بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

رفتار

رفتار عبارت از یک رشته فعالیت می باشد.

انسان همواره در حال انجام کاری (فعالیت) است مانند قدم زدن، صحبت کردن، خوردن

 

آدمی در بیشتر موارد در آن واحد بیش از یک فعالیت انجام می دهد مانند قدم زدن و در همان حال صحبت کردن

اسلاید 2 :

چرا یک فرد به یک فعالیت و نه فعالیت دیگر می پردازد؟

چرا فعالیت هایش را تغییر می دهد؟

 

اسلاید 3 :

انگیزه

انگیزه ها چراهای رفتار هستند. آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و جهت کلی رفتار هر فرد را معین می سازد.

انگیزه ها را به عنوان نیازها، تمایلات یا محرکات درونی فرد تعریف می کنند.

انگیزه هایی که به سوی هدف ها معطوف می شوند ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه باشند.

انگیزش افراد به نیروی انگیزاننده آنان بستگی دارد.

اسلاید 4 :

شدت انگیزه

هر انسانی صدها نیاز دارد و همه این نیازها در شکل دادن  رفتارش رقابت می کنند.

 

چه عاملی موجب می شود که شخص از میان همه این نیازها، یکی را از طریق فعالیت ارضا کند؟

اسلاید 5 :

نیازی که شدید است موجب فعالیت می گردد.

وقتی نیاز شدید قدری ارضا شد از شدت آن کاسته می شود و این نیاز در چنین حالتی طبعاً محرک رفتار فرد نخواهد بود تا برای ارضای آن هدفهایی را جستجو کند.

به طور کلی هرگاه نیازی ارضا شود یا فرد در راه ارضا آن با مانعی روبرو گردد، از شدتش کاسته می شود و در نتیجه نیاز شدید دیگری جانشین آن می گردد. ( تشنگی، گرسنگی، خواب،..)

اسلاید 6 :

مردم همیشه از چیزهایی که می خواهند آگاه نیستند و بسیاری از رفتارهای آنها تحت تأثیر نیازها یا انگیزه های ناخودآگاه قرار دارد.

این ناآگاهی از آنجا ناشی می شود که افراد برای شناخت درون خویش تلاشی نمی کنند.

یکی از بهترین راه ها برای شناخت درون، تعامل با دیگران است.

اسلاید 7 :

ممانعت از ارضای نیاز

هنگامی که ارضای نیاز شدید با مانعی روبرو شود گاهی به طور موقت از شدت آن کاسته می شود و محرک رفتار نخواهد بود.

ولی این کاهش همیشه ابتدا به ساکن پیش نمی آید بلکه شخصی که با مانع روبروست دست به رفتار تفوقی خواهد زد.

این رفتار برای غلبه بر مانع از طریق سعی و خطا است.

آدمی ممکن است انواع رفتارها را بیازماید تا رفتاری بیابد که تحقق هدف او را میسر سازد و فشار ناشی از آن مانع را کم کند.

اسلاید 8 :

عجز یا ناکامی

ناکامی حاصل عدم ارضای نیاز شدید برای مدت طولانی است.

 

رفتارهای غیرمنطقی ناشی از حالت عجز عبارتند از :

1- پرخاشگری

2- دلیل تراشی

3- برگشت به گذشته یا رفتارواپسگرایانه

4- تثبیت یا خوگرفتگی

5- تسلیم، لاقیدی یا بی تفاوتی

 

 

اسلاید 9 :

افزایش شدت انگیزه

اگر شدت یک نیاز به حدی افزایش یابد که به صورت شدیدترین نیاز درآید می تواند رفتار را تغییر دهد.

شدت برخی از نیازها معمولاً به شکل الگوی تناوبی ( سیکل سینوسی) بروز می کند ( گرسنگی، تشنگی و ..)

فاصله میان دو اوج شدت نیاز به محیط بستگی دارد ( اگر محیط محرک باشد)

اسلاید 10 :

انواع نیازها

برای طبقه بندی نیازها راههای مختلفی وجود دارد. یک راه ساده آن طبقه بندی آنها به دو دسته زیر است :

1- نیازهای اساسی و زیستی ( نیازهای اولیه)

2- نیازهای اجتماعی و روانی ( نیازهای ثانویه)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید