دانلود فایل پاورپوینت اندام تحتانی وعضلات آن

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اندام تحتانی وعضلات آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اندام تحتانی وعضلات آن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

A : سطح ساجیتال

B : سطح فرونتال

C :سطح هوریزنتال

اسلاید 2 :

  • تا شدن
  • بازشدن
  • دور شدن
  • نزدیک شدن
  • چرخش داخلی
  • چرخش خارجی
  • تا شدن افقی
  • دور شدن افقی
  • نزدیک شدن افقی

اسلاید 3 :

چرخش داخلی (Inward Rotation)
چرخش خارجی (
Outward Rotation)

اسلاید 4 :

این حالت موقعی است که پا از کنار بدن در موقعیت آبداکشن به جلوی بدن بیاید.

این عمل با کمی چرخش خارجی همراه است.

اسلاید 5 :

جمعاً حدود 22 عضله در سطوح مختلف قرار دارند.

سطح قدامی : سوئز، خاصره ای، شانه ائی، راست قدامی، خیاطه و کشنده پهن نیام.

سطح خلفی : دوسر رانی، نیم غـــــشائی، نیم وتری، سرینی بزرگ،عضلات عمقی گرداننده (شش عضله).

سطح داخلی : نزدیک کننده کوتاه، نزدیک کننده بلند، نزدیک کننده بزرگ و راست داخلی.

سطح خارجی : سرینی میانی و سرینی کوچک.

اسلاید 6 :

این شش عضله قوی بر دو مفصل عمل می کنند.

تاکننده ران : راست قدامی (بازکننده زانو)، خیاطه (تاکننده زانو) و راست داخلی (تاکننده زانو).

بازکننده ران : نیم غشائی (تاکننده زانو)، نیم وتری (تاکننده زانو) و دوسر رانی (تاکننده زانو).

اسلاید 7 :

عضله ای است عمقی که بصورت بخش سوئز کوچک و بزرگ مطالعه می شود.

سرثابت : کنار خارجی دوازدهمین مهره پشتی و تمام مهره های کمری وغضروفهای بین مهره ای

سر متحرک : برجستگی کوچک استخوان ران

عمل : فلکشن ران و بالاکشیدن تنه (پاها روی زمین ثابت)

اسلاید 8 :

در سطح قدامی لگن و قابل لمس نیست.

سرثابت : سطح قدامی حفره خاصره ای

سر متحرک : تاندون عضله سوئز روی برآمدگی ران

عمل : فلکشن ران

اسلاید 9 :

در سطح قدامی ران و بین ران و زانو می باشد.

سرثابت : دارای دو سر یکی به بالای حفره حقه ای و دیگری به خار خاصره ای تحتانی قدامی

سر متحرک : لبه بالای استخوان کشکک

عمل : فلکشن ران

اسلاید 10 :

عضله ای ایست کوتاه کلفت و غــــــیر قابل لمس می باشد.

سرثابت : روی استخوان عانه

سر متحرک : سطح خلفی استخوان ران

عمل : فلکشن، آبداکشن و کمی چرخش خارجی ران

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 32 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله استفاده از رادیو ایزوتوﭖ فسفر - ٣٢ در بررسی توزیع کود فسفری در خاک و اندامهای مختلف گیاه گوجه فرنگی ، تحت سیستم کود آبیاری قطرهای

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
خلاصهآزمایش در مزرعه تحقیقات کشاورزی و پزشکی هستهای کرج، تحت سیستم کودآبیاری قطرهای، بصورت چهار کرت (هرکدام به ابعاد ١٠*٣ متر) و در چهار تکرار اجراﺀ گردید. طراحی سیستم آبیاری بگونهای بود که هر کرت از ٣ خط آبیاری، به طول ١٠ متر و به فاصله یک متر از یکدیگر قرار گرفته و فواصل هر قطره چکان ٥/٠ متر در نظر گرفته شد ...

دانلود مقاله بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندامهای مختلف گیاهPimpinella deverroides ( Boiss . ) Boiss . در مراحل مختلف رشد

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهدر میان گونههاي Pimpinella فقـط تعـداد معـدوديماننــد P. saxifrage L.، P. major L. (Hudson) وP. magna L. بهعنوان داروي سنتی بکار میرونـد. سـایر گونهها بسیار محدود در درمـان بیماریهـا اسـتفاده شـده و مطالعات کمی روي آنها انجام شده است. گونه P. alpinaدر منطقه Java بهعنوان دارو به منظور تقویت میل جنـسی و هم ...

دانلود مقاله مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس ریشه و اندام هوایی گیاهChaerophyllum macropodum L .

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهگونه گیـاهی Chaerophyllum macropodum کـه درزبان فارسی جعفري فرنگی کوهستانی نامیده میشود یکی از گونـــههـــاي معطـــر از جـــنس جعفـــري فرنگـــی(Chaerophyllum) از خـانواده چتریـان (Umbelliferae)میباشد. جنس مذکور در ایران داراي هشت گونـه اسـت که بجز یکی، بقیه چند ساله بوده و در مراتع و ارتفاعـات کوهستانی ...

دانلود مقاله ارزیابی چالش های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه های ذی نفوذ

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
دگرگونی پراکنش جمعیت در پهنهی کشور و تمرکز جمعیت هرچه بیشتر آن در مناطق شهری، شمارو جمعیت شهری را به میزان بی سابقهای رسانده است، به نحوی که در حال حاضر بیش از %71 جمعیت کشور در 1168 نقطه شهری ساکن شدهاند.1 شهرها با توجه به پیچیدگیهای اجتماعی، محیطی، اقتصادی و کالبدی دارای نظامی در هم تنیده و متنوع هستند که س ...

دانلود فایل پاورپوینت اندام تحتانی وعضلات آن

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سطوح حرکتی مفصل ران A : سطح ساجیتال B : سطح فرونتال C :سطح هوریزنتال اسلاید 2 : حرکتهای مفصل ران تا شدن بازشدن دور شدن نزدیک شدن چرخش داخلی چرخش خارجی تا شدن افقی دور شدن افقی نزدیک شدن افقی اسلاید 3 : تا شدن افقی (Horizontal F ...

مقاله مقایسه مهارتهای بنیادی جابهجایی کودکان مبتلا به ناهنجاریهای اندام تحتانی با افراد سالم

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه مهارتهاي بنیادي جابهجایی کودکان مبتلا به ناهنجاريهاي اندام تحتانی با افراد سالم چکیده در طول مراحل رشد حرکتی، مهارتهاي بنیادي جابهجایی تأثیر بسزایی در تقویت رشد حرکتی در طول عمر خواهند داشت، چراکه با ایجاد امکان براي واکاوي بیشتر محیط موجبات رشد بهتر را مهیا میکنند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه مهارتها ...

مقاله گشتاور عضلات اندام تحتانی و میزان بار هنگام فرود تک پا

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
گشتاور عضلات اندام تحتاني و ميزان بار هنگام فرود تک پا چکيده جذب شوک حاصل از ضربة نيروهاي عکس العمل زمين يا کـاهش ميـزان بـار (ROL)، در حين فعاليت هاي روزمره و بخصوص فعاليت هاي ورزشي ، باعث کاهش ميزان آسـيب هـا در اندام تحتاني و بهبود عملکرد مي گردد. با توجه بـه اينکـه يکـي از عملکردهـاي احتمـالي عضلات اسک ...

مقاله مقایسه توان بیهوازی اندام تحتانی دانش آموزان مدارس دولتی و خصوصی با دو روش میدانی و آزمایشگاهی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده توان بيهوازي براي موفقيت در فعاليت هاي ورزشي از اهميت ويژهاي برخوردار است . هدف اين پژوهش مقايسه توان اندام تحتاني دانش آموزان مدارس دولتي و خصوصي به دو روش ميداني و آزمايشگاهي بود. آزمودنيها شامل ٢٣٠ دانش آموز در پايه هاي دوم و سوم راهنمايي با دامنه سني ١٥-١٢ سال و وزن ٤٨-٥٤ کيلوگرم مورد مطالعه قرار ...