بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Ethics

 • اخلاق عبارت است از خوی و ویژگی های درونی انسان
 • اخلاق ساختار وجودی انسان است که گاهی به معنای عام و با منظور تمام ویژگی ها ی درونی انسان، اعم از خوب یا بد به کار می رود
 • معمولاً مترادف با رفتار و خصوصیات روحی و معنوی مثبت
 • Ethics بازتاب اصول وجودی و معنوی رفتار ما در زندگی روزانه است
 • بخش غیر کلامی آن چیزی است که با دیگران انجام انجام می دهیم.

اسلاید 2 :

 Ethics

 • Ethics معانی متفاوتی دارد که همگی مربوط به استانداردهای رفتاری اند
 • مربوط به درست یا غلط بودن و خوب یا بد بودن اعمال انسان است
 • به سیستمی از اصول راهنما و قوانینی اطلاق می شود که در باره مشخص کردن فعالیتهای مجاز، لازم و یا ممنوع صحبت می کند
 • سیستم های اخلاقی ممکن است طبیعت مذهبی و یا غیر مذهبی داشته باشند
 • ممکن است به شیوه ای فردی یا عمومی و از دیدگاهی کلی یا ویژه مورد استفاده قرار گیرد
 • Ethics گاهی اشاره به آداب وهنجارهای یک گروه خاص دارد مثل اصول اخلاقی پزشکی، پرستاری، مهندسی و..

اسلاید 3 :

Significance of Ethics Principles

 • اصول اخلاقی راهنمایی برای تصمیم گیری ها و فعالیت های اخلاقی هستند
 • اصول اخلاقی تحت تاثیر زمینه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد
 • اصول اخلاقی فردی شامل ارزش های اخلاقی ست که هرفرد برای زندگی خود و در ارتباطش با دیگران بر می گزیند

اسلاید 4 :

Significance of Ethics Principles

 • اصول اخلاقی اجتماعی در ارتباط با هنجارهای هر جامعه معنا می شود
 • با هر پس زمینه فرهنگی، امروزه اهمیت کاربرداصول اخلاقی در مراقبت های بهداشتی بطور فزاینده ای شناخته شده است

اسلاید 5 :

Professional ethics

 • اخلاق حرفه ای، اصول کلی تر اخلاقی را در فضای خاص حرفه ای مطرح می کند.
 • اخلاق حرفه ای شاخه ای از علم اخلاق است که با توجه به شرایط و فضای هر حرفه خاص تعریف می شود.

اسلاید 6 :

 • اصول اخلاقی حرفه ای به عنوان استانداردهای مورد توافق و رفتارهای مورد انتظار از اعضاء یک گروه حرفه ای خاص توصیف می شود
 • این استانداردها معمولا در professional code of ethics یا

       کدهای اخلاق حرفه ای بیان شده و ممکن است پشتیبانی قانونی هم داشته باشد

اسلاید 7 :

اخلاق پزشکی

 • شاخه ای کاربردی از اخلاق یا فلسفه اخلاق است که سعی دارد در سایه تحلیل های فلسفی درست و نادرست را در حیطه عملکرد در طب و مراقبت های بهداشتی تبیین نماید.
 • فعالیتی تحلیلی که طی آن افکار، عقاید ، تعهدات، روش رفتار، احساسات، استدلالات و بحث های مختلف در حیطه تصمیم گیری های اخلاقی در پزشکی به صورت دقیق و انتقادی بررسی شده و در صورت لزوم دستورالعمل هایی صادر می شود. تصمیمات اخلاق پزشکی در حیطه عملکرد طبی، بدیهییات و ارزش ها، خوب یا بد، درست و نادرست و باید و نباید ها را مشخص می کند.
 • اخلاق در صحنه عمل پزشکی
 • اخلاق پزشکی عمدتاً با نوشته های بیوچامپ و چیلدرس گسترش یافته

اسلاید 8 :

اصول اساسی اخلاق پزشکی

 • Autonomy اختیار
 • Beneficence سود رسانی
 • Non-mal efficience اجتناب از آسیب و صدمه
 • Justice عدالت

اسلاید 9 :

اخلاق پرستاری

 • رابطه پرستار و بیمار با رابطه پزشک و بیمار متفاوت و مراقبت در آن طولانی تر است.
 • نل نودینگز رویکرد اخلاق پرستاری مبتنی بر مراقبت را مطرح کرده که اساس آن را ”پذیرندگی“ ”وابستگی“ و ”تفاهم“ تشکیل می دهد.
 • اخلاق مراقبتی قویاً مبتنی بر رابطه فرد مراقبت دهنده و دریافت کننده مراقبت است.

اسلاید 10 :

اهمیت اخلاق در حرفه پرستاری

 • ؟
 • ؟
 • ؟
 • ؟
 • ؟
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید