بخشی از مقاله

آفت ها


3- زمينهاي كوچك پراكنده
ساختماني موزائيكي از محصولات متصل و زمين غير زراعي ايجاد مي كنند كه به صورت بالقوه پناهگاه و غذايي جايگزين را براي دشمنان طبيعي فراهم مي كند. همچنين ممكن است آفتها در اين محيط ها كه وابسته به تركيب گونه ها گياه است به سرعت گسترش يابند. با اين حال، با وجود ترازهاي پايين جمعيت آفتها و يا گروه هاي متناوب احتمال نگهداري آفتهاي طبيعي در اين مناطق ضروري مي باشد.


4- مزرعه اي با يك نوع محصول عمده پايا
باغهاي ميوه به عنوان اكوسيستم هاي نيمه پايدار، و پايدارتر از سيستم هاي محصول سالانه در نظر گرفته مي شوند. از وقتي كه باغهاي ميوه اغتشاش كمتري را تحمل مي كنند و با اختلاف ساختماني بيشتري مشخص مي شوند(نشانه اختصاصي، آنها اختلاف ساختماني بيشتر است) به طور طبيعي امكانات براي تاسيس عوامل كنترل زيست شناسي مطلوب تر است، به ويژه اگر يك نوع از بوته ها و گياهان گلداري كه زير درختان بزرگ مي رويند، پرورش يابند.


5- غلظتهاي بالاي محصول يا وجود ترازهاي نسبتا خوب انواع چوبي خاص.
6- اختلاف ژنتيكي بالا، نتيجه كاربرد تركيبات مختلف يا محصول چند خطي است.
تعميمات بالا مي توانند براي طرح ريزي يك روش مديريتي گياهي در خاك- اكوسيستم ، سودمند باشند. با اين حال آنها بايد نوسانات محلي آب و هوايي، جغرافيايي، زراعتي، رستني هاي محلي، نيروهاي مصرف شده، مجموعه هاي آفت و ساير موارد را در نظر بگيرند. كه ممكن است استعداد نهاني را براي رشد آفت تحت شرايط مديريتي گياه خاصي را افزايش يا كاهش دهد.

انتخاب تركيب گونه هاي گياه مي تواند خطرناك نيز باشد. مطالعات منظم در مورد «كيفيت» تغيير شكل گياه با رعايت فراواني و بازدهي آفتهاي طبيعي مورد نياز است. همانطور كه توسط سوسوود و وي (1970) يادآور شديم، آنچه مشكل به نظر مي رسد نوع «مفيد» و غير متنوع هر زمين جنوب شرقي مي باشد. اين تاثيرات تغيير شكل فقط از راه آزمايش مي تواند كل سلسله خاك – اكوسيستم را مشخص كند. اين كار سخت تلش زيادي را مي طلبد زيرا شيوه هاي ترقي ناچارا بايد به شكلي خاص ساخته شود.

4- اداره تنوع زيستي در معيار دورنما
بيشتر مطالعات تاثيرات افزايش تنوع زيستي بر جمعيت حشرات در زمين معيار به ندرت تصور ميزانهاي زياد مانند معيار دورنما منتهي شده است. كاملا مشخص است كه الگوهاي مكاني دورنما بر بيولوژي جانوران مفصل دار به صورت مستقيم و غير مستقيم تاثيرگذار است. يكي از ويژگيهاي شاخص اصلي دورنماي كشاورزي جديد اندازه بزرگ و هم جنسي محصول است كه در قطعه دورنماي طبيعي است. اين موضوع مي تواند به طور طبيعي بر فراواني و نوع آفتهاي طبيعي تاثيرگذار باشد، هنگامي كه اين منطقه بزرگتر تحت كمترين نوسان جمعيت داده شده است(نمودار 4)


بنابراين معرفي مجدد يك ساختار موزائيكي در دور نماي كشاورزي از پرچين، حياط مزرعه وچيزهاي ديگر ساخته شده است، كه مي تواند منجر به توليد مكانهاي اصلي متعدد براي توليد مثل، تغذيه و سرپناه براي يك عدد از گونه هاي جانور مفصل دار مفيد شود.(Altiem 1994)
يكي از روشهاي معرفي مجدد تنوع زيستي در مقياس بزرگ تك كاشتها است كه توسط تاسيس مزرعه زميني گوناگون به صورت گياهي و يا پرچينهايي است كه ممكن است براي دهليزهاي بيولوژيكي كه به جانور مفصل دار نوع زيست اجازه حركت و پراكندگي مي دهد، سودمند باشد. پذيرش گسترده اي از اهمين مرزهاي زمين در هنگامي كه منابع آفتهاي طبيعي آفتهاي محصول هستند وجود دارد .


مطالعات بسياري ثابت كرده است كه افزايش فراواني آفتهاي طبيعي و كنترل بيولوژيكي موثرتر هر كجا كه محصول باشد به وسيله گياه بيشتري در حاشيه قرار مي گيرند اين مكانهاي اصلي ممكن است مهم باشد در حالي كه بعضي در حالي كه بعضي مكان ها سرتاسر زمستان براي آفتهاي طبيعي نگهداري مي شوند و احتمال دارد منابع افزايش يافته مثل ميزبانها طعمه هاي جانشين، گرده و شهد براي انگل ها و شكارگرهاي گياهان گلدار را آماده كند (Landis 1994)


اطلاعات زيادي نشان مي دهد كه بسياري از شكارگرهاي حريص به طور قابل توجهي ميزان چگالي بالايي در دست به اندازه حاشيه ها دارند. تاثيرات يكساني كه با قرابينه ها در زمين هايي كه شامل حاشيه هاي طراحي شده خاصي هستند (حاشيه هاي سوسكي) و چگالي (غلظت) شكارگررا با رديفهاي محصول مجاور افزايش مي دهد . اين فاصله ها در آفتهاي طبيعي رخنه مي كنند.


و محصول مي تواند اساسهاي بهينه سازي فضاي حاشيه هاي زمين در باشد(Boatman 1994)
با وجود نسبت بالاي كناره منطقه اي در حاشيه ها، انتظار مي رود كه اين ويژگيها ارتباط زيادي با محصولات همجوار داشته باشند. بدين وسيله تحهيه محافظي در برابر آفتهاي حشره اي در اين

مناطق تحت تاثير دهليزها است. با مدرك مي تواتن ثابت نمود كه اين تاثيرات دهليزها بر فراواني و پراكندگي جانور مفصل دار كه ممكن است طول عرض، فاصله و فركانس دهليزهاي مورد نياز براي حفظ تراز تنوع زيستي مفيد را مشخص كند كه محافظت از محصول طارحي شوند از اين طريق پراكندگي آفتهاي طبيعي افزايش يافته و بنابراين جمعيت آفتها ثابت مي شود. (Friy 1995)
M.A.Altied كشاورزي، اكوسيستم ها و محيط 74 (1999) صفحه 31-19


نمودار 4- تاثير قطعات معيار بر انتظار رويش پذيري از جمعيت آفتهاي طبيعي در خاك – اكوسيستم از ميزانهاي متنوع و ترازهاي ساختگي.
سيستم دهليزها هم چنين مي تواند با جلوگيرياز پراكنده شدن بيماري imoculum تاثير مثبتي بر سيستم بگذارند كشيدن حائلي براي حركت آفت حشره اي كاهش ذرات ريز آب و هوا از طريق قطع جريان هوا، تاثير بر جريان مواد غذايي، مواد و آب و تهيه مكاني اصلي براي زندگي بياباني، با اين وجود مهمترين وظيفه دهليزها از طريق دكارهاي دستي شان افزايش مي يابد، كه مي تواند اولين مرحله در معرفي مجدد تنوع زيستي در خاك – اكوسيستم بسيار بزرگي باشد كه قطعات گياه طبيعي واقعا حذف مي شوند(Perry 1994)


5- تنوع زيستي، حاصلخيزي خاك و سلامت گياه
يكي از مهمترين ويژگي هاي سيستم هايي كه هر ساله محصولاتي توليد مي كنند، نوع و كثرت رژيم هاي اخلالگر خاك هستند. زراعت و گياه كاري متناوب دائمي در منطقه اي كه در آن زراعت شده است به اولين مرحله توالي بوم شناسي بر مي گردد. اخلال فيزيكي خاك كه با زراعت و ته‌نشست مديريتي بوجود آورده عامملي بسيار مهم در تعيين فعاليت زيستي خاك و چگالي گونه ها در خاك – اكوسيستم مي باشد، سبب دين كار مي شود زراعت معمولا در حداقل 15 تا 25

سانتيمتر سطح خاك مزاحم مي شود و خطوط افقي سطح خاك طبقه طبقه شده با كشاورزي كه مختص به منطقه اي همگن مي باشد با رعايت ويژگيهاي فيزيكي و اخلال باقي مانده جايگزين مي شود. فقدان ريزمكانهاي خاك طبقه بندي‌شده سبب افزايش در تراكم گونه‌هايي مي‌شود كه در خاك – اكوسيستم زندگي مي كنند. كاهشهاي تنوع زيستي چنين خاكي منفي هستند زيرا باز بافت مواد غذايي و تعادل واقعي ميان ماده طبيعي موجودات زنده خاك و چگالي گياه تركيبات ضروري از يك خاك تعادل يافته حاصلخيز و بوم شناسي هستند (Hwndrix et al 1990)


توده زده خاك شامل ميكروبها (قارچ، باكتري و actinomycetes) و حيواناني مثل كرمك، كرم ريز، كلومبلا، هزارپا، كرم خاكي و جاوران مفصل دار مي باشد (Davies,1973) يك متر مربع از يك خاك طبيعي معتدل كشاورزي ممكن است شامل 1000 گونه از جانوران زنده با تراكم جمعيت در حدود 6 10 متر مربع براي كرمكها 5 10 متر مربع براي ريز جانوران مفصل داد و 4 10 متر مربع براي گروه هاي بي مهره ديگر باشد

يك گرم از خاك ممكن است شامل بيش از هزار پيوند قارچي و بيش از يك ميليون يا بيشتر كلنيهاي باكتريايي اختصاص مي باشند. انرژي، كربن، نيتروژن، و ديگر تغييرات پي در پي غذايي از طريق ريز سيستم هاي تجزيه شده خاك كه به وسيله قارچ و باكتري حفظ مي شوند، اگرچه نقش مهمي در جريان عنصر نيتروژن بازي مي كنند (and Anderton, 1995 swift)


در نقش آنها به عنوان تنظيم كننده فرآيند خاك – اكوسيستم ، موجودان زنده خاك تعدادي از فعاليتهاي بسيار مهم را انجام مي دهند ( Paolatti et al , 1994; Table 1)
- تجزيه زباله ها و جريان مواد غذايي
- تبديل نيتروژن جوي به اشكال آلي و تغيير مجدد نيتروژن آلي به نيتروژن گازي.
- فرونشاندن خاك مولد بيماري از طريق مخالفت.


- تركيب آنزيم ها، ويتامينها، هورمونها، شاكيان بسيار مهم و الكل هاي شيميايي اي كه جمعيتها و كارها را تنظيم مي كنند.
- اصلاح ساختمان خاك
- اثري متقابل داشتن با گياهان از طريق همياري ، همزيستي ،همكاري و توليد بيماريها.
فعاليت ميكروبهاي خاك بر موجود بودن مواد غذايي به طور مستقيم و غير مستقيم تاثيرگذار مي‌باشد.


يا تاثير مستقيم شكستگي مواد آلي و رهايي متاخر مواد غذايي است كه در ساختمان سلول و نگهداري فرآيندها استفاده نمي شود. مواد غذايي اضافي كه در دسترس گياهان هستند. هم چنين، چون توده زنده ميكروبي خودش نسبتا بخش ناپايدار مواد آلي خاك است، مواد غذايي در توده زنده مثل سلولهاي ميكروبي قابل دسترس هستند و توسط ديگر ميكروبها مورد حمله قرار مي گيرند.

 


با توجه به خدمات بوم شناسي كه توسط تنوع زيستي ارائه مي شو(فهرست 2) موجودات زنده خاك براي ادامه خاك – اكوسيستم ها حياتي هستند. بنابراين حائز اهميت است كه فعاليتهاي كشاورزي كه فراواني و غلظت موجودات زنده خاك را با افزايش شرايط مكاني خاص و دسترس پذيري مكانهاي خاص افزايش مي دهد، مشخص و حمايت شوند.
بايد تايد كرد كه سودمندي كشاورزي ممكن است بستگي به انتخاب فعاليتهاي مديريتي داشته باشد كه فعاليت هاي بيولوژيكي خاك را افزايش داده و در تثبيت جوي عنصر نيتروژن گردش مجدد كربن و مواد غذايي و جلوگيري از بيماري زايي خاك دست دارند.


5-1- افزايش زيوگان (جانوران يك پهنه) براي حاصلخيزي خاك
تاثير اصلي فعاليتهاي مديريتي كشاورزي بر فعاليت بيولوژيكي خاك مرتبط به گردش مواد غذايي، تغيير در داده هاي كربن و نيتروژن، محيط فيزيكي خاك، و تاثير منفي تركيب شيميايي مورد استفاده بر فعاليت ميكروبي و جانوري مي باشد. سيستم هايي كه داده هاي مدفون كربن و نيتروژن را از طريق دخول سبزيها و يا محصولات ريشه دار اليافي در چرخش اغلب جمعيت و فعاليت ميكروبي افزايش داده و به سمت مقدار بيشتري از سيستم هاي رسمي در حال استفاده كودهاي تجاري

سوق مي‌دهد تاثيرات چرخشهاي‌محصولات برموجودات زنده خاك مشخصا ازطريق كيفيت‌و كميت داده‌هاي آلي و همچنين با تهيه يك دوره «وقفه بيولوژيكي» نشان داده مي شود. هنگامي كه هيچ انگلي نباشد گياهان رشد مي كنند به همين دليل است كه گردش يونجه در برابر هترودورا اسچاجتي رويگردش چغندر و نيز سبزي در برابر هيدروژن avenaue بر غلات مفيد مي باشد.
استفاده از كودهاي كشاورزي حي.اني به عنوان منابع غذايي به طور كلي غلظت و فراواني زيوگان خاك را افزايش مي دهد. فعاليت ميكروبي و تك ياخته اي در خاكهاي كشاورزي لقاح يافته اساسا به طور كلي بيشتر است.


فهرست1
تاثير زيوگان خاك بر كارائي خاك در اكوسيستم ها (Hendrix et al 1990)
گردش مواد غذايي ساختار خاك
- ميكروفلورا(قارچ،باكتري، اكشنيست) -دگرگوني مواد آلي، معدني كربن و ثابت نگه داشتن مواد غذايي - توليد تركيبات آلي كه انبوهه ها را به هم پيوند مي دهند
- ميكروفانا(خانواده كرم جرب، كالمبولا) - تنظيم جمعيت باكتريايي و قارچي، تغيير جابه جايي مواد غذايي - ممكن است بر ساختار انبوهه از طريق كنش متقابل با ميكروفلورا تاثير بگذارد


- مسوفانا (خانواده كرم جرب، كامبولا، اينچي تراسيد) - تنظيم جمعيت قارچي و ميكرو فانال تغيير جابه جايي مواد غذايي و تجزيه باقي مانده هاي گياه - توليد حبه‌هاي ته نشين، ايجاد سوراخهاي ريز، توسعه گياه خاكسازي
- مكروفانا(ايزوپدها صدپاها، هزارپاها، كرمهاي خاكي...) - تجزيه باقيمانده هاي گياه تحريك فعاليتهاي ميكروبي - تركيبات ذرات آلي و معدني، توزيع مجدد مواد آلي و ريز موجودات زنده ايجاد سوراخهاي ريز، توسعه گياه خاكسازي توليد حبه هاي ته نشين.
فهرست2


فعاليتهاي مفيد ريز موجودات زنده در خاك و هواريشه اي ها
تجزيه باقي مانده ها، كودهاي حيواني و علفهاي هرز طبيعي گياه
تركيبات گياه خاكي
تبديل نيتروژن، گوگرد و فسفر به حالت معدني
بهبود توده خاك


افزايش در فراهم شدن مواد غذايي گياهي مثل فسفر، منگنز، آهن، روي، مس
اجتماعات همزيستي موجودات همزي
توليد عوامل كي ليت آلي
اكسايش – كاهش واكنشها
تثبيت نيتروژن بيولوژيكي

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید