بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شرح وظایف و
بیان شاخص های عملکردی:

 • • برآورد نيروي مورد نياز بيمارستان ها براساس استاندارد هاي موجود و مقايسه با استاندارد هاي مطلوب و ارائه راهكار جهت رسيدن به وضع مطلوب به منظور ارتقاءمراقبتهاي كمي و كيفي به مددجويان
 • • بررسي و شناخت وضعيت كمي و كيفي كادر پرستاري در دانشگاه و تهيه آمار و ارقام مورد نياز بر اساس مشخصات دموگرافيك افراد ،وضعيت تختها و بخشها ، نوع خدمت مورد نياز در بخش و ارائه به مديران ارشد دانشگاه به منظور تصميم گيري مناسب جهت  جذب  و بكارگيري نيروي جديد
 • • كنترل و نظارت بر توزيع صحيح كادر پرستاري در بخشها بر اساس ضريب پرستار به بيمار( تعداد تخت مصوب ) جهت ارائه مراقبت مناسب و ايمن به بيمار.
 • • برآورد تعداد كادر پرستاري (پرستار، كاردان اتاق عمل و كاردان هوشبري ) مورد نياز از طريق لايحه خدمات پزشكان و پيرا پزشكان و توزيع نيروها بر اساس اولويتهاي تعيين شده .
 • • همكاري در استخدام و بكارگيري كادر پرستاري ،  مصاحبه  و توزيع نيروي جديد الاستخدام در واحد هاي تحت پوشش.
 • • اعلام نظر در خصوص  كادر پرستاري انتقالي ، مأمور و بازنشستگي ( به موقع وپیش از موعد) .

اسلاید 2 :

 • همكاري با معاونت پشتيباني در خصوص تنظيم ضوابط و مقررات  بكارگيري كادر پرستاري از طريق واگذاري به بخش غير دولتي يا قرارداد موقت با دانشگاه .

 • • رسيدگي به شكايات فني و اداري كادر پرستاري به منظور ايجاد رضايتمندي در آنان و بالطبع ارتقاي رضايتمندي مددجويان .
 • • بررسي مصوبات كميته هاي پرسنلي ،  ارزشيابي دروني ،  كنترل عفونت ، سوانح و حوادث و... و ارائه بازخور مناسب به مسئولين كميته ها .
 • •  نظارت بر ارزشيابي  وارتقاي شغلي كادر پرستاري به منظور افزايش رضايتمندي پرسنل .
 • • تدوين و بازنگري مستمر استانداردهاي مراقبتي (ساختار ، فرآيند ، برآيند) به مددجويان  براساس مطالعات و پژوهش هاي كاربردي و با توجه به شرايط فرهنگي ، اجتماعي و ... ملي منطقه اي
 • • پايش ارزشيابي مستمر خدمات كمي وكيفي پرستاري به مددجويان
 • • سنجش توانمندي هاي مورد نياز در سه سطح دانش ، نگرش و رفتار كادر پرستاري از طريق آزمون هاي مهارتي در دوره  هاي مختلف كاري ( بدو ورود – تغيير محل خدمت و ...) جهت ارائه مراقبت مناسب به مددجو .

اسلاید 3 :

بیان شاخصهای عملکردی

 • 1- الف- اهداف کلان (G):
 • G1: آموزش مداوم و ارتقاء سطح علمی پرسنل
 • G2 : افزایش کیفیت خدمات درمانی ارائه شده:
 • G3: استقرار تشکیلات مناسب پرسنلی در بیمارستانهای دولتی استان
 • 4G: افزایش رضایتمندی پرسنل بیمارستانهای دولتی استان

اسلاید 4 :

اهداف اختصاصی واحد طبق برنامه  استراتژیک معاونت درمان

 • G1 :آموزش مداوم و ارتقای سطح علمی پرسنل
 • G1O1: افزایش انگیزه پرسنل از 50% مطلوبیت به 60% تا پایان سال
 • G1O2: آموزش مطالب علمی (درقالب مهارتهای شغلی) توسط کارکنان به سایر همکاران از 2 مهارت به 4 مهارت1390
 • G2: افزایش کیفیت خدمات درمانی ارئه شده
 • G2O1: افزایش رضایتمندی بیماران (گیرندگان خدمت)داز 60 درصد به 80 درصد تا پایان سال 1390
 • G3: استقرار تشکیلات مناسب برای بیمارستانهای دولتی استان
 • G3O1 :تدوین تشکیلات مناسب برای بیمارستانهای دولتی ازصفردرصد بیمارستانهای موجود به 80 درصد تاپایان سال 1390
 • G3O2: تامين نيروي انساني مورد نياز پرستاري 5/57% مطلوب به 75% در سطح بيمارستانهاي تابعه دانشگاه تاپايان سال 1390

اسلاید 5 :

اهداف اختصاصی واحد طبق برنامه  استراتژیک معاونت درمان

 • G5 : افزایش کیفیت خدمات درمانی ارائه شده
 • G5O3: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پرستاری در بیمارستانهای دولتی از 5/57 درصد مطلوبیت به 75 درصد مطلوبیت تا پایان سال 1390.
 • G5O6 : طراحي واجراي فلوچارت جريان كارهاي خدمات پرستاري از1 بيمارستان به 10 بيمارستان تابعه دانشگاه تاپايان سال 1390
 • G5O6 : طراحي واجراي فلوچارت جريان كارهاي ستاد معاونت درمان ازصفر فعالیت جاری به 10 فعالیت جاری تاپايان سال 1390

اسلاید 6 :

رئوس استرتژی ها

 • G1O1: افزایش انگیزه پرسنل از 50% مطلوبیت به 60% تا پایان سال 1390
 • استراتژی : G1 O1 S1 : استفاده از کارشناسان وزارت متبوعه جهت آموزش پرسنل تحت پوشش
 • استراتژی : G1 O1 S3 : اعزام کارشناسان ستادی جهت بازدید و کسب تجارب از دانشگاههای موفق کشور
 • G2O1: افزایش رضایتمندی بیماران (گیرندگان خدمت)داز 60 درصد به 80 درصد تا پایان سال 1390
 • G2O1S1 : تامین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانها
 • G3O1 :تدوین تشکیلات مناسب برای بیمارستانهای دولتی ازصفردرصد بیمارستانهای موجود به 80 درصد تاپایان سال 1390
 • استراتژی G3O1S1:بررسی وضعیت موجود تشکیلات بیمارستانهای تابعه دولتی باهماهنگی معاونت توسعه مدیریت
 • استراتژی G3O1S2:تدوین استانداردهای تشکیلاتی بیمارستانهایتابعه دولتی باهماهنگی معاونت توسعه مدیریت
 • استراتژی G3O1S3:پیشنهاد ساختارتشکیلاتی مناسب براساس نیازها واستانداردهای تدوین شده باهماهنگی معاونت توسعه مدیریت ومنابع

اسلاید 7 :

رئوس استرتژی ها

 • G3O2: تامين نيروي انساني مورد نياز پرستاري 5/57% مطلوب به 75% در سطح بيمارستانهاي تابعه دانشگاه تاپايان سال 1390
 • استراتژي: G3O2S1 : تامين نيروي انساني معادل نيروهاي خروجي ازطريق استخدام جديد مورد نياز پرستاري
 • استراتژي: O2S2G3 : جذب وبكارگيري نيروهاي جديد پرستاري با توجه به نيازهاي واحدهاي تحت پوشش ازطريق استخدام
 • استراتژي:S3O2G3 : تامين نيروي انساني جذب پرستاري مورد بخش هاي توسعه يافته درقالب قراردادکارمعین
 • استراتژي: G3 O2 S4 : تامين نيروي انساني پرستاري موردنياز بخش هاي موجود توسعه يافته درقالب نيروي طرحي

اسلاید 8 :

 • G5O6 :طراحي واجراي فلوچارت جريان كارهاي خدمات پرستاري از1 بيمارستان به 10 بيمارستان تابعه دانشگاه تاپايان سال 1390
 • استراتژي:G5O6S1 تهيه وتدوين استانداردهاي خدمات پرستاري
 • استراتژي: G5O6S2 :آموزش پرسنل پرستاري
 • استراتژي: G5O6S3 :اجراي فلوچارت جريان كاري خدمات پرستاري درواحدهاي تحت پوشش
 • استراتژي: G5O6S4: پايش وارزيابي رونداجرايي فلوچارت طراحي شده

اسلاید 9 :

 • تامين نيروي انساني مورد نياز پرستاري در سطح بيمارستانهاي تابعه دانشگاه
 • جذب وبكارگيري نيروهاي جديد پرستاري با توجه به نيازهاي واحدهاي تحت پوشش ازطريق استخدام
 • 314 نفر پرستار که 284 نفر در در درمان جذب شده
 • 39 نفر کاردان بیهوشی و 46 نفر کاردان اتاق عمل و84  نفر  بهیار در حال گزینش می باشند
 • تامين نيروي انساني و جذب پرستاري مورد بخش هاي توسعه يافته درقالب قراردادکارمعین
 • 134 نفر پرستار در قالب قرار داد معین جذب شده اند
 • 42 نفر جهت بیمارستان امام حسن نکا جذب شده اند
 • 42 نفر جهت بیمارستان شهدا محمود آباد جذب شده اند
 • اخذ مجوز جهت بیمارستان امام علی (ع) 21 نفر بیمارستان امام رضا (ع) جهت توسعه PICU 
 • ومراکز دیگر تحت پوشش که هنوز در گزینش هستند ومحقق نگردیده است
 • تامين نيروي انساني پرستاري موردنياز بخش هاي موجود درقالب نيروي طرحي
 • 80% از 320 پرستار و60 نفرکاردان بیهوشی و60نفر کاردان اتاق عمل در سال 89 جذب شده اند
 • 80% از 300 پرستار و48نفرکاردان بیهوشی و52نفر کاردان اتاق عمل در سال 88 جذب شده اند

 

اسلاید 10 :

مقایسه برنامه پیش بینی شده با اقدامات بصورت تحلیل نقاط ضعف و قوت

 • نقاط قوت :
 • وجود پرسنل مجرب و ماهر در سطح ستادی و مراكز درماني .
 • همكاري و هماهنگي مسئولين معاونت درمان و معاونت توسعه دانشگاه .
 • همكاري پزشكان متخصص در امر آموزش كاركنان .
 • توانايي اجراي برنامه آموزشي در سطح وسيع .
 • انجام بررسي هاي مربوط به رضايتمندي بيماران در حيطه هاي مختلف
 • نقاط ضعف :
 • اعتبارات ناكافي جهت امور نیروی انسانی، آموزشي، تجهیزات وملزومات ،
 • ناكافي بودن فضاي فیزیکی اعم از آموزشي ودرمانی در واحدهاي درماني تابعه دانشگاه .
 • ناكافي بودن وسايل سمعي و بصري اختصاصي جهت واحد آموزش.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید