بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

محيط عبارت است از مجموعه شرايط وعوامل خارجي كه برزندگي وتكامل (پرورش)فرد ياجامعه اثر مي گذارد

اسلاید 2 :

محيط به سه نوع تقسيم مي شود

محيط فيزيكي:شامل آب، هوا، نور،  حرارت ،سرماوغيره

محيط زنده(بيولوژيك):شامل ميكروبها ويا منابعي است كه عوامل بيماريزاي عفوني

 را درخود نگه مي دارند

محيط اجتماعي:عادات وآداب ورسوم، اعتقادات مردم در اداره امورزندگي

اسلاید 3 :

بهداشت محيط

بنا به تعريف WHO،بهداشت    محيط عبارت است ازكنترل عواملي از محيط زندگي كه به نحوي دررفاه وسلامت جسمي،رواني واجتماعي انسان تاثير دارند ويا خواهند داشت

اسلاید 4 :

اولويت هاي بهداشت محيط

تامين واستفاده ازآب سالم به مقدار كافي براي همه

جمع آوري ودفع بهداشتي زباله وفاضلاب

كنترل ومبارزه به حشرات،جوندگان وسايرحيواناتي

كه باعث رشد وتكثيرعوامل بيماريزا هستند

حفاظت منابع آب از خطر آلوده شدن به مواد شيميايي سمي،بيولوژيك وراديواكتيو

تامين شرايط بهداشتي درمسكن،مدارس،اماكن عمومي

كنترل مشكلات بهداشتي حوادث وسوانح ناشي ازكار

رعايت ونظارت بر بهداشت موادغذايي

اسلاید 5 :

آب وآلاينده هاي آن

oآب آلوده وبيماريهاي ناشي از آن يكي ازمهمترين مسايل بهداشتي جوامع به خصوص در كشورهاي درحال توسعه رابه خود اختصاص داده است

اسلاید 6 :

خواص آب

(1خصوصيات فيزيكي:آب آشاميدني بايدبي رنگ،زلال وشفاف باشد.ونبايدبووطعم نامطلوبي داشته باشد. Hآب بايدحدود 7باشدوجودگازهايي از قبيل هيدروژن، سولفورو انيدريدكربنيك درآب ايجاد اسيديته نموده و Hآب را پايين مي آورد

اسلاید 7 :

(2خصوصيات شيميايي:وجوداملاح درآب تاحدودمعيني مجازو قابل قبول است و بيش ازآن برسلامت انسان اثر مي گذارد

(3خصوصيات بيولوژيكي:آب محيطي مناسبي براي فعاليت ورشدونمو بعضي ازموجودات ازقبيل باكتريها، قارچها، مخمرهاو..مي باشد.الوده شدن آب، موجب بيماريهاي جدي حتي همه گير مي شود

اسلاید 8 :

بيماريهاي قابل انتقال به وسيله آب

(1بيماريهاي ميكروبي

ويروس ها(فلج اطفال)

باكتري ها(حصبه-وبا)

تك ياخته اي ها(آميبيازيس-

ژيارديازيس)

(2بيماريهاي غيرميكروبي

بيماريهاي گوارشي

اسلاید 9 :

  • آبهاي سخت داراي املاح كلسيم ومنيزيم،نيتريت،نيترات وسولفات هستند كه براي آشاميدن وشستشو مناسب نمي باشند.نوشيدن آب سخت موجب اختلالات گوارشي مي شود وپوست را خشك مي كند

اسلاید 10 :

آب سالم وجنبه هاي ميكروبيولوژي آب

آب سالم آبي است كه حاوي ميكروبهاي بيماريزا نباشد وعوامل شيميايي وسمي مانند سرب يا ارسنيك كه براي انسان وحيوان مضر است در آن نباشد

موادمعدني محلول در آب از جمله كلسيم،منيزيم،سولفات ها ونيترات ها در آن در حد معيار واندازه باشد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید