بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 اصولی که برای پیشگیری از درگیریهای قانونی باید توسط پرستاران رعایت شود:

رعایت استانداردهای خدمات پرستاری (حرفه ای)

ارتباطات و ارتباطات حرفه ای

رعایت اصول اخلاق و اخلاق حرفه ای

آموزش به بیمار(مددجو)

اصول ثبت و گزارش نویسی

اسلاید 2 :

 استانداردهای خدمات پرستاری (حرفه ای)

تعریف:  استانداردهای پرستاری توافق هایی هستند که جهت سنجش فعالیت ها به کار می روند و موجب تعیین انتظارات برای مراقبت های پرستاری موثر و ایمن می شوند.

اسلاید 3 :

اصول توسعه استاندارد های حرفه ای:

تمام پرستاران مسئول تصمیم گیریها و اعمال خود در حفظ کارایی شغلی خویش هستند.

مددجویان کانون مرکزی خدمات حرفه ای پرستاران و مشارکت کننده در فرآیند تصمیم گیری هستند.

هدف از کار حرفه ای دستیابی به بهترین برآیند ممکن (احتمالی) برای مددجو است که با هیچ عامل خطرسازی مواجه نباشد.

پرستاران به طور مداوم دانش خود را به وسیله آموزش ، تجربه و ارزشیابی نهایی ارتقاء می بخشند.

یک استاندارد ، عبارت قابل اطمینان معتبری است که اساس حرفه ای و قانونی کار پرستاری را تشکیل میدهد.

استانداردها معیارهای عملی را برای پرستاران نشان میدهد

در نهایت استانداردها به درک بهتر و احترام به نقش های گوناگون مکمل پرستاران کمک می کنند.

اسلاید 4 :

.1پاسخگویی Accou tability

.2کسب صلاحیت مداوم Co ti ui g Competece 

.3اخلاق حرفه ای Ethics

.4دانش K owledge

.5کاربرد دانش   K owledge Applicatio

.6رهبری Leadership

.7ارتباطات و ارتباطات حرفه ای @ Relatio ships Professio al Relatio ships

اسلاید 5 :

پاسخگویی: پرستاران مسئول  عملکردهای خود و پیامدهای آنها هستند.

کسب صلاحیت مداوم: پرستار باید صلاحیت خود را حفظ کرده و به طور مداوم بهبود بخشد.)با همکاری و مشارکت در برنامه های تضمین کیفیت و استانداردسازی)

اخلاق حرفه ای: هر پرستار باید عقاید ، رفتار و باورهای خود را بر اساس استانداردهای حرفه ای و اخلاقی حفظ کرده و ارتقاء بخشد.

دانش: پرستار از طریق آموزش پایه ، آموزش مداوم و دانش مرتبط با عملکرد حرفه ای خود را دارا میباشد.

کاربرد دانش: کیفیت عملکرد بالینی پرستار ، کاربرد دانش و معلومات او را منعکس می کند.

اسلاید 6 :

رهبری: رهبری نیاز به دانش از خود ( درک عقاید شخص و ارزشها و آگاه بودن از چگونگی  اثرات رفتارهای فردی بر دیگران) ، احترام ، اطمینان ، صمیمیت ، دید مشترک و یادگیری دارد. رهبری تنها محدود به پرستاران در جایگاه رسمی رهبری نمیباشد.کلیه پرستاران بدون در نظر گرفتن موقعیت های کاری خود فرصت هایی برای رهبری دارند.

ارتباطات و ارتباطات حرفه ای: ارتباطات شامل ارتباطات درمانی بین پرستار و مددجو و ارتباطات حرفه ای با همکاران و اعضاء تیم مراقبت و سایر گروههای درمانی می باشد.

اسلاید 7 :

آگاهی از مقررات و قوانین مربوط به حقوق فردی  که در چگونگی استخدام آنان موثر است.

آگاهی از قوانین استخدامی،شرح وظایف و اهداف سازمان

آگاهی از مواردی که بعنوان قصور در حرفه  پرستاری شناخته شده اند.

آگاهی از مواردی مثل شهادت دادن در مورد حوادث ، وصیت و اطلاع رسانی موارد مشکوک.

شناخت مسائل قانونی پرستاری.

آگاهی از مسائل مربوط به خودداری از مراقبت و درمان.

اسلاید 8 :

آگاهی از استانداردهای مراقبتی پرستاری.

کنترل هزینه های درمان بیمار با صرفه جویی در وسایل و امکانات.

آشنایی با ابزار و تجهیزات مورد نیاز .

رعایت استاندارد مراقبت.

آشنایی با استاندارد محیط فیزیکی.

حضور مداوم بر بالین بیمار.

کنترل هزینه ها با صرفه جویی در وسائل و امکانات بیمارستان.

مدیریت و هماهنگی امور پرستاری.

ارتباطات حرفه ای.

 

اسلاید 9 :

حقوق بیمار باید هنگام ارائه درمان یا خدمت

      رعایت شود و مورد حمایت قرار گیرد.

بیماران باید در کلیه جنبه های درمانی

       مراقبت مربوط به خود مشارکت کنند.

تمامی بیمارانی که برای مشارکت در طرح تحقیقاتی وپژوهشی دعوت می شوند باید از منافع مورد انتظار ، خطرهای احتمالی

   و . . . آگاه شوند.

خانواده بیمار نیز باید در اتخاذ تصمیمات مربوط به مراقبت درمانی بیمار خود مشارکت کنند.

بیمارستان باید از ارائه  هر گونه راهنمایی پیش از انجام مراقبت به بیمار دریغ نورزد.

اسلاید 10 :

بیمارستان باید مراقبت در پایان زندگی بیمار را مورد توجه قرار دهد.

بیمارستان باید نسبت به رفع نیازمندیهای بیمار (محرمانه بودن ، حریم بیمار ، ایمنی ، حل و فصل شکایات ، خدمات مذهبی و سایر خدمات روحانی ،ارتباطات لازم و ...)توجه کافی مبذول دارد.

هر نوع محدودیت در ارتباطات باید بطور کامل به بیمار و خانواده او توضیح داده شود.

هر بیماری باید از چگونگی حقوق خود بعنوان بیمار کتبأ آگاه شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید