بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

زمینه تاریخی

˜فرآیند پرستاری بر مبنای تئوری خانم اورلاندو در اواخر دهه 1950 شکل گرفت.˜

˜خانم اورلاندو پرستاری را در عمل مورد مشاهده قرار داد و دید که پرستاری «خوب» و پرستاری «بد» وجود دارد.˜

˜خانم اورلاندو متوجه شد بیمار می‌بایست در مرکز فعالیت‌ها باشد و اقدامات پرستاری در جهتی هدایت شوند که نتایج آن را بیمار درک کند.

اسلاید 2 :

فرآیند پرستاری چیست؟

˜فرآیند پرستاری روشی منظم برای ارائه مراقبت‌های پرستاری است.˜

˜فرآیند پرستاری چهارچوب منظمی را برای برنامه‌ریزی، انجام و ارزشیابی مراقبت‌های پرستاری ایجاد می‌کند.˜

˜فرآیند پرستاری بر اساس روش علمی «حل مسأله» پایه‌گذاری شده است.

اسلاید 3 :

مراحل روش علمی حل مسأله

˜تشخیص مسأله

˜جمع آوری اطلاعات

˜فرضیه سازی

˜برنامه عملیاتی

˜آزمون فرضیه

˜تفسیر نتایج

˜ارزشیابی یافته‌ها

اسلاید 4 :

1- بررسی (Assessment)

˜فرآیندی است سازمان‌یافته و نظام‌مند برای جمع‌آوری داده‌ها از منابع مختلف به منظور ارزیابی سطح سلامت مددجو

˜اولین و مهم‌ترین مرحله از فرآیند پرستاری است و زیربنای سایر مراحل فرآیند محسوب می‌شود.

˜از دیدگاهی کل‌نگر انجام می‌شود.

˜یک فرآیند پیوسته است.

˜

اسلاید 5 :

˜خانمی 35 ساله با ضعف، بی‌حالی و سرگیجه به بیمارستان مراجعه کرده و با تشخیص کم‌خونی فقر آهن در بخش بستری شده است.

 

اسلاید 6 :

˜خانمی 35 ساله با ضعف، بی‌حالی و سرگیجه به بیمارستان مراجعه کرده و با تشخیص کم‌خونی فقر آهن در بخش بستری شده است.

 

اسلاید 7 :

˜تشخیص پرستاری عبارتی است که وضعیت فعلی سلامتی بیمار و نگرانی‌های وی را به صورتی که با اقدام پرستاری قابل حل شدن باشد نشان می‌دهد.

˜تشخیص‌های پرستاری در حقیقت مشکلات بالفعل و بالقوه مربوط به سلامتی بیمار هستند که با مداخلات پرستاری قابل حل شدن هستند.

˜تشخیص پرستاری قضاوت پرستار در مورد وضعیت سلامتی مددجو است.

˜تشخیص پرستاری خط دهنده اقدامات پرستاری است.

اسلاید 8 :

˜مشکل مربوط به سلامتی یا پاسخ بیمار را توصیف می‌کند.

˜چند مثال:

اضطراب

در معرض خطر آسپیراسیون

عدم تحمل فعالیت

احتمال افزایش حجم مایع

در معرض خطر ضربه

شیردهی موثر

سندرم ضربه تجاوز

 

˜به منظور سهولت تعیین تشخیص‌های پرستاری و کاهش اشتباه در تعیین آن‌ها یک زبان مشترک بین‌المللی ایجاد شده است. (NANDA)

 

˜

اسلاید 9 :

1- الگوی درک و کنترل سلامت:

Altered health maintenance: تغییر در مراقبت سلامت

Altered protection: تغییر در ایمنی

Ineffective management of therapeutic regime: مدیریت ناکارآمد رژیم درمانی

Infection: عفونت

High risk of injury: ریسک بالای جراحت

High risk of poisoning: ریسک بالای مسمومیت

High risk of suffocation: ریسک بالای خفگی

 

2- الگوی تغذیه و متابولیسم:

High risk of altered nutrition: intake exceeds the body’s needs: ریسک بالای تغییر در تغذیه: جذب مواد فراتر از نیازهای بدن صورت می گیرد.

Altered nutrition: intake exceeds the body’s needs: تغییر در تغذیه: جذب مواد فراتر از نیازهای بدن صورت می‌گیرد.

Altered nutrition: eating less than the body needs: تغییر در تغذیه: غذا خوردن کمتر از نیازهای بدن صورت می‌گیرد.

Effective breastfeeding: شیردهی مؤثر

Ineffective breastfeeding: شیردهی ناکارآمد

Interrupted breastfeeding: شیردهی با وقفه

Ineffective infant feeding pattern: الگوی ناکارآمد تغذیه کودک

High risk of aspiration: ریسک بالای آسپیراسیون

Swallowing disorder: اختلال در بلعیدن

Altered oral mucosa: تغییر در مخاط دهان

High risk of fluid volume deficits: ریسک بالای کمبود حجم مایعات بدن

Fluid volume deficits: کمبود حجم مایعات بدن

Excess fluid volume: حجم بیش از حد مایعات بدن

High risk of impaired skin integrity: ریسک بالای اختلال در تمامیت پوست

Impaired skin integrity: اختلال در تمامیت پوست

Impaired tissue integrity: اختلال در تمامیت بافت

High risk of altered body temperature: ریسک بالای تغییر دمای بدن

Ineffective thermoregulation: تنظیم ناکارآمد دمای بدن

Hyperthermia: هایپرترمی

Hypothermia: هایپوترمی

3- الگوی دفع:

Constipation: یبوست

Constipation perceived: یبوست تشخیص داده شده

Colonic constipation: یبوست کولونی

Diarrhea: اسهال

Bowel incontinence: بی اختیاری روده‌ای

Altered urinary excretion: تغییر در دفع ادرار

Functional incontinence: بی اختیاری عملکردی

Stress incontinence: بی اختیاری استرسی

Urge incontinence: بی اختیاری فوریتی

Total incontinence: بی اختیاری کلی

Reflex incontinence: بی اختیاری رفلکسی

Urinary retention: احتباس ادرار

 

4- الگوی فعالیت و حرکت:

Activity intolerance: عدم تحمل فعالیت

Inability to sustain spontaneous breathing: عدم توانایی در حفظ تنفس خودبخودی

High risk of activity intolerance: ریسک بالای عدم تحمل فعالیت

High risk for peripheral neurovascular dysfunction: ریسک بالای اختلال نورو واسکولار محیطی

Impaired physical mobility: اختلال در تحرک فیزیکی

High risk of syndrome of disuse: ریسک بالای سندرم عدم استفاده از اندام

Fatigue: خستگی

Forgot Unilateral: عدم تحرک یک طرفه بدن

Self-care deficit: bathing / hygiene: ناتوانی در مراقبت از خود: استحمام / رعایت بهداشت

Self-care deficit: dressing / under: ناتوانی در مراقبت از خود: ناتوانی در لباس پوشیدن

Self-care deficit: feeding: ناتوانی در مراقبت از خود: تغذیه

Self-care deficit: evacuation: ناتوانی در مراقبت از خود: دفع

Deficit recreation: ضعف در تفریح و سرگرمی

Household altered: تغییر در منزل

Ineffective cleaning air: تنفس ناکارآمد هوای تازه

Ineffective breathing pattern: الگوی ناکارآمد تنفس

Altered gas exchange: تغییر در تبادل گازی

Decreased cardiac output: کاهش خروجی قلب

Altered tissue perfusion (renal, cerebral, cardiac, gastrointestinal, peripheral): تغییر در خون رسانی به بافت (کلیه، مغز، قلب، گوارش و محیطی)

High risk of trauma: ریسک بالای تروما

 

5 – الگوی خواب و استراحت:

Altered sleep patterns: تغییر در الگوهای خواب

 

6- الگوی ادراک و شناخت:

Pain: درد

Chronic Pain: درد مزمن

Alterations sensory / perceptual (visual, auditory, kinesthetic, gustatory, tactile, olfactory): تغییر حسی / ادراکی (بینایی، شنوایی، حرکتی، لامسه، بویایی)

Unilateral oblivion: فراموشی یک طرفه

Knowledge deficits: کمبود آگاهی

Altered thought processes: تغییر در فرایندهای تفکر

Difficult decision: تصمیم دشوار

 

7- الگوی خود ادراکی و خود پنداری:

Fear: ترس

Anxiety: نگرانی

Despair: یأس

Sense of powerlessness: حس بی قدرتی

Body image Disorder: اختلال در تصویر بدنی

High risk of automutilation: خطر بالای قطع عضو توسط خود

Personal identity disorder: اختلال در هویت فردی

Disorder of self-esteem: اختلال در عزت نفس

Chronic low self-esteem: اعتماد به نفس پایین مزمن

Situational low self-esteem: اعتماد به نفس پایین موقعیتی

 

8- الگوی عملکرد و ارتباط:

Anticipatory grief: غم و اندوه قابل پیش بینی

Dysfunctional grieving: غمگینی غیرکارکردی

Altered performance of the function: تغییر در عملکرد بدن

Tension in the role of caregiver: تنش در نقش پرستار

High risk of stress on the role of caregiver: ریسک بالای استرس در نقش پرستار

Social isolation: انزوای اجتماعی

Impaired verbal communication: اختلال در ارتباط کلامی

High risk of violence: ریسک بالای خشونت

 

9- الگوی رابطه جنسی و تولید مثل:

Sexual dysfunction: اختلال در عملکرد جنسی

Altered patterns of sexuality: تغییر در الگوهای جنسی

Rape trauma syndrome: سندرم ضربه پس از تجاوز جنسی

 

10- الگوی تحمل تنش و تطابق:

Ineffective individual coping: تطابق ناکارآمد فردی

Ineffective family coping: تطایق ناکارآمد خانواده

Defensive coping: تطابق دفاعی

11- الگوی ارزشها و اعتقادات:

Spiritual Distress: تنش معنوی

اسلاید 10 :

˜واقعی (Actual)

خطر(Risk/High Risk)

احتمالی (Possible)

سلامتی(Wellness)

سندرم (Syndrome)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید