دانلود فایل پاورپوینت آموزش نرم افزار Smart PLS

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آموزش نرم افزار Smart PLS توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آموزش نرم افزار Smart PLS قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

معیارهای آزمون مدل اندازه گیری انعکاسی
آزمون های پایایی (Validity Test)
آزمون های روایی (Reliability Test)

آزمون کیفیت مدل اندازه گیری انعکاسی

معیارهای آزمون مدل اندازه گیری ترکیبی
سطح متغیر پنهان
سطح متغیر مشاهده پذیر

آزمون مدل ساختاری

آزمون برازش کلی مدل در نرم افزار Smart-PLS

اسلاید ۲ :

روایی همگرا (Convergent Validity)
روایی تأئیدی
آزمون متوسط واریانس استخراج شده (AVE)
روایی واگرا (Discriminant Validity)
آزمون فورنل و لارکر
آزمون بارعرضی

اسلاید ۳ :

طبق گفته George and Mallery (2003, p.231) :
مقادیر بالای ۰٫۹ = عالی
مقادیر بالای ۰٫۸ = خوب
مقادیر بالای ۰٫۷ = قابل قبول
مقادیر بالای ۰٫۶ = سوال برانگیز
مقادیر بالای ۰٫۵ ضعیف

اسلاید ۴ :

مدلی همگن خواهد بود که قدرمطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش دارای حداقل مقدار ۰٫۷ باشد (Carmines and Zeller, 1979)
برخی حداقل مقدار ۰٫۵ را به عنوان دامنه پذیرش بارعاملی مدل اندازه گیری انعکاسی شده برگزیده اند (Hulland, 1999; Neupane et al., 2014; Chin, 1998)
به عقیده (Rivard and Huff, 1988)؛ چنانچه این مقدار کمتر از ۰٫۷ بوده ولی تعداد مشاهده پذیرها کم باشد و AVE متغیر مربوطه بالای ۰٫۵ باشد، می توان متغیر مشاهده پذیر را در مدل اندازه گیری انعکاسی حفظ نمود.

اسلاید ۵ :

این شاخص توسط فورنل و لارکر (۱۹۸۱) پیشنهاد شد
برای این شاخص حداقل مقدار ۰٫۵ درنظر گرفته شده است
بدین معنا است که متغیر پنهان موردنظر حداقل ۵۰ درصد واریانس مشاهده پذیرهای خود را تبیین می کند.

اسلاید ۶ :

طبق این معیار، یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان، باید پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده پذیرهای خود داشته باشد
جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر پنهان باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل باشد
این آزمون روایی تشخصیص را در سطح متغیرهای پنهان می سنجد
طبق تحقیقات صورت گرفته توسط Henseler et al., 2014 تنها ۷۲٫۰۸درصد مقالات تحلیل شده توسط نرم افزار Smart-PLS،از این آزمون برای تأئید روایی تشخیصی استفاده کرده اند.
این شاخص از ترکیب جداول مقادیر همبستگی بین متغیرهای پنهان و متوسط واریانس استخراج شده بدست خواهد آمد.

اسلاید ۷ :

به عقیده (Gefen and Straub, 2005)، طبق این آزمون این انتظار می رود که بارهای عاملی هرکدام از متغیرهای مشاهده پذیر موردنظر در یک مدل اندازه گیری انعکاسی بیشتر از بارهای عاملی مشاهده پذیرهای دیگر مدل های اندازه گیری موجود در مدل ساختاری باشد.
بار عاملی هر متغیر مشاهده پذیر بر روی متغیرپنهان متناظرش باید حداقل ۰٫۱ بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر مشاهده پذیر بر متغیرهای پنهان دیگر باشد
آزمون بارهای عرضی روایی تشخصیص را در سطح متغیرهای مشاهده پذیر می سنجد.
طبق تحقیقات صورت گرفته توسط Henseler et al., 2014 تنها ۷٫۷۹ درصد مقالات تحلیل شده توسط نرم افزار Smart-PLS،از این آزمون برای تأئید روایی تشخیصی استفاده کرده اند.

اسلاید ۸ :

این شاخص توانیی مدل را در پیش بینی متغیرهای مشاهده پذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان می سنجد.
مقادیر مثبت شاخص CV Com نشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازه گیری انعکاسی می باشد

اسلاید ۹ :

این شاخص توانیی مدل را در پیش بینی متغیرهای مشاهده پذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان می سنجد.
مقادیر مثبت شاخص CV Com نشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازه گیری انعکاسی می باشد

اسلاید ۱۰ :

از آنجایی که در مورد وزن ها در مدل اندازه گیری ترکیبی، محدوده ای مشخص نشده است، محققان به معنی داری این مقادیر بسنده نموده اند.
مقادیر زیر ۵ برای این شاخص نشان دهنده روایی مدل اندازه گیری ترکیبی می باشد ( Hair et al., 2011)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 15 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد