دانلود فایل پاورپوینت مطالعه انگیزش

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مطالعه انگیزش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مطالعه انگیزش قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف انگیزش
فرایند انگیزش
نظریه های انگیزش
نیروهایی که موجب می شوند افراد به گونه ای خاص رفتار کنند.(مورهد گریفین)

تمایل به انجام کار است و در گرو توانایی فرد، تا بدان وسیله نوعی نیاز تامین گردد.
میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده می شود. (رابینز)

این تعریف سه جزء دارد:
تلاش
هدفهای سازمانی
نیازها

اسلاید ۲ :

نظریه های محتوایی: این نظریه ها می کوشند تا عواملی که افراد را به کار وا می دارند دقیقا مشخص کنند.

نظریه های فرآیندی: در این نظریه ها بیشتر بر جریان و فرآیند انگیزش افراد تاکید شده است به عبارت دیگر قبل از آنکه بر یک یا چند عامل خاص تاکید شود به چگونگی و نحوه انگیزش افراد از نظر ادراکی پرداخته شده است.

اسلاید ۳ :

نظریه سلسله مراتب نیازها:
این نظریه توسط آبراهام مازلو در دهه ۱۹۴۰ارائه شد. طبق این نظریه نیازهای انسانی عبارتند از:
نیازهای فیزیولوژیکی
نیازهای ایمنی
نیاز به تعلق،عشق و وابستگی(اجتماعی)
نیاز به احترام
نیاز به خود شکوفایی
دو نیاز دیگر نیز قبل از نیاز به خود شکوفایی قرار گرفت:
نیاز های شناختی : نیاز به دانش اندوزی، ادراک
نیاز های زیبایی شناسی

اسلاید ۴ :

اهمیت: اهمیت نیازها به این معنی است که میزان برانگیخته شدن افراد چقدر است. برای مثال فردی که فقط نیازهای فیزیولوژیک برایش اهمیت دارد اب نیازهای کم هم به راحتی برانگیخته می شود درحالی که فردی با نیازهای خودشکوفایی دیگر با نیازهای ساده برانگیخته نمی شود.
وسعت : وسعت در نیازهای مازلو یعنی تعداد افرادی که به نیازها احتیاج دارند. هر چقدر به سمت نیازهای پایین و فیزیولوژیک حرکت می کنیم تعداد افراد بیشتر می شود.

اسلاید ۵ :

مازلو این نیازها را به دو دسته رده بالا و رده پایین تقسیم کرد.
نیازهای رده پایین: اصولا به وسیله عوامل برونی ارضا می گردند که شامل نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی می شوند.
نیازهای رده بالا: در درون فرد ارضا میشوند که شامل نیازهای تعلق و احترام و خود شکوفایی می شوند.
مازلو این نیازها را به دو دسته نیازهای محرومیت و رشد طبقه بندی کرد:
نیازهای محرومیت: سه گروه از نیازهای رده پایین که برای ایجاد راحتی ابتدا باید ارضا شوند، نیازهای محرومیت گویند.
نیازهای رشد: دو گروه بالای سلسله مراتب که بر رشد و پیشرفت انسانها تاکید دارند نیازهای رشد گویند.
هرگاه یک نیاز تا حدودی ارضا شود تا مدتی محرک رفتار نخواهد بود.
نیازهای انسان جنبه موقتی دارد.

اسلاید ۶ :

نظریه دو عاملی هرزبرگ:
هرزبرگ می گوید : داده ها نشان می دهد که ناراضی بودن از کار نقطه مخالف راضی بودن نیست ( بر عکس باورهای سنتی ) اگر عوامل ناراضی بودن از محیط کار حذف شوند الزاما موجب رضایت شغلی نخواهد شد. یعنی رضایت و نارضایتی در یک طیف نیستند.
طبق دیدگاه هرز برگ عواملی که به رضایت شغلی منجر می شوند جدا و متمایز از آنهایی هستند که به نارضایتی شغلی می انجامند .
بنابراین مدیرانی که د ر پی حذف عواملی هستند که باعث نارضا یتی شغلی می شود می توانند آرامش را به سازمان باز گردانند ولی به طور حتم باعث انگیزش یا تحریک افراد نمی شوند.

اسلاید ۷ :

در این نظریه دو عامل وجود دارد:
عوامل ابقا، نگهدارنده یا بهداشتی: این عوامل وجودشان در کار ضروری است، نبودشان باعث نارضایتی می شود اما وجودشان هم باعث برانگیختگی نمی شود.
مانند: حقوق و شرایط فیزیکی محیط کار
عوامل انگیزاننده: عواملی هستند که وجودشان باعث ترغیب و انگیزش می شوند. این نیازها معمولا بوسیله عوامل درونی شغل رفع می گردند مانند: مسئولیت بیشتر، پیشرفت در کار، کسب موفقیت.

اسلاید ۸ :

نظریه موفقیت مک کله لند:
توسط مک کله لند مطرح شد. در این نظریه انگیزه هایی که باعث می شوند فردی نسبت به فرد دیگر بیشتر بکوشد و جویای توفیق باشد شناسایی می شود.
ویژگیهای افراد نیاز به موفقیت:
شخصا قبول مسئولیت می کنند.
هدفهای نسبتا مشکل انتخاب می کنند.
خواهان بازخور سریع هستند.
شیفته کار می باشند.

اسلاید ۹ :

نیازهای موفقیت(Need for Achievement) : میل به انجام کاری بهتر با کارآیی بیشتر
نیازهای تعلق عاطفی(Need for Affiliation) : میل به برقراری و حفظ روابط دوستانه و گرم با دیگران
نیاز به قدرت(Need for power) : میل به کنترل دیگران، نفوذ در رفتار آنان
مک کله لند معتقد است که این نیازهای سه گانه در طی زمان و در نتیجه تجربیات زندگی کسب می‌شوند.

اسلاید ۱۰ :

نظریه ERG آلدرفر:
نیازهای انسان عبارتند از:
نیازهای زیستی
نیازهای مربوط به تعلق(وابستگی)
نیاز رشد
تفاوت با سلسله مراتب نیازهای مازلو:
نیازهای نظریه ERG سلسله مراتب ندارند و آنها در یک پیوستار قرار می گیرند.
نظریه ERG : در هر زمان بیش از یک نیاز موجب ایجاد انگیزه در فرد شود.
مازلو : فرد آنقدر در طبقه بعدی می ماند تا نیازش ارضا شود اما آلدرفر: فردی که در ارضاء نیاز سطح بالا ناکام مانده در نهایت به سطح قبلی خود بازمی گردد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 37 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد