بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 مقدمه

                 اهميت ثبت در پرستاري روز به روز در حال افزايش      است پرستاران در قبال ارائه خدمات بهداشتي  –درماني خود به بيماران ومددجويان مسئوليت پاسخگويي دارند وآنچه به پرستاران كمك مي كند رعايت اصول گزارش نويسي در پرونده بيمار ويادداشتهاي بجا وصحيح پرستار بوده كه همچون سندي محكم گواه صحت اعمال اوست.

  اين گزارشات پرسنل پرستاري بيش از 30 % وقت پرستاران را به خود اختصاص ميدهد و آن را به 3 دسته كلي ميتوان تقسيم كرد:

  (1)پرونده بيمار

 (2)دفتر گزارش پرستاري بخش

 (3) ساير امور نوشتاري  :

 الف ـدفتر علائم حياتي

 ب ـ دفتر تقسيم كار

 ج ـ دفتر آزمايشات

اسلاید 2 :

   معايب امور نوشتاري تكراري

 الف- امور نوشتاري غيرضروري

ب - اتلاف وقت ونيروي پرسنل پرستاري

 ج-كاهش زمان رسيدگي به بيمار

د- از بين رفتن زمان مناسب براي ارتباط صحيح درماني با بيمار

ه- افزايش نارضايتي بيمار

و- افزايش نارضايتي پرسنل

ز- ايجاد نقص در پرونده بعنوان يك سند قانوني

ح- بروز دوباره كاري

اسلاید 3 :

   

 الف)هدف اصلي

تعيين تاثیر اصلاح زمان صرف شده در امور نوشتاری پرستاری در افزايش بهره وري خدمات و ارائه راهكارهاي لازم در بيمارستان هاجرشهركرد

  ب)اهداف فرعي پژوهش

1- تعيين ميزان رضايتمندي پرسنل پرستاري از اصلاح زمان صرف شده در امور نوشتاری پرستاری در بهره وري خدمات پرستاری در بيمارستان هاجر شهركرد.

2-تعيين ميزان رضايتمندي بيماران از ارائه خدمات پرستاری بعد از اصلاح زمان صرف شده در امور نوشتاری پرستاری در  بهره وري خدمات پرستاری در بيمارستان هاجر شهركرد .

3- تعيين زمان صرف شده براي كل امور نوشتاري پرسنل پرستاري در بخشهاي بيمارستان هاجر شهركردقبل وبعد از طرح .

4- تعيين علل ايجاد امور نوشتاري غيرضروري پرسنل پرستاري در بيمارستان هاجر شهركرد.

 

ج ) هدف كاربردي پژوهش

ارائه راهكارهاي لازم جهت اصلاح امور نوشتاري زاید پرسنل پرستاري وافزایش بهره وری خدمات پرستاری در بيمارستان هاجر شهركرد .

اسلاید 4 :

 اين طرح با هدف تعيين زمان صرف شده درامور نوشتاري پرستاري جهت افزايش بهره وري وارائه راهكارهاي لازم به صورت بنيادي – كاربردي از تاريخ 11/08/84 تاتاريخ 30 /10/85  در 23 بخش فعال درماني بيمارستان هاجر، مركز تخصصي وفوق تخصصي با322  تخت واشغال تخت 76% انجام شد. دراين طرح ازروش كايزن عملياتي استفاده شد.

  براي پژوهش پرسشنامه هايي تهیه شد و از نظر محتوای پرسشنامه ها توسط چندین نفر از مسئولین پرستاری واعضاءهئیت علمی دانشکده پرستاری مورد بررسی ،تجدید نظر وقبول قرار گرفت و همچنین برای تعیین پایایی از روش ،تست مجدد یا Test Retest استفاده گرديد كه با ضریب اعتماد 95 % پایایی ابزار مورد پذیرش قرار گرفت .

   در این پژوهش نمونه ها با روش سرشماری از جامعه پژوهش که مشخصات واحدهای مورد مطالعه رادارند جمع آوري شد ونتايج حاصل ازجمع آوري داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد ارزيابي قرارگرفت .

اسلاید 5 :

   پس از تكميل، پرسشنامه ها جمع آوري شد.تجريه تحليل آماري داده هاي پژوهش از روشهاي توصيفي واستنباطي استفاده شد و اطلاعاتي كه قبل از اجرا وبعد از اجرای طرح بدست آمد توسط آزمونهای آماری Test Retest وآلفای کرانباخ ونتایج توسط نرم افزارSPSP مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .

 

اسلاید 6 :

 بيانگر صرفه جويي زماني 6 دقيقه به ازاي يك بيمار در طی یک شیفت ودر طي يك ماه 90 روز مي باشد،قبل از اجرای پژوهش کل امور نوشتاری برای یک بیمار در يك شيفت معادل 52 دقیقه وبعد ازآن به 46 دقیقه کاهش یافت .لازم بذکر است در صورت محاسبه حقوق ومزایای پرسنل حدود 150000 ریال درماه قیمت این زمان که صرف امورنوشتاری غيرضروري  می شود معادل 594000000 ریال در سال است که این به معنی استفاده بهینه از هزینه مصرفی است نه به معنای کاهش هزینه .

در كل اجراي طرح باعث افزايش رضايت پرسنل به ميزان 100% و بيماران به ميزان 10% بوده ،  53/11% صرفه جويي زماني به ازاي يك بيمار و بر اساس مميزي سازمان بهره وري ايران افزايش بهره وري به ميزان 50% شده است .

اسلاید 7 :

  اولین بار است که درکشوردرزمینه ضرورت وجود برخی از امورنوشتاری تحقیق شده است واین درحالی است که تغییرات زیادی درنحوه کاربردگزارشات حاصل شده است واز بین مستندات وگزارشات پرستاری تنها پرونده پزشکی بيمار سندیت داشته ومحاکم قضایی وکمیته های مرگ ومیر به آن توجه می کنند، دفاتر گزارش پرستاری سندیت خود را ازدست داده است. طبق محاسبات ما درکل کشوردر طول یک سال زمانی معادل 1168سال صرف نوشتن امورنوشتاری زاید میشود ودرحاليكه توجه به زمان در تمام دنیا یکی ازعلل رشد وشکوفایی بیشتر بوده است.اگراین زمان صرف امورآموزشي دقیقتر بیماران شود، می تواند در حل مشکلات بهداشتی ، مصرف بی رویه داروها ، مراجعات مکرر بیماران بسیار راه گشا باشد.

اسلاید 8 :

  باتوجه به محاسبات انجام شده برای بیمارستان هاجر شهرکرد و با توجه به تعداد 733 بیمارستان درکل کشور در اسفند سال83 ودر نظر گرفتن حداقل10 بخش برای هربیمارستان منافع اجرای طرح این چنین پیش بینی می شود :

اسلاید 9 :

  • كارها 4 گروه هستند

1 - درست هستند ودرست انجام مي شوند.

2 - درست هستند واشتباه انجام مي شوند .

3 - اشتباه هستند ودرست انجام مي شوند .

4 - اشتباه هستند واشتباه انجام مي شوند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید