بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اختلالات اسكلتي- عضلاني مرتبط با كار

اختلالات اسكلتي- عضلاني مرتبط با كار عمدهترين عامل از دست رفتن زمان كار، افزايش هزينهها و آسيبهاي انساني نيروي كار به شمار مي رود و از جمله مهمترين مسايلي است كه ارگونوميستها در سراسر جهان با آن روبرو هستند.

اسلاید 2 :

OSHAهـدف بـرنـامـههاي ارگونومي در محيط كار را كنتـرل اختلالات اسكلتي- عضلانيمي داند.

اسلاید 3 :

دستگاه اسكلتي- عضلاني (Muscu oske eta System)-تعريف

دستگاه اسكلتي- عضلاني از بافتهاي نرم و استخوانها تشكيل شده است. اجزاء مختلف دستگاه اسكلتي- عضلاني عبارتند از:

استخوانها: ساختارهاي تحمل كننده فشار.

ماهيچهها: بافت هاي قابل انقباض و ايجاد كننده حركت.

تاندونها: بافتي كه ماهيچهها را به استخوانها متصل ميسازد.

رباط ها: بافتي كه استخوانها را به يكديگر متصل ميسازد.

غضروفها: بافتي كه اصطكاك ميان استخوانها را كاهش مي دهد.

عصبها: سامانه ارتباطي كه ماهيچهها، تاندونها و ديگر بافتها را   به مغز مرتبط ميسازد.

عروق خوني: مجاري گردش خون و مواد مغذي در بدن.

اسلاید 4 :

سيستم اسكلتي - عضلاني

1-  استخوان ها  

اسكلت به بدن شكل داده و وزن آن را تحمل مي كند و مكانيسم اعمال نيرو ، و حركت را فراهم مي كند . بدن ما از 200 استخوان تشكيل شده است .

اسلاید 5 :

      2- رباط ها

فيبرهاي قوي و محكمي هستند كه در مفاصل بدن استخوانها را به هم متصل مي كند و موجب محدود شدن دامنه حركت مفصل مي شوند .

اسلاید 6 :

    3- عضلات :

  از هزاران فيبر نازك تشكيل شده است . رنگ قرمز آنها به علت عروق خوني فراوان است . عضلات با انقباض و انبساط نيرو و حركت ايجاد مي كنند .

اسلاید 7 :

    4- تاندون ها

  عضلات را به استخوان متصل مي كنند تاندونها از مواد سفت و طناب مانندي ساخته شده اند . تاندونها كش نمي آيند و صرفا“ نيرو را از عضلات به استخوانها منتقل مي كنند .

اسلاید 8 :

       5- اعصاب

دريافت احساساتو کنترل حركات بدن در دست سيستم عصبی می باشد .

اختلالات تروماي تجمعي به اعصاب حركتي و اعصاب حسي آسيب می رساند .

اسلاید 9 :

اختلالات اسكلتي- عضلاني -تعريف

اختلالات اسكلتي- عضلاني عبارت است از آسيبها و اختلالاتي كه يك يا چندين جزء از اجزاء دستگاه اسكلتي- عضلاني را متأثر ميسازد.

 

اختلالات اسكلتي- عضلاني شامل اسپرين، تنش، تورم، دژنراسيون، پارگي، گيرافتادگي اعصاب يا عروق خوني و شكستگي استخوان ميباشند.

 

علايم اختلالات  اسكلتي- عضلاني شامل ناراحتي، درد، خستگي، ورم، خشكي، اختلالات حسي، مورمور شدن، محدود شدن دامنه حركتي و كاهش كنترل حركتي ميباشند.

 

هنگامي كه محيط كار و انجام وظيفه در شغل خاصي به وقوع اختلالات اسكلتي- عضلاني كمك كنند اين اختلالات، اختلالات اسكلتي- عضلاني مرتبط با كار خوانده ميشوند.

اسلاید 10 :

اختلالات اسكلتي-عضلاني - علائم و نشانه ها

  • درد
  • احساس سوزش
  • گرفتگی
  • رنگ پريدگی
  • بی حسی
  • ورم
  • سختی
  • مورمورشدن
  • پرش ( تيک ) غير عادي
  • ضعف
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید