بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انواع ارزشيابي

ارزشيابي سنتي(فعلي يا موجود)

ارزشيابي توصيفي(كيفي يا بديل)

اسلاید 2 :

اصطلاحات و مفاهيم مربوط به ارزشيابي

اندازه گيري

آزمون

آزمودن

سنجش

ارزشيابي

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

اسلاید 3 :

ارزشيابي سنتي و كاستي هاي آن

vسطحي سنجي

vاعتبار و روايي اندك

vاندازه گيري كمّي و غير مستقيم

vمغالطه ي هدف و وسيله

vمغالطه ي جزء و كل

vاضطراب امتحان

vفشار نهادي براي كسب نمره

vايجاد رقابت نا مطلوب

vامتحان ابزار تهديد و ارعاب

vحذف يا كاهش خلاقيت

vتقلّب

vايجاد نگرش منفي نسبت به درس و مدرسه

vيادگيري نتيجه مدار

v

اسلاید 4 :

ارزشيابي توصيفي واهداف آن

بهبود كيفيت فرآيند ياددهي-يادگيري

فراهم نمودن زمينه ي مناسب براي حذف فرهنگ بيست گرايي

تأكيد بر اهداف عالي آموزش و پرورش ازطريق توجه به فرآيند

ايجاد زمينه ي مناسب براي حذف حاكميت مطلق امتحانات پاياني

افزايش بهداشت رواني محيط ياددهي-يادگيري

جايگزين كردن مقياسها وابزارهاي كيفي براي ارزشيابي تغييرات كيفي

اسلاید 5 :

وي‍‍‍ژگي هاي ارزشيابي توصيفي

  • توجه به فرآيند وفرآورده
  • چند جانبه نگري
  • پويايي
  • كاهش اضطراب
  • كثرت وكيفيت در ابزار
  • تلاش دروني وبيروني
  • بازخورد
  • رويكرد سنجشي-آموزشي

اسلاید 6 :

آثار ارزشيابي توصيفي

بهبود يادگيري

ايجاد نگرش مطلوب نسبت به مدرسه

افزايش بهداشت رواني

افزايش اعتماد به نفس

افزايش روحيه ي نقد پذيري

افزايش مشاركت در يادگيري

رشد مهارت خوداصلاحي و خود تنظيمي

رشد مهارت نقد خود

اسلاید 7 :

راه هاي اشاعه ي ارزشيابي توصيفي

اين نوع ارزشيابي بايد جزئي از فرآيند ياددهي-يادگيري تلقي شود.

معارض با الگوي كمّي تلقي نشود.

روش هاي فعّال تدريس پيش شرط تحقق آن است.

معلمان مجري طرح بايد مهارت هاي لازم را كسب كنند.

اصلاح و تغيير در برنامه ي درسي صورت گيرد.

نگرش جامعه از جمله مدير،اوليا و... تغيير كند.

اصلاح و بازسازي در آيين نامه ها و دستورالعملها ايجاد شود.

اسلاید 8 :

شيوه هاي اجرايي ارزشيابي توصيفي

تحليل پيشرفتها و ضعفهاي فراگير

پرسيدن

بازخوردهاي توصيفي

خودسنجي و همسال سنجي

پورت فوليو

برگه ي ثبت مشاهدات رفتارهاي بارز

چك ليست

آزمونهاي عملكردي

تكاليف درسي

اسلاید 9 :

موانع و مشكلات ارزشيابي توصيفي

رويكردهاي سنتي

نگرش منفي معلمان نسبت به نوآوري و تحوّل

عدم وجود رويكردهاي ياددهي- يادگيري متناسب با ارزشيابي

نا هماهنگي دروني بين اجزاء مؤثر برنامه ريزي درسي

پايين بودن استانداردهاي آموزشي در بسياري از مدارس كشور

عدم وجود منابع و ادبيات مناسب در مورد رويكردهاي ارزشيابي جديد

نگرش منفي والدين نسبت به تغيير ونوآوري

پايين بودن ميزان همكاري رسانه هاي قدرتمندي چون صدا و سيما براي اشاعه ي درست طرح 

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید