بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

oآگاهی از بیولوژی، تولید و فیزیولوژی شیرمادر، همچنین مسائل مرتبط با آن برای همه پزشکان و کارکنان بهداشتی، صرف نظر از تخصصهایشان ضروریست.

oپزشکان و کارکنانی که با بهداشت و درمان نوزادان و کودکان سر و کار دارند، موظف هستند این اطلاعات را بشکلی سازمان یافته و بنحوی مسئولانه اجرا نمایند.

oتغذیه کودک از پستان مادر، پدیده ای بیولوژیک است و هر مادری بایست بتواند بدون هر گونه واسطه ای آنرا بمنصه ظهور بگذارد.

oشیردهی موفقیت آمیز نیازمند آگاهی، حمایت و تحقق جوی ارزشی و درک کننده است.

oمتاسفانه متاثر از مدرنیته کاذب و سود اقتصادی سرشار کارتلهای تولید کننده فورمولا، هر روز شاهد دریافت پیامهایی نومید کننده در ترویج تغذیه با شیرمادر هستیم.

oمبارزه مستمر گروههای حامی شیرمادر، بیمارستانهای دوستدار کودک و کارکنان دلسوز و مسئولیت پذیر مهمترین پشتیبانان ترویج تغذیه با شیرمادر هستند.

اسلاید 2 :

oتغذيه انحصاري با شیرمادر، موجب نجات جان سالیانه هفت ميليون كودك، مبتلا به بیماریهای اسهالی وعفونتهاي حاد تنفسي میگردد.

oجان یک میلیون نوزاد را تنها میتوان با شروع تغذیه با شیر مادر، در طی نخستین ساعت تولد نجات داد.

oشیر مادر سلامت و تندرستی میلیونها کودک دیگر را بطور غیر مستقیم تضمین می کند.

oتغذیه انحصاری با شیرمادر قادر است، جان دو سوم از کودکان 0 تا 3 ماهه که بدلیل بیماریهای اسهالی و عفونت تنفسی میمیرند، را محافظت نماید.

oشیرمادر قادرست جان یکسوم کودکان 6 تا 12 ماهه را از ابتلا با بیماریهای عفونی کشنده نجات بخشد.

oشیرمادر تضمین کننده جان یک هفتم کودکان زیر 5 سالی است، که دو سال اول زندگی شیر مادر خورده باشند.

اسلاید 3 :

اهمیت شروع شیرمادر در نخستین ساعت زندگی

 • موجب نجات جان یک میلیون نوزاد و کودک شیر خوار از مرگ میگردد.
 • نوزادانی که بمحض تولد، حداکثر طی ساعت اول شیر خورده اند، از سلامت بیشتری برخوردار بوده اند.
 • نوزادانی که در طی ساعت اول در مقایسه با ساعت دوم از پستان مادر تغذیه شده اند، احتمال موفقیت آمیز بودن شیردهی بیشتر بوده است.

اسلاید 4 :

تولید شیرمادر

oاساسا تولید شیرمادر بنا بر تقاضای شیر خوار می باشد.

oافزایش مکیدن شیر خوار موجب تخلیه بیشتر پستانهای مادر گردیده و بنوبه خود منجر به ترشح بیشتر شیرمادر میشود.

oترشح شیرمادر دارای پتانسیل بالایی است، گزارشهای مختلفی وجود دارد که مادران دو قلو و حتی سه قلو، نیازی به فرمولا نداشتند.

       متاسفانه هر گونه مداخله ناآگاهانه که تلاش میجوید، بنحوی از انحاء یک ماده غذایی را در ششماه اول تولد به شیرمادرخوارعرضه نماید، خواسته یا ناخواسته با زیر پا گذاشتن اهمیت ” تغذیه انحصاری شیر مادر“، تنها موجب کاهش مقدار و کفایت شیرمادر خواهد شد.

اسلاید 5 :

ترشح پرولاکتین

 • هرمون پرولاکتین که از هیپوفیز قدامی ترشح میگردد موجب تولید شیرمادر میگردد و بصورت نوسانی و هر 75 دقیقه یکبار(هر روز 7 تا 20 بار روزانه) ترشح میگردد.
 • معمولا پیکهای ترشحی در هر نوبت بر روی سطوح پایه ای افزوده میگردد.
 • غلظت پرولاکتین درحاملگی بیست برابر پیش از حاملگی است.
 • مادرانی که شیر نداده اند، سطح پرولاکتینشان با گذشت چند هفته به سطح پیش از حاملگی باز میگردد.
 • بهر دلیل که فعالیت مکیدن نوک پستان مادر انجام نگردد، سطح پرولاکتین نیز افت میکند.
 • هر چند، پرولاکتین برای ترشح شیرمادر الزامیست، معهذا غلظتهای پلاسمایی آن مستقیما با تولید و ترشح شیرمادر مرتبط نیست.

اسلاید 6 :

oهنگامی که شیرخوار نوک پستان را میمکد، یکدسته سیگنال آوران ناشی از تحریک حسی  پایانه های عصبی از نوک پستان به مغز ارسال و موجب آزاد شدن هورمون اکسیتوسین از هیپوفیز خلفی میگردد.

oگاهی این تحریک حسی با دیدن، شنیدن و حتی فکر کردن مادر اشتغالات مثبت شیردهی نیز فعال میشود.

oاکسیتوسین بطور سیستمیک، گیرنده مربوطه بر روی سلول میواپیتلیال را فعال و آنرا وادار به انقباض و موجب جهش شیر از آلوئولها بسوی سینوسهای شیری میکند. این پدیده را  ”جهش شیر یا لت دان ” مینامند.

oاکسیتوسین همچنین موجب افزایش انقباض رحم نیز شده، لذا سبب برگشت سریعتر رحم مادر شیرده به وضع نرمال و کاهش خونریزی میگردد.

oبرخی مادران تاثیر اکسیتوسین را بصورت انقباض نوک پستان بیان میکنند.

اسلاید 7 :

ارتباط شیوه زایمان با تغذیه شیرمادر

 • متاسفانه، سزارین شانس تغذیه موفقیت آمیز با شیر مادر را 10 تا 20 در صد کاهش میدهد.
 • پس ازانجام سزارین، درد های مادر بهانه ای جهت جدایی مادر و نوزاد گشته، و باعث تهدید شیر مادر در طی نخستین ساعات زندگی میگردد.
 • سزارین اورژانس، بیشتر از الکتیو شانس خدشه در تغذیه مستمر با شیر مادر میگردد.
 • گاهی شدت استرس در سزارینهای اورژانس بقدری زیاد است که موجب وقفه در جهش شیرمادر میگردد.

اسلاید 8 :

ده گام درموفقیت آمیز بودن شیرمادر

oزایشگاهها باید از سیاست مدون تغذیه ای، مبتنی بر شیرمادر برخوردار باشند و کلیه کارکنان نسبت به مزایای آن عمیقا توجیه شده باشند.

oکلیه کارکنان بهداشتی درمانی در ترویج تغذیه با شیرمادر آموزش دیده باشند.

oکلیه خانمهای باردار در طی این دوره در مورد مزایای شیرمادر آگاهی یابند.

oبه مادران شیرده کمک شود در طول اولین ساعت پس از تولد، به نوزاد خود شیرمادر بدهند.

oبه مادرشیرده نشان داده شود، چگونه وقتی که از کودک جدا است، شیردهی را متوقف نکند (آموزش انواع روشهای دوشیدن و ذخیره سازی).

oهمواره بر ” تغذیه انحصاری با شیرمادر“ در شش ماه نخست زندگی تاکید گردد.

oضرورت هم اتاقی مادر و نوزاد (همبستری مادر و نوزاد) پا فشاری گردد.

oتغذیه با شیرمادر همواره بنابر تقاضای شیرخوار باشد.

oاز گولزنک، بطری و سر بطری اکیدا استفاده نگردد.

oگروههای ”حامی مادران شیرده“ تشکیل و مادران جهت دریافت هر گونه برنامه فرهنگی در ارتباط با شیر مادر راهنمایی و ارجاع گردند.

اسلاید 9 :

توصیه هایی در خصوص تداوم شیرمادر

oترغیب مستمر مادر به شیردهی توسط کارکنان بهداشتی – درمانی

oارتباط بدون واسطه پوستی مادر و نوزاد در شروع نخستین نوبت شیردهی

oتغذیه شبانه با شیرمادر خصوصا در چند هفته نخست (مطابق میل کودک)

oپایش مستمر بر تغذیه با شیرمادر در مراکز بهداشتی-درمانی

oدیدارهای پیگیر پزشک و ارائه راهکاری متنوع و برطرف نمودن مشکلات احتمالی، پایش دقیق و پیگیر رشد و تکامل کودک

oتوجه به تغذیه کمکی در پایان شش ماهگی

oعدم جدا کردن مادر و شیرخوار، مگر در موارد ضروری و آنهم استمرار شیردهی بکمک دوشیدن دستی یا پمپاژ

oمادر نوزاد پره ماچور کودکش را مستقیما با شیر خودش تغذیه نماید.

اسلاید 10 :

درشت مغذیهای شیرمادر

oپروتئین شیر مادر برای رشد و تکامل مغز شیرخوار ضروریست، براحتی قابل جذب است و تحت تاثیررژیم غذایی مادر نیست.

oچربی شیر مادر متشکل از زنجیره های بلند که برای تکامل مغز و عملکرد بهینه بینایی الزامی است. کلسترول نسبتا بیشتر شیرمادر در مقایسه با شیرگاو امکان سروکار بیشتر با آن و بهبود متابولیسم گردیده، عملا کودک را در سراسر زندگی از عوارض هیپرکلسترومی محافظت مینماید. چربی شیرمادر تحت تاثیر رژیم غذایی اوست.

oفورمیلک که حاوی آب و پروتئین بیشتر و تا حدی رقیق است، برای فروکش نمودن تشنگی شیرخوارمفید است، هیندمیلک که حاوی چربی بیشتریست، موجب رضایت و سیری شیرخوار میگردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید