بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 انواع زباله ها :

 غيرخطرناک ( شهري ، معمولي صنعتي )

 نخاله ها (ساختمان سازي)

 خطرناک  (مصارف خانگي ، صنعتي ، بيمارستاني)

مواد زائد خطرناک (مخاطره آميز):

 1- مواد زايد راديو اکتيو

 2- مواد زايد شيميائي

 3- مواد زايد قابل اشتعال

 4- مواد زايد قابل انفجار

 5- مواد زايد بيولژيکي

اسلاید 2 :

پسماندهاي پزشکي :

پسماندهائي است  که طي فرايند بهداشت و درمان توليد مي شود.(سازمان بهداشت جهاني)

تقسيم بندي مواد زايد بيمارستاني :

آلمان :

 بر حسب روش دفع

 1- مواد زايد ، دفع بروش بهداشتي (زباله خانگي)

 2- مواد زايد ، سوزاندن با شرايط خاص (بانک خون  ، قسمتهاي بدن ، بخش جراحي)

 3- مواد زايد ، دفع با روش ويژه (مواد شيميائي ، مواد راديو اکتيو ، مواد قابل اشتعال و قابل انفجار)

اسلاید 3 :

فرانسه :

 1- مواد زايد ويژه ( مواد بيولژيکي بخشها – مواد آناتوميکي – مواد ويژه – مواد راديواکتيو  - مواد راديولژي و آزمايشگاه -  مواد داروئي)

 2- مواد آشپزخانه و شبه خانگي (مواد بخشها – مواد حاصل نظافت – کيسه پلاستيکي و کاغذ)

 3- ساير مواد (اداري – تجهيزات اسقاطي – مواد ذايد حجيم – مواد باغباني)

 ايران :

 1- ترکيب معمولي

 2- زباله خطرناک با مديريت مخصوص

اسلاید 4 :

 کميت مواد زايد بيمارستاني :

 وسعت بيمارستان

 وسايل يکبار مصرف

 محل

 فصل

 وضعيت اقتصادي

 آداب و رسوم مردم

 زمين

 ميزان سرانه زباله بيمارستاني ، 71/2 کيلوگرم در روز ،  بازاي هر تخت بيمارستاني (د.ايران)

 ميزان سرانه زباله بيمارستاني ( کيلوگرم در روز ) =  تعداد تخت بيمارستان 54/1 +  153/181 (د.نهران)

 ميزان سرانه زباله بيمارستاني ( کيلوگرم در روز ) =  تعداد کارکنان 044/1 +  786/98 (د.تهران)

اسلاید 5 :

زباله هاي پزشکي

  • ترکيب زباله پزشکي :
  • 75 تا 90 درصد زباله معمولي است.
  • 10 تا 25 درصد زباله خطرناک است.

اسلاید 6 :

زباله پزشکي :

 1- مواد عفوني : نمونه کشت – بخش ايزوله – زباله بيماريزا

 2- مواد پاتولژيکي : خون – قسمتهاي بدن – مايعات و بافتها

 3- اجسام تيز : سوزن – شيشه –تيغ – ست تزريق

 4- مواد داروئي : جعبه و شيشه هاي معدوم شده

 5- مواد سمي : دارو و مواد شيميائي

 6- مواد شيميائي : محلولهاي آزمايشگاه – مواد ضدعفوني کننده

 7- مواد راديولژي : مايعات راديوتراپي - فيلم

اسلاید 7 :

مراحل کنترل مواد زايد خطرناک :

 1- نگهداري در محل

 2- جمع آوري

 3- حمل و نقل

 4- تصفيه و بازيابي

 5- دفع

اسلاید 8 :

مواد زايد بيولژيکي :

 1- ظروف نگهداري (کيسه زباله مهر و موم شده با علامت هشدار دهنده – بشکه با پوشش داخلي فلز)

 قبل از بسته بندي ، توسط حرارت استريل شود.

 2- جمع آوري با ماشين مخصوص و استاندارد (کاميون کف مسطح جهت نگهداري بشکه ها)

 3- حمل با وسيله کوچک ، انتقال به وسيله نقليه بزرکتر در ايستگاه مخصوص

 4- آماده کردن ماده – بازيابي در صورت لزوم و نياز – انتخاب محل مناسب

 5- دفع مواد (دفن بهداشتي ، جدا از زباله شهري – تزريق به چاه عميق – سوزاندن – نگهداري با موازين مهندسي – بيخطر سازي)

 روشهاي دفع :

 شيميائي  - گرمائي -  مکانيکي -  پرتوزائي -  بيولژيکي

اسلاید 9 :

پرسشنامه بررسي نحوه جمع آوري و دفع زباله

تاريخ تکميل :                    تکميل کننده :                     نام موسسه :

سال تاسيس :                     نشاني ، تلفن :   

 اطلاعات عمومي :

نوع فعاليت :        وضعيت موسسه  :     تعداد کل اتاق :                تعداد اتاق بستري :

تعداد کارکنان :    کل بخشها :                 تعداد بخش عفوني :        کل تختها :                      کل مراجعين ، موارد بستري ، عمل جراحي (در شبانه روز) :

 تعداد ( آزمايشات ، زايمان ، آزمايش خون ، آزمايش ميکروبي ، اتوپسي و بيوپسي )

در شبانه روز :

 تاسيسات و تسهيلات موجود :                                

 منبع تامين آب :                                             روش دفع فاضلاب :

اسلاید 10 :

 نحوه مديريت :

 وزن زباله :                                    حجم زباله :                            

 نوع اکثر ظروف زباله :                      تعداد افراد فعال در امر زباله در 3 شيفت :

 وسيله جمع آوري زباله از بخشها :          تناوب  جمع آوري زباله از بخشها در شبانه روز:       

 وسيله نگهداري در بخش :

  اعتقاد مديريت در خصوص نگهداري ، جمع آوري ، حمل ، دفع :

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید