دانلود فایل پاورپوینت ایمنی مواد شیمیایی خواص فیزیکی و شیمیایی مواد

PowerPoint قابل ویرایش
54 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ایمنی مواد شیمیایی خواص فیزیکی و شیمیایی مواد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ایمنی مواد شیمیایی خواص فیزیکی و شیمیایی مواد قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • وزن مولکولی
 • حالت فیزیکی: جامد , مایع و گاز
 • شکل فیزیکی
 • رنگ
 • بو
 • اسیدیته
 • حلالیت آب
 • حلالیت در حلالهای آبی
 • وزن مخصوص نسبت به آب (دانسیته )
 • فرمول شیمیایی
 • دمای انفجار
 • دمای خود آتشگیری
 • نقطه اشتعال
 • نقطه ذوب
 • نقطه جوش
 • فشار بخار

اسلاید ۲ :

 • نقطه ذوب:
 • دمایی است که در آن دما یک جسم شروع به ذوب شدن می ‏کند.
 • نقطه جوش:
 • دمایی است که در آن دما یک جسم شروع به جوشیدن می ‏کند.

اسلاید ۳ :

 • جرم یک حجم واحد از یک جسم را چگالی می‌نامند.
 • ارشمیدس کشف کرد که اگر جسمی را در آب فرو برند، مقداری از وزن آن کاسته می‌شود.
 • مقدار کاهش وزن مساوی با وزن آبی است که جسم جای آن را گرفته است.
 • این دانشمند تاجی را در آب فرو برد و آب جابجا شده را اندازه گرفت.
 • بعد قطعه‌ای طلا که وزنش مساوی تاج بود در آب فرو برد و آب جابجا شده را اندازه گرفت.
 • آنگاه دید که تاج بیشتر از طلا آب را جابجا کرده است و فهمید که تاج از طلای خالص نیست.
 • اما اگر یک قطعه نقره و یک قطعه طلا با حجم مساوی را درنظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم طلا سنگین‌تر است.
 • جرمهایی که حجم مساوی داشته باشند و از اجسام مختلف باشند، چگالی مختلف دارند.
 • چون تاج از قطعه طلایی که حجمش با آن مساوی بود، سبک‌تر بود لذا چگالی آن کمتر بود.
 • واحد چگالی در سیستم متریک، گرم بر سانتی‌متر مکعب است.

اسلاید ۴ :

 • برای اینکه چگالی‌ها را بصورت عدد درآوریم، باید اجسامی را که چگالی مختلف دارند با یکدیگر مقایسه و مقیاس اصلی را انتخاب کنیم.
 • دانشمندان برای مایعات و جامدات، آب و برای گازها، هوا را مقیاس اصلی قرار داده‌اند.
 • یک سانتی‌متر مکعب آب، یک گرم جرم دارد.
 • بنابراین چگالی آب در سیستم متریک، یک گرم بر سانتی‌متر است.
 • نسبت چگالی‌ها به مقیاس اصلی را با کلمه‌ی (( مخصوص )) نشان می‌دهیم.
 • نسبت چگالی یک جسم به چگالی مقیاس اصلی، وزن مخصوص نامیده می‌شود.  
 • مثلاً چگالی طلا ۳/۱۹ گرم در سانتی‌مترمکعب است، یعنی یک سانتی‌متر مکعب طلا جرمی معادل ۳/۱۹ گرم دارد.
 • بنابراین طلا ۳/۱۹ برابر آب چگالی دارد یا وزن مخصوص طلا ۳/۱۹ است.
 • ما می‌توانیم چگالی هر یک از حالتهای ماده یعنی جامد و مایع و گاز را تعیین کنیم.
 • ابتدا جرم آن و سپس حجم آن را معین می‌کنیم، آنگاه جرم را به حجم تقسیم می‌کنیم تا چگالی را بدست آوریم. جرم را می‌توانیم با ترازو معین کنیم.
 • ما می‌توانیم حجم جامداتی را که شکل منظم دارند محاسبه کنیم.
 • برای تعیین حجم جامداتی که شکل منظم ندارند، آنها را در آب فرو می‌بریم و حجم آب جابجا شده را اندازه می‌گیریم.

اسلاید ۵ :

 • A physical change takes place without any changes in molecular composition.
 • The same element or compound is present before and after the change.
 • The same molecule is present through out the changes.
 • Physical changes are related to physical properties since some measurements require that changes be made.
 • Melting Point:
 • As solid matter is heated it eventually melts or changes into a liquid state at the melting point.
  Ice (a solid form of water) melts at 0 oC and changes to the liquid state.
 • Carbon dioxide melts at -56.6oC
 • Boiling Point:
 • As the liquid matter is heated further it eventually boils or vaporizes into a gas at the boiling point.
  Liquid water boils and changes into a gas, usually called steam or water vapor at 100 oC. In all three states the same molecules of water (H2O) are present.

اسلاید ۶ :

 • Reactivity
 • Heat of combustion
 • Enthalpy of formation
 • Toxicity
 • Chemical stability in a given environment
 • Flammability
 • Preferred oxidation state(s)
 • Coordination number
 • Capability to undergo a certain set of transformations, for example molecular dissociation, chemical combination, redox reactions under certain physical conditions in the presence of another chemical substance
 • Preferred types of chemical bonds to form, for example metallic, ionic, covalent
 • For example, hydrogen has the potential to ignite and explode given the right conditions. This is a chemical property.
 • Zinc reacts with hydrochloric acid to produce hydrogen gas. This is a chemical property.

 

اسلاید ۷ :

 • Chemical Properties:
 • Chemical properties of matter describes its “potential” to undergo some chemical change or reaction by virtue of its composition.
 • What elements, electrons, and bonding are present to give the potential for chemical change.
 • It is quite difficult to define a chemical property without using the word “change”. Eventually you should be able to look at the formula of a compound and state some chemical property.
 • At this time this is very difficult to do and you are not expected to be able to do it.
 • For example hydrogen has the potential to ignite and explode given the right conditions. This is a chemical property.
 • Metals in general have they chemical property of reacting with an acid.
 • Zinc reacts with hydrochloric acid to produce hydrogen gas. This is a chemical property.

اسلاید ۸ :

 • Chemical Changes or Reactions:
 • Chemical change results in one or more substances of entirely different composition from the original substances. The elements and/or compounds at the start of the reaction are rearranged into new product compounds or elements.
 • A CHEMICAL CHANGE
 • alters the composition of the original matter. Different elements or compounds are present at the end of the chemical change.
 • The atoms in compounds are rearranged to make new and different compounds.
 • Magnesium reacts with oxygen from the air producing an extremely bright flame.
 • This is a chemical change since magnesium oxide has completely different properties than magnesium metal shown on the left.  
 • Safety:  Do not try this without supervision and DO NOT LOOK DIRECTLY AT THE LIGHT!
 • The atoms are rearranged – diatomic oxygen molecules are split apart so that one oxygen atom combines with one magnesium atom.

اسلاید ۹ :

 • Oxidation of Iron – a chemical change:
 • For example iron has the potential to rust given the right conditions. This is a chemical property.
 • If iron does rust, this is a slow chemical change since rust is an iron oxide with different properties than iron metal.
 • In the graphic on the left, iron or steel wool is burning in a fast reaction with oxygen as contrasted with the slow rusting of iron also with oxygen.
 • In the element iron only atoms of iron are in contact with each other. In the element oxygen each oxygen is joined with one other to make a diatomic molecule. These atoms and molecules are rearranged so that two iron atoms combine with three atoms of oxygen to form a new compound.

اسلاید ۱۰ :

 • The standard enthalpy of formation or standard heat of formation of a compound is the change of enthalpy that accompanies the formation of 1 mole of a substance in its standard state from its constituent elements in their standard states (the most stable form of the element at 1 bar of pressure and the specified temperature, usually 298.15 K or 25 degrees Celsius). Its symbol is ΔHfO or ΔfHO.
 • For example, the standard enthalpy of formation of carbon dioxide would be the enthalpy of the following reaction under the conditions above:
 • C(s,graphite) + O2(g) → CO2(g) The standard enthalpy of formation is measured in units of energy per amount of substance. Most are defined in kilojoules per mole (kJ mol−۱), but can also be measured in calories per mole, joules per mole or kilocalories per gram (any combination of these units conforming to the energy per mass or amount guideline). In physics the energy per particle is often expressed in electronvolts which corresponds to about 100 kJ mol−۱٫
 • All elements in their standard states (oxygen gas, solid carbon in the form of graphite, etc.) have a standard enthalpy of formation of zero, as there is no change involved in their formation.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 54 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد