بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

محيط عبارت است از مجموعه شرايط وعوامل خارجي كه برزندگي وتكامل (پرورش)فرد ياجامعه اثر مي گذارد

اسلاید 2 :

محيط به سه نوع تقسيم مي شود

nمحيط فيزيكي:شامل آب، هوا، نور،  حرارت ،سرماوغيره

nمحيط زنده(بيولوژيك):شامل ميكروبها ويا منابعي است كه عوامل بيماريزاي عفوني

 را درخود نگه مي دارند

nمحيط اجتماعي:عادات وآداب ورسوم، اعتقادات مردم در اداره امورزندگي

اسلاید 3 :

بهداشت محيط

nبنا به تعريف WHO،بهداشت    محيط عبارت است ازكنترل عواملي از محيط زندگي كه به نحوي دررفاه وسلامت جسمي،رواني واجتماعي انسان تاثير دارند ويا خواهند داشت

اسلاید 4 :

اولويت هاي بهداشت محيط

nتامين واستفاده ازآب سالم به مقدار كافي براي همه

nجمع آوري ودفع بهداشتي زباله وفاضلاب

nكنترل ومبارزه به حشرات،جوندگان وسايرحيواناتي

كه باعث رشد وتكثيرعوامل بيماريزا هستند

nحفاظت منابع آب از خطر آلوده شدن به مواد شيميايي سمي،بيولوژيك وراديواكتيو

nتامين شرايط بهداشتي درمسكن،مدارس،اماكن عمومي

nكنترل مشكلات بهداشتي حوادث وسوانح ناشي ازكار

nرعايت ونظارت بر بهداشت موادغذايي

اسلاید 5 :

آب وآلاينده هاي آن

oآب آلوده وبيماريهاي ناشي از آن يكي ازمهمترين مسايل بهداشتي جوامع به خصوص در كشورهاي درحال توسعه رابه خود اختصاص داده است

اسلاید 6 :

خواص آب

(1خصوصيات فيزيكي:آب آشاميدني بايدبي رنگ،زلال وشفاف باشد.ونبايدبووطعم نامطلوبي داشته باشد.PHآب بايدحدود 7باشدوجودگازهايي از قبيل هيدروژن، سولفورو انيدريدكربنيك درآب ايجاد اسيديته نموده وPHآب را پايين مي آورد

اسلاید 7 :

(2خصوصيات شيميايي:وجوداملاح درآب تاحدودمعيني مجازو قابل قبول است و بيش ازآن برسلامت انسان اثر مي گذارد

(3خصوصيات بيولوژيكي:آب محيطي مناسبي براي فعاليت ورشدونمو بعضي ازموجودات ازقبيل باكتريها، قارچها، مخمرهاو..مي باشد.الوده شدن آب، موجب بيماريهاي جدي حتي همه گير مي شود

اسلاید 8 :

بيماريهاي قابل انتقال به وسيله آب

  • آبهاي سخت داراي املاح كلسيم ومنيزيم،نيتريت،نيترات وسولفات هستند كه براي آشاميدن وشستشو مناسب نمي باشند.نوشيدن آب سخت موجب اختلالات گوارشي مي شود وپوست را خشك مي كند

اسلاید 9 :

آب سالم وجنبه هاي ميكروبيولوژي آب

pآب سالم آبي است كه حاوي ميكروبهاي بيماريزا نباشد وعوامل شيميايي وسمي مانند سرب يا ارسنيك كه براي انسان وحيوان مضر است در آن نباشد

pموادمعدني محلول در آب از جمله كلسيم،منيزيم،سولفات ها ونيترات ها در آن در حد معيار واندازه باشد

اسلاید 10 :

آلودگي آب

|ماده اي كه كيفيت آب را تغييردهد وآن را فاسد كند، همچنين مانع استفاده از آن گردد،آلاينده آب ناميده مي شود

]منابع آلوده كننده آب عبارتند از:

(1فاضلاب هاي خانگي

(2فاضلاب هاي كشاورزي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید