

رنگ آبي : كه در سمت چپ اين لوزي قرار دارد ، نشان دهنده خطر بهداشتي ماده مي باشد .

رنگ زرد كه در سمت راست اين لوزي قرار دارد نشان دهنده خطر واكنش پذيري ماده مي باشد .

رنگ سفيد كه در بخش پاييني لوزي قرار دارد نشان دهنده خطرات ويژه ماده است .

اسلاید 8 :

در اين لوزي درجات خطر هر ماده بين 0 تا 4 تعيين شده كه هر عدد تعريف خاصي دارد :

0 : خفيف

1 : كم

2 : خطر ناك

3 : جدي

4 : شديد

اسلاید 9 :

درجه بندي مواد از نظر اشتعال پذيري :

لوزي قرمز

0  : اين ماده آتش نمي گيرد .

1 : اين ماده نياز به حرارت قابل توجه دارد تا آتش گيرد .

2 : اين ماده نياز به حرارت مختصري براي آتش گيري دارد .

3 : اين ماده احتمالا" در شرايط فشار و دماي عادي نيز آتش مي گيرد .

4 : مايعات  با قابليت اشتعال بالا يا گازهاي مايع شده كه به سرعت آتش مي گيرند .

اسلاید 10 :

به عنوان مثال ، اگر درجه اشتعال پذيري يك ماده 3 باشد ، خطر اشتعال پذيري ماده جدي است به طوري كه :

در درجه حرارت و فشار معمولي ، به سرعت تبخير مي شود .

به سرعت در هوا پراكنده مي شود

به آساني مشتعل مي گردد .

اين مواد عبارتند از :

01 گازهاي بسيار قابل اشتعال

02 مايعات بي نهايت فرار

03 گرد و غبارهايي كه به راحتي مشتعل مي شوند .

04 گرد و غبارهايي كه در معرض هوا مي سوزند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید