بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اهداف نخستین مراقبت های نوزادی

حفظ و ایجاد اعمال قلبی – ریوی

پایه گذاری رژیم تغذیه ای درست.

حفظ دمای بدن

جداسازی و درمان زود هنگام ناهنجاری مادرزادی.

دوری از عفونت.

اسلاید 2 :

بخش اول: راهنمای علمی مراقبت ها

تعاریف

فصل اول : مراقبت های قبل از تولد

مراقبت های مرتبط در دوره بارداری

آمادگی برای تولد نوزاد:

-1 پیشگیری از عفونت

-2 آماده سازی اتاق زایمان

اسلاید 3 :

فصل دوم: مراقبت های هنگام تولد

هنگام تولد: پیشگیری از هیپوترمی – احیاء نوزاد – اولین ارزیابی نوزاد – اولین تماس مادر و نوزاد و آغاز

شیردهی – تعیین هویت و حفظ امنیت نوزاد

ارزیابی عوامل خطر در نوزاد:

-1 نوزاد سالم

-2 نوزاد در معرض خطر

-3 نوزاد بیمار

اسلاید 4 :

فصل 3 :مراقبت های معمول بعد از تولد

-1 ارزیابی روتین وضعیت نوزاد

-2 روش ارزیابی: وزن – قد – دورسر – سنجش دمای بدن – شمارش ضربان قلب – شمارش تنفس –ارزیابی پرفوزیون محیطی

-3 تحمل تغذیه و دفع مدفوع و ادرار – دوره گذر طبیعی

اسلاید 5 :

2 ایمن سازی: شامل : هپاتیت ب -  ب ث ژ- قطره فلج اطفال

3- تزریق ویتامین کا

4- مراقبت از بندناف

5- مراقبت از پوست نوزاد

6- مراقبت از چشم ها

7- برقراری ارتباط عاطفی نوزاد و والدین

8- آموزش شیردهی در ساعات اول زندگی نوزاد

9- پوشاک نوزاد

اسلاید 6 :

فصل چهارم: دیگر مراقبت های لازم در طول دوران بستری

-1 معاینه نوزاد

-2 غربالگری

-3 علائم بیماری شدید

1-4 آموزش مادر

2-4 مراقبت ویژه نوزاد بظاهر سالم کم وزن در رومینگ این

3-4 ترخیص مادر و نوزاد:

-1 شرایط مناسب نوزاد 2- شرایط مناسب مادر 3- مشکلات ناشی از ترخیص زودرس 4- اولین ارزیابی بعد از ترخیص

اسلاید 7 :

فرایندهای اتاق زایمان
فرایند اول : ارزیابی قبل از تولد
فرایند دوم : آماده سازی برای مراقبت از نوزاد.
 فرایند سوم: پیشگیری از هیپوترمی
فرایند چهارم :ارزیابی نیاز نوزاد به احیا و تعیین آپگار دقیقه اول
فرایند پنجم :قطع بندناف از مادر و کلامپ بندناف نوزاد
فرایند ششم :ارزیابی نوزاد در اتاق زایمان
فرایندهفتم :تماس پوست به پوست مادر و نوزاد

اسلاید 8 :

فرایند هشتم :خون گیری از بندناف

فرایند نهم :معاینه جفت و بندناف

 فرایند دهم :تعیین  و ثبت آپگار نوزاد در دقیقه اول و پنجم.

فرایند یازدهم : تغذیه نوزاد در اتاق زایمان با روش خزیدن به طرف پستان مادر

فرایند دوازدهم : تعیین هویت و حفظ امنیت نوزاد

فرایند سیزدهم: برقراری ارتباط بین پرسنل مامایی و مراقبین نوزاد

اسلاید 9 :

فرایند چهاردهم : طبقه بندی نوزاد برحسب میزان خطر و انتقال نوزاد 

فصل دوم : مراقبت های اتاق پس از زایمان

فرایند پانزدهم : اندازه گیری معیارهای رشد نوزاد (قد ،وزن ، دورسر)

فرایند شانزدهم :بررسی علائم حیاتی نوزاد و بررسی دفع ادرار و مکونیوم

فرایند هفدهم :ارزیابی نوزاد طی دوره گذر

اسلاید 10 :

فرایند هجدهم : انتقال نوزاد از اتاق پس از زایمان به بخش هم اتاقی مادر و نوزاد

فرایند نوزدهم : ایمن سازی نوزاد

فرایند بیستم : تزریق ویتامن K1

فرایند بیست و یکم :لباس پوشاندن به نوزاد

فصل سوم : مراقبت های بخش هم اتاقی مادر و نوزاد

فرایند بیست و دوم : مشاوره و آموزش شیردهی در بخش هم اتاقی مادر و نوزاد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید