بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

           اختصاصات ظاهري آب آشاميدني
 - طعم و بو

 
اساسی ترین مسئله در مورد آب تصفیه شده عدم داشتن طعم و بو است. به استثناء موادی نظیر کلرورسدیم در آب که فقط بر روی طعم آب اثر گذاشته و تأثیری بر بوی آب ندارند، بوی آب ارتباط نزدیکی با طعم آن دارد.

اسلاید 2 :

عوامل مختلفي نظير رشد جلبكها ، تجزيه گياهان آبزي ، محصولات حاصل ازكلرينه كردن آب مثل كلرو فنلها و راكد ماندن آب در انتهاي شكبه توزيع درايجاد طعم و بوي آب مؤثرند.منشأ مشکلات مربوط به طعم و بوی آب ممکن است كيفيت آب خام، عدم كارايي سيستم تصفيه ، خوردگي شيميايي و يا رشد بيولوژيكي در سيستم توزيع باشد.

اسلاید 3 :

طعم و بوی آب همواره مسئله­ای است که مورد اعتراض مصرف کنندگان قرار می گیرد. با توجه به تأثیر منبع آب در پیدایش طعم و بو، مقدار وکیفیت آن در فصول مختلف سال ممکن است متغیر باشد.
-
شدت طعم و بو به دما و PH وابسته است .
-
بطور كلي در مورد طعم و بو هدف اين است كه آب تأمين شده براي 90 درصد مردم مطلوب باشد.

اسلاید 4 :

TON: Threshold Odor Number

    حجم آب بدون بو + حجم نمونه

TON =                                          

                حجم نمونه

اسلاید 5 :

بخشی از مشکلات طعم آب به نمک­های موجود در آب (کل جامدات محلول) و حضور برخی فلزات نظیر آهن، مس و منگنز مربوط می شود. در حالت کلی آبهائی که مقدار کل جامدات محلول آنها کمتر از mg/l1200 هستند از نظر مصرف­کنندگان قابل قبول هستند اما مقادیر کمتر از 650 میلی گرم در لیتر ارجحیت بیشتری دارند.

اسلاید 6 :

علاوه بر فلزات و جامدات محلول ، طعم و بوي نامطلوب آب ممکن است به آلودگی آب با ترکیبات آلی سنتتیک مرتبط باشد . در این میان ترکیبات فنلی کلرینه شده از جمله تركيباتي هستند که بوی نامطلوبی دارند. علاوه بر این سایر محصولات جانبی حاصل از گندزدایی با کلر نظیر کلروفرم و برمرفوم به ترتیب در غلظت های mg/L1/0و mg/L3/0 توسط حس بویائی قابل تشخیص هستند.

اسلاید 7 :

تجزیه گیاهان آبزی و محصولات حاصله از فعالیت میکروبی از جمله عوامل مؤثر دیگری هستند که در ایجاد طعم و بو در آبهای سطحی نقش دارند. ارگانیسم­های متعددی نظیر انواع جلبک­ها، باکتریها، قارچها و پروتوزآها در ایجاد چنین مشکلاتی نقش دارند اما بیشترین مشکلات طعم و بو در آب به باکتریهای رشته­ای، اکتینومسیت­ها و جلبک­های سبزـ آبی نسبت داده می­شود.

اسلاید 8 :

nاین میکروارگانیسم ها با تولید فرآورده های متعددی باعث تولید طعم و بو در آب می شوند. از میان متابولیت های تولید شده توسط اکتینومسیت ها و جلبک های سبز ـ آبی می توان به ژئوزمین و متيل ایزو بورنئول (MIB) اشاره کرد که باعث تولید بوی خاک کپک زده در آب می شوند.

nحد آستانه  بوی این ترکیبات کمتر از 10 نانوگرم در لیتر است.

اسلاید 9 :

علاوه بر آبهای سطحی در بعضی از منابع آب زیرزمینی و سیستم های توزیع ممکن است در اثر احیاء سولفات توسط باکتریهای بیهوازی، بوی نامساعد سولفید هیدروژن تولید شود. بوی این گاز که شبیه تخم­مرغ گندیده بوده و در غلظت های کمتر از 100 نانوگرم در لیتر قابل تشخیص است.

باکتریهای تولید کننده این ترکیب گونه­ای از باکتریهای گوگردی تحت عنوان دی سولفو و­يبريودی سولفوریکانس است. از جمله متابوليت­هاي دیگرباکتریايی که باعث تولید طعم و بوی شبیه لجن و ماهی در سیستم­های توزیع می­شوند می­توان به ترکیبات دی متيل پلی سولفیدها و متیل مرکاپتان اشاره کرد.

اسلاید 10 :

کدورت

پدیده ای است که میزان شفافیت آب را مشخص میکند. کدورت در آبهای سطحی به دلیل حضور مواد کلوئیدی از قبیل رس و سیلت، پلانکتونها، میکرو ارگانیسم ها و ترکیبات آلی حاصل از تجزیه گیاهان و بقایای حیوانات ظاهر می شود. کدورت باعث پراکندگی و یا جذب نور در حین عبور در آب بر روی یک خط مستقیم می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید