دانلود فایل پاورپوینت اصول عملکرد بازتابها وکنترل حرکتی

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول عملکرد بازتابها وکنترل حرکتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول عملکرد بازتابها وکنترل حرکتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه:

žدر مطالعه انواع حرکات یکسری از حرکات را که بررسی می کنیم حرکات رفلکسی است.

žبرای مطالعات باز تابی به یک موجود نخاعی احتیاج داریم.

žهیچ گونه مدار نرونی در هیچ جایی از مغزوجود ندارد برای حرکت خاص جلو وعقب برای راه رفتن ومغز فقط سیگنالهای دستور دهنده را صادر می کند واین مدارها فقط در نخاع وجود دارد.

اسلاید ۲ :

žهر سیگنال حسی پس از ورود به نخاع به دو مقصد جداگانه سیر می کند. ۱- یک نخسه به به ماده خاکستری     ۲- نخسه دیگر به سطوح بالاتر می رود.

žنورون های حرکتی قدامی:۱-نورون های حرکتی آلفا     ۲-نورون های حرکتی گاما.

žنورون های واسطه ای:۳۰برابر نورون حرکتی-۱۵۰۰ایمپالس در ثانیه.

اسلاید ۳ :

موارد استعمال بالینی رفلکس :

žرفلکس زانو:برای تعیین حساسیت رفلکس

žنورولوژیستها از رفلکس کشش عضلانی برای ارزیابی درجه تسهیل مراکز عصبی نخاع استفاده می کنند.

žافزایش ایمپاسهای تسهیلی از نواحی بالاتر سیستم عصبی باعث تشدید رفلکسهای کششی وبرعکس.

اسلاید ۴ :

بازتاب کشی یا تک سیناپسی

نمونه خوبی برای تبیین ارتباط بین درونداد حسی وبرونداد حرکتی

با بروز محرک عضله منقبض میشود و دوک عضلانی پیام های تحریکیرا از طریق فیبرهای آورانIa مستقیما به نرون های حرکتی میبرد .

اگر کشش به اندازه کافی قوی باشد نرون های حرکتی آلفا باعث تولید یک پتانسیل عمل می شود که سبب انقباض عضله کشیده می شود.

اسلاید ۵ :

مدارهای بازتابی درگیردر مهار عضله مخالف :

۱-مهار به واسطه نرون رابط مهاری در سیناپسa Iمهاری

۲-مهار واسطه ای سلول رنشو

۳-مهار واسطه ایb  I

۴-مکانیسم مهاری پیش سیناپسی

اسلاید ۶ :

مهار به واسطه نرون رابط مهاری در سیناپس Ia مهاری :

زمانی که این نرونها تحریک میشوند یک انتقال دهنده عصبی ازاد میکنند که اثر مهاری بر نرونهای حرکتی دارد که به عضلات مخالف عضله کشیده شده عصب دهی میکند

به این مهار چون دو سیناپس دارد دو سیناپسی میگویند.

نرون رابط   Ia درونداد همگرا را طوری پردازش میکند که عضلات مخالف به میزان مناسب مهار شوند.

تکالیف مختلف به درجات متفاوتی از مهار عضله مخالف وفعالیت عضله موافق نیاز دارد.

اسلاید ۷ :

مهار راجعه به واسطه سلول رنشو:

žسلول رنشو :نرونهای رابطی که مستقیما با نرونهای حرکتی آلفا و نرون رابط مهاری  Ia سیناپس برقرار می کند.

žدرونداد حاصل همگرایی را از دروندادهای قطعه ای ونزولی مختلف دریافت می کند ولی درونداد اصلی رااز نرون حرکتی آلفا دریافت می کند.

žهر سلول رنشو به یک نرون حرکتی آلفا پیام رسانی می کند و این نرون حرکتی آلفا علاوه بر اینکه تارهای عضلانی خارج دوکی را عصب دهی میکند مستقیما به عقب بر می گردد وسلول رنشو را عصب رسانی می کند.

اسلاید ۸ :

رنشو:

žشاخه جانبی راجعه:شاخه فرعی که از نرون حرکتی آلفا به سلول رنشو می رسد را شاخه جانبی راجعه گویند.

žنرون حرکتی آلفا که آغازگر انقباض عضله هدفش است سلول رنشو را فعال می کند سلول رنشو به نوبهخود به عقب بر می گردد و با نرون حرکتی آلفا سیناپس می سازد وان را مهار می کند شاخه های جانبی ان نیز عضلات همکارعضله اصلی را مهار می کند.بنابراین فعالیت سلول رنشو برونداد نرون حرکتی را کاهش می دهد(چه از نرون حرکتی آلفا چه از منابع نزولی).

اسلاید ۹ :

همکاری نرون رنشو ونرون رابط مهاری Iaبه درجه بندی انقباض عضله و به انقباض هماهنگ و زمانبندی شده عضلات مخالف وموافق به منظور انجام تکلیف به طور مطلوب کمک می کنند.

اسلاید ۱۰ :

انواع مهارهای رنشو :

.۱نرون حرکتی آلفای که آن را تحریک کرده است

.۲نرون حرکتی آلفای عضلات همکار

.۳نرون حرکتی گامای همین عضلات

.۴نرون های رابط مهاری Ia  عضله مخالف

سلول های رنشو عضلات موافق را مهار و از طریق ارتباطات نرون های مهاری  Ia  مخالفشان ،عضلات مخالف را حذف مهار می کنند،حذف مهار مهار را کاهش می دهد و عضلات مخالف را از نظر سطح انقباضی به یکدیگر نزدیک می کند.

عملکرد آن ها به نوعی با نرون های رابط  Ia مخالف است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 41 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد