بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

A : سطح ساجیتال

B : سطح فرونتال

C :سطح هوریزنتال

اسلاید 2 :

  • تا شدن
  • بازشدن
  • دور شدن
  • نزدیک شدن
  • چرخش داخلی
  • چرخش خارجی
  • تا شدن افقی
  • دور شدن افقی
  • نزدیک شدن افقی

اسلاید 3 :

چرخش داخلی (Inward Rotation)
چرخش خارجی (
Outward Rotation)

اسلاید 4 :

این حالت موقعی است که پا از کنار بدن در موقعیت آبداکشن به جلوی بدن بیاید.

این عمل با کمی چرخش خارجی همراه است.

اسلاید 5 :

جمعاً حدود 22 عضله در سطوح مختلف قرار دارند.

سطح قدامی : سوئز، خاصره ای، شانه ائی، راست قدامی، خیاطه و کشنده پهن نیام.

سطح خلفی : دوسر رانی، نیم غـــــشائی، نیم وتری، سرینی بزرگ،عضلات عمقی گرداننده (شش عضله).

سطح داخلی : نزدیک کننده کوتاه، نزدیک کننده بلند، نزدیک کننده بزرگ و راست داخلی.

سطح خارجی : سرینی میانی و سرینی کوچک.

اسلاید 6 :

این شش عضله قوی بر دو مفصل عمل می کنند.

تاکننده ران : راست قدامی (بازکننده زانو)، خیاطه (تاکننده زانو) و راست داخلی (تاکننده زانو).

بازکننده ران : نیم غشائی (تاکننده زانو)، نیم وتری (تاکننده زانو) و دوسر رانی (تاکننده زانو).

اسلاید 7 :

عضله ای است عمقی که بصورت بخش سوئز کوچک و بزرگ مطالعه می شود.

سرثابت : کنار خارجی دوازدهمین مهره پشتی و تمام مهره های کمری وغضروفهای بین مهره ای

سر متحرک : برجستگی کوچک استخوان ران

عمل : فلکشن ران و بالاکشیدن تنه (پاها روی زمین ثابت)

اسلاید 8 :

در سطح قدامی لگن و قابل لمس نیست.

سرثابت : سطح قدامی حفره خاصره ای

سر متحرک : تاندون عضله سوئز روی برآمدگی ران

عمل : فلکشن ران

اسلاید 9 :

در سطح قدامی ران و بین ران و زانو می باشد.

سرثابت : دارای دو سر یکی به بالای حفره حقه ای و دیگری به خار خاصره ای تحتانی قدامی

سر متحرک : لبه بالای استخوان کشکک

عمل : فلکشن ران

اسلاید 10 :

عضله ای ایست کوتاه کلفت و غــــــیر قابل لمس می باشد.

سرثابت : روی استخوان عانه

سر متحرک : سطح خلفی استخوان ران

عمل : فلکشن، آبداکشن و کمی چرخش خارجی ران

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید