بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :


وظایف اصلی مدیران

 • چهار وظیفه اصلی مدیران:
 1. برنامه ریزی
 2. سازماندهی
 3. هدایت
 4. کنترل

اسلاید 2 :

کنترل (پایش و ارزشیابی)

 • کنترل: در حالت مطلوب به صورت داخلی و خارجی انجام می شود.

  -  پایش :

  اطمینان حاصل می شودکه فعالیت ها مطابق برنامه و روش مورد نظر
  انجام شده است.

  طی اجرای برنامه بررسی می شود.  .

  از چک لیست، شاخص، استاندارد، جدول گانت و... استفاده می شود.

  - ارزشیابی:

  اطمینان حاصل می شودکه نتایج کارهای انجام شده اثر بخش، ایمن و عادلانه   بوده و با حفظ کارایی قابل قبول، رضایت ذی نفعان را تأمین نموده است.

  می تواند در تمام مراحل از طراحی تا پایان کار انجام شود. 

  از چک لیست، شاخص، استاندارد، اهداف و... استفاده می شود.

 • نتیجه: پایش اطمینان از انجام درست کار و ارزشیابی اطمینان از انجام کار درست است.

 

 

 

اسلاید 3 :

نکات مهم در طراحی یک برنامه ارزشیابی

 • هدف از ارزشیابی چیست؟

  - ارزشیابی تکوینی (Formative Evaluation)

  - ارزشیابی تراکمی (Summative Evaluation)

 • تمرکز ارزشیابی بر روی چیست؟

  - فرآیند (Process)

  - پیامد (Outcome)

  - اثر نهایی(Impact) 

 • از کدام مدل برای ارزشیابی استفاده می شود؟

  - Social Science Research

  - Goal-Based Evaluation

  - Goal- Free Evaluation

  - Empowerment Evaluation

اسلاید 4 :

هدف از ارزشیابی چیست؟

-ارزشیابی تراکمی (Summative Evaluation)

  در پایان برنامه انجام می شود.

  به منظور بررسی نتایج کار انجام می گیرد و می خواهیم ببینیم   برنامه چقدربه اهداف خود رسیده است.

 

-ارزشیابی تکوینی (Formative Evaluation)

  در حین اجرای برنامه انجام می شود.

  به منظور افزایش شانس دستیابی به اهداف برنامه انجام می شود.

  حیطه های آن، آگاهی، نگرش ومهارت کارکنان، ارتباطات بین فردی، پایداری   برنامه و منابع مورد نیاز است.

 

 

 

 

اسلاید 5 :

تمرکز ارزشیابی بر روی چیست؟

-فرآیند (Process)

 

-پیامد (Outcome)

- اثر نهایی(Impact) 

اسلاید 6 :

از کدام مدل برای ارزشیابی استفاده می شود؟

 • Social Science Research
 • Goal- Free Evaluation
 • Goal-Based Evaluation
 • Empowerment Evaluation

اسلاید 7 :

اعتباربخشی

 • بررسی سیستماتیک خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به
  مجموعه ای از استانداردهایساختاری و فرآیندی است که منجر به پیامدهای مطلوب برای بیمار بر اساس کیفیت و ایمنی خدمات
  می گردد.

اسلاید 8 :

نکات مهم در طراحی یک برنامه ارزشیابی

 • هدف از ارزشیابی چیست؟

  - ارزشیابی تکوینی (Formative Evaluation)

  - ارزشیابی تراکمی (Summative Evaluation)

 • تمرکز ارزشیابی بر روی چیست؟

  - فرآیند (Process)

  - پیامد (Outcome)

  - اثر نهایی(Impact) 

 • از کدام مدل برای ارزشیابی استفاده می شود؟

  - Social Science Research

  - Goal-Based Evaluation

  - Goal- Free Evaluation

  - Empowerment Evaluation

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید