بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف انگیزش

فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید

اسلاید 2 :

نمودار رابطه بین انگیزه ، رفتار و هدف

انگیزه ها باعث هدایت رفتار و هدف ها موجب ارضاء انگیزه ها می شوند

اسلاید 3 :

شکل ساده فرآیند انگیزش

انگیزش مرکب از تعامل و وابستگی عوامل سه گانه نیاز ، سائق و اهداف است

اسلاید 4 :

نیاز

بهترین کلمه برای تعریف نیاز ( Need ) « کمبود » است و هنگامی بوجود می آید که عدم تعادل فیزیولوژیکی یا روانی بروز کند

اسلاید 5 :

سائق

سائق ( Drive ) به محرومیت یا کمبود جهت دار اطلاق می شود و انرژی لازم را برای رسیدن به هدف تدارک می بیند

اسلاید 6 :

مشوق

مشوق یا هدف ( goal ) در پایان چرخه انگیزش قرار دارد و بعنوان تقلیل و تخفیف دهنده نیاز و کاهش سائق تعریف می شود

اسلاید 7 :

انگیزه های ابتدایی

دارای دو ویژگی زیر می باشند :

1- نخست اینکه غیر اکتسابی هستند

2- اساس و پایه فیزیولوژیکی دارند

مثل گرسنگی ، تشنگی ، خواب ، دوری از درد ، جفت یابی ، علاقه مادری

اسلاید 8 :

انگیزه های عمومی

بین انگیزه های اولیه و ثانوی قرار می گیرند و دارای دو ویژگی زیر می باشند :

اولاً غیر اکتسابی هستند

ثانیاً اساس و مبنای فیزیولوژیکی ندارند

اسلاید 9 :

تعدادی از انگیزه های عمومی

1- صلاحیت و شایستگی ( competance )

2- کنجکاوی ( curiosity )

3- ساختن ( manipulation )

4- فعالیت ( activity )

5- دلبستگی ( affection )

اسلاید 10 :

فرق انگیزه های ابتدایی با عمومی

انگیزه های ابتدایی در صدد کاهش تنش یا تحریک هستند ولی انگیزه های عمومی ، در صدد افزایش محرک می باشند و بدین جهت به آنها انگیزه های محرک گفته می شود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید