بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

M.A.C:                                                        
 Maximum Acceptable Concentration

حداكثر غلظت مطلوب: عبارت از گسترهاي از غلظت عوامل موجود در آب آشاميدني است كه چنانچه آب حاوي موادي با غلظت بيشتر از آن باشد از نظر كيفيت در حد پايينتري قرار داشته اما هنوز براي آشاميدن مناسب ميباشد.

اسلاید 2 :

M.P.C:                                                        
 
Maximum Permissible Concentration

حداكثر غلظت مجاز: حداكثر عوامل شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي آب آشاميدني است كه استمرار مصرف آن براي انسان زيانآور نباشد، اين مقدار برمبناي متوسط مصرف آشاميدني روزانه 5/2 ليتر آب براي يك انسان 70 كيلوگرمي در نظر گرفته شده است.

اسلاید 3 :

nآلاینده های اولیه : آلاینده هایی هستند که از نظر بهداشت عمومی و سلامت مصرف کنندگان اهمیت دارند.

nآلاینده های ثانویه : آلاینده هایی هستندکه اثر سوء بر کیفیت ظاهری و زیبایی شناختی آب دارند.

اسلاید 4 :

- Primary Drinking Water Standards

كدورت، كليفرم، آرسنيك، كادميوم، جيوه، نيترات و نيتريت

- Secondary Drinking Water Standards

pH ، كلرايد، مس، سولفات، روي، آهن، رنگ، بو

اسلاید 5 :

(1). در شرايط ويژه فقدان منبع آب با كيفيت برتر در منطقه تا 2000 ميليگرم در ليتر مجاز مي‌باشد.

(2). سازمان بهداشت جهاني از ديدگاه بهداشتي حدي براي سختي آب توصيه نكرده است و حد مورد اشاره در اين جدول از نظر فني- مهندسي و اقتصادي مي‌باشد.

(3). در مورد نيترات و نيتريت، مجموع نسبت غلظت هر كدام به مقادير توصيه شده نبايد از يك تجاوز كند و نبايد به تنهايي مورد قضاوت قرار گيرد.

(4). در شرايط ويژه فقدان منبع آب با كيفيت برتر در منطقه تا 250 ميليگرم در ليتر مجاز مي‌باشد

اسلاید 6 :

ميزان كلر آزاد باقيمانده توصيه شده درآب آشاميدني

در سيستمهاي مختلف آبرساني و محل برداشت

(1). شير انشعاب شبكه خصوصي: شير برداشت از شبكه عمومي آب آشاميدني در منازل با اماكن

(2)شير انشعاب عمومي: شير برداشت نصب شده در معابر كه برداشت عموم از آن عمدتا با ظروف انجام مي‌گيرد..

اسلاید 7 :

شبكه‌هايي كه از منابع و مخازن متعدد تامين آب مي‌شوند در تعيين تعدادنمونه هاي كلرسنجي، جمعيت تحت پوشش محدوده هر كدام ملاك محاسبه است.

يادآوري: پايش روزمره كيفيت آب آشاميدني در نقطه مصرف مستلزم اندازه گيري مقدار كلر آزاد باقيمانده، ميزان pH ، كدورت و دما مي‌باشد.

اسلاید 8 :

ارتباط بين تعداد نمونه برداري ميكروبي ماهيانه و جمعيت مصرف كننده آب

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید